2021.6.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/12


A TANÁCS (EU) 2021/926 HATÁROZATA

(2021. június 7.)

az Európai Unió által a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodás résztvevői által és a polgári légi járművekhez nyújtott exporthitelekről szóló ágazati megállapodás résztvevői által az Egyesült Királyságnak az e megállapodások résztvevőjévé válására vonatkozó kérelmei tekintetében lefolytatandó írásbeli eljárásokban képviselendő álláspontokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) keretében kialakított, a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) foglalt iránymutatások – az 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében – alkalmazandók az Unióban.

(2)

Az exporthitel-megállapodás résztvevői az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Korea, az Európai Unió, Japán, Kanada, Norvégia, Svájc, Törökország és Új-Zéland.

(3)

A polgári légi járművekhez nyújtott exporthitelekről szóló ágazati megállapodás (a továbbiakban: az ASU) a megállapodás III. mellékletében található, és a megállapodás szerves részét képezi. Az ASU ezért – az 1233/2011/EU rendelet értelmében – szintén alkalmazandó az Unióban.

(4)

Az ASU résztvevői az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, az Európai Unió, Japán, Kanada, Norvégia, Svájc és Új-Zéland.

(5)

A megállapodás, beleértve az ASU-t is, a saját alkalmazási területén keretet biztosít a hivatalosan támogatott exporthitelek szabályszerű és átlátható felhasználásához. A megállapodás egyenlő feltételeket kíván előmozdítani a hivatalosan támogatott exporthitelek számára annak érdekében, hogy az exportőrök körében inkább az exportált áruk és szolgáltatások minőségén és árán – mintsem a hivatalosan támogatott legkedvezőbb pénzügyi feltételeken – alapuló versenyt ösztönözze.

(6)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) 2020. február 1-jei hatállyal kilépett az Unióból (2).

(7)

A megállapodás 3. cikkével összhangban a jelenlegi résztvevők meghívhatják az OECD olyan tagországait, amelyek nem résztvevői a megállapodásnak, és az OECD-ben nem tag országokat, hogy váljanak a megállapodás résztvevőivé. Valamely nem-résztvevő az ASU résztvevőjévé válhat az ASU I. függelékében meghatározott eljárásokkal öszhangban.

(8)

Az Egyesült Királyság 2021. január 28-i levelében kérte, hogy a megállapodás résztvevői, illetve az ASU résztvevői egyezzenek bele, hogy az Egyesült Királyság a megállapodás, illetve az ASU résztvevőjévé váljon. A megállapodás résztvevőinek és az ASU résztvevőinek írásbeli eljárás útján kell dönteniük az említett kérelmekről.

(9)

Helyénvaló meghatározni a megállapodás résztvevői által hozandó határozatra vonatkozó, az Unió nevében képviselendő álláspontot, valamint az ASU résztvevői által hozandó határozatra vonatkozó, az Unió nevében képviselendő álláspontot, mivel mindkét tervezett határozat az 1233/2011/EU rendelet 2. cikke értelmében kötelező érvényű lesz az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió által a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodás résztvevői által az Egyesült Királyságnak a megállapodás résztvevőjévé válására vonatkozó kérelme tekintetében lefolytatandó írásbeli eljárásban képviselendő álláspont az, hogy támogatni kell az említett kérelmet.

(2)   Az Unió által a polgári légi járművekhez nyújtott exporthitelekről szóló ágazati megállapodás résztvevői által az Egyesült Királyságnak az ASU résztvevőjévé válására vonatkozó kérelme tekintetében lefolytatandó írásbeli eljárásban képviselendő álláspont az, hogy támogatni kell az említett kérelmet.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. VAN DUNEM


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1233/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2011.12.8., 45. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).