2021.5.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/755 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. május 6.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kérődzők és a lófélék tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről

(az értesítés a C(2021) 3009. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzésére, így az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontok kiválasztására és kijelölésére vonatkozóan is. Az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontok az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett állatjóléti követelmények terén a Bizottság és a tagállamok által végzett horizontális tevékenységeket támogatják.

(2)

Az (EU) 2018/329 bizottsági végrehajtási rendelet (2) kijelölt egy állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontot, amely a munkaprogramja szerint a sertésekre összpontosít, az (EU) 2019/1685 bizottsági végrehajtási rendelet (3) pedig kijelölte a baromfik és más kis haszonállatok tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontot.

(3)

Ezt követően az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikkével összhangban a Bizottság a kérődzők és a lófélék állatjólétével foglalkozó európai uniós referenciaközpont kiválasztására és kijelölésére irányuló felhívás révén nyilvános kiválasztási eljárást hajtott végre,

(4)

A (3) preambulumbekezdésben említett kiválasztási eljárás céljára kijelölt értékelő- és kiválasztási bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Svéd Agrártudományi Egyetem és a Svéd Állatjóléti Központ (Svédország) által vezetett és a Természeti Erőforrások és Élettudományok Egyeteme (Ausztria), az Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Állategészségügyi Kutatóintézet (Görögország), az Országos Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Környezetvédelmi Intézet (Franciaország), a University College Dublin (Írország) és az Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” (Olaszország) részvételével létrejött konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) megfelel az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és e konzorciumot kell megbízni az említett rendelet 96. cikkében meghatározott feladatokkal a kérődzők és a lófélék tekintetében.

(5)

A konzorciumot ezért indokolt kijelölni a kérődzők és a lófélék tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak, amelynek feladata az európai uniós referenciaközpontok éves vagy többéves munkaprogramjaiban említett tevékenységek támogatása. E munkaprogramokat a Bizottság által a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 36. cikke értelmében elfogadott vonatkozó munkaprogramokban foglalt célkitűzésekkel és prioritásokkal összhangban kell meghatározni.

(6)

Az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikke (2) bekezdésének b) pontja előírja, hogy az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelölését időben korlátozni kell, vagy rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezért a kérődzők és a lófélék jólétével foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelölését ötévente felül kell vizsgálni.

(7)

A kérődzők és a lófélék tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak elegendő időt kell biztosítani a következő költségvetési időszakra szóló munkaprogramja összeállításához. Ezért e határozatot 2021. június 1-jétől kell alkalmazni.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság kijelöli az alábbi konzorciumot a kérődzők és a lófélék tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak, amelynek illetékessége a Bizottság és a tagállamok állatjóléti követelményekkel kapcsolatos horizontális tevékenységeinek támogatása:

Név: A Svéd Agrártudományi Egyetem és a Svéd Állatjóléti Központ (Svédország) által vezetett és a Természeti Erőforrások és Élettudományok Egyeteme (Ausztria), az Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Állategészségügyi Kutatóintézet (Görögország), az Országos Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Környezetvédelmi Intézet (Franciaország), a University College Dublin (Írország) és az Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” (Olaszország) részvételével létrejött konzorcium.

Cím:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

SVÉDORSZÁG

(2)   A kijelölést e határozat alkalmazásának kezdőnapjától számítva ötévenként felül kell vizsgálni.

2. cikk

Ezt a határozatot 2021. június 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 6-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/329 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről (HL L 63., 2018.3.6., 13. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/1685 végrehajtási rendelete (2019. október 4.) a baromfik és más kistestű haszonállatok tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről (HL L 258., 2019.10.9., 11. o.)

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).