2021.2.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/1


A TANÁCS (EU) 2021/99 HATÁROZATA

(2021. január 25.)

az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/1704 tanácsi határozatnak (2) megfelelően az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: levélváltás formájában létrejött megállapodás) 2020. november 15-én aláírták.

(2)

A levélváltás formájában létrejött megállapodás célja, hogy lehetővé tegye az Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság számára a további együttműködést a mauritániai vizek halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázása és egy fenntartható halászati politika előmozdítása érdekében, az uniós hajók számára pedig halászati tevékenységeik folytatását a szóban forgó vizeken.

(3)

A levélváltás formájában létrejött megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (3).

2. cikk

A levélváltás formájában létrejött megállapodás 6. pontjában előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (4).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  2020. december 14-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács (EU) 2020/1704 határozata (2020. október 23.) az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 383., 2020.11.16., 1. o.).

(3)  A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét a HL L 383., 2020. november 16-i számában hirdetik ki.

(4)  A levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdő időpontját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.