2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 437/30


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2221 RENDELETE

(2020. december 23.)

az 1303/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (1),

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

A tagállamokat példa nélküli módon érinti a Covid19-világjárvány gazdasági, társadalmi és egészségügyi következményei miatt kialakult válság. A válság visszaveti a tagállamok növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja a tagállamok egészségügyi rendszereiben és gazdaságuk más ágazataiban szükséges közberuházások hirtelen és jelentős növekedése miatt kialakult súlyos likviditási hiányt. A válság tovább súlyosbította a szegénység kockázatának kitett emberek helyzetét is, és ezáltal csökkentette a tagállamok társadalmi kohézióját. Emellett a belső határok lezárása a munkavállalók munkába való eljutásának és a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: a kkv-k) életképességének befolyásolása révén súlyos hatással volt a gazdasági együttműködésre is, különösen a határ menti térségekben. Ezáltal egy olyan kivételes helyzet állt elő, amely a reálgazdaságot gyorsan elérő egyedi, azonnali és különleges intézkedéseket igényel.

(2)

A válság hatásainak kezelése céljából az (EU) 2020/460 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) módosította az 1301/2013/EU (5) és az 1303/2013/EU (6) európai parlamenti és tanácsi rendeletet annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), az Európai Szociális Alapból (ESZA) és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban együttesen: az alapok), valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) támogatott operatív programok végrehajtása során. Mivel azonban az uniós gazdaságokra és társadalmakra gyakorolt komoly negatív hatások súlyosbodtak, az (EU) 2020/558 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) mindkét rendeletet ismét módosította. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok a példa nélküli válságra adandó szükséges válaszintézkedésekre összpontosíthassanak, az említett módosítások további kivételes rugalmasságot biztosítva bővítették az alapokból származó, fel nem használt támogatások igénybevételének lehetőségét, és egyszerűsítették a programok végrehajtásával és az ellenőrzésekkel kapcsolatos eljárási követelményeket.

(3)

Az Európai Tanács 2020. április 23-án jóváhagyta a „Fellendülést szolgáló ütemtervet” annak érdekében, hogy orvosolja a hatalmas gazdasági sokkot, és enyhítse egyrészt Covid19-járvány terjedésének megfékezését célzó rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó, az Uniót érő társadalmi és gazdasági következményeket, másrészt a tagállamok rendelkezésére álló eltérő eszközökre visszavezethető, a belső piac működésére számottevő hatást gyakorló aszimmetrikus helyreállítás kockázatát. A fellendülést szolgáló ütemtervet erős beruházási komponens jellemzi, és az Európai Helyreállítási Alap létrehozására szólít fel. Ezen kívül az Európai Tanács 2020. július 21-i következtetéseiben ismételten rögzítettek szerint megbízza a Bizottságot, hogy mérje fel az igényeket annak érdekében, hogy a forrásokat az Unió leginkább érintett ágazataira és földrajzi területeire lehessen összpontosítani, egyúttal egyértelműsítve a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel való kapcsolatot.

(4)

Az (EU) 2020/2094 tanácsi rendelettel (8) összhangban és az ahhoz elkülönített források keretein belül az európai strukturális és beruházási alapok keretében helyreállítási és rezilienciaépítési intézkedéseket kell végrehajtani a Covid19-válság példa nélküli hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő források felhasználásakor biztosítani kell az (EU) 2020/2094 rendeletben előírt határidők betartását.

(5)

Ez a rendelet szabályokat és végrehajtási rendelkezéseket állapít meg a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatásként (REACT-EU) nyújtott kiegészítő források tekintetében. A REACT-EU keretében rendkívüli jelleggel további legfeljebb 47 500 000 000 EUR-t (2018. évi árakon) kell a strukturális alapokhoz kötődő költségvetési kötelezettségvállalásként rendelkezésre bocsátani a 2021-es és a 2022-es évre, hogy azon tagállamok és régiók, amelyek a Covid19-világjárvány okozta válság és társadalmi következményei elhárításában leginkább érintettek, és amelyek előkészítik a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást, támogatáshoz jussanak (a továbbiakban: a REACT-EU források), megcélozva azt, hogy a meglévő operatív programok révén a forrásokat mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A REACT-EU források az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származnak. A REACT-EU források egy részét a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtásra kell elkülöníteni. A Bizottságnak tagállamonként le kell bontania a REACT-EU forrásokat egy allokációs módszer alapján, amely a tagállamok viszonylagos jólétére vonatkozó legfrissebb objektív statisztikai adatokon, valamint a Covid19-válság gazdaságukra és társadalmaikra gyakorolt hatásának mértékén alapul. A 2021. évi REACT-EU forrásokra vonatkozó allokációs módszer alkalmazását megelőzően, valamint annak érdekében, hogy egyes tagállamokban a Covid19-válságot követően támogassák a legfontosabb ágazatokat, Luxemburg számára 100 000 000 EUR, Málta számára pedig 50 000 000 EUR összeget el kell különíteni. Tekintettel a legkülső régiók gazdaságainak és társadalmainak sebezhetőségére, az allokációs módszernek e régiók számára célzott kiegészítő összeget kell elkülönítenie. A Covid19-válság folyamatosan változó hatásaira való tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen allokációs módszer alapján, a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai adatok felhasználásával felül kell vizsgálni, a REACT-EU források 2022. évi részletének felosztása céljából.

(6)

Tekintettel az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésének fontosságára – összhangban az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai végrehajtását érintő kötelezettségvállalásaival –, az alapok hozzá fognak járulni az éghajlatvédelmi intézkedések általános érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés egészében a kiadások 30%-a hozzájáruljon az éghajlat-politikai célok eléréséhez. A REACT-EU várhatóan a teljes pénzügyi keretösszeg 25%-ával fog hozzájárulni éghajlat-politikai célkitűzésekhez. A REACT-EU mint válságelhárító eszköz jellegével és az e rendelet által biztosított rugalmassággal összhangban – beleértve a tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények hiányát és azt a lehetőséget, hogy a tagállamok a REACT-EU-forrásokat szükségleteiknek megfelelően az ERFA- vagy ESZA-műveletek támogatásához irányítsák – az e célkitűzés eléréséhez való tagállami hozzájárulások szintje a nemzeti prioritásoktól függően eltérő lehet.

(7)

Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok alkalmazandók. Az említett szabályokat az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) állapítja meg, meghatározva különösen a költségvetés elkészítésére és – vissza nem térítendő támogatás, közbeszerzés és pénzdíjak útján, valamint közvetett végrehajtás keretében történő – végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá rendelkezve a pénzügyi szereplők felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszert is tartalmaznak.

(8)

Annak érdekében, hogy a tagállamok a lehető legnagyobb rugalmasság mellett alakíthassák ki a Covid19-világjárvány okozta válság és annak társadalmi következményei elhárítására szolgáló intézkedéseiket, és készíthessék elő a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást, a Bizottságnak tagállamonként kell megállapítania az allokációkat. Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a REACT-EU forrásokat a leginkább rászorulók támogatására és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre is fel lehessen használni. Ezen túlmenően meg kell határozni a tagállamok kezdeményezése nyomán nyújtandó technikai segítségnyújtásra elkülönített allokációk felső határát is, és a lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket az ERFA és az ESZA támogatásában részesülő operatív programokon belül elosszák. Az ESZA működési erejét fenn kell tartani a foglalkoztatás, különösen – a megerősített ifjúsági garanciával összhangban – a fiatalok foglalkoztatása, a készségek és oktatás, a társadalmi befogadás és az egészségügy szakpolitika területeire szánt REACT-EU források elosztása során, különösen a hátrányos helyzetű csoportok és a gyermekek elérésére összpontosítva. A REACT-EU források várható gyors elköltésére való tekintettel az ezen forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat csak az operatív programok lezárásakor kell visszavonni.

(9)

Mivel a Covid19-világjárvány eltérő módon érintette a tagállamok régióit és településeit, a hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom regionális és helyi szereplőinek a partnerség elvével összhangban történő bevonása fontos a válság REACT-EU által támogatott elhárításának előkészítéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez.

(10)

A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés vonatkozásában be kell vezetni a REACT-EU források ERFA és ESZA közötti pénzügyi átcsoportosításának lehetőségét, az 1303/2013/EU rendelet 25a. cikkével összhangban. Az ilyen átcsoportosítások nem érinthetik sem az európai területi együttműködési célkitűzés keretében rendelkezésre álló forrásokat sem az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez elkülönített egyedi allokációt.

(11)

Az ERFA-nak az (EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 rendelettel kiterjesztett támogatási körén belül már rendelkezésre álló fellépések kiegészítése érdekében a tagállamok számára továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a REACT-EU forrásokat elsősorban az egészségügyi szolgáltatásokhoz, köztük a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint az intézményi, közösségi és családi alapú gondozáshoz kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba való beruházásokra, a kkv-knak működőtőke- vagy beruházási támogatás formájában nyújtandó támogatásokra – beleértve a tanácsadást, különösen a Covid19-világjárvány által leginkább érintett és gyors újjáélesztést igénylő ágazatokban, például a turizmusban és a kultúra területén –, a digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak megkülönböztetésmentes alapvető szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákba történő beruházásokra, és a Covid19-válság által leginkább érintett ágazatoktól legjobban függő régiókban bevezetendő gazdaságtámogató intézkedésekre fordítsák. Ezen túlmenően elő kell mozdítani az egészségügy területén is a szorosabb együttműködést, koordinációt és rezilienciát. Emellett támogatni kell a technikai segítségnyújtást. Helyénvaló, hogy e REACT-EU források kizárólag a „Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése” elnevezésű új tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek egyetlen beruházási prioritást kell képeznie, lehetővé téve ezen források egyszerűsített programozását és végrehajtását.

(12)

Az ESZA tekintetében a tagállamoknak a REACT-EU forrásokat elsősorban a munkaerőpiachoz és a szociális rendszerekhez való hozzáférés támogatására kell felhasználniuk, biztosítva a munkahelyek megtartását, többek között a csökkentett munkaidős foglalkoztatás és az önfoglalkoztatóknak, a vállalkozóknak, a szabadúszóknak, a művészeknek és a kreatív munkavállalóknak nyújtott támogatás révén. A csökkentett munkaidős foglalkoztatás és a hasonló intézkedések – különösen az önfoglalkoztatók esetében – célja, hogy megvédjék a munkavállalókat és az önfoglalkoztatókat a munkanélküliség kockázatától, ugyanakkor megőrizzék a munkavállalók munka- és foglalkoztatási feltételeinek és bérének azonos szintjét. Az ilyen programokhoz elkülönített REACT-EU források kizárólag a munkavállalók támogatására használhatók fel. A Covid19-világjárvány által okozott jelenlegi kivételes körülmények között lehetővé kell tenni a munkavállalók és az önfoglalkoztatók csökkentett munkaidős foglalkoztatásának támogatását, mely abban az esetben is nyújtható, ha az nem párosul aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve ha a nemzeti jog előír ilyen intézkedéseket. Ezt a szabályt egységes módon kell alkalmazni a Covid19-válságot követően az (EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 rendelettel módosított 1303/2013/EU rendeletnek megfelelően támogatott csökkentett munkaidős foglalkoztatásra is, amely továbbra is „A Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése” elnevezésű célzott beruházási prioritás keretében részesül támogatásban. Az ilyen csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást időben korlátozni kell.

(13)

Támogatni kell továbbá a munkahelyteremtést és a minőségi foglalkoztatást – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők esetében –, valamint a társadalmi befogadást és a szegénység felszámolását célzó intézkedéseket. Az ifjúsági foglalkoztatási intézkedéseket a megerősített ifjúsági garanciával összhangban ki kell terjeszteni. Rendelkezni kell az oktatásba, a képzésbe és a készségfejlesztésbe történő beruházásokról, beleértve az átképzést és a készségfejlesztést, különösen a hátrányos helyzetű csoportok esetében. Elő kell mozdítani az általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, többek között a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő személyek, az etnikai kisebbségek és a hajléktalanok számára.

(14)

Ezen túlmenően a tagállamoknak továbbra is különös figyelmet kell fordítaniuk a vidéki, határ menti, kevésbé fejlett, szigetjellegű, hegyvidéki, gyéren lakott és legkülső régiókra, valamint az ipari átalakulás és az elnéptelenedés által érintett területekre, és a REACT-EU forrásokat adott esetben az említett személyek támogatására kell felhasználniuk.

(15)

Mivel a tagállamok közötti határok ideiglenes lezárása komoly kihívások elé állította a határokon átívelő közösségeket és vállalkozásokat, helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy további forrásokat különítsenek el az európai területi együttműködési célkitűzés keretében már meglévő, határokon átnyúló programok számára is.

(16)

Annak érdekében, hogy a tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel rendelkezzenek a Covid19-világjárvány okozta válság és társadalmi következményei elhárítására szolgáló intézkedéseik gyors végrehajtásához, és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a REACT-EU forrásokból támogatott intézkedések gyors végrehajtása érdekében magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást kell rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, hogy a tagállamok szükség esetén előleget fizethessenek, és a kifizetési kérelmek beérkezését követően gyorsan visszatérítést nyújthassanak a kedvezményezetteknek.

(17)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a REACT-EU forrásokat a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés alá tartozó új célzott operatív programokhoz vagy a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” és az „Európai területi együttműködés” célkitűzések alá tartozó, már meglévő programokon belüli új prioritási tengelyekhez különíthessék el. A gyors végrehajtás lehetővé tétele érdekében az új, célzott operatív programok esetében kizárólag az ERFA-ból, az ESZA-ból vagy a Kohéziós Alapból támogatott meglévő operatív programok keretében már kijelölt hatóságok nevezhetők meg. A tagállamoknak nem kell előzetes értékelést végezniük, és a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtandó operatív programhoz szükséges elemeket korlátozni kell.

(18)

A REACT-EU forrásokat a fenntartható fejlődés elvével és a „ne árts” elvvel összhangban kell felhasználni, figyelembe véve a Párizsi Megállapodást és az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. Ezen túlmenően az operatív programok végrehajtása során figyelembe kell venni és elő kell mozdítani a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését és a nemi dimenzió integrálását.

(19)

A tagállami költségvetésekre a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése tekintetében nehezedő terhek enyhítése érdekében a műveleti kiadásokat 2020. február 1-től kell támogathatóvá tenni, és a tagállamoknak kivételes jelleggel lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a REACT-EU forrásokból támogatást nyújtó operatív programok külön prioritási tengelyeire akár 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazását kérjék.

(20)

Bár fontos annak biztosítása, hogy a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében a támogathatóság záró időpontja továbbra is 2023. december 31. maradjon, egyértelművé kell tenni, hogy műveletek 2023 folyamán még mindig kiválaszthatók támogatásra.

(21)

A REACT-EU forrásokból támogatott egyes műveletek folyamatos végrehajtásának biztosítása érdekében alkalmazni kell az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló rendelet szakaszolt megvalósításra vonatkozó rendelkezéseit.

(22)

A Covid19-járvány kitörésére adott válaszként az (EU) 2020/558 rendelettel az 1303/2013/EU rendeletbe bevezetett egyedi rugalmassági intézkedések alapján a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató fizikailag befejezett vagy teljes mértékben végrehajtott műveletekre fordított, a megfelelő új tematikus célkitűzés keretében támogatott kiadások szintén támogathatók, feltéve, hogy az érintett műveletek 2020. február 1-jétől kezdődtek meg.

(23)

Annak érdekében, hogy a REACT-EU forrásokat a jelenlegi programozási időszakon belül mielőbb felhasználhassák, indokolt a tagállamokat kivételes jelleggel mentesíteni az előzetes feltételrendszereknek, valamint a teljesítménytartalékra, a teljesítmény-keretrendszer alkalmazására és a tematikus koncentrációra – így a fenntartható városfejlesztésre fordítható ERFA-forrásokra megállapított küszöbértékekre – vonatkozó követelményeknek való megfelelés kötelezettsége alól, valamint a REACT-EU források esetében a kommunikációs stratégia kidolgozásának követelménye alól. Szükséges azonban, hogy a tagállamok 2024. december 31-ig legalább egy értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben értékelik a REACT-EU források eredményességét, hatékonyságát, hatását és inkluzivitását, valamint azt, hogy az említett források miként járultak hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez. Az uniós szinten is összehasonlítható információk elérhetőségének elősegítése érdekében elő kell írni a tagállamok számára, hogy adott esetben a Bizottság által rendelkezésre bocsátott Covid19 programspecifikus mutatókat is felhasználják. Ezenfelül gondoskodni kell arról is, hogy a tagállamok és az irányító hatóságok a tájékoztatással, kommunikációval és láthatósággal kapcsolatos feladataik ellátása során fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, és felhívják különösen a potenciális kedvezményezettek, a kedvezményezettek, a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjei és a nyilvánosság figyelmét a REACT-EU források meglétére, mértékére és az azokból származó további támogatásra.

(24)

Annak érdekében, hogy e REACT-EU forrásokat azokra a földrajzi területekre lehessen összpontosítani, ahol azokra a legnagyobb szükség van, rendkívüli intézkedésként – a strukturális alapok forrásainak elosztására vonatkozó általános szabályok sérelme nélkül – az ERFA-nak és az ESZA-nak elkülönített REACT-EU forrásokat nem kell régiókategóriák szerint lebontani. A tagállamoknak azonban figyelembe kell venniük a régiók különböző igényeit és eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió EUMSZ 174. cikkében meghatározott célkitűzéseivel összhangban a támogatások tekintetében egyensúlyt találjanak a Covid19-világjárvány hatása által leginkább érintett régiók és városok igényei és annak szükségessége között, hogy továbbra is a kevésbé fejlett régiókra összpontosítsanak. A tagállamoknak a partnerség elvével összhangban együtt kell működniük a helyi és regionális hatóságokkal, valamint a civil társadalmat és a szociális partnereket képviselő érintett szervezetekkel is.

(25)

Az e rendeletben meghatározott eltérések kivételével a REACT-EU keretében felhasznált kiadásokra ugyanazok a kötelezettségek és biztosítékok vonatkoznak, mint valamennyi egyéb kohéziós finanszírozásra. Ez magában foglalja az alapvető jogok tiszteletben tartását és az Európai Unió Alapjogi Chartájának való megfelelést, valamint a meglévő tagállami és uniós szintű csalásellenes ügynökségek, például az Európai Csalás Elleni Hivatal és adott esetben az Európai Ügyészség támogatásával végrehajtott hatékony csalásellenes intézkedéseket.

(26)

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló intézkedések elfogadásakor alapvető fontosságú a végső kedvezményezettek és a kedvezményezettek jogos érdekeinek megfelelő védelme.

(27)

Az e rendelettel bevezetett módosítások révén engedélyezett átcsoportosítások megkönnyítése érdekében a költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott, az előirányzatok ugyanazon célkitűzés érdekében történő felhasználására vonatkozó feltétel az említett átcsoportosítások tekintetében nem alkalmazandó.

(28)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen azt, hogy rugalmassági intézkedéseknek az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás területén történő bevezetésével reagáljanak a Covid19-válság hatásaira, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(29)

Tekintettel a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos helyzet sürgősségére, e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(30)

Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(31)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (10) 135. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (11) és a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (12) azon módosításai, amelyeket az említett megállapodás hatálybalépésének napján vagy azt követően fogadnak el, nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, amennyiben ezek a módosítások kihatnak az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire. Az e rendelet alapján 2021 és 2022 tekintetében nyújtott támogatásokhoz az Unió saját forrásainak megemelt felső határa biztosít finanszírozást, ami hatással lenne az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségére. Ezért ez a rendelet nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra, illetve az Egyesült Királyságban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„92a. cikk

REACT-EU források

Az (EU) 2020/2094 (*1)tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett intézkedések végrehajtása a strukturális alapok keretében, 2018. évi árakon legfeljebb 47 500 000 000 EUR összegben az említett rendelet 2. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említetteknek megfelelően történik, az említett rendelet 3. cikke (3), (4), (7) és (9) bekezdésére is figyelemmel.

Ezek a 2021-re és 2022-re szóló, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származó kiegészítő források a Covid19-világjárvány okozta válság és társadalmi következményei elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogatják (a továbbiakban: a REACT-EU források).

Az (EU) 2020/2094 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint a REACT-EU források a költségvetési rendelet 21. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában külső címzett bevételnek minősülnek.

92b. cikk

A REACT-EU forrásokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések

(1)   A REACT-EU forrásokat a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében kell rendelkezésre bocsátani.

A tagállamok a 94. cikktől eltérve a REACT-EU forrásaik egy részét közösen elkülönítik az európai területi együttműködési célkitűzés keretében olyan határokon átnyúló együttműködési programok számára, amelyben részt vesznek, ha megállapodnak abban, hogy az ilyen allokációk megfelelnek nemzeti prioritásaiknak.

A REACT-EU forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás végrehajtására és az e cikk (9) bekezdésének első albekezdésében említett tematikus célkitűzést végrehajtó műveletekre kell fordítani.

(2)   A REACT-EU forrásokat a 91. cikkben meghatározott globális forrásokon felül a 2021. és 2022. évre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében a következők szerint kell rendelkezésre bocsátani:

2021: 37 500 000 000 EUR,

2022: 10 000 000 000 EUR.

A REACT-EU forrásokból 2018-as árakon 18 000 000 EUR összegig igazgatási kiadások is támogathatók.

A REACT-EU forrásokból támogatandó műveletek 2023 végéig választhatók ki támogatásra. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló rendeletben foglalt, a szakaszolt megvalósításra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók a REACT-EU források által támogatott műveletekre.

(3)   A REACT-EU források 0,35%-át a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtásra kell elkülöníteni, különös hangsúlyt fektetve a Covid19-világjárvány által jobban sújtott tagállamokra, valamint az alacsonyabb felhasználási és végrehajtási aránnyal rendelkező tagállamokra.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén határozatot fogad el, amelyben a strukturális alapok 2021-es előirányzataiként, a VIIa. mellékletben foglalt feltételekkel és módszertannal összhangban meghatározza a REACT-EU források tagállamonkénti bontását. Az említett határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló adatok alapján meg lehessen állapítani a REACT-EU források 2022. évi bontását.

(5)   A 76. cikk első bekezdésétől eltérve a REACT-EU források költségvetési kötelezettségvállalásait mindegyik alap és az összes érintett operatív program esetében 2021-re és 2022-re kell megtenni.

A 76. cikk második bekezdésében említett jogi kötelezettségvállalás 2021-re és 2022-re vonatkozóan az (EU) 2020/2094 rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett időpontban vagy azt követően lép hatályba.

A 76. cikk harmadik és negyedik bekezdése a REACT-EU forrásokra nem alkalmazandó.

A költségvetési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az e rendelet II. része IX. címének IV. fejezetében és a 136. cikkében foglalt kötelezettségvállalás-visszavonási szabályokat kell alkalmazni a REACT-EU forrásokon alapuló költségvetési kötelezettségvállalásokra. A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének c) pontjától eltérve a REACT-EU források nem használhatók fel egy következő programra vagy intézkedésre.

Az e rendelet 86. cikkének (2) bekezdésétől és 136. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a REACT-EU forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a programok zárása esetén követendő szabályokkal összhangban kell visszavonni.

Az ERFA és az ESZA keretében programozásra rendelkezésre álló REACT-EU forrásokat minden tagállam a partnerség elvével összhangban a helyi és regionális hatóságok, valamint a civil társadalmat és a szociális partnereket képviselő érintett szervezetek bevonásával operatív vagy határokon átnyúló együttműködésre irányuló programokhoz különíti el.

A Covid19-világjárvány okozta válság által rendkívül erősen sújtott személyek helyzetének kezelése érdekében a 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a REACT-EU források egy része felhasználható – ha az érintett tagállam ezt megfelelőnek tekinti – a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (a továbbiakban: a FEAD) keretében nyújtott támogatás növelésére. A REACT-EU források egy része emellett felhasználható az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatásának növelésére is. A növelés mindkét esetben az ERFA-nak és az ESZA-nak történő allokáció előtt vagy azzal egyidejűleg javasolható.

Eredeti allokációjukat követően a REACT-EU források – az operatív program módosítása céljából a 30. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott tagállami kérelemre – átcsoportosíthatók az ERFA és az ESZA között, tekintet nélkül a 92. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett százalékarányokra, fenntartva az ESZA uniós szintű általános operatív erejét. Ezen albekezdés nem alkalmazandó az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a határokon átnyúló együttműködési programokra elkülönített ERFA-forrásokra.

A 30. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó a REACT-EU forrásokra. Az említett források nem számítandók bele az említett bekezdésben meghatározott felső határok kiszámításának alapjába.

A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének f) pontja alkalmazásában az előirányzatok ugyanazon célkitűzés érdekében történő felhasználására vonatkozó feltétel az ilyen átcsoportosítások esetében nem alkalmazandó. Ilyen átcsoportosítások csak a folyó évre vagy a pénzügyi tervben szereplő következő évekre alkalmazhatók.

Az e rendelet 92. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelmények nem alkalmazandók az eredeti allokációra és a REACT-EU források későbbi átcsoportosításaira.

A REACT-EU forrásokat annak az alapnak a szabályaival összhangban kell felhasználni, amelyhez azokat elkülönítették vagy átcsoportosították.

(6)   Az ERFA és az ESZA részére elkülönített REACT-EU források teljes összegének legfeljebb 4%-a a tagállamok kezdeményezésére elkülöníthető technikai segítségnyújtásra az ERFA-ból vagy az ESZA-ból támogatott bármely meglévő operatív program, vagy a (10) bekezdésben említett új operatív program vagy programok keretében.

Technikai segítségnyújtásra az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a határokon átnyúló együttműködési programra az (1) bekezdés második albekezdése szerint elkülönített kiegészítő ERFA-források legfeljebb 6%-a fordítható.

(7)   A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 134. cikk (1) bekezdésétől eltérve az operatív program elfogadásáról, illetve az operatív program módosításának jóváhagyásáról szóló bizottsági határozat meghozatalát követően kifizetendő kezdeti előfinanszírozás a REACT-EU források esetében a 2021-re a programokhoz elkülönített REACT-EU források 11%-ának felel meg.

A 134. cikk (2) bekezdésének a 2021., 2022. és 2023. évi éves előfinanszírozásra történő alkalmazása céljából, az operatív programhoz az alapokból a teljes programozási időszakra nyújtott támogatás összege a REACT-EU forrásokat is magában foglalja.

Az első albekezdésben említett kiegészítő kezdeti előfinanszírozásként kifizetett összeg legkésőbb az operatív program lezárásakor teljes egészében kivezetésre kerül a Bizottság számláiból.

(8)   A technikai segítségnyújtásra elkülönítetteken kívüli REACT-EU forrásokat a (9) bekezdés első albekezdésében említett tematikus célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a Covid19-világjárvány okozta válság és társadalmi következményei elhárítását előmozdító és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást előkészítő műveletek támogatására.

A REACT-EU forrásokat a tagállamok a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében folyó meglévő operatív programon vagy programokon, vagy az európai területi együttműködés célkitűzés keretében folyó, határokon átnyúló együttműködésre irányuló programon vagy programokon belül egy vagy több különálló prioritási tengelyhez, vagy az e cikk (10) bekezdésében említett, a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében folytatandó új operatív programhoz vagy programokhoz különíthetik el. A 26. cikk (1) bekezdésétől eltérve a program a 2022. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, e cikk (4) bekezdésére is figyelemmel.

Az ERFA esetében a REACT-EU forrásokat elsősorban az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba, illetve a szociális infrastruktúrába történő beruházások támogatására, a magas munkahelyteremtő potenciállal rendelkező ágazatokba történő kkv-beruházásokhoz működőtőke- vagy beruházási támogatás formájában nyújtandó támogatásra, a digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló beruházások támogatására, a polgároknak alapvető szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákba történő beruházások támogatására, valamint a Covid19-válság által leginkább érintett ágazatoktól legjobban függő régiókban bevezetendő gazdaságtámogató intézkedések támogatására kell fordítani.

Az ESZA esetében a REACT-EU forrásokat elsősorban a munkaerőpiachoz való hozzáférés támogatására kell felhasználni, fenntartva a munkavállalók és az önfoglalkoztatók álláshelyeit, ideértve a csökkentett munkaidős foglalkoztatást még akkor is, ha az nem párosul aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve ha a nemzeti jog előír ilyen intézkedéseket. A REACT-EU források támogatják a munkahelyteremtést és a minőségi foglalkoztatást, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők esetében, és a megerősített ifjúsági garanciaeszközzel összhangban kiterjesztik a fiatalok foglalkoztatását célzó intézkedéseket. Az oktatásba, a képzésbe és a készségfejlesztésbe történő beruházásokat a zöld és digitális kettős átállásra törekedve kell irányítani.

A REACT-EU források olyan szociális rendszereket is támogatnak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi befogadásra, a megkülönböztetésmentességre és a szegénység felszámolására irányuló intézkedésekhez, különös figyelmet fordítva a gyermekszegénységre, és javítják az általános érdekű, többek között a gyermekekre, az idősekre, a fogyatékossággal élő személyekre, az etnikai kisebbségek tagjaira és a hajléktalanokra is kiterjedő szociális szolgáltatások egyenlő elérhetőségét.

(9)   Az e cikk (6) bekezdésében említett technikai segítségnyújtásra, valamint az e cikk (5) bekezdésének hetedik albekezdésében említett, a FEAD-ra vagy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre fordított REACT-EU források kivételével a REACT-EU forrásokat – a 9. cikkben foglalt tematikus célkitűzéseket kiegészítve – olyan műveletek támogatására kell felhasználni, amelyek a „Covid19-világjárvány és társadalmi következményei elhárításának előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése” elnevezésű új tematikus célkitűzés megvalósítását szolgálják.

Az e bekezdés első albekezdésében említett tematikus célkitűzés kizárólag a REACT-EU források programozására áll rendelkezésre. Az e rendelet 96. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjától, valamint az (EU) 1299/2013 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az nem kombinálható más beruházási prioritásokkal.

Az e bekezdés első albekezdésében említett tematikus célkitűzés képezi az ERFA-ból és az ESZA-ból származó REACT-EU források programozásának és végrehajtásának az egyetlen beruházási prioritását is.

Ha egy meglévő operatív programon belül egy vagy több, az e bekezdés első albekezdésében említett tematikus célkitűzésnek megfelelő külön prioritási tengelyt hoznak létre, az e rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. és vii. alpontjában, valamint az (EU) 1299/2013 rendelet 8. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. és vi. alpontjában felsorolt elemeket nem szükséges belefoglalni a felülvizsgált operatív programban szereplő prioritási tengely ismertetésébe.

Az e rendelet 96. cikke (2) bekezdésének d) pontjában, valamint az (EU) 1299/2013 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott felülvizsgált pénzügyi terv megállapítja a REACT-EU források 2021. és adott esetben 2022. évi elosztását, de nem határozza meg a teljesítménytartalékra vonatkozó összegeket, és nem tartalmaz régiókategóriánkénti bontást.

E rendelet 30. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak megfelelően indokolniuk kell a programok módosítására irányuló kérelmüket, és abban ismertetniük kell, hogy a program módosításai várhatóan milyen hatást gyakorolnak a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei elhárításának előmozdítására és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítésére. E kérelmekhez csatolni kell a felülvizsgált programot.

(10)   A 26. cikk (4) bekezdésétől eltérve a tagállamok az e cikk (9) bekezdésének első albekezdésében említett új tematikus célkitűzés keretében a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés szerinti új, célzott operatív programokat dolgozhatnak ki. Az 55. cikkben meghatározott előzetes értékelés nem szükséges.

Ilyen új operatív program létrehozásakor a 96. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az indoklásnak ismertetnie kell, hogy az operatív program várhatóan milyen hatást gyakorol a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei elhárításának előmozdítására és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítésére.

Ilyen új operatív program létrehozásakor a tagállamok a 96. cikk (5) bekezdése a) pontjának alkalmazásában kizárólag az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós Alapból támogatott, folyamatban lévő operatív programok keretében már kijelölt hatóságokat nevezhetik meg.

A 96. cikk (2) bekezdése első albekezdése b) pontjának v. és vii. alpontjában, (4) bekezdésében, (6) bekezdése b) és c) pontjában, valamint (7) bekezdésében meghatározott elemek nem szükségesek az ilyen új operatív programok esetében. A 96. cikk (3) bekezdésében meghatározott elemekre csak akkor van szükség, ha az annak megfelelő támogatást nyújtják.

A 29. cikk (3) és (4) bekezdésétől, valamint a 30. cikk (2) bekezdésétől eltérve a Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a célzott új operatív programokat vagy a meglévő programok módosításait azok tagállam általi benyújtását követően 15 munkanapon belül jóváhagyja.

(11)   A 65. cikk (2) és (9) bekezdésétől eltérve, az e cikk (9) bekezdésének első albekezdésében említett tematikus célkitűzés keretében támogatott műveletek kiadásai 2020. február 1-jétől támogathatók.

(12)   A 120. cikk (3) bekezdése első és második albekezdésétől eltérve az e cikk (9) bekezdésének első albekezdésében említett tematikus célkitűzés keretében programozott REACT-EU források révén támogatott prioritási tengely vagy tengelyek esetében akár 100 %-os társfinanszírozási arány is alkalmazható. Az alapspecifikus szabályokban előírt közös mutatókon kívül a tagállamok adott esetben a Bizottság által rendelkezésre bocsátott Covid19 programspecifikus mutatókat is felhasználják.

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 2024. december 31-ig legalább egy, a REACT-EU források felhasználására vonatkozó értékelés elkészítéséről gondoskodniuk kell, melyben értékelik a REACT-EU források eredményességét, hatékonyságát és hatását, adott esetben inkluzív és megkülönböztetésmentes jellegét, többek között nemi szempontból is, valamint azt, hogy azok miként járultak hozzá az e cikk (9) bekezdésének első albekezdésében említett tematikus célkitűzéshez.

(13)   A REACT-EU forrásokra a következő rendelkezések nem vonatkoznak:

a)

a tematikus koncentráció követelményei, az e rendeletben vagy az alapspecifikus szabályokban a fenntartható városfejlesztésre megállapított küszöbértékeket is beleértve, a 18. cikktől eltérve;

b)

előzetes feltételrendszerek, a 19. cikktől és az alapspecifikus szabályoktól eltérve;

c)

a teljesítménytartalékra vonatkozó követelmények a 20. cikktől eltérve, és az teljesítmény-keretrendszer alkalmazása a 22. cikktől eltérve;

d)

a 65. cikk (6) bekezdése azon műveletek esetében, amelyek 2020. február 1-jétől kezdődtek, és a Covid19-világjárvány okozta válság és társadalmi következményei elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogatják az e cikk (9) bekezdésének első albekezdésében említett tematikus célkitűzés keretében;

e)

a kommunikációs stratégia kidolgozására vonatkozó követelmények, a 116. cikktől és a 115. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve.

Az (EU) 1299/2013/EU rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményektől eltérve az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a REACT-EU forrásokból támogatott műveletek esetében a kedvezményezettek legalább két területen történő együttműködése elegendő.

(14)   A tagállamok és az irányító hatóságok a tájékoztatással, kommunikációval és láthatósággal kapcsolatos, a 115. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a XII. melléklet szerinti feladataik ellátása során gondoskodnak arról, hogy a potenciális kedvezményezettek, a kedvezményezettek, a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjei és a nyilvánosság értesüljenek a REACT-EU források meglétéről, mértékéről és az azokból származó további támogatásokról.

A tagállamok és az irányító hatóságok egyértelművé teszik a polgárok számára, hogy a szóban forgó művelet finanszírozása a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik, valamint biztosítják a teljes átláthatóságot, adott esetben a közösségi média felhasználásával.

Ha a műveletek a REACT-EU forrásokból részesülnek pénzügyi támogatásban, a XII. melléklet 2.2. pontjában szereplő „alap”, „alapok” vagy „ESB-alapok” hivatkozásokat ki kell egészíteni „ a finanszírozás a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik” hivatkozással.

(*1)  A Tanács (EU) 2020/2094 rendelete (2020. december 14.) a Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról (HL L 433., 2020.12.22., 23. o.).”"

2.

A 154. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 92a. és a 92b. cikk nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra vagy az Egyesült Királyságban. Az említett rendelkezésekben a tagállamokra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban az Egyesült Királyságot.”

3.

Az e rendelet mellékletében található szöveg VIIa. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

A Bizottság 2025. március 31-ig értékelést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-EU-ról. Az említett értékelésnek információkat kell tartalmaznia a REACT-EU célkitűzéseinek eléréséről, a REACT-EU források felhasználásának hatékonyságáról, a finanszírozott intézkedésfajtákról, a pénzügyi allokációk kedvezményezettjeiről és végső kedvezményezettjeiről, továbbá a gazdasági helyreállítást előmozdító európai hozzáadott értékéről.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 23.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL C 272., 2020.8.17., 1. o.

(2)  A 2020. október 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament 2020. december 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. december 22-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járványra adott válaszként a tagállamok egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról (A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 2020.3.31., 5. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. április 23.) az 1301/2013/EU és az 1303/2013/EU rendeletnek az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 130., 2020.4.24., 1. o.).

(8)  A Tanács (EU) 2020/2094 rendelete (2020. december 14.) a Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról (HL L 433., 2020.12.22., 23. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(10)  HL L 29., 2020.1.31., 7. o.

(11)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(12)  A Tanács 2014/335/EU, Euratom határozata (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.).


MELLÉKLET

„VIIa. MELLÉKLET

A REACT-EU FORRÁSOK ELOSZTÁSÁNAK MÓDSZERTANA – A 92B. CIKK (4) BEKEZDÉSE

A REACT-EU források elosztásának módszertana

A REACT-EU forrásokat a következő módszertan alapján kell elosztani a tagállamok között:

(1)

Az egyes tagállamok REACT-EU forrásokból való ideiglenes részesedési arányát az alábbi kritériumok alapján kiszámított részesedések súlyozott összegeként kell meghatározni, a megadott súlyozás alkalmazásával:

a)

GDP-tényező (súlyozás: 2/3), amely az alábbi lépések alkalmazásával kerül kiszámításra:

i.

meg kell állapítani az egyes tagállamok részesedési arányát a 2019 első féléve és az alkalmazandó referencia-időszak vége közötti, valamennyi figyelembe vett tagállamra vonatkozó, EUR-ban kifejezett, szezonálisan kiigazított teljes reál-GDP veszteségből;

ii.

az i. pontban kiszámított részesedési arányt ki kell igazítani oly módon, hogy el kell osztani az adott tagállam egy főre jutó, az EU-27 egy főre jutó átlagos GNI-jének százalékos arányában kifejezett GNI-jével (ahol a 100 % az átlagot jelzi);

b)

munkanélküliségi tényező (súlyozás: 2/9), az alábbiak súlyozott átlagaként kifejezve:

i.

az adott tagállam részesedési aránya a munkanélküliek valamennyi figyelembe vett tagállamra vonatkozó teljes számából (súlyozás: 3/4), 2020. januári adatok alapján, valamint

ii.

az adott tagállam részesedési aránya a munkanélküliek valamennyi figyelembe vett tagállamra vonatkozó teljes számának növekedéséből (súlyozás: 1/4), 2020. január és az alkalmazandó referencia-időszak vége között;

c)

ifjúsági munkanélküliségi tényező (súlyozás: 1/9), az alábbiak átlagaként kifejezve:

i.

az adott tagállam részesedési aránya a fiatal munkanélküliek valamennyi figyelembe vett tagállamra vonatkozó teljes számából (súlyozás: 3/4), 2020. januári adatok alapján, valamint

ii.

az adott tagállam részesedési aránya a fiatal munkanélküliek valamennyi figyelembe vett tagállamra vonatkozó teljes számának növekedéséből (súlyozás: 1/4), 2020. január és az alkalmazandó referencia-időszak vége között.

Ha az adott tagállam EUR-ban kifejezett szezonálisan kiigazított reál-GDP-je az alkalmazandó referencia-időszakban magasabb, mint 2019 első félévében, a szóban forgó tagállam adatait ki kell zárni az a) pont i. alpontja szerinti kalkulációból.

Ha a munkanélküliek (15–74 éves kor közötti személyek) száma vagy a fiatal munkanélküliek (15–24 éves kor közötti személyek) száma az adott tagállamban az alkalmazandó referencia-időszakban alacsonyabb, mint 2020 januárjában, a szóban forgó tagállam adatait ki kell zárni a b) pont ii. alpontja és a c) pont ii. alpontja szerinti kalkulációból.

(2)

Az 1. pontban foglalt szabályok egy tagállam tekintetében sem eredményezhetnek a 2021 és 2022 közötti teljes időszakra olyan allokációkat, amelyek meghaladják:

a)

a 2019-es reál-GDP-jük 0,07 %-át azon tagállamok esetében, amelyeknek a (vásárlóerő-egységen (PPS) mért) 2015–2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga magasabb, mint az EU-27 átlagának 109 %-a;

b)

a 2019-es reál-GDP-jük 2,6 %-át azon tagállamok esetében, amelyeknek a (vásárlóerő-egységen (PPS) mért) 2015–2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga nem magasabb, mint az EU-27 átlagának 90 %-a;

c)

azon tagállamok esetében, amelyeknek a (vásárlóerő-egységen (PPS) mért) 2015–2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga meghaladja az EU-27 átlagának 90 %-át, de nem magasabb, mint az EU-27 átlagának 109 %-a: a százalékos arányt a 2019-es reál-GDP-jük 0,07 %-a és 2,6 %-a közötti lineáris interpolációval kell kiszámítani, ami a százalékos felső határnak a jólét növekedésével összhangban történő arányos csökkentéséhez vezet.

Az a)–c) pontban tagállamonként megállapított szintet meghaladó összegek arányosan újraelosztásra kerülnek azon tagállamok allokációi között, amelyeknek a (PPS-ben mért) egy főre jutó GNI-átlaga nem éri el az EU-27 átlagának 100 %-át. A (PPS-ben mért) 2015–2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI megegyezik a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során a kohéziós politikára alkalmazott adatok szerinti egy főre jutó GNI-vel.

(3)

A 2021-re szóló REACT-EU források elosztásának kiszámításához:

a)

a GDP kiszámításához alapul vett referencia-időszak 2020 első féléve;

b)

a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek számának figyelembevételéhez használt referencia-időszak a 2020. június és augusztus közötti időszak átlaga;

c)

a (2) bekezdés alkalmazásából adódó maximális allokációt meg kell szorozni a REACT-EU források 2021-ben és 2022-ben felhasználható teljes összegének a 2021-re eső részesedési arányával.

Az (1) és a (2) bekezdésben ismertetett, 2021-re szóló REACT-EU források meghatározását szolgáló módszertan alkalmazását megelőzően az allokációból Luxembourg számára 100 000 000 EUR, Málta számára pedig 50 000 000 EUR összeget kell elkülöníteni.

Ezenkívül az allokációból 30 EUR/lakos támogatási intenzitásnak megfelelő összeget kell elkülöníteni a NUTS 2. szintű legkülső régiók számára. Ezt az allokációt régiónként és tagállamonként, az érintett régiók teljes lakosságával arányos módon kell elosztani. A legkülső régióknak nyújtott kiegészítő allokációt hozzá kell adni ahhoz az allokációhoz, amelyet a nemzeti költségvetés elosztása révén minden legkülső régió megkap.

A 2021-re fennmaradó összeget az (1) és a (2) bekezdésben ismertetett módszertannak megfelelően kell elosztani a tagállamok között.

(4)

A 2022-re szóló REACT-EU források elosztásának kiszámításához:

a)

a GDP kiszámításához alapul vett referencia-időszak 2021 első féléve;

b)

a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek számának figyelembevételéhez használt referencia-időszak: a 2021. június és augusztus közötti időszak átlaga;

c)

a (2) bekezdés alkalmazásából adódó maximális allokációt meg kell szorozni a REACT-EU források 2021-ben és 2022-ben felhasználható teljes összegének a 2022-re eső részesedési arányával.