2020.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 432/4


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2171 RENDELETE

(2020. december 16.)

a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. Mellékletének az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Az említett cikkel összhangban az (EU) 2020/135 tanácsi határozat (2) révén az Unió nevében megkötötték a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás).

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodás feltételei szerint az Egyesült Királyság 2020. január 31. óta már nem az Európai Unió tagállama, és a kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta után az Unió elsődleges és másodlagos joga többé nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(3)

A 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) – annak érdekében, hogy előmozdítsa az Unió biztonságát és a nemzetközi biztonságot, továbbá egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az uniós exportőrök számára – közös rendszert hoz létre a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzésére.

(4)

A 428/2009/EK rendelet rendelkezik az uniós általános exportengedélyről, amely megkönnyíti a kettős felhasználású termékek egyes harmadik országokba irányuló alacsony kockázatú kivitelének ellenőrzését. Jelenleg az EU001. számú uniós általános exportengedély az Amerikai Egyesült Államokra, Ausztráliára, Japánra, Kanadára, Norvégiára, Svájcra, Liechtensteint is beleértve, és Új-Zélandra terjed ki.

(5)

Az Egyesült Királyság részes fele a vonatkozó nemzetközi szerződéseknek és tagja a nemzetközi nonproliferációs rendszereknek, és továbbra is maradéktalanul eleget tesz az ezekből fakadó kötelezettségeknek és vállalásoknak.

(6)

Az Egyesült Királyság a 428/2009/EK rendelet rendelkezéseivel és céljaival összhangban arányos és megfelelő ellenőrzéseket végez a meghatározott célú végfelhasználásokkal és az eltérítés kockázatával kapcsolatos szempontok hatékony figyelembevétele érdekében.

(7)

Az Egyesült Királyságnak az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó országok jegyzékébe való felvétele nem érintené hátrányosan az Unió biztonságát vagy a nemzetközi biztonságot.

(8)

Figyelemmel arra, hogy az Egyesült Királyság fontos rendeltetési országa az Unióban gyártott kettős felhasználású termékeknek, helyénvaló az Egyesült Királyságot felvenni az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó rendeltetési országok jegyzékére annak érdekében, hogy biztosítsák az ellenőrzések Unió-szerte történő egységes és következetes alkalmazását, egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak az uniós exportőröknek, továbbá elkerüljék a szükségtelen adminisztratív terheket, mindeközben pedig védelmet nyújtsanak az Unió biztonsága és a nemzetközi biztonság számára.

(9)

A kereskedelem aránytalan zavarainak és a kettős felhasználású termékek Egyesült Királyságba irányuló uniós exportjára vonatkozó túlzott adminisztratív terhek elkerülése alapvető céljának eléréséhez az arányosság elvével összhangban szükséges és helyénvaló szabályokat megállapítani az Egyesült Királyságnak az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá vonására vonatkozóan. E rendelet az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének körülményei által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11)

E rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie, és azt 2021. január 1-jétől kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyságot haladéktalanul az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá vonják,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 428/2009/EK rendelet IIa. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A cím „Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, valamint az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel” szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, az Egyesült Királyságba, valamint az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel”.

2.

A 2. rész a hatodik franciabekezdést követően a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„–

az Egyesült Királyság (e rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának sérelme nélkül, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (*1) Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyve (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) 2. mellékletének 47. pontjával összhangban, amely felsorolja a jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében említett uniós jogi rendelkezéseket)

(*1)  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).”"

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  Az Európai Parlament 2020. november 26-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. december 4-i- határozata.

(2)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).

(3)  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

(4)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).