2020.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 431/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2159 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 16.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet árunómenklatúrát (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN) hozott létre azzal a céllal, hogy egyidejűleg teljesüljenek a Közös Vámtarifa, az Unió külkereskedelmi statisztikái és az áruk importjára és exportjára vonatkozó egyéb uniós szakpolitikák által támasztott követelmények.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta továbbá az Európai Unió integrált vámtarifáját (a továbbiakban: TARIC), amely eleget tesz a Közös Vámtarifa, a külkereskedelmi statisztika, a kereskedelmi és a mezőgazdasági, valamint az árubehozatalra vagy -kivitelre vonatkozó egyéb uniós politikák követelményeinek.

(3)

Ahhoz, hogy az Unió olyan statisztikákat is nyomon tudjon követni, amelyek kizárólag bizonyos áruk behozatalával kapcsolatosak, a TARIC-on belüli statisztikai alszámok létrehozása a legmegfelelőbb eszköz; ezeket a statisztikai célú TARIC-kódokat a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete „Vámtarifa-mellékletek” című harmadik részének „TARIC statisztikai kódok” című 10. melléklete tartalmazza.

(4)

Az (EU) 2020/1369 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az arcvédő maszkokra vonatkozó, új TARIC-alszámokat vezetett be a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik részének 10. mellékletébe. Annak biztosítása érdekében, hogy a 2021. január 1-jétől alkalmazandó Kombinált Nómenklatúrába ezek az új kódok is bekerüljenek, módosítani kell a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének az (EU) 2020/1577 bizottsági végrehajtási rendelet (3) által 2021. január 1-jei hatállyal bevezetett módosításokat magában foglaló változatát.

(5)

A Covid19-világjárvány miatt kialakult helyzet még mindig fennáll az Unióban, és a tagállamok jelenleg is a Covid19 feltartóztatásáért küzdenek. Ezért a tagállamokban nagy – és egyre nagyobb – a kereslet bizonyos gyógyászati termékek, különösen az arcvédő maszkok, diagnosztikai reagensek és diagnosztikai készletek iránt, és e termékek használata is egyre elterjedtebb, amely tendencia valószínűleg a jövőben sem változik. A szóban forgó termékek behozatala további kihívások elé állítja a vámhatóságokat.

(6)

A tagállami vámellenőrzések uniós szintű megkönnyítése és összehangolása érdekében helyénvaló kiegészítő TARIC-alszámokat létrehozni, amelyek lehetővé tennék az érintett termékek gyorsabb megkülönböztetését az ugyanazon alszám alá tartozó többi terméktől, ezáltal enyhítve a Covid19-világjárvány során az ellátási láncban bekövetkező esetleges késedelmek hatását.

(7)

Tekintettel a SARS-CoV-2-vakcinák jelentőségére, helyénvaló lenne egy idevágó KN-kód létrehozása annak érdekében, hogy e vakcinák kivitelét is nyomon lehessen követni.

(8)

Annak érdekében, hogy az arcvédő maszkok, a diagnosztikai reagensek és a diagnosztikai készletek kereskedelmi forgalmát jobban nyomon lehessen követni, kiegészítő TARIC-alszámokat kell létrehozni.

(9)

Ezek a kiegészítő TARIC-alszámok egyúttal megkönnyítenék az (EU) 2020/491 bizottsági határozat (4) tagállamok általi végrehajtását is. A legtöbbet importált egészségügyi termékek közé tartozó arcvédő maszkok TARIC-ban való egyedi azonosítása felgyorsítaná a nyilatkozattételi eljárást azáltal, hogy megkülönböztetné ezeket a termékeket a jelenleg ugyanazon alszám alá besorolt egyéb termékektől.

(10)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az érintett árukra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés folytonosságának biztosítása érdekében a vámhatóságok és a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy a Kombinált Nómenklatúra e rendeletben meghatározott módosításait az (EU) 2020/1577 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazhassák. Ezért ennek a rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és 2021. január 1-jétől alkalmazásra kell kerülnie.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/1369 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 29.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 319., 2020.10.2., 2. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/1577 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 21.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 361., 2020.10.30., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2020/491 határozata (2020. április 3.) a 2020-as Covid19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó-mentességéről (HL L 103I., 2020.4.3., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Második rész, VI. áruosztály, 30. árucsoportban a 3002 13 00, a 3002 14 00 és a 3002 15 00 KN-kódra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„3002 13 00

– – Immunológiai termékek, nem kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (*1)

mentes

3002 14 00

– – Immunológiai termékek, kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (*1)

mentes

3002 15 00

– – Immunológiai termékek, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (*1)

mentes

2.

A Második rész, VI. áruosztály, 30. árucsoportban a 3002 20 00 KN-kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

 

„3002 20

– Vakcinák embergyógyászati célra:

 

 

3002 20 10

– – SARS-koronavírusok elleni vakcinák (SARS-CoV fajok)

mentes

p/st (*2)

3002 20 90

– – Más

mentes

3.

A Második rész, VI. áruosztály, 38. árucsoportban a 3822 00 00 KN-kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„3822 00 00

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok (*3)

mentes

4.

A Második rész, XI. áruosztály, 63. árucsoportban a 6307 90 93 és a 6307 90 95 KN-kódra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„6307 90 93

– – – – – Az EN149 szabvány szerinti szűrő félálarc (FFP); más maszk, amely megfelel a maszkokra mint részecskeszűrő légzésvédő eszközökre vonatkozó hasonló szabványnak (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

– – – – – Más (*4)

6,3

p/st

5.

A Harmadik rész, 10. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

„3002 13 00

– – Immunológiai termékek, nem kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben:

 

3002130010

– – – A SARS-CoV vírusfajok által okozott fertőzések diagnosztizálásában használatos diagnosztikai reagensek

3002130090

– – – Más

3002 14 00

– – Immunológiai termékek, kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben:

 

3002140010

– – – A SARS-CoV vírusfajok által okozott fertőzések diagnosztizálásában használatos diagnosztikai reagensek

3002140090

– – – Más

3002 15 00

– – Immunológiai termékek, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben:

 

3002150010

– – – A SARS-CoV vírusfajok diagnosztikai reagensei, készletben is

3002150090

– – – Más

–”

„3822 00 00

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok:

 

3822000010

– A SARS-CoV vírusfajok diagnosztikai reagensei, készletben is

3822000090

– Más

–”

 

„– – – – Arcvédő maszk:

 

6307 90 93

– – – – – Az EN149 szabvány szerinti szűrő félálarc (FFP); más maszk, amely megfelel a maszkokra mint részecskeszűrő légzésvédő eszközökre vonatkozó hasonló szabványnak:

 

 

– – – – – – Nem szőtt textília:

 

 

– – – – – – – Az EN149 szabvány szerinti FFP2 és FFP3 szűrő félálarc és hasonló maszk:

 

6307909311

– – – – – – – – Az EN149 szabvány szerinti FFP2 és FFP3 szűrő félálarc

p/st

6307909319

– – – – – – – – Más

p/st

6307909320

– – – – – – – Más

p/st

6307909390

– – – – – – Más

p/st

6307 90 95

– – – – – Más:

 

 

– – – – – – Nem szőtt textília:

 

 

– – – – – – – Az EN14683 szabvány szerinti sebészeti maszk; más maszk, amely megfelel a sebészeti maszkokra vonatkozó hasonló szabványnak:

 

6307909511

– – – – – – – – Az EN14683 szabvány szerinti sebészeti maszk

p/st

6307909519

– – – – – – – – Más

p/st

6307909520

– – – – – – – Más

p/st

 

– – – – – – Más:

 

6307909591

– – – – – – – Kézi készítésű

p/st

6307909595

– – – – – – – Más

p/st”


(*1)  Statisztikai TARIC-kódok: lásd a 10. mellékletet.”

(*2)  Adag (többadagos tartályok esetében a felnőtteknek szánt adag).”

(*3)  Statisztikai TARIC-kódok: lásd a 10. mellékletet.”

(*4)  Statisztikai TARIC-kódok: lásd a 10. mellékletet.”