2020.12.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 429/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1989 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. november 6.)

az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében említett, a kibocsátók éves pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használandó egységes elektronikus beszámolási formátumot. Az éves pénzügyi beszámolókban szereplő összevont pénzügyi kimutatások vagy az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak – általános elnevezésükön nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak (IFRS) – vagy a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott – és a 2008/961/EK bizottsági határozat (4) értelmében az 1606/2002/EK rendelet alapján elfogadottakkal egyenértékűnek minősülő – IFRS-eknek megfelelően készülnek.

(2)

Az egységes elektronikus beszámolási formátumban használandó alaptaxonómia az IFRS-taxonómián alapul, és annak kiterjesztése. Az IFRS Alapítvány évente aktualizálja az IFRS-taxonómiát, hogy az – az egyéb fejlemények mellett – figyelembe vegye az új IFRS-ek kibocsátását és a meglévő IFRS-ek módosításait, a gyakorlatban sokszor a beszámolók részét képező közzétételek elemzését vagy az IFRS-taxonómia általános tartalmának vagy technológiájának fejlesztését. Ezért a szabályozástechnikai standardot aktualizálni kell, hogy tükrözze az IFRS-taxonómia összes éves aktualizálását.

(3)

Az IFRS Alapítvány 2020 márciusában közzétette az IFRS-taxonómia aktualizált változatát. Az aktualizálást az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek is tükröznie kell.

(4)

Annak érdekében, hogy a kibocsátóknak elegendő ideje legyen a követelmények hatékony végrehajtására, és a megfelelési költségek a lehető legkisebbek legyenek, ezt a rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók tekintetében kell alkalmazni. Célszerű megengedni azonban, hogy a kibocsátók az e rendeletben meghatározott taxonómiát már a 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre is alkalmazzák.

(5)

Az IFRS-taxonómiára vonatkozó szerzői jogok, adatbázisjogok és egyéb szellemitulajdon-jogok az IFRS Alapítvány tulajdonában vannak. Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletébe ezért be kell illeszteni egy szerzői jogi nyilatkozatot.

(6)

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(8)

Ez a rendelet az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az IFRS-taxonómia aktualizálását tükröző, technikai jellegű aktualizálása, és így nem minősül új szakpolitikának vagy meglévő szakpolitika lényeges módosításának. Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, nem elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és nem kérte ki az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát, mivel ez rendkívül aránytalan lett volna a módosítás alkalmazási köréhez és hatásához képest,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul,

2.

a VI. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az (EU) 2019/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (6) módosított (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelettől eltérve ez a rendelet a 2021. január 1-je előtt kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében is alkalmazható.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni a 2021. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolókra.

Mindazonáltal a 2. cikk e rendelet hatálybalépésétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 17.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 143., 2019.5.29., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2008/961/EK határozata (2008. december 12.) egyes harmadik országok nemzeti számviteli standardjainak és egyes nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésére való alkalmazásáról (HL L 340., 2008.12.19., 112. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

(6)  A Bizottság (EU) 2019/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. szeptember 30.) az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumban használandó taxonómia aktualizálása tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2019.12.16., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az esef_cor meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag”,

2.

az esef_all meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a VI. melléklet táblázatában a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag”,

3.

az ifrs-full meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag”.

4.

a következő szerzői jogi nyilatkozattal egészül ki:

„Az IFRS Taxonómia anyagaihoz fűződő szerzői jog és adatbázisjog az IFRS Alapítványt illeti meg. Az IFRS Taxonómia anyagai az XBRL International engedélyével használt XBRL nyelven készülnek. Az IFRS Alapítvány az IFRS szerinti, címkézett pénzügyi kimutatásoknak az IFRS-standardok alkalmazása keretében való összeállítása és használata tekintetében az EGT-n belül nem érvényesítheti az IFRS Taxonómia anyagaira vonatkozó jogait. Az IFRS Alapítvány fenntart minden egyéb – többek között EGT-n kívüli – jogot. A kereskedelmi felhasználás, beleértve a többszörözést is, szigorúan tilos. További tájékoztatásért kérjük, forduljon az IFRS Alapítványhoz a www.ifrs.org címen.”


II. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

Az alaptaxonómia sémája

Táblázat

Az alaptaxonómia sémája az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelöléséhez

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szerepéhez tartozó URI

Az elem típusa és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Szokásostól eltérően nagy mértékű változások az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban [member]

Ez az elem a szokásostól eltérően nagy mértékű változásokat jelöli az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban.

Példa: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Számviteli becslések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Számviteli becslések [member]

Ez az elem egy eszköz, egy kötelezettség, vagy egy eszköz időszaki felhasználásának az értékét jelöli, amely az eszközök és kötelezettségek jelenlegi helyzetének értékelése, valamint az azokhoz kapcsolódó várható jövőbeni hasznok és kötelmek mérlegelése alapján módosulhat. Egyéb elemek hiányában a »Számviteli becslések« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Számviteli eredmény

Az időszakra vonatkozó, adóráfordítás levonása előtti eredmény. [Hivatkozás: Eredmény]

Közzététel: IAS 12 81 c ii, közzététel: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Elhatárolások

Olyan áruk és szolgáltatások megfizetésére szóló kötelezettségek összege, amelyeket leszállítottak vagy teljesítettek, de amelyek kifizetése, leszámlázása vagy a szállítóval formális egyeztetése még nem történt meg, beleértve a munkavállalóknak járó összegeket.

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Elhatárolások és halasztott bevételek

Az elhatárolások és a halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások; Halasztott bevételek]

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Elhatárolások és halasztott bevételek [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások és halasztott bevételek]

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások és halasztott bevételek]

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Elhatárolt bevételek

A megszolgált, de még be nem folyt bevételt megtestesítő eszköz összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés), a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható érték

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható]

Közzététel: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés)

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés); Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)]

Közzététel: IFRS 7 10 a, közzététel: IFRS 7 10A a

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kölcsön vagy követelés valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Kölcsönök vagy követelések valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékükben bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

Közzététel: IFRS 7 9 c (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének halmozott növekedése (csökkenése)

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének összevont növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)]

Közzététel: IFRS 7 9 d (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést, amortizációt és értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

Közzététel: IAS 16 73 d, közzététel: IAS 16 75 b, közzététel: IAS 38 118 c, közzététel: IAS 40 79 c, közzététel: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést és amortizációt jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

Általános gyakorlat: IAS 16 73 d, közzététel: IAS 16 75 b, általános gyakorlat: IAS 38 118 c, általános gyakorlat: IAS 40 79 c, általános gyakorlat: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Valósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – eszközök

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban eszközként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

Közzététel: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Valósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – kötelezettségek

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kötelezettségként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

Közzététel: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – eszközök

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszköz, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök; Fedezett tételek [member]]

Közzététel: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – kötelezettségek

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettség, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek; Fedezett tételek [member]]

Közzététel: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Halmozott értékvesztés [member]

Ez az elem a halmozott értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség]

Általános gyakorlat: IAS 16 73 d, általános gyakorlat: IAS 38 118 c, általános gyakorlat: IAS 40 79 c, általános gyakorlat: IAS 41 54 f, közzététel: IFRS 3 B67 d, közzététel: IFRS 7 35H, példa: IFRS 7 35N, példa: IFRS 7 IG29 b (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

A bevételi és ráfordítási tételek halmozott összege (ideértve az átsorolás miatti módosításokat is), amelyeket – az egyéb IFRS-ekben előírt vagy megengedett módon – nem jelenítenek meg az eredményben. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Halmozott egyéb átfogó jövedelem [member]

Ez az elem a halmozott egyéb átfogó jövedelmet jelöli. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke

Egy szakaszokban megvalósuló üzleti kombinációban a közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Átadott ellenérték, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéken

Az üzleti kombináció során átadott ellenérték valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Átadott teljes ellenérték akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Olyan ügylethez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Olyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – biológiai eszközök

A biológiai eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]

Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak és goodwill

Az immateriális javak és goodwill üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak és goodwill]

Általános gyakorlat: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

Közzététel: IAS 40 76 b, közzététel: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékok üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Egyéb céltartalékok]

Általános gyakorlat: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – ingatlanok, gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

Közzététel: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosítási eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]

Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tényleges kárigények

IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tényleges kárigények összege.

Közzététel: IFRS 17 130 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt diszkontráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt diszkontrátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Nyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartam. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Nyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartamot jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Egészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendencia. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Egészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendenciákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Halálozási arányok aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arány. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Halálozási arányok aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arányokat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Nyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kor. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Nyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kort jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

Általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuáriusi feltételezések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuáriusi feltételezések [member]

Ez az elem az összes aktuáriusi feltételezést jelöli. Az aktuáriusi feltételezések egy gazdálkodó egység elfogulatlan és kölcsönösen összeegyeztethető legjobb becslései azokról a demográfiai és pénzügyi változókról, amelyek a munkaviszony megszűnése utáni juttatások végső költségét meg fogják határozni. Egyéb elemek hiányában az »Aktuáriusi feltételezések« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

Közzététel: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

Közzététel: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

Általános gyakorlat: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértéke

Egy nyugdíjazási juttatási programnak a jelenlegi és a korábbi munkavállalók részére a letöltött szolgálat után járó várható kifizetéseinek a jelenértéke.

Közzététel: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Eredményben megjelenített további értékvesztés – pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeihez kapcsolódóan az eredményben megjelenített további veszteség összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája]

Általános gyakorlat: IFRS 7 16 (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

További közzétételek a megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjainak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegeiről [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

További közzétételek a hatósági halasztott számlákkal kapcsolatban [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről, ha a közzétett számszerűsített adatok nem reprezentatívak.

Közzététel: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

További információk a biztosítási szerződésekről [text block]

Az IFRS 17 közzétételi követelményei céljának teljesítéséhez szükséges további információk a biztosítási szerződésekről. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IFRS 17 94 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

További információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról

Az IFRS 3 standard céljai teljesítéséhez szükséges további információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

További információk a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól [text block]

További információk közzététele a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól.

Közzététel: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

További információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról [text block]

Az IFRS 2 közzétételi követelményeinek teljesítéséhez szükséges további információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]

Közzététel: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

További információk [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációkból származó további függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]; Függő kötelezettségek [member]]

Közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

További befizetett tőke

A gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeg, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegek.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

További befizetett tőke [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeget, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegeket jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

További céltartalékok – egyéb céltartalékok

A megképzett további egyéb céltartalékok összege. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

Közzététel: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

További céltartalékok – egyéb céltartalékok [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

További megjelenítés – goodwill

A megjelenített további goodwill összege, kivéve az olyan elidegenítési csoport részét képező goodwillt, amely az akvizíciókor megfelel az értékesítésre tartott minősítésnek az IFRS 5 standard szerint. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

Közzététel: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Növekedések akvizíciókból – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlanok akvizíciókból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

Közzététel: IAS 40 76 a, közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Növekedések vásárlásokból, biológiai eszközök

A biológiai eszközök vásárlásokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból, biológiai eszközök

A biológiai eszközök eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

Közzététel: IAS 40 76 a, közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Növekedések – befektetési célú ingatlan [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációkon kívüli növekedésekből adódó növekedése. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

Példa: IFRS 4 IG37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök

A biológiai eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

Általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

Közzététel: IAS 40 76 a, közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – ingatlanok, gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

Közzététel: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosítási eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]

Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Befektetett eszközök növekedései a pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök, és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével

A pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével a befektetett eszköz növekedéseinek összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Befektetett eszközök; Biztosítási szerződések típusai [member]]

Közzététel: IFRS 8 24 b, közzététel: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Használatijog-eszközök növekedése

A használatijog-eszközök növekedésének összege. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]

Közzététel: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

Az a cím, amelyre a gazdálkodó egység székhelyét bejegyezték.

Közzététel: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetősége

Annak a helynek a címe, ahol a gazdálkodó egység legfőbb anyavállalata vagy valamely közbenső szintű anyavállalata által készített IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetők. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

Közzététel: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Forgalomban lévő törzsrészvények számának módosított súlyozott átlaga

A forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga azon törzsrészvények súlyozott átlagos számával együtt, amelyeket akkor bocsátottak volna ki, ha valamennyi hígító hatású potenciális törzsrészvényt törzsrészvénnyé alakítottak volna át. [Hivatkozás: Törzsrészvény [member]; Súlyozott átlag [member]]

Közzététel: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

Közzététel: IFRS 7 23 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok tényleges adójára számoltak el.

Példa: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb eszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Helyesbítések az előző időszakok halasztott adója miatt

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok halasztott adójára számoltak el.

Általános gyakorlat: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Helyesbítések az eredményben megjelenített értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt

Helyesbítések az értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Helyesbítések osztalékbevétel miatt

Helyesbítések osztalékbevétel miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Osztalékbevétel; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Helyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miatt

Helyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség); Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]; Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Helyesbítések elidegenítésből származó nyereség (veszteség) miatt – ingatlanok, gépek és berendezések

Helyesbítések az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések; Elidegenítés – ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Helyesbítések értékesítési költségekkel csökkentett valós érték változásából származó nyereség (veszteség) miatt – biológiai eszközök

Helyesbítések biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett valós értékének változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Helyesbítések valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) miatt – befektetési célú ingatlan

Helyesbítések befektetési célú ingatlan valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan; Valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) – befektetési célú ingatlan; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt – goodwill

Helyesbítések goodwill után elszámolt és az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Goodwill; Értékvesztés miatti veszteség; Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Helyesbítések az eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – feltárási és felmérési eszközök

Helyesbítések feltárási és felmérési eszközök után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési eszközök [member]; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – készletek

Helyesbítések készletek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – kölcsönök és előlegek

Helyesbítések kölcsönök és előlegek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – ingatlanok, gépek és berendezések

Helyesbítések ingatlanok, gépek és berendezések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – vevő- és egyéb követelések

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Közzététel: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Helyesbítések a halasztott bevétel növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a halasztott bevétel növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott bevételek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoktól származó betétállomány; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb kötelezettségek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Egyéb céltartalékok [member]]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Helyesbítések kamatráfordítások miatt

Helyesbítések kamatráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Helyesbítések kamatbevételek miatt

Helyesbítések kamatbevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetett eszközök; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Helyesbítések céltartalékok miatt

Helyesbítések céltartalékok miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Céltartalékok; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez

Helyesbítések az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Közzététel: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez a működő tőke változásainak kivételével

Helyesbítések a működő tőke változásainak kivételével az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

Általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Befektetések korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékeinek összesített helyesbítése

A leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult vállalkozásokban lévő befektetéseknek a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékéhez kapcsolódó módosítások összesített összege a gazdálkodó egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti érték [member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]

Közzététel: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Megegyezésen alapuló piaci középár módosítása, értékelési input [member]

Ez az elem a megegyezésen alapuló piaci középár értékelési inputként használt módosítását jelöli.

Példa: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Eredmény módosítása az elsőbbségi részvények osztalékával

Az eredmény módosítása az elsőbbségi részvények osztalékával az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredmény kiszámításához. [Hivatkozás: Elsőbbségi részvények [member]; Eredmény]

Példa: IAS 33 12. példa, az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értékének kiszámítása és bemutatása (általános példa); példa: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Igazgatási ráfordítások

A gazdálkodó egység által igazgatási célúként besorolt ráfordítások összege.

Példa: IAS 1 103, közzététel: IAS 1 99, közzététel: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Kapott előlegek

A jövőben nyújtandó árukért vagy szolgáltatásokért kapott kifizetések összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Reklámkiadás

A reklámtevékenységből eredő kiadások összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]

Ez az elem a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékekhez kapcsolódó módosítások összesített összegét jelöli. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]]

Közzététel: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]

Ez az elem a folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értékét jelöli. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó tevékenységek [member]]

Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és közzététel«

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet

A pénzügyi instrumentumok kezdeti megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti összesített különbözet, amelyet az eredményben még nem jelenítettek meg. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Összesített, egyedileg nem lényeges társult vállalkozások [member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges társult vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

Közzététel: IFRS 12 21 c ii, közzététel: IFRS 4 39M b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától), közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk összesítését jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Összesített, egyedileg nem lényeges közös vállalkozások [member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges közös vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

Közzététel: IFRS 12 21 c i, közzététel: IFRS 4 39M b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától), közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Összesített értékelés [member]

Ez az elem az összes értékeléstípust jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Értékelés« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 40 32A, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Összesített idősávok [member]

Ez az elem összesített idősávokat jelöl. Egyéb elemek hiányában a »Lejárat« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 1 61, közzététel: IFRS 15 120 b i, közzététel: IFRS 16 97, közzététel: IFRS 16 94, közzététel: IFRS 17 109 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 120 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 132 b (hatályos: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 B35, közzététel: IFRS 7 23B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Olyan pénztermelő egységek összesített értéke, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős [member]

Ez az elem olyan pénztermelő egységek összesített értékét jelöli, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]; Goodwill; Immateriális javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Valós értékek összesített összege [member]

Ez az elem a valós értékek összesített összegét jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Valós érték vélelmezett bekerülési értékként« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Mezőgazdasági termék csoportonként [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Általános gyakorlat: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Mezőgazdasági termék, csoport [member]

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes mezőgazdasági terméket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Mezőgazdasági termék csoportonként« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Rövid lejáratú mezőgazdasági termék]

Általános gyakorlat: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Repülőgép

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege.

Példa: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Repülőgép [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Példa: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Repülőtér-használati jogok [member]

Ez az elem a repülőtér-használati jogokat jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

A valósérték-hierarchia összes szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchia összes szintjét jelöli. Egyéb elemek hiányában »A valósérték-hierarchia szintjei« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 19 142, közzététel: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Minden egyéb szegmens [member]

Ez az elem a be nem mutatandó üzleti tevékenységeket és működési szegmenseket jelöli.

Közzététel: IFRS 15 115, közzététel: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számla összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 16 (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Értékvesztés hitelezési veszteségek miatt [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számlát jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Biztosítási kárigények összes éve [member]

Ez az elem a biztosítási kárigények összes évét jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biztosítási kárigények évei« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 17 130 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizáció, vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök amortizációjának összege. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök; Amortizációs ráfordítás]

Közzététel: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Biztosítási szerződések típusai [member]]

Példa: IFRS 4 IG39 c (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Amortizációs ráfordítás

Az amortizációs ráfordítás összege. Az amortizáció az immateriális eszközök értékcsökkenthető összegének szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizáció – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak amortizációjának összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Immateriális javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortizációs módszer – immateriális javak a goodwill kivételével

A határozott hasznos élettartamú, goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs módszer. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

Közzététel: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Viszontbiztosítás vásárlásából származó veszteségek (nyereségek) amortizációja

A viszontbiztosítás vásárlásával kapcsolatban keletkezett elhatárolt veszteségre (nyereségre) elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Viszontbiztosítás megvásárlásából származó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)]

Közzététel: IFRS 4 37 b ii (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Amortizációs kulcs – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs kulcs. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget.

Az az összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Származékos termékek [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget

Az az összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Származékos termékek [member]]

Közzététel: IFRS 7 9 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]

Közzététel: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

Közzététel: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Összeg, amellyel az egység megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét

Az az összeg, amellyel egy pénztermelő egység (egységcsoport) megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Pénztermelő egységek [member]]

Közzététel: IAS 36 134 f i, közzététel: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével

Az az összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

Közzététel: IAS 36 134 f iii, közzététel: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]; Vezetést ellátó különálló gazdálkodó egységek [member]]

Közzététel: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Átsorolások és bemutatásban történt változások összege

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység átsorol a pénzügyi kimutatásain belüli besorolás vagy bemutatás megváltoztatásakor.

Közzététel: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, az egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe való átsorolás összege átfedési megközelítés alkalmazásával

Az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt, az eredményben külön soron bemutatott összeg.

Közzététel: IFRS 4 35D a (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, újonnan megjelölt pénzügyi eszközök

Az újonnan megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt összeg.

Közzététel: IFRS 4 39L f i (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás előtt

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtti összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IFRS 4 35D b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás után

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás utáni összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IFRS 4 35D b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb tartalékok; Egyéb átfogó jövedelem; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

Közzététel: IFRS 5 38, példa: IFRS 5 12. példa

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelzi, amely az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összegből adódik. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IFRS 5 38, példa: IFRS 5 12. példa

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

A cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka]

Közzététel: IFRS 9 6.5.11 d i, közzététel: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

A devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Devizafelárak értékváltozási tartaléka]

Közzététel: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartaléka]

Közzététel: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

Az opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Opciók időértékének értékváltozási tartaléka]

Közzététel: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával bemutatott összeg – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával azon pénzügyi eszközök tekintetében bemutatott összeg, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák.

Közzététel: IFRS 4 39L d i (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Biztosítási szerződésekből származó összegek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Általános gyakorlat: IFRS 4 »Közzététel« (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Felmerült összegek, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségeknek az e költségek összegéből adódó növekedése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]

Példa: IFRS 4 IG39 b (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra szóló összegek

Az IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra szóló összegek.

Közzététel: IFRS 17 132 c (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Fizetendő összegek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredően fizetendő összegek. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Közzététel: IAS 24 20, közzététel: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett egyéb összegek

Az átadott pénzügyi eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek, kivéve azokat a diszkontálatlan pénzeszköz-kiáramlásokat, amelyekre a kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükség lenne vagy lehet (például a kötési ár egy opciós megállapodásban). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Követelések – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredő követelések. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Közzététel: IAS 24 20, közzététel: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

A megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjainak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegei [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

Közzététel: IFRS 7 23 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének visszavonása nélkül az átfedési megközelítés alkalmazásával átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének az átfedési megközelítés köréből való visszavonása nélkül átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe.

Közzététel: IFRS 4 39L f ii (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Összeg, amelyet bemutattak volna az eredményben, ha az IAS 39 standardot alkalmazták volna – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység az átfedési megközelítéssel érintett pénzügyi eszközök tekintetében akkor mutatott volna be az eredményben, ha az IFRS 39 standardot alkalmazta volna.

Közzététel: IFRS 4 39L d ii (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése [text block]

A késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 37 a (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Hitelezési kitettségek elemzése külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]

A hitelezési kitettségekről külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Külső hitelminősítések [member]]

Példa: IFRS 7 IG23 a (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Hitelezési kitettségek elemzése belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]

A hitelezési kitettségekről belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Belső hitelminősítések [member]]

Példa: IFRS 7 IG23 a (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése [text block]

Az egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése azon tényezőkre kiterjedően, amelyeket a gazdálkodó egység figyelembe vett az eszközök értékvesztettségének megállapításakor. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Bevétel és ráfordítás elemzése [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentése [member]

Ez az elem egy tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentését jelöli.

Példa: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Jelentősebb átszervezés bejelentése vagy végrehajtásának megkezdése [member]

Ez az elem a jelentősebb átszervezés bejelentését vagy végrehajtásának megkezdését jelöli.

Példa: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Vonatkozó adókulcs

A vonatkozó nyereségadókulcs.

Közzététel: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Mezőgazdasági tevékenységre használt földterület

A gazdálkodó egység által mezőgazdasági tevékenységre használt földterület.

Általános gyakorlat: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Tartott eszközalapú adósságinstrumentumok

A gazdálkodó egység által tartott olyan adósságinstrumentumok összege, amelyekre mögöttes eszközök nyújtanak fedezetet. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Eszközalapú finanszírozások [member]

Ez az elem az eszközalapú finanszírozásokat jelöli.

Példa: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Eszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpapírok összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

Példa: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Várható megtérülésként megjelenített eszköz – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Várható megtérülés – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B67 c, közzététel: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Várható megtérülésként megjelenített eszköz – egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékok várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Várható megtérülés – egyéb céltartalékok; Egyéb céltartalékok]

Közzététel: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Eszközök

A múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazdasági erőforrások összege. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely gazdasági hasznokat teremthet.

Közzététel: IAS 1 55, közzététel: IFRS 13 93 a, közzététel: IFRS 13 93 b, közzététel: IFRS 13 93 e, közzététel: IFRS 8 28 c, közzététel: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Eszközök és kötelezettségek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [member]

Ez az elem az értékesítésre tartottá minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

Közzététel: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Eszközök és kötelezettségek [member]

Ez az elem az eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Eszközök és kötelezettségek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Kötelezettségek]

Közzététel: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá nem minősített eszközök és kötelezettségek [member]

Ez az elem az értékesítésre tartottá nem minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

Közzététel: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Eszközök és hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

Az eszközök és a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek összege. [Hivatkozás: Eszközök; Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

Közzététel: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó eszközök

A következő tevékenységekből származó eszközök: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

Közzététel: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Biztosítási szerződésekből származó eszközök

A biztosítási szerződésekből származó, megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

Közzététel: IFRS 4 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték, valós értéken

A biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

Közzététel: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközök [member]

Ez az elem a finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek]

Példa: IAS 7 C »Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek«, példa: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök

Az eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Juttatási program eszközei (kötelezettségei)

A nyugdíjazási juttatási program eszközeinek az ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől eltérő kötelezettségekkel csökkentett összege.

Közzététel: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek lehívásán keresztül megszerzett eszközök

A gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszerzett eszközök összege. [Hivatkozás: Garanciák [member]]

Közzététel: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Juttatási program eszközei

A nyugdíjazási juttatási program által tartott eszközök összege. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]

Közzététel: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Megszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

Közzététel: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök összege. A vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a szerződéskötés járulékos költségei, amelyek a szerződés megkötése nélkül nem merülnének fel a gazdálkodó egységnél. A vevői szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek közvetlenül kapcsolódnak egy olyan szerződéshez vagy várt szerződéshez, amelyet a gazdálkodó egység konkrétan azonosítani tud.

Közzététel: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatosan megjelenített eszközök

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban megjelenített, strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeihez kapcsolódó eszközök összege. [Hivatkozás: Eszközök; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

Közzététel: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában értékesített vagy újra megterhelt biztosíték, valós értéken

Az olyan értékesített vagy újra megterhelt biztosíték valós értéke, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető volt. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

Közzététel: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenít

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Eszközök, amelyekre jelentős korlátozások vonatkoznak

A csoport konszolidált pénzügyi kimutatásokban található azon eszközeinek összege, amelyekre jelentős (például jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézkedésen alapuló) korlátozások vonatkoznak a gazdálkodó egység arra való képességét érintően, hogy hozzáférjen a csoport eszközeihez, illetve használja azokat.

Közzététel: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Strukturált gazdálkodó egységeknek átadott eszközök az átadás időpontjában

A szóban forgó strukturált gazdálkodó egységek részére átadott eszközök összege az átadás időpontjában fennálló értéken. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

Közzététel: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

Példa: IAS 1 55 (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG20 b (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Igénybevett viszontbiztosításból származó eszközök

Olyan viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege, amelyekben a gazdálkodó egység a kötvénytulajdonos.

Példa: IAS 1 55 (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG20 c (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Eszközök, amelyeknél fennáll a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázata

Az olyan feltételezéssel érintett eszközök összege, amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges módosítást idéz elő az eszközök értékében a következő pénzügyi év során.

Közzététel: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenít

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Társult vállalkozások [member]

Ez az elem azokat a gazdálkodó egységeket jelöli, amelyek felett a befektető jelentős befolyással rendelkezik.

Közzététel: IAS 24 19 d, közzététel: IAS 27 17 b, közzététel: IAS 27 16 b, közzététel: IFRS 12 B4 d, közzététel: IFRS 4 39M a (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától), közzététel: IFRS 4 39J a (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AtCostMember

member

Bekerülési értéken [member]

Ez az elem a bekerülési értéken alapuló értékelést jelöli. A bekerülési érték egy eszköz megszerzéséért kifizetett pénzeszköz vagy pénzeszköz-egyenértékesek összege, vagy az eszköz megszerzéséért adott egyéb ellenérték valós értéke a megszerzés vagy a létrehozás időpontjában, vagy ahol alkalmazható, az eszközhöz a kezdeti megjelenítéskor más IFRS-ek konkrét előírásainak megfelelően hozzárendelt összeg.

Közzététel: IAS 40 32A, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Bekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósérték-modellen belül [member]

Ez az elem az olyan értékelést jelöli, amelynek alapja a bekerülési érték, vagy az IFRS 16 standard olyan eszközcsoportoknál, amelyeket a gazdálkodó egység általánosan a valósérték-modellel értékel. [Hivatkozás: Bekerülési értéken [member]]

Közzététel: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Valós értéken [member]

Ez az elem a valós értéken alapuló értékelést jelöli. A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizetnének egy piaci szereplők között létrejött szabályos ügylet alapján az értékelés időpontjában.

Közzététel: IAS 40 32A, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Könyvvizsgáló díjazása

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak fizetett vagy fizetendő díjak összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Könyvvizsgáló díjazása [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Könyvvizsgáló díjazása könyvvizsgálati szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak könyvvizsgálati szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Könyvvizsgáló díjazása egyéb szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak olyan szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Könyvvizsgáló díjazása adózási szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak adózási szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Engedélyezett tőkekötelezettségek, amelyekre nem kötöttek szerződést

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység engedélyezett, de amelyekre nem kötött szerződést. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Értékesíthető pénzügyi eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Átlagos effektív adókulcs

Az adóráfordítás (-bevétel) és a számviteli eredmény hányadosa. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

Közzététel: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Átlagos átváltási árfolyam

A gazdálkodó egység által alkalmazott átlagos átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Munkavállalók átlagos létszáma

A gazdálkodó egység által adott időszakban foglalkoztatott munkavállalók átlagos száma.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Fedezeti instrumentum átlagára

Egy fedezeti instrumentum átlagára. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

Közzététel: IFRS 7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Fedezeti instrumentum átlagos árfolyama

Egy fedezeti instrumentum átlagos árfolyama. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

Közzététel: IFRS 7 23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Ügyfelek által folyószámlákon elhelyezett egyenlegek

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett folyószámlák egyenlegének összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Ügyfelek által látra szóló betétekben elhelyezett egyenlegek

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett látra szóló betétek egyenlegének összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Ügyfelek által elhelyezett egyéb betétek egyenlegei

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett azon egyéb betéti számlák egyenlegének összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Ügyfelek által elhelyezett lekötött betétek egyenlegei

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett lekötött betétek egyenlegének összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Banki egyenlegek

A banknál tartott pénzeszközök egyenlegeinek összege.

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Bankelfogadvány – eszközök

Az eszközként megjelenített bankelfogadványok összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Bankelfogadvány – kötelezettségek

A kötelezettségként megjelenített bankelfogadványok összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Banki és hasonló díjak

A gazdálkodó egység által a banki és hasonló díjak ráfordításként elszámolt összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Központi banknál lévő banki egyenlegek, kivéve a kötelező tartalék értékét

A központi banknál lévő banki egyenlegek összege a kötelező tartalék kivételével. [Hivatkozás: Központi bankoknál lévő kötelező tartalékok]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Banki hitelfelvételek, diszkontálatlan cash flow-k

A banki hitelfelvételekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Példa: IFRS 7 B11D, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Tartott banki adósságinstrumentumok

A bank által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Egyéb banki megállapodások, pénzeszköz-egyenértékesként besorolva

Olyan banki megállapodások besorolása pénzeszköz-egyenértékesként, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Banki folyószámlahitelek

Egy számláról a rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegén felül felvett összeg. Ez a bank által nyújtott rövid lejáratú hitelnek minősül. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke

Az egy részvényre jutó eredmény összege akkor, ha az alap- és a hígított érték megegyezik. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]

Közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]

Közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]

Közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

Az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredmény összege (számláló) osztva az adott időszakban forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagával (nevező).

Közzététel: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Folytatódó tevékenységek [member]]

Közzététel: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]

Közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Megszűnt tevékenységek [member]]

Közzététel: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]

Közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]

Közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

A külső vevőktől származó bevételek egyes országokhoz rendelésekor alkalmazott alap

Annak ismertetése, hogy a külső vevőktől származó bevételeket milyen alapon rendelték hozzá az egyes országokhoz. [Hivatkozás: Bevételek]

Közzététel: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Termő biológiai eszközök [member]

Ez az elem a termő biológiai eszközöket jelöli. A termő biológiai eszközök a fogyasztható biológiai eszközöktől eltérő eszközök. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Fogyasztható biológiai eszközök [member]]

Példa: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Termő növények

A termő növényeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Példa: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Termő növények [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a termő növényeket foglalja magában. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Példa: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Fizetett vagy fizetendő juttatások

A nyugdíjazási juttatási program keretében fizetett vagy fizetendő juttatások összege.

Közzététel: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Megszerzett követelésekre várhatóan nem behajtható szerződéses cash flow-k legjobb becslése az akvizíció időpontjában

Az akvizíció időpontjára vonatkozó legjobb becslés arra, hogy az üzleti kombináció során megszerzett követelésekből származó szerződéses cash flow-kból várhatóan mennyi lesz a nem behajtott. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biológiai eszközök

Az eszközként megjelenített élő állatok és növények összege.

Közzététel: IAS 1 54 f, közzététel: IAS 41 50, példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biológiai eszközök, kor [member]

Ez az elem a kor szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai eszközök kor szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biológiai eszközök [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biológiai eszközök kor szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biológiai eszközök csoport szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biológiai eszközök, típus szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biológiai eszközök, csoport [member]

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai eszközök csoport szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biológiai eszközök [member]

Ez az elem az élő állatokat és növényeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai eszközök« tengely alapértékét is jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biológiai eszközök, típus [member]

Ez az elem a típus szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai eszközök, típus szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök

A korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Kibocsátott kötvények

A gazdálkodó egység által kibocsátott kötvények összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Kibocsátott kötvények, diszkontálatlan cash flow-k

A kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]

Példa: IFRS 7 B11D, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Hitelfelvételi költségek [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktivált hitelfelvételi költségek

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült kamat- és egyéb költségek, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, és amelyek az adott eszköz bekerülési értékének részét képezik.

Közzététel: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Felmerült hitelfelvételi költségek

A pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségek.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Ráfordításként megjelenített hitelfelvételi költségek

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült, ráfordításként elszámolt kamat- és egyéb költségek.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Hitelfelvételek

Azon pénzeszközök összege, amelyekkel kapcsolatban a gazdálkodó egységnek törlesztési kötelme áll fenn.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Hitelfelvételek [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Hitelfelvételek – a kamatláb alapja szerinti kiigazítás

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb) szerinti kiigazítás. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Hitelfelvételek név szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Hitelfelvételek név szerint [member]

Ez az elem a név szerint alábontott összes hitelfelvételt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Hitelfelvételek név szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Hitelfelvételek, típus szerint [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Hitelfelvételek, kamatláb

A hitelfelvételek kamatlába. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Hitelfelvételek – a kamatláb alapja

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb). [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Hitelfelvételek, lejárat

A hitelfelvételek lejárata. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Hitelfelvételek, eredeti pénznem

Az a pénznem, amelyben a hitelfelvételeket denominálják. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített hitelfelvételek

Az üzleti kombinációban vállalt hitelfelvételnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek; Üzleti kombinációk [member]]

Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Tartomány alja [member]

Ez az elem egy tartomány alját jelöli.

Példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B6, közzététel: IFRS 14 33 b, közzététel: IFRS 17 120 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 2 45 d, általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Márkanevek

Az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak értéke. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Márkanevek [member]

Ez az elem az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Közvetítési jogok [member]

Ez az elem a közvetítési jogokat jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Ügynöki díjakkal kapcsolatos ráfordítás

A gazdálkodó egységnek felszámított, ráfordításként megjelenített ügynöki díjak összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Ügynöki díjakból származó bevétel

A gazdálkodó egység által felszámított, bevételként megjelenített ügynöki díjak összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Épületek

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Épületek [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Üzleti kombinációk [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Üzleti kombinációk [member]

Ez az elem olyan ügyleteket vagy más eseményeket jelöl, amelyek révén a felvásárló megszerzi egy vagy több üzleti tevékenység felett az ellenőrzést. Azok az ügyletek, amelyekre néha »igazi összeolvadások« vagy »egyenlők fúziója« megnevezéssel hivatkoznak, szintén üzleti kombinációk, abban az értelemben, ahogyan azt az IFRS 3 standard használja.

Közzététel: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Saját részvények bevonása

Az időszak során bevont saját részvények összege. [Hivatkozás: Saját részvények]

Általános gyakorlat: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Tőkekötelezettségek

Azon jövőbeli beruházások összege, amelyekre a gazdálkodó egység elkötelezettséget vállalt.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Tőkekötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Aktiválási ráta, értékelési input [member]

Ez az elem az értékelési inputként használt aktiválási rátát jelöli.

Példa: IFRS 13 93 d, példa: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Aktiválható hitelfelvételi költségek aktiválási rátája

A gazdálkodó egység azon – pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos – hiteleihez kapcsolódó kamat- és egyéb költségek súlyozott átlaga, amelyek az időszakban fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]; Hitelfelvételek]

Közzététel: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktivált fejlesztési ráfordítás [member]

Ez az elem a kereskedelmi gyártást vagy felhasználást megelőzően aktivált fejlesztési ráfordításból származó immateriális javak csoportját jelöli. Egy immateriális eszközt csak akkor kell megjeleníteni, ha a gazdálkodó egység az alábbiak mindegyikét bizonyítani tudja: a) az immateriális eszköz előállításának olyan műszaki kivitelezhetőségét, hogy az felhasználásra vagy értékesítésre alkalmas lesz; b) a gazdálkodó egység szándékát az immateriális eszköz befejezésére és felhasználására vagy értékesítésére; c) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz felhasználására vagy értékesítésére; d) azt, hogy hogyan fog az immateriális eszköz jövőbeni gazdasági hasznokat keletkeztetni. Egyebek mellett, a gazdálkodó egységnek bizonyítania kell az immateriális eszközből származó termék piacának, vagy magának az immateriális eszköz piacának a létezését, vagy amennyiben az belsőleg kerül felhasználásra, az immateriális eszköz hasznosságát; e) megfelelő műszaki, pénzügyi és egyéb források elérhetőségét a fejlesztés befejezéséhez, és az immateriális eszköz felhasználásához vagy értékesítéséhez; valamint f) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz fejlesztése során az eszköznek tulajdonítható ráfordítás megbízható mérésére.

Általános gyakorlat: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Tőke-visszavásárlási tartalék

A saját tőke összetevője, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Tőke-visszavásárlási tartalék [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.

Általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Tőkekövetelmények [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Tőkekövetelmények [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységre vonatkozó tőkekövetelményeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Tőkekövetelmények« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Tőketartalék

A saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevője.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Tőketartalék [member]

Ez az elem a saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevőjét jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 16 73 d, közzététel: IAS 16 73 e, közzététel: IAS 38 118 c, közzététel: IAS 38 118 e, közzététel: IAS 40 76, közzététel: IAS 40 79 c, közzététel: IAS 40 79 d, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IAS 41 54 f, közzététel: IFRS 3 B67 d, közzététel: IFRS 7 35H, közzététel: IFRS 7 35I, általános gyakorlat: IFRS 7 IG29 (hatályát veszti: 2021.1.1.), általános gyakorlat: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Könyv szerinti érték [member]

Ez az elem azt az összeget jelöli, amelyen egy eszközt – a kapcsolódó halmozott értékcsökkenés vagy amortizáció és a halmozott értékvesztés miatti veszteség levonása után – kimutatnak. Egyéb elemek hiányában a »Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Értékvesztés miatti veszteség]

Közzététel: IAS 16 73 e, közzététel: IAS 38 118 e, közzététel: IAS 40 76, közzététel: IAS 40 79 d, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IFRS 3 B67 d, közzététel: IFRS 7 35H, közzététel: IFRS 7 35I, példa: IFRS 7 IG29 a (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Készpénz

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek összege. [Hivatkozás: Pénztári készpénzállomány]

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Pénzeszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és -kölcsönök

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegekből és kölcsönökből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]; Kapott előlegek]

Általános gyakorlat: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök

Az egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök összege a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével.

Példa: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegek és -kölcsönök

A kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegekből és -kölcsönökből származó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegei

A pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek, valamint az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések együttes összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata. [Hivatkozás: Pénzeszközök; Pénzeszköz-egyenértékesek]

Közzététel: IAS 1 54 i, közzététel: IAS 7 45, közzététel: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

Példa: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Gazdálkodó egység által tartott olyan pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

A gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összege, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

Közzététel: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege a cash flow-k kimutatásában, ha eltér a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő összegétől. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Megszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]; Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

Közzététel: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Az üzleti kombinációban megszerzett pénzeszközöknek és pénzeszköz-egyenértékeseknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Üzleti kombinációk [member]]

Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező adott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan adott készpénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

Példa: IFRS 7 IG40D, példa: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, kapott készpénzbiztosíték, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan kapott készpénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Példa: IFRS 7 IG40D, példa: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Pénzeszköz-egyenértékesek

Az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata.

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Cash flow-fedezeti ügyletek [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Cash flow-fedezeti ügyletek [member]

Ez az elem az olyan cashflow-változásoknak való kitettség fedezetét jelöli, amely a) egy megjelenített eszközhöz vagy kötelezettséghez (pl. egy változó kamatozású hitel jövőbeni kamatfizetéseinek összessége vagy egy része), vagy egy nagyon valószínű előre jelzett ügylethez kapcsolódó kockázatnak tulajdonítható; és b) hatással lehet az eredményre. [Hivatkozás: Fedezeti ügyletek [member]]

Közzététel: IAS 39 86 b, közzététel: IFRS 7 24A, közzététel: IFRS 7 24B, közzététel: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

Közzététel: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

A korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

Általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

A rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

Általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

A következő tevékenységekből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

Közzététel: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), működési tevékenységként besorolt cash flow-k

A következő tevékenységekből származó, (ezekben használt) működési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

Közzététel: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Az olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek eredményeképpen változások állnak be a gazdálkodó egység saját tőkéjének és hitelfelvételeinek nagyságában és összetételében.

Közzététel: IAS 7 10, közzététel: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

Közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

Közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

A rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Rövid lejáratú hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Működési kapacitás növekedéseiből származó (ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való képessége növekedését megtestesítő cash flow-k együttes összege.

Példa: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k

A biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

Közzététel: IFRS 4 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, azaz a hosszú lejáratú eszközök és olyan befektetések vásárlása és értékesítése, amelyeket a pénzeszköz-egyenértékesek nem tartalmaznak.

Közzététel: IAS 7 10, közzététel: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

Közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

Közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Működési kapacitás fenntartásából származó (ebben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való jelenlegi képessége fenntartásához szükséges cash flow-k együttes összege.

Példa: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek a gazdálkodó egység fő bevételtermelő tevékenységei, valamint azon egyéb tevékenységei, amelyek nem befektetési vagy finanszírozási tevékenységek. [Hivatkozás: Bevételek]

Közzététel: IAS 7 10, közzététel: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Működési tevékenységből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

Közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

Közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egység tevékenységeiből származó (ezekben használt) cash flow-k.

Példa: IAS 7 Cash flow-k kimutatásai, »Pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek«; példa: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Működő tőke változásai előtti tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egység működő tőkéjében bekövetkezett változások előtti tevékenységéből származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

Példa: IAS 7 Cash flow-k kimutatásai, »Pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek«; általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k

A feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k.

Általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzésében használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzésében használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

Közzététel: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Pénztári készpénzállomány

A gazdálkodó egység által tartott készpénzállomány összege. Nem tartalmazza a látra szóló betéteket.

Általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Lízingek pénzeszköz-kiáramlása

A lízingek pénzeszköz-kiáramlása.

Közzététel: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Kifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek csökkenése kifizetett pénzeszközök miatt. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

Példa: IFRS 4 IG37 c (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó, befektetési tevékenységként besorolt pénzkifizetések

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzeszköz-kiáramlás, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a kifizetések finanszírozási tevékenységnek minősülnek.

Példa: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbevételek, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a bevételek finanszírozási tevékenységnek minősülnek.

Példa: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek

Az egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök (a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével) visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel.

Példa: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Pénzbevételek kapcsolt feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

A kapcsolt feleknek nyújtott kölcsönök és előlegek gazdálkodó egység részére történő visszafizetéséből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése miatti pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]; Kapott előlegek]

Általános gyakorlat: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Átadott pénzeszközök

Az üzleti kombináció során ellenértékként átadott pénzeszköz valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó összes megjelenített eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]

Közzététel: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Pénzügyi eszközök kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Befektetett pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kapcsolt felek kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Akvizíció előtti halasztott adókövetelésként megjelenített összeg növekedése (csökkenése)

A felvásárló akvizíció előtti halasztott adókövetelésének növekedése (csökkenése) egy olyan üzleti kombináció eredményeként, amelynek hatására megváltozik annak valószínűsége, hogy a felvásárló realizálhatja az eszközt. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Devizafelárak értékváltozása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Opciók időértékének értékváltozása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Változások a pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számláján [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Biológiai eszközök növekedése (csökkenése)

A biológiai eszközök növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Biológiai eszközök változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekben bekövetkezett változások [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Halasztott adókötelezettségben (adókövetelésben) bekövetkezett változások [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Saját tőke növekedése (csökkenése)

A saját tőke növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Saját tőke]

Közzététel: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Változások a saját tőkében [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Kockázati kitettség változásainak ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázati kitettség változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Változások a valós értéken történő értékelésben – eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Változások a valós értéken történő értékelésben – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Változások a valós értéken történő értékelésben – kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Hitelderivatívák valós értékének változása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök (vagy pénzügyi eszközök egy csoportja) valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)

Egy pénzügyi kötelezettség valós értékének növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

Közzététel: IFRS 7 10A a, közzététel: IFRS 7 10 a (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Kölcsönök vagy követelések valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)

Kölcsönök vagy követelések valós értékének növekedése (csökkenése), amely a kölcsönök és követelések hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]]

Közzététel: IFRS 7 9 c (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

Közzététel: IFRS 7 9 d (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Goodwill növekedése (csökkenése)

A goodwill növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Goodwill]

Közzététel: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Változások a goodwillben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Egyeztetési célú változások a biztosítási szerződésekben komponensek szerint [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Egyeztetési célú változások a biztosítási szerződésekben fennmaradó fedezet és felmerült kárigények szerint [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Változások az immateriális javakban és a goodwillben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése)

A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Változások az immateriális javakban a goodwill kivételével [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Késztermékek és befejezetlen termelés csökkenése (növekedése)

A késztermékek és befejezetlen termelés csökkenése (növekedése). [Hivatkozás: Készletek; Rövid lejáratú késztermékek; Rövid lejáratú befejezetlen termelés]

Példa: IAS 1 102, közzététel: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése)

A befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

Közzététel: IAS 40 79 d, közzététel: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Változások a befektetési célú ingatlanban [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Változások finanszírozási tevékenységből származó kötelezettségekben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetése

Ismertetés a piaci kockázat azon típusaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásairól, amelyeknek a gazdálkodó egység ki van téve. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

Közzététel: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Kockázat mérésére használt módszerek változásainak ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok mérésére használt módszerek változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Változások a juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközökben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Változások a nettó meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Hitelderivatívák névértékének változása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Forgalomban lévő részvények számának változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Kockázatkezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások változásának ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok kezelésére vonatkozó célok, politikák és eljárások változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése)

Az egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

Közzététel: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Egyéb céltartalékok változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése)

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Közzététel: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Ingatlanok, gépek és berendezések változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Változások a hatósági halasztott számlák követel egyenlegeiben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Változások a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Visszatérítési jogok változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Visszatérítési jogok növekedése (csökkenése), valós értéken

A visszatérítési jogok valós értékének növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Visszatérítési jogok, valós értéken]

Közzététel: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Változások a viszontbiztosítási eszközökben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változások [member]

Ez az elem az adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változásokat jelöli.

Példa: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Meghatározott juttatási programok jellemzői [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Példa: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Meghatározott juttatási programok jellemzői [member]

Ez az elem a meghatározott juttatási programok jellemzői szerint alábontott összes meghatározott juttatási programot jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Meghatározott juttatási programok jellemzői« tengely alapértékét is jelöli.

Példa: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Terjesztési bevétel

A hírlapok, magazinok, folyóiratok, valamint digitális applikációk és formátumok értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Készlet leértékelésének visszaírásához vezető körülmények ismertetése

Azon körülmények vagy események ismertetése, amelyek a készletek leértékelésének visszaírásához vezettek. [Hivatkozás: Készletek; Készlet leértékelésének visszaírása]

Közzététel: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Kárigények és kifizetett juttatások, viszontbiztosítási megtérülések levonása után

A kárigények és kifizetett juttatások összege a viszontbiztosítási megtérülések levonása után.

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Felmerült, de be nem jelentett kárigények

A bekövetkezett, de a kötvénytulajdonosok által be nem jelentett biztosítási eseményekhez kapcsolódó kötelezettségek összege.

Példa: IFRS 4 IG22 c (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Kötvénytulajdonosok által bejelentett kárigények

A bekövetkezett biztosítási események kapcsán a kötvénytulajdonosok által bejelentett kárigényekhez kapcsolódó kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

Példa: IFRS 4 IG22 b (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Megszerzett követelések csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Megszerzett követelések csoportjai [member]

Ez az elem az üzleti kombináció során megszerzett követelések csoportjait jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Megszerzett követelések csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Eszközcsoportok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 36 126, közzététel: IAS 36 130 d ii, közzététel: IFRS 13 93, közzététel: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Eszközök [member]

Ez az elem a múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazdasági erőforrásokat jelöli. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely gazdasági hasznokat teremthet. Egyéb elemek hiányában az »Eszközcsoportok« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 36 126, közzététel: IFRS 13 93, közzététel: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Működési tevékenységekből származó pénzkifizetések csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Működési tevékenységekből származó pénzbevételek csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Függő kötelezettségek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 37 86, közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Rövid lejáratú készletek csoportjai, alternatív [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Munkavállalói juttatási költségek csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Pénzügyi eszközök csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 9 7.2.34, közzététel: IFRS 17 C32 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 4 39L b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától), közzététel: IFRS 7 6, közzététel: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Pénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 7 36, közzététel: IFRS 7 35K, közzététel: IFRS 7 35H, közzététel: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok összevont csoportjait jelöli. A pénzügyi instrumentum olyan szerződés, amely valamely gazdálkodó egységnél pénzügyi eszközt, ugyanakkor egy másik gazdálkodó egységnél pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot keletkeztet. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi instrumentumok csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 7 36, közzététel: IFRS 7 35K, közzététel: IFRS 7 35H, közzététel: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Pénzügyi kötelezettségek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 9 7.2.34, közzététel: IFRS 7 6, közzététel: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Immateriális javak és goodwill csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Általános gyakorlat: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Goodwilltől eltérő immateriális javak csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Rövid lejáratú készletek csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kötelezettségek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Törzsrészvények osztályai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Egyéb céltartalékok csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Ingatlanok, gépek és berendezések csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Egyéb céltartalékok csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 14 30 c, közzététel: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [member]

Ez az elem a hatósági halasztott számlaegyenlegek összes csoportját (a ráfordítások és bevételek típusait együttesen) jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]

Közzététel: IFRS 14 30 c, közzététel: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Részvénytőke osztályai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Részvénytőke [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvénytőkéjét jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Részvénytőke osztályai« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Eszközök értékesítésre tartottá minősítése [member]

Ez az elem az eszközök értékesítésre tartottá minősítését jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]]

Példa: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Külföldi pénznem záróárfolyama

A beszámolási időszak végén érvényes azonnali átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya Az azonnali átváltási árfolyam az azonnali leszállításra alkalmazott átváltási árfolyam.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Jelentősebb per indulása [member]

Ez az elem jelentősebb per indulását jelöli.

Példa: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Vezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

A vezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

Közzététel: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Kibocsátott kereskedelmi értékpapírok

A gazdálkodó egység által kibocsátott kereskedelmi értékpapírok összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatos elkötelezettségek

A biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatosan vállalt elkötelezettségek értéke. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Közös vállalkozásokkal kapcsolatos elkötelezettségek

Azok az elkötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a közös vállalkozásaival kapcsolatban az IFRS 12 standard B18–B20. bekezdésében meghatározottak szerint vállalt. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

Közzététel: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Gazdálkodó egység által vállalt elkötelezettségek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A gazdálkodó egység által a kapcsolt felekkel szemben arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad, ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjelenítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Példa: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Gazdálkodó egység nevében vállalt elkötelezettségek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A gazdálkodó egység nevében a kapcsolt felekkel szemben arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad, ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjelenítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Példa: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Árutőzsdei árkockázat [member]

Ez az elem az egyéb árkockázat azon a kockázattípust magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak az árutőzsdei árak változásai miatt. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Példa: IFRS 7 IG32, példa: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Kommunikációs és hálózati berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a hálózati berendezéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Kommunikációs ráfordítás

A kommunikációval kapcsolatos ráfordítások összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Értékvesztetté vált, elvesztett vagy átengedett ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik féltől kapott kompenzáció

Az értékvesztetté vált, elveszett vagy átengedett ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik személyektől kapott, az eredményben szerepeltetett kompenzáció összege. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések]

Közzététel: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Saját tőke összetevői [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket átsorolnak az eredménybe, adózás előtt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket átsorolnak az eredménybe, adózás után [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket nem sorolnak át az eredménybe, adózás előtt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket nem sorolnak át az eredménybe, adózás után [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Átfogó jövedelem

Az időszak során ügyletek és más események hatására a saját tőkében bekövetkezett olyan változás összege, amely nem a tulajdonosokkal, azok tulajdonosi minőségében, folytatott ügyletek miatti változás.

Közzététel: IAS 1 106 a, közzététel: IAS 1 81A c, közzététel: IFRS 1 32 a ii, közzététel: IFRS 1 24 b, közzététel: IFRS 12 B12 b ix, példa: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Átfogó jövedelem [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Átfogó jövedelem, amely hozzárendelhető [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Átfogó jövedelem, amely nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető

A nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem; Nem ellenőrző részesedések]

Közzététel: IAS 1 106 a, közzététel: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Átfogó jövedelem, amely az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető

Az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 106 a, közzététel: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Számítógépes berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a számítógépes berendezéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Számítógépes szoftverek

A számítógépes szoftvereket magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Számítógépes szoftver [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, amely a számítógépes szoftvereket foglalja magában. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Kockázatkoncentrációk ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatkoncentrációk ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Kockázatkoncentrációk [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 17 127 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Kockázatkoncentrációk [member]

Ez az elem a kockázatkoncentrációkat jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Kockázatkoncentrációk« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 17 127 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt, a megbízhatósági szint technikájától eltérő technika eredményeinek megfelelő megbízhatósági szint

A nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt, a megbízhatósági szint technikájától eltérő technika eredményeinek megfelelő megbízhatósági szint [Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás [member]]

Közzététel: IFRS 17 119 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt megbízhatósági szint

A nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt megbízhatósági szint. [Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás [member]]

Közzététel: IFRS 17 119 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Megegyezésen alapuló árazás [member]

Ez az elem a megegyezésen alapuló piaci árakból származó inputok (például ajánlati árak, összehasonlíthatósági kiigazítások) elemzését magában foglaló, a piaci megközelítésnek megfelelő értékelési technikát jelöl. [Hivatkozás: Piaci megközelítés [member]]

Példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Fizetett (kapott) ellenérték

A leányvállalatok vagy más vállalkozások feletti ellenőrzés megszerzésének (elvesztésének) tekintetében fizetett (kapott) ellenérték összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

Közzététel: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konszolidált [member]

Ez az elem egy csoport azon pénzügyi kimutatásait jelöli, amelyekben az anyavállalat és leányvállalatai eszközeit, kötelezettségeit, saját tőkéjét, bevételeit, ráfordításait és cash flow-it úgy prezentálják, mintha azok egyetlen gazdasági egység pénzügyi kimutatásai lennének. Egyéb elemek hiányában a »Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 12 »A gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege«

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]

Ez az elem a konszolidált strukturált gazdálkodó egységeket jelöli. A strukturált gazdálkodó egység olyan gazdálkodó egység, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a szavazati vagy hasonló jogok ne legyenek domináns tényezők annak eldöntésében, hogy ki ellenőrzi a gazdálkodó egységet, mint például amikor a szavazati jogok kizárólag igazgatási feladatokhoz kapcsolódnak, és a lényeges tevékenységeket szerződéses megállapodások útján irányítják. [Hivatkozás: Konszolidált [member]]

Közzététel: IFRS 12 »A gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege«

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Állandó előtörlesztési kamatláb, értékelési input [member]

Ez az elem az értékelési inputként használt állandó előtörlesztési kamatlábat jelöli.

Példa: IFRS 13 93 d, példa: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Befejezetlen beruházás

A használatbavételre még nem alkalmas befektetett eszközök létrehozása során aktivált ráfordítás összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök]

Általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Befejezetlen beruházás [member]

Ez az elem az olyan ingatlanok, gépek és berendezések létrehozása során aktivált ráfordítás összegét jelöli, amelyek használatbavételre még nem alkalmasak (nincsenek az ahhoz szükséges helyen és állapotban, hogy képesek legyenek a vezetés szándékainak megfelelő működésre). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Fogyasztható biológiai eszközök [member]

Ez az elem a fogyasztható biológiai eszközöket jelöli. A fogyasztható biológiai eszközök olyan eszközök, amelyeket mezőgazdasági termékként takarítanak be, vagy biológiai eszközként adnak el. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Példa: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök

A gazdálkodó egység által fogyasztóknak nyújtott kölcsönök összege. [Hivatkozás: Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök [member]]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök [member]

Ez az elem a magánszemélyek részére személyes felhasználás céljára nyújtott kölcsönöket jelöli.

Példa: IFRS 7 IG40B, példa: IFRS 7 6, példa: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Függő ellenérték [member]

Ez az elem a felvásárló kötelmét jelöli további eszközök vagy tőkerészesedések átadására a felvásárolt korábbi tulajdonosai részére – a felvásárolt feletti ellenőrzés érdekében történő csere részeként –, ha meghatározott jövőbeli események bekövetkeznek vagy feltételek teljesülnek.

Általános gyakorlat: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített függő ellenérték

Az üzleti kombináció során átadott ellenértékként megjelenített függő ellenértékre vonatkozó megállapodások összege az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Közös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek

A közös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások [member]]

Közzététel: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Társult vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek

A gazdálkodó egység társult vállalkozásban lévő érdekeltségeivel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Függő kötelezettségek [member]]

Közzététel: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Függő kötelezettségek [member]

Ez az elem olyan lehetséges kötelmeket jelöl, amelyek múltbeli eseményekből származnak, és amelyeknek a létezését csak egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíteni; vagy meglévő kötelmek, amelyek múltbeli eseményekből származnak, de azokat nem jelenítik meg, mert a) valószínű, hogy a kötelmek teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség; vagy b) a kötelmek összege nem határozható meg kellő megbízhatósággal. Egyéb elemek hiányában a »Függő kötelezettségek csoportjai« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IAS 37 88, közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségek [member]

Ez az elem a közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások [member]]

Példa: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

Példa: IFRS 3 B64 i, példa: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

Közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Munkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő kötelezettségek [member]

Ez az elem a munkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő kötelezettségeket jelöli. A munkaviszony megszűnése utáni juttatások olyan (a végkielégítéstől és a rövid távú munkavállalói juttatásoktól eltérő) munkavállalói juttatások, amelyek a munkaviszony befejezése után járnak. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

Közzététel: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekkel kapcsolatos függő kötelezettség [member]

Ez az elem a leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekkel kapcsolatos függő kötelezettséget jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

Példa: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Garanciákkal kapcsolatos függő kötelezettség [member]

Ez az elem garanciákkal kapcsolatos függő kötelezettséget jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Garanciák [member]]

Általános gyakorlat: IAS 37 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Folytatódó és megszűnt tevékenységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és közzététel«

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az instrumentum típusa szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Példa: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az átruházás típusa szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Példa: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Folytatódó tevékenységek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység azon részét jelöli, amelyek nem megszűnt tevékenységek. A gazdálkodó egység egy része olyan tevékenységekből és cash flow-kból tevődik össze, amelyek működési és pénzügyi beszámolási célból egyértelműen megkülönböztethetők a gazdálkodó egység fennmaradó részétől. Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Folytatódó és megszűnt tevékenységek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]]

Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és közzététel«

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Szerződéses eszközök

A vevőnek átadott árukért vagy szolgáltatásokért a gazdálkodó egységnek járó ellenértékhez való jog összege, ha e jog az idő múlásától eltérő feltételhez (például a gazdálkodó egység jövőbeli teljesítéséhez) kötött.

Közzététel: IFRS 15 105, közzététel: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Szerződéses eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Szerződéses eszközök [member]

Ez az elem a szerződéses eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]

Közzététel: IFRS 7 35H b iii, közzététel: IFRS 7 35M b iii, példa: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Szerződés futamideje [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Példa: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Szerződés futamideje [member]

Ez az elem a vevői szerződések összes futamidejét jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Szerződés futamideje« tengely alapértékét is jelöli.

Példa: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Szerződéses kötelezettségek

A gazdálkodó egység azon áruk vagy szolgáltatások vevőnek való átadására vonatkozó kötelmének összege, amelyek ellenértékét a vevőtől megkapta (vagy annak összege esedékes).

Közzététel: IFRS 15 105, közzététel: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Szerződéses kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Szerződés szerint kicserélendő összegek olyan származékos pénzügyi instrumentumban, amelynél bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor

A szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege a szerződés szerint, olyan származékos pénzügyi instrumentumban kicserélendő összegekhez kapcsolódóan, ahol bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

Példa: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Szerződéses tőkekötelezettségek

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyekre a gazdálkodó egység szerződést kötött. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Immateriális javak megszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek

Az immateriális javak megszerzésére vonatkozó elkötelezettségek összege.

Közzététel: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek

Az ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Közzététel: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Szerződéses szolgáltatási margin

A szerződéses szolgáltatási margin összege. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

Közzététel: IFRS 17 109 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Szerződéses szolgáltatási margin [member]

Ez az elem a biztosítási szerződéscsoporthoz tartozó eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értékének komponensét jelöli: azt a meg nem szolgált nyereséget, amelyet a gazdálkodó egység akkor fog megjeleníteni, amikor a csoportba tartozó biztosítási szerződések alapján szolgáltatásokat nyújt.

Közzététel: IFRS 17 101 c (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 107 d (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Szerződéses szolgáltatási margin, amely nem kapcsolódik az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert vagy a valósérték-módszert alkalmazták [member]

Ez az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, amely nem kapcsolódik az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert (az IFRS 17 standard C6–C19. bekezdésében leírtak szerint) vagy a valósérték-módszert (az IFRS 17 standard C20–C24. bekezdésében leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

Közzététel: IFRS 17 114 c (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Szerződéses szolgáltatási margin, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a valósérték-módszert alkalmazták [member]

Ez az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a valósérték-módszert (az IFRS 17 standard C20–C24. bekezdésében leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

Közzététel: IFRS 17 114 b (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

Szerződéses szolgáltatási margin, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert alkalmazták [member]

Ez az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert (az IFRS 17 standard C6–C19. bekezdésében leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

Közzététel: IFRS 17 114 a (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Munkáltató hozzájárulásai a programhoz – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a munkáltató meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]

Közzététel: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Program résztvevőinek hozzájárulásai a programhoz – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a program résztvevőinek a meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]

Közzététel: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Programhoz való hozzájárulások – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulás miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]

Közzététel: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Programhoz való hozzájárulások – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok

A szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok [member]

Ez az elem a szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat magukban foglaló immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Tartott vállalati adósságinstrumentumok

A vállalat által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debit

Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök

A gazdálkodó egység által vállalkozóknak nyújtott kölcsönök összege. [Hivatkozás: Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök [member]]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök [member]

Ez az elem a vállalkozóknak nyújtott kölcsönöket jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c, példa: IFRS 7 6, példa: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Bekerülésiérték-megközelítés [member]

Ez az elem olyan értékelési technikát jelöl, amely azt az értéket tükrözi, amely az adott időpontban szükséges lenne egy eszköz szolgáltatási kapacitásának helyettesítésére (amelyet gyakran folyóáras pótlási költségként emlegetnek).

Példa: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration, debit

Készletek ráfordításként elszámolt bekerülési értéke az időszak során

Az időszak során a készletek ráfordításként elszámolt összege. [Hivatkozás: Készletek]

Közzététel: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration, debit

Értékesített áru bekerülési értéke

Az időszak során értékesített és ráfordításként elszámolt áruk összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration, debit

Vásárolt és értékesített energia bekerülési értéke

Az időszak során vásárolt és értékesített, ráfordításként elszámolt energia összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration, debit

Értékesítés költsége

A közvetlenül vagy közvetetten az értékesített termékekhez és szolgáltatásokhoz rendelt ráfordításokhoz kapcsolódó költségek összege, amely tartalmazza többek között az addigra eladott készletek bekerülési értékében korábban figyelembe vett költségeket, valamint a fel nem osztott üzemi általános költségeket és a készletek nem szokásos mértékű előállítási költségeit.

Közzététel: IAS 1 99, közzététel: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration, debit

Értékesítés költsége – ételek és italok

Az ételekhez és italokhoz rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration, debit

Értékesítés költsége – szállodaüzemeltetés

A szállodaüzemeltetéshez rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration, debit

Értékesítés költsége – szálláshely-szolgáltatás

A szálláshely-szolgáltatáshoz rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Vevői szerződés megkötése során felmerült költségek [member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriáját jelöli, amely a vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket foglalja magában. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]

Példa: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Szerződő felek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Szerződő felek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységen kívül a szerződésben részes feleket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Szerződő felek« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Székhely szerinti ország [member]

Ez az elem azt az országot jelöli, amelyben a gazdálkodó egység hivatalos címe vagy bejegyzett székhelye található.

Közzététel: IFRS 8 33 b, közzététel: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Bejegyzés szerinti ország

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egységet bejegyezték.

Közzététel: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Azon gazdálkodó egység bejegyzés szerinti országa, amelynek a konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra elkészültek

A gazdálkodó egység legvégső vagy olyan közbenső szintű anyavállalatának bejegyzése szerinti ország, amelynek az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra elkészültek. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

Közzététel: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Közös tevékenység bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös tevékenységét bejegyezték. [Hivatkozás: Közös tevékenységek [member]]

Közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Közös vállalkozás bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

Közzététel: IAS 27 16 b ii, közzététel: IAS 27 17 b ii, közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Társult vállalkozás bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység társult vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

Közzététel: IAS 27 16 b ii, közzététel: IAS 27 17 b ii, közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Leányvállalat bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység leányvállalatát bejegyezték. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

Közzététel: IAS 27 16 b ii, közzététel: IAS 27 17 b ii, közzététel: IFRS 12 12 b, közzététel: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Létrehozás időpontja [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IAS 8 28 f i, közzététel: IAS 8 29 c i, közzététel: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debit

Hitelderivatíva, valós értéken

A hitelderivatíva valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]]

Közzététel: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Hitelderivatíva, névértéken

A hitelderivatíva névértéke. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

Közzététel: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Hitelezési kitettségek

A hitelkockázatból eredő veszteségnek való kitettség összege. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

Példa: IFRS 7 IG24 a (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 IG25 b (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 7 35H, közzététel: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztésének valamennyi állapotát jelöli. A pénzügyi instrumentum értékvesztettnek minősül, ha bekövetkezett egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügyi instrumentum becsült jövőbeli cash flow-ira. Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 7 35H, közzététel: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration, credit

Hitelhez kapcsolódó díjbevétel és jutalékbevétel

A hitelhez kapcsolódó díjakból és jutalékokból származó megjelenített bevétel összege. [Hivatkozás: Díj- és jutalékbevétel]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Hitelkockázat [member]

Ez az elem annak kockázatát jelöli, hogy a devizaárfolyamok változásai miatt a pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 17 124 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 125 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 127 (hatályos: 2021.1.1.), példa: IFRS 7 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

member

Hitelképességi kamatkülönbözet, értékelési input [member]

Ez az elem az értékelési inputként használt hitelképességi kamatkülönbözetet jelöli.

Általános gyakorlat: IFRS 13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration, credit

Befektetési célú ingatlanok eltérő értékelési modellt használó állományok közötti értékesítésekor az eredményben elszámolt halmozott valósérték-változások

Egy befektetési célú ingatlan valós értékének az eredményben elszámolt olyan halmozott változása, amely egy olyan állományból történő értékesítés során keletkezett, amelynél a bekerülésiérték-modellt alkalmazzák, egy olyan állományba, ahol a valósérték-modellt alkalmazzák. [Hivatkozás: Valósérték-modell [member]; Befektetési célú ingatlan]

Közzététel: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration, credit

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség)

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IFRS 7 11B c

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration, credit

Pénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átsorolásából származó, korábban az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség)

Pénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átsorolásából származó, korábban az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 82 cb

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Meg nem jelenített halmozódó elsőbbségi osztalék

A halmozódó elsőbbségi osztalék meg nem jelenített összege.

Közzététel: IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, credit

Társult vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések

A társult vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre jutó, meg nem jelenített rész halmozott összege, ha a gazdálkodó egység a tőkemódszer alkalmazásakor abbahagyta a veszteségekből való részesedésének a megjelenítését. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Társult vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített részesedés]

Közzététel: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, credit

Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések

A közös vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre jutó, meg nem jelenített rész halmozott összege, ha a gazdálkodó egység a tőkemódszer alkalmazásakor abbahagyta a veszteségekből való részesedésének a megjelenítését. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Közös vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített részesedés]

Közzététel: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, credit

Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések, áttérés az arányos konszolidációról a tőkemódszerre

A gazdálkodó egység meg nem jelenített, halmozott részesedése azon közös vállalkozásai veszteségeiből, amelyek tekintetében áttért az arányos konszolidációról a tőkemódszerre. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések]

Közzététel: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Devizakockázat [member]

Ez az elem a piaci kockázat azon a kockázattípust magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak az átváltási árfolyamok változásai miatt. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IFRS 17 124 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 125 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 127 (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 17 128 a ii (hatályos: 2021.1.1.), közzététel: IFRS 7 »Meghatározott fogalmak«

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Devizaswap-szerződés [member]

Ez az elem devizaswap-szerződést jelöl. [Hivatkozás: Swap-szerződés [member]]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, credit

Rövid lejáratú elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások; Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debit

Rövid lejáratú elhatárolt bevételek

A rövid lejáratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolt bevételek]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, credit

Kapott rövid lejáratú előlegek

A jövőben nyújtandó árukért vagy szolgáltatásokért kapott kifizetések rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Kapott előlegek]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debit

Szállítóknak adott rövid lejáratú előlegek

A szállítóknak az áruk vagy szolgáltatások átvétele előtt adott rövid lejáratú előlegek összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debit

Rövid lejáratú mezőgazdasági termék

A gazdálkodó egység biológiai eszközeiből származó betakarított termék értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Készletek]

Általános gyakorlat: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott adó

Azon tényleges és halasztott adók együttes összege, amelyek olyan konkrét tételekhez kapcsolódnak, amelyek elszámolása közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára történik, például: a) a felhalmozott eredmény nyitóegyenlegének módosítása egy számviteli politika változásának visszamenőleges alkalmazása vagy egy hiba kijavítása miatt; valamint b) egy összetett pénzügyi instrumentum tőkekomponensének elsődleges megjelenítésekor keletkező összeg. [Hivatkozás: Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adó; Felhalmozott eredmény; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Közzététel: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott adó [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debit

Forgóeszközök

Azon eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység a) várhatóan a szokásos működési ciklusa során realizál, vagy azon belül szándékozik értékesíteni vagy felhasználni; b) elsősorban kereskedési céllal tart; c) várhatóan a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül realizál; vagy d) az IAS 7 standard meghatározása szerinti pénzeszközként vagy pénzeszköz-egyenértékesként sorol be, az olyan eszköz kivételével, amely nem váltható át, nem cserélhető vagy nem használható fel valamely kötelezettség kiegyenlítésére legalább a beszámolási időszakot követő 12 hónapig. [Hivatkozás: Eszközök]

Közzététel: IAS 1 66, közzététel: IFRS 12 B12 b i, példa: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Forgóeszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debit

Forgóeszközök (rövid lejáratú kötelezettségek)

A forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debit

Forgóeszközök, az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételével

A forgóeszközök összege, az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételével. [Hivatkozás: Forgóeszközök; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok]

Közzététel: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített forgóeszközök

Az üzleti kombinációban megszerzett forgóeszközöknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debit

Rövid lejáratú biológiai eszközök

A rövid lejáratú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Közzététel: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Rövid lejáratú biológiai eszközök [member]

Ez az elem a rövid lejáratú biológiai eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, credit

Kibocsátott rövid lejáratú kötvények és a kibocsátott hosszú lejáratú kötvények rövid lejáratú része

A kibocsátott rövid lejáratú kötvények és a kibocsátott hosszú lejáratú kötvények rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, credit

Rövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része

A rövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Rövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Rövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része, típus szerint [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, credit

Kibocsátott rövid lejáratú kereskedelmi értékpapírok és a kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok rövid lejáratú része

A kibocsátott rövid lejáratú kereskedelmi értékpapírok és a kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kereskedelmi értékpapírok]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debit

Rövid lejáratú szerződéses eszközök

A rövid lejáratú szerződéses eszközök összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]

Közzététel: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, credit

Rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek

A rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debit

Rövid lejáratú nyersolaj

A nyersolaj értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

Általános gyakorlat: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, credit

Kibocsátott rövid lejáratú adósságinstrumentumok

A kibocsátott rövid lejáratú adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Kibocsátott adósságinstrumentumok]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, credit

Ügyfelektől származó rövid lejáratú betétállomány

Az ügyfelektől származó rövid lejáratú betétállomány összege. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Rövid lejáratú származékos pénzügyi eszközök

A rövid lejáratú származékos pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Rövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek

A rövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, credit

Rövid lejáratú osztalékfizetési kötelezettség

A rövid lejáratú osztalékfizetési kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Osztalékfizetési kötelezettségek]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

member

Kötelem teljesítése érdekében kifizetendő jövőbeni pénzkiadások jelenlegi becslése, értékelési input [member]

Ez az elem a kötelem teljesítése érdekében kifizetendő jövőbeni pénzkiadások értékelési inputként használt jelenlegi becslését jelöli.

Példa: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, credit

Rövid lejáratú fizetendő jövedéki adó

A fizetendő jövedéki adó rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Fizetendő jövedéki adó]

Általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debit

Rövid lejáratú pénzügyilízing-követelések

A rövid lejáratú pénzügyilízing-követelések összege. [Hivatkozás: Pénzügyilízing-követelések]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debit

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök

A rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debit

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken

Az amortizált bekerülési értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 8 f

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi eszközök

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök]

Általános gyakorlat: IAS 1 55, közzététel: IFRS 7 8 a (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]

Közzététel: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, kötelezően valós értéken értékelve

Az IFRS 9 standardnak megfelelően kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kötelezően valós értéken értékelve]

Közzététel: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForReacquisitionOfOwnEquityInstruments

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]

Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForRepurchaseOfOwnFinancialLiabilities

X instant, debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]

Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailableforsale

X instant, debit

Értékesíthető rövid lejáratú pénzügyi eszközök

Az értékesíthető rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök; Rövid lejáratú pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 8 d (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant, credit

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

A rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

X instant, credit

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken

Az amortizált bekerülési értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 7 8 g, közzététel: IFRS 7 8 f (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, credit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, credit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, credit

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]

Közzététel: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant, debit

Rövid lejáratú ételek és italok

Az ételek és italok értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

Általános gyakorlat: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant, debit

Rövid lejáratú tüzelőanyag

A tüzelőanyag értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

Általános gyakorlat: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant, credit

Rövid lejáratú állami támogatások

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban halasztott bevételként megjelenített rövid lejáratú állami támogatások összege. [Hivatkozás: Kormányzat [member]; Halasztott bevételek; Állami támogatások]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant, debit

Rövid lejáratú, lejáratig tartandó befektetések

A rövid lejáratú, lejáratig tartandó befektetések összege. [Hivatkozás: Lejáratig tartandó befektetések]

Közzététel: IFRS 7 8 b (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant, credit

Rövid lejáratú kamatfizetési kötelezettség

A rövid lejáratú kamatfizetési kötelezettség összege. [Hivatkozás: Kamatfizetési kötelezettség]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant, debit

Rövid lejáratú kamatkövetelés

A rövid lejáratú kamatkövetelés összege. [Hivatkozás: Kamatkövetelés]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstract

 

Rövid lejáratú készletek kitermelő tevékenységből [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant, debit

Rövid lejáratú, értékesítésre tartott készletek

Azon készletek értékének besorolása rövid lejáratú készletként, amelyeket a szokásos üzletmenet keretében történő értékesítés céljaira tartanak. [Hivatkozás: Készletek]

Általános gyakorlat: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant, debit

Rövid lejáratú, szállításban lévő készletek

A szállításban lévő készletek értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

Általános gyakorlat: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant, debit

Rövid lejáratú befektetések

A rövid lejáratú befektetések összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő rövid lejáratú befektetések

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő rövid lejáratú befektetések összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések]

Közzététel: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant, credit