9.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1423 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 14.)

az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó központi kapcsolattartó pontok kijelölési kritériumait, illetve a központi kapcsolattartó pontok feladatait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikkének (4) bekezdése szerinti központi kapcsolattartó pont kijelölésére vonatkozó követelménynek arányosnak kell lennie az említett irányelv által elérni kívánt célokkal anélkül, hogy szükségtelen terheket róna a határokon átnyúló jelleggel működő pénzforgalmi intézményekre. Ezért helyénvaló arányos kritériumokat meghatározni küszöbértékek formájában a fogadó tagállamban közvetítők útján végrehajtott ügyletek volumenére és értékére, valamint a fogadó tagállamban letelepedett közvetítők számára vonatkozóan. Mivel a fogadó tagállam illetékes hatósága előírhatja a pénzforgalmi intézmények számára, hogy az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikkének (2) bekezdése alapján adatszolgáltatást teljesítsenek a szóban forgó tagállam területén végzett tevékenységekről, az említett hatóság rendelkezik az e kritériumok alkalmazásához szükséges információk beszerzéséhez szükséges eszközökkel. Ezért ezeket a küszöbértékeket meg kell állapítani az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének kiegészítése céljából.

(2)

Amennyiben egy tagállam az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikkének (4) bekezdése alapján központi kapcsolattartó pont kijelölését írja elő, a központi kapcsolattartó pontnak elsősorban az említett irányelv III. és IV. címében előírt követelmények teljesítéséről szóló megfelelő kommunikációt és tájékoztatást kell biztosítania a fogadó tagállamban, beleértve a kijelölő pénzforgalmi intézmény beszámolási kötelezettségét is a fogadó tagállam illetékes hatóságai felé. A központi kapcsolattartó pontnak továbbá központi koordináló szerepet kell betöltenie a kijelölő pénzforgalmi intézmény, valamint a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai között a fogadó tagállamban a letelepedési jog alapján közvetítők által végzett pénzforgalmi tevékenység felügyeletének megkönnyítése érdekében. E célból a pénzforgalmi intézménynek biztosítania kell, hogy a központi kapcsolattartó pont megkapja a szükséges forrásokat, és hozzáféréssel rendelkezzen a releváns adatszolgáltatási adatokhoz, hogy eleget tegyen az (EU) 2015/2366 irányelv szerinti kötelezettségeinek.

(3)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(4)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kritériumok annak meghatározásához, hogy mikor kell központi kapcsolattartó pontot kijelölni

Az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a pénzforgalmi intézmények kizárólag az alábbiak közül egy vagy több kritérium teljesülése esetén kötelezhetők központi kapcsolattartó pont kijelölésére:

a)

azon pénzforgalmi közvetítők összesített száma, amelyeken keresztül a pénzforgalmi intézmény a letelepedési jog alapján nyújtja az (EU) 2015/2366 irányelv I. mellékletében említett pénzforgalmi szolgáltatások bármelyikét a fogadó tagállamban, 10 vagy annál több;

b)

a fizetési műveletek összértéke – beleértve a fogadó tagállamban található és a letelepedési jog vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján működő pénzforgalmi közvetítőkön keresztül pénzforgalmi intézmény által a fogadó tagállamban az előző pénzügyi évben a megbízásos online átutalási szolgáltatások nyújtása során kezdeményezett fizetési műveleteket – meghaladja a 3 millió EUR értéket, és a pénzforgalmi intézmény a szóban forgó pénzforgalmi közvetítők közül legalább kettőt a letelepedési jog alapján foglalkoztatott;

c)

a fizetési műveletek száma – amelyeket a pénzforgalmi intézmények a fogadó tagállamban az előző pénzügyi évben hajtottak végre a fogadó tagállamban található és a letelepedés joga vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján működő pénzforgalmi közvetítőkön keresztül, beleértve a megbízásos online átutalási szolgáltatások nyújtása során kezdeményezett fizetési műveletek számát is – meghaladja a 100 000-et, és a pénzforgalmi intézmény a szóban forgó pénzforgalmi közvetítők közül legalább kettőt a letelepedési jog alapján foglalkoztatott.

2. cikk

A központi kapcsolattartó pont feladatai

(1)   Az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően kijelölt központi kapcsolattartó pont a következő feladatokat látja el:

a)

a pénzforgalmi közvetítők által a fogadó tagállamban a letelepedési jog alapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben egyedüli adatszolgáltatóként és egyedüli adatgyűjtőként szolgál a kijelölő pénzforgalmi intézménynek a fogadó tagállam illetékes hatóságai felé az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikkének (2) bekezdése alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek tekintetében;

b)

a kijelölő pénzforgalmi intézmény egyedüli kapcsolattartó pontjaként szolgál a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságaival folytatott kommunikáció során a fogadó tagállamban a letelepedési jog alapján működő közvetítőkön keresztül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében, többek között azáltal, hogy az illetékes hatóságok számára kérésre dokumentumokat és információkat biztosít;

c)

elősegíti a kijelölő pénzforgalmi intézménynek a fogadó tagállamban a letelepedési jog alapján működő pénzforgalmi közvetítői illetékes hatóságok általi helyszíni ellenőrzését, valamint a székhely szerinti vagy a fogadó tagállam illetékes hatóságai által az (EU) 2015/2366 irányelv alapján elfogadott felügyeleti intézkedések végrehajtását.

(2)   A pénzforgalmi intézmények biztosítják, hogy a központi kapcsolattartó pont rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal, és hozzáférjen az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésében meghatározott és e cikk (1) bekezdésében részletezett funkciók ellátásához szükséges valamennyi adathoz.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 14.-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 35. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)