6.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 324/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1396 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. október 5.)

a gerániolnak, a citrálnak, a 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-olnak, a (Z)-nerolnak, a geranil-acetátnak, a geranil-butirátnak, a geranil-formátnak, a geranil-propionátnak, a neril-propionátnak, a neril-formátnak, a neril-acetátnak, a neril-izobutirátnak, a geranil-izobutirátnak és a prenil-acetátnak a vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A gerániol, a citrál, a 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol, a (Z)-nerol, a geranil-acetát, a geranil-butirát, a geranil-formát, a geranil-propionát, a neril-propionát, a neril-formát, a neril-acetát, a neril-izobutirát, a geranil-izobutirát és a prenil-acetát (a továbbiakban: érintett anyagok) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását a 70/524/EGK irányelv időbeli korlátozás nélkül engedélyezte. Az említett adalékanyagokat ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meglévő termékekként felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak mint valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére. A kérelmező az adalékanyagnak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába, valamint az „aromaanyagok” funkcionális csoportba való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2016. május 25-i véleményében (3) megállapította, hogy az érintett anyagok a javasolt felhasználási feltételek mellett nincsenek káros hatással sem az állati, sem az emberi egészségre, sem pedig a környezetre. A Hatóság azt a következtetést vonta le, hogy a tengeri környezet szempontjából biztonságos felhasználási szint becsült mértéke 0,05 mg/kg takarmány. Az érintett anyagokra javasolt felhasználási szintek meghaladják a tengeri környezet szempontjából biztonságos felhasználási szintet, ezért az anyag tengeri állatoknál való felhasználása nem megengedett. A Hatóság véleményében megállapította továbbá, hogy mivel az érintett anyagokat hatékonyan alkalmazzák élelmiszerek aromaanyagaiként, és alapvetően ugyanezt a szerepet töltik be takarmányokban felhasználva is, hatásosságuk más módon történő bizonyítása nem szükséges. A fenti következtetés így a takarmányokra is kiterjeszthető. A kérelmező visszavonta ugyan az ivóvízre vonatkozó kérelmét, mindazonáltal az érintett anyagok esetében lehetővé kell tenni azok takarmánykeverékekben, vízzel bejuttatva történő felhasználását.

(5)

A Hatóság megállapította, hogy adatok hiányában az érintett anyagokat a bőrre és szembe kerülés, valamint a belélegzés útján történő expozíció szempontjából veszélyesnek kell tekinteni. A gerániol, a citrál és a 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol bőrszenzibilizáló hatása is ismert. Következésképpen megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az érintett anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. Mivel biztonsági szempontok nem indokolják maximális tartalom meghatározását, valamint figyelembe véve a Hatóság által végzett újraértékelést, a takarmány-adalékanyag címkéjén az ajánlott tartalmat kell feltüntetni. E tartalom túllépése esetén bizonyos információkat fel kell tüntetni az előkeverékek címkéjén.

(8)

mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben meghatározott anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2021. április 26. előtt állítottak elő és címkéztek a 2020. október 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2021. október 26. előtt állítottak elő és címkéztek a 2020. október 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2022. október 26. előtt állítottak elő és címkéztek a 2020. október 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2016;14(6):4512.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b02012

-

Gerániol

Az adalékanyag összetétele

Gerániol

A hatóanyag jellemzése

Gerániol

Illóolaj szakaszos desztillációja útján nyert vagy kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább a minta 95 %-a

Kémiai képlet: C10H18O

CAS-szám: 106-24-1

FLAVIS-szám: 02.012

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található piperin meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 25 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 25 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 25 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b02029

-

3,7,11-Trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol

Az adalékanyag összetétele

3,7,11-Trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol

A hatóanyag jellemzése

3,7,11-Trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 96 %-a

Kémiai képlet: C15H26O

CAS-szám: 4602-84-0

FLAVIS-szám: 02.029

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b02058

-

(Z)-Nerol

Az adalékanyag összetétele

(Z)-Nerol

A hatóanyag jellemzése

(Z)-Nerol

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 95 %-a

Kémiai képlet: C10H18O

CAS-szám: 106-25-2

FLAVIS-szám: 02.058

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található (Z)-nerol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b05020

-

Citrál

Az adalékanyag összetétele

Citrál

A hatóanyag jellemzése

Citrál

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 96 %-a

Kémiai képlet: C10H16O

CAS-szám: 5392-40-5

FLAVIS-szám: 05.020

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található citrál meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 25 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 25 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 25 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09011

-

Geranil-acetát

Az adalékanyag összetétele

Geranil-acetát

A hatóanyag jellemzése

Geranil-acetát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 90 %-a

Kémiai képlet: C12H20O2

CAS-szám: 105-87-3

FLAVIS-szám: 09.011

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található geranil-acetát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09048

-

Geranil-butirát

Az adalékanyag összetétele

Geranil-butirát

A hatóanyag jellemzése

Geranil-butirát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 92 %-a

Kémiai képlet: C14H24O2

CAS-szám: 106-29-6

FLAVIS-szám: 09.048

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található geranil-butirát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09076

-

Geranil-formát

Az adalékanyag összetétele

Geranil-formát

A hatóanyag jellemzése

Geranil-formát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 94 %-a

Kémiai képlet: C11H18O2

CAS-szám: 105-86-2

FLAVIS-szám: 09.076

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található geranil-formát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09128

-

Geranil-propionát

Az adalékanyag összetétele

Geranil-propionát

A hatóanyag jellemzése

Geranil-propionát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 92 %-a

Kémiai képlet: C13H22O2

CAS-szám: 105-90-8

FLAVIS-szám: 09.128

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található geranil-propionát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09169

-

Neril-propionát

Az adalékanyag összetétele

Neril-propionát

A hatóanyag jellemzése

Neril-propionát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 95 %-a

Kémiai képlet: C13H22O2

CAS-szám: 105-91-9

FLAVIS-szám: 09.169

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található neril-propionát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09212

-

Neril-formát

Az adalékanyag összetétele

Neril-formát

A hatóanyag jellemzése

Neril-formát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 90 %-a

Kémiai képlet: C11H18O2

CAS-szám: 2142-94-1

FLAVIS-szám: 09.212

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található neril-formát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09213

-

Neril-acetát

Az adalékanyag összetétele

Neril-acetát

A hatóanyag jellemzése

Neril-acetát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 93 %-a

Kémiai képlet: C12H20O2

CAS-szám: 141-12-8

FLAVIS-szám: 09.213

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található neril-acetát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09424

-

Neril-izobutirát

Az adalékanyag összetétele

Neril-izobutirát

A hatóanyag jellemzése

Neril-izobutirát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 92 %-a

Kémiai képlet: C14H24O2

CAS-szám: 2345-24-6

FLAVIS-szám: 09.424

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található neril-izobutirát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09431

-

Geranil-izobutirát

Az adalékanyag összetétele

Geranil-izobutirát

A hatóanyag jellemzése

Geranil-izobutirát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 95 %-a

Kémiai képlet: C14H24O2

CAS-szám: 2345-26-8

FLAVIS-szám: 09.431

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található geranil-izobutirát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.

2b09692

-

Prenil-acetát

Az adalékanyag összetétele

Prenil-acetát

A hatóanyag jellemzése

Prenil-acetát

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább a minta 95 %-a

Kémiai képlet: C7H12O2

CAS-szám: 1191-16-8

FLAVIS-szám: 09.692

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található prenil-acetát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

A vízi állatokon kívül valamennyi állatfaj

-

-

-

1.

Az adalékanyag előkeverék vagy aromaanyag formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 1 mg/kg-ot.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzésből, a bőrrel való érintkezésből és a szembe kerülésből fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.10.26.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports