16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1292 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 15.)

az Agrilus planipennis Fairmaire Ukrajnából az Unióba való behurcolásának megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről és az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (2) bekezdésére és 72. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Agrilus planipennis Fairmaire (a továbbiakban: meghatározott károsító) az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (2) II. mellékletében uniós zárlati károsítóként szerepel. Az (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) továbbá kiemelt károsítóként is szerepel.

(2)

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. melléklete a növények, a faanyagok és a hántolt fakéreg egyes típusai esetében a meghatározott károsítóra vonatkozó behozatali követelményeket állapít meg azon harmadik országok tekintetében, amelyekben a károsító jelen van. Az említett rendelet XI. mellékletének A. része szerint az ilyen növényeknek vagy növényi termékeknek a származás helye szerinti érintett harmadik országokból az Unióba történő behozatalához növényegészségügyi bizonyítvány szükséges.

(3)

2019 novemberében Ukrajna megerősítette a meghatározott károsítónak a területén való első hivatalos észlelését.

(4)

Ez az ország nem szerepel azon harmadik országok között, amelyekből az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. melléklete alapján engedélyezett az Unió területére történő behozatal. Ezért egyedi intézkedéseket kell elfogadni az Ukrajnából származó növények, faanyagok és hántolt fakéreg egyes típusaiban jelen lévő meghatározott károsító Unióba történő esetleges behurcolásának megakadályozása érdekében.

(5)

Figyelembe véve a meghatározott károsítóval kapcsolatos növényegészségügyi kockázatot, a károsító gazdaszervezetének minősülő, Ukrajnából származó növényeket, faanyagokat és fakérget az Unióba történő behozatalukkor növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelynek kiegészítő nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy a termék a meghatározott szervezettől mentes területről származik. Ezt a kiegészítő nyilatkozatot a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban kell elkészíteni, és a Bizottság részére előzetesen meg kell küldeni. A fokozott növényegészségügyi védelem érdekében bizonyos fafajtákat csak akkor szabad behozni, ha megtörtént a kéregnek és a szijács egy részének a megfelelő kezelése vagy eltávolítása.

(6)

Mivel a meghatározott károsító tekintetében Ukrajnában fennálló helyzet további megerősítésre szorul, további műszaki és tudományos bizonyítékokat kell beszerezni annak értékeléséhez, hogy az milyen növényegészségügyi kockázatot jelent az Unió számára. Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt vonatkozó intézkedések naprakésszé tétele érdekében az egyéb harmadik országokban való jelenlétére vonatkozó ilyen bizonyítékokat is be kell szerezni. Az e rendeletben meghatározott intézkedéseket ezért a lehető leghamarabb felül kell vizsgálni.

(7)

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletét is módosítani kell annak előírása érdekében, hogy az érintett növényeket és növényi termékeket Ukrajnából növényegészségügyi bizonyítvánnyal ellátva hozzák be az Unióba.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Agrilus planipennis Fairmaire Ukrajnából az Unióba való behurcolásának megakadályozása szolgáló intézkedéseket állapít meg.

2. cikk

Ukrajnából származó növények, faanyag és hántolt fakéreg Unióba történő behozatala

Az Ukrajnából származó növények, faanyagok és hántolt fakéreg csak akkor hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek a mellékletben felsorolt vonatkozó intézkedéseknek.

3. cikk

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének módosítása

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének A. része a következőképpen módosul:

a)

a 3. pontban a „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth és Ulmus davidiana Planch” bejegyzés harmadik oszlopában szereplő szöveg helyébe az „Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország, Tajvan és Ukrajna” szöveg lép;

b)

a 11. pontban a „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth és Ulmus davidiana Planch” bejegyzés harmadik oszlopában szereplő szöveg helyébe az „Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország, Tajvan és Ukrajna” szöveg lép;

c)

a 12. pontban a „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth és Ulmus davidiana Planch, és beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét” bejegyzés harmadik oszlopában szereplő szöveg helyébe az „Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország, Tajvan és Ukrajna” szöveg lép.

4. cikk

Az ideiglenes intézkedések felülvizsgálata

Az e rendeletben meghatározott intézkedések célja egyes nem teljeskörűen értékelt és ideiglenes jellegű növényegészségügyi kockázatok kezelése.

Ezeket az intézkedéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb e rendelet elfogadásának napjától számított egy éven belül felül kell vizsgálni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről (HL L 260., 2019.10.11., 8. o.).


MELLÉKLET

Az Ukrajnából származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó, a 2. cikkben említett intézkedések

Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok

KN-kód

Intézkedések

1.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

A növényeknek meg kell felelniük mindkét következő feltételnek:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák őket be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették,

b)

Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről.

2.1.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e fákból származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

A faanyagnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a faanyag olyan területről származik, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették, és Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről,

b)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy, az ukrán nemzeti növényvédelmi szolgálat által engedélyezett és felügyelt létesítményben,

c)

a faanyagot olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

2.2.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

A faanyagnak meg kell felelnie mindkét következő feltételnek:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a faanyag olyan területről származik, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették,

b)

Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről.

3.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. hántolt fakérge és a fakéregből készült tárgyak

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

A fakéregnek meg kell felelnie mindkét következő feltételnek:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy hatósági nyilatkozat van arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették,

b)

Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről.