3.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/217


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 29.)

az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére, valamint 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (4) bekezdésének hatálya az összes értékpapírosításra kiterjed, beleértve azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél az (EU) 2017/1129 rendeletnek (2) megfelelően tájékoztatót kell összeállítani (úgynevezett nyilvános értékpapírosítások), valamint azokat is, amelyeknél nem kell tájékoztatót összeállítani (úgynevezett zártkörű értékpapírosítások). Az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (3) bekezdése azokra az értékpapírosításokra vonatkozik, amelyek esetében értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátanak rendelkezésre információt, így az nem alkalmazandó a zártkörű értékpapírosításokra.

(2)

Az értékpapírosítás összetett és heterogén folyamat. Ahhoz, hogy a befektetők, a potenciális befektetők, az illetékes hatóságok és – nyilvános értékpapírosítások esetében – az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egyéb szervezetek általi adatgyűjtés és -értékelés hatékony legyen, az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában, valamint 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett információkat egységesített formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Emellett, amennyiben az információkat az értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátják rendelkezésre, az egységesített formátum megkönnyíti az adattárak közötti összesítést és összehasonlítást is.

(3)

A piaci szereplőket terhelő költségeket minimalizálni kell. Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás formátumának ezért – a megvalósítható mértékben – meg kell egyeznie a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 9. cikkében a származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt, valamint az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 4. cikkében az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan előírt adatszolgáltatási formátummal. Továbbá, amennyiben az információt értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátják rendelkezésre, célszerű, hogy az adatszolgáltatási formátum igazodjon a meglévő, értékpapírosítási adatokat gyűjtő szervezetek által kifejlesztett megoldásokhoz is. Ezért helyénvaló előírni a hitelekkel és más hasonló alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz általánosan alkalmazott XML formátum használatát az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben is.

(4)

Az e rendeletben foglalt rendelkezések szorosan összekapcsolódnak, mivel az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység által az adott értékpapírosításról az (EU) 2017/2402 rendeletnek megfelelően a különböző felek rendelkezésére bocsátandó információk formátumát és adatlapjait határozzák meg. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciája, és az értékpapírosításokra vonatkozó releváns információk átfogó áttekintésének és hatékony hozzáférhetőségének elősegítése végett, célszerű e végrehajtás-technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(5)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(6)

Az ESMA az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

VALAMENNYI ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATLAPOK

1. cikk

Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlapok

(1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:

a)

a magánháztartásnak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetében – a hitel céljától függetlenül – az e rendelet II. mellékletében meghatározott adatlap;

b)

a kereskedelmi ingatlan megszerzésére irányuló hitelek vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott adatlap;

c)

a vállalatokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek, többek között a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott adatlap;

d)

a gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek, többek között a jogi vagy természetes személyeknek történő, gépjárművel fedezett lízingbe adás esetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott adatlap;

e)

a fogyasztói hitelekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VI. mellékletében meghatározott adatlap;

f)

a hitelkártyához kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VII. mellékletében meghatározott adatlap;

g)

a lízinghez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott adatlap;

h)

az a)–g) pontokban meghatározott kategóriákhoz nem tartozó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IX. mellékletében meghatározott adatlap.

(2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:

a)

az e cikk (1) bekezdésében meghatározott adatlapok, amennyiben az alapul szolgáló kitettség szempontjából relevánsak,

b)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítások esetében a X. mellékletben meghatározott adatlap.

(3)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett információt a XI. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

2. cikk

A befektetői jelentésre vonatkozó adatlapok

(1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

(2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XIII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

2. SZAKASZ

AZ OLYAN ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATLAPOK, AMELYEKNÉL TÁJÉKOZTATÓT KELL ÖSSZEÁLLÍTANI (NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK)

3. cikk

A bennfentes információra vonatkozó adatlapok

(1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

(2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

4. cikk

Jelentős eseményekre vonatkozó adatlapok

(1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

(2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

3. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Az információk formátuma

(1)   Az I–XV. mellékletben meghatározott adatlapokon megadott információ formátumának meg kell felelnie az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott megfelelő formátumnak.

(2)   Az információkat elektronikus és géppel olvasható formában, általános XML formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean ClaudeJUNCKER


(1)  HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).


I. MELLÉKLET

Mezőformátumok

JEL

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező Nagybetűs ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

{YEAR}

ISO 8601 szabvány szerinti évformátum

Az éveket a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ

{DATEFORMAT}

ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN

{MONETARY}

0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy

Az adott pénznemben meghatározott monetáris egységek száma, az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód feltüntetésével.

{NUMERIC}

0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy

Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

{INTEGER-n}

Legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

{Y/N}

1 alfanumerikus karakter

„igaz” – Y

„hamis” – N

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító

{LIST}

 

A konkrét mezőleírásnak megfelelően.

{NUTS}

5 alfanumerikus karakter

A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS), amelyet az Eurostat állít össze. Az adatokat NUTS3 szinten kell rendelkezésre bocsátani.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 alfanumerikus karakter

Az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amelyet az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1) határoz meg, és amely az e mezőben hivatkozott weboldalon is megtalálható.

Minden gazdasági tevékenység esetében a legrészletesebb osztályozási szintet kell feltüntetni (vagyis a teljes kódot – 6 vagy 7 karakteres szintig, a tizedesjegyeket is beleértve).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0–11 számjegy, amelyből legfeljebb 10 lehet tizedesjegy.

Százalékos arányként (századosokként) kifejezett mérték, vagyis 0,7 egyenlő 7/10 százalék, 7,0 pedig egyenlő 7 %.

{TELEPHONE}

A „+” jel után az országkód (1–3 karakter), majd a „-” jel, végül egy tetszőleges számkombináció, “(“, ”)”, „+” és „-” (legfeljebb 30 karakter).

A távközlési szolgáltató által meghatározott konkrét telefonszámot azonosító információ.

{ESA}

7 alfanumerikus karakter

A számlák 2010. évi európai rendszere az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet  (2) I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kódok használatával.http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 alfanumerikus karakter

Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározottak szerint.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(2)  A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).


II. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Lakóingatlanok (RRE)

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

RREL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

RREL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

RREL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

RREL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

RREL9

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

RREL10

Rezidens

{Y/N}

RREL11

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

RREL12

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

RREL13

Foglalkoztatási státusz

{LIST}

RREL14

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

RREL15

Ügyféltípus

{LIST}

RREL16

Elsődleges jövedelem

{MONETARY}

RREL17

Elsődleges jövedelem típusa

{LIST}

RREL18

Elsődleges jövedelem pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Elsődleges jövedelem igazolása

{LIST}

RREL20

Másodlagos jövedelem

{MONETARY}

RREL21

Másodlagos jövedelem igazolása

{LIST}

RREL22

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

RREL24

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

RREL25

Eredeti futamidő

{INTEGER-9999}

RREL26

Kihelyezés közege

{LIST}

RREL27

Cél

{LIST}

RREL28

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

RREL30

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

RREL31

Előresorolt tőkeegyenlegek

{MONETARY}

RREL32

Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek

{MONETARY}

RREL33

Teljes hitelkeret

{MONETARY}

RREL34

Vételár

{PERCENTAGE}

RREL35

Törlesztés típusa

{LIST}

RREL36

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

RREL37

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

RREL38

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

RREL39

Esedékes részlet

{MONETARY}

RREL40

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

{PERCENTAGE}

RREL41

Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

{MONETARY}

RREL42

Kamatláb típusa

{LIST}

RREL43

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

RREL44

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

RREL45

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

RREL46

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

RREL47

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

RREL48

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

RREL49

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

RREL50

1. felülvizsgált marzs

{PERCENTAGE}

RREL51

1. kamat-felülvizsgálat dátuma

{DATEFORMAT}

RREL52

2. felülvizsgált marzs

{PERCENTAGE}

RREL53

2. kamat-felülvizsgálat dátuma

{DATEFORMAT}

RREL54

3. felülvizsgált marzs

{PERCENTAGE}

RREL55

3. kamat-felülvizsgálat dátuma

{DATEFORMAT}

RREL56

Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex

{LIST}

RREL57

Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama

{LIST}

RREL58

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

RREL59

Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

{PERCENTAGE}

RREL60

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

{DATEFORMAT}

RREL61

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

RREL62

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

RREL63

Előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

RREL64

Halmozott előtörlesztések

{MONETARY}

RREL65

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

RREL66

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

RREL67

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

RREL68

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

RREL69

Számla státusza

{LIST}

RREL70

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

RREL71

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

RREL72

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

RREL73

Allokált veszteség

{MONETARY}

RREL74

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

RREL75

Peres eljárás

{Y/N}

RREL76

Visszkereseti jog

{Y/N}

RREL77

Betét összege

{MONETARY}

RREL78

Biztosítási vagy befektetési szolgáltató

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

RREL80

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

RREL81

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

RREL83

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

RREL84

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

RREC1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

RREC2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Eredeti biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Új biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Biztosíték típusa

{LIST}

RREC6

Földrajzi régió – Biztosíték

{NUTS}

RREC7

Kihasználtság típusa

{LIST}

RREC8

Zálogjog

{INTEGER-9999}

RREC9

Ingatlan típusa

{LIST}

RREC10

Energetikai tanúsítvány értéke

{LIST}

RREC11

Az energetikai tanúsítvány kiállítója

{ALPHANUM-100}

RREC12

Aktuális hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

RREC13

Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

{MONETARY}

RREC14

Az aktuális értékbecslés módszere

{LIST}

RREC15

Az aktuális értékbecslés dátuma

{DATEFORMAT}

RREC16

Eredeti hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

RREC17

Eredeti értékbecslés szerinti összeg

{MONETARY}

RREC18

Eredeti értékbecslési módszer

{LIST}

RREC19

Az eredeti értékbecslés időpontja

{DATEFORMAT}

RREC20

Értékesítés dátuma

{DATEFORMAT}

RREC21

Értékesítési ár

{MONETARY}

RREC22

A biztosíték pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Garanciavállaló típusa

{LIST}


III. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Kereskedelmi ingatlanok (cre)

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

CREL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CREL2

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

CREL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

CREL8

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

CREL9

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

CREL10

Hitelkiváltás időpontja

{DATEFORMAT}

CREL11

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

CREL12

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

CREL13

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

CREL14

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

CREL16

A törlesztés kezdőnapja

{DATEFORMAT}

CREL17

Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában

{DATEFORMAT}

CREL18

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

CREL19

Eredeti futamidő

{INTEGER-9999}

CREL20

A futamidő-hosszabbítási opció időtartama

{INTEGER-9999}

CREL21

A futamidő-hosszabbítási opció jellege

{LIST}

CREL22

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

CREL24

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

CREL25

Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában

{MONETARY}

CREL26

Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege

{MONETARY}

CREL27

Egyéb kinnlevőségek teljes összege

{MONETARY}

CREL28

Vételár

{PERCENTAGE}

CREL29

Legutóbbi igénybevétel napja

{DATEFORMAT}

CREL30

Cél

{LIST}

CREL31

Felépítés

{LIST}

CREL32

A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés

{LIST}

CREL33

A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés

{LIST}

CREL34

Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre

{PERCENTAGE}

CREL35

Vízesés-modell típusa

{LIST}

CREL36

Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára

{PERCENTAGE}

CREL37

Fizetésátvállalás lehetséges?

{LIST}

CREL38

Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére?

{Y/N}

CREL39

Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között?

{Y/N}

CREL40

Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése

{Y/N}

CREL41

Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?

{Y/N}

CREL42

Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?

{Y/N}

CREL43

Kötvénytulajdonos hozzájárulása

{Y/N}

CREL44

Tervezett kötvénytulajdonosi ülés

{DATEFORMAT}

CREL45

Szindikált

{Y/N}

CREL46

A különleges célú gazdasági egység részesedése

{LIST}

CREL47

Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén

{LIST}

CREL48

Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések

{Y/N}

CREL49

Visszkereseti jog

{Y/N}

CREL50

Visszkereset – harmadik fél

{Y/N}

CREL51

Állománykezelési előírás

{Y/N}

CREL52

Elkülönített összegek

{MONETARY}

CREL53

Elkülönített számlák – beszedés

{Y/N}

CREL54

Egyéb tartalékok beszedése

{Y/N}

CREL55

Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény

{LIST}

CREL56

Elkülönített összeg – cél/tartalék

{MONETARY}

CREL57

Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Készpénztartalék lehívásának feltételei

{LIST}

CREL59

Az elkülönített számla pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Elkülönített összegek pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

A tartalékszámla egyenlege összesen

{MONETARY}

CREL62

A tartalékegyenleg pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény

{Y/N}

CREL64

A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek

{MONETARY}

CREL65

Bevételek

{MONETARY}

CREL66

Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában

{MONETARY}

CREL67

Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában

{MONETARY}

CREL68

Pénzügyi kimutatások pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről

{Y/N}

CREL70

Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere

{LIST}

CREL71

Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában

{LIST}

CREL72

A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor

{LIST}

CREL73

Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában

{PERCENTAGE}

CREL74

Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató

{PERCENTAGE}

CREL75

Eredeti hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

CREL76

Aktuális hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

CREL77

Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában

{PERCENTAGE}

CREL78

Aktuális kamatfedezeti mutató

{PERCENTAGE}

CREL79

Kamatfedezeti mutató számítási módszere

{LIST}

CREL80

Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában

{INTEGER-9999}

CREL81

Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján

{INTEGER-9999}

CREL82

Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában

{MONETARY}

CREL84

Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Ingatlan státusza

{LIST}

CREL86

Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában

{DATEFORMAT}

CREL87

Törlesztés típusa

{LIST}

CREL88

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

CREL89

Türelmi időszak

{INTEGER-9999}

CREL90

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

CREL91

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

CREL92

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

CREL93

Előtörlesztési feltételek ismertetése

{ALPHANUM-100}

CREL94

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

{DATEFORMAT}

CREL95

Hozamfenntartás zárónapja

{DATEFORMAT}

CREL96

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

CREL97

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

CREL98

Nem ütemezett tőkebeszedés

{MONETARY}

CREL99

Felszámolás/előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

CREL100

Felszámolás/előtörlesztés kódja

{LIST}

CREL101

Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány

{MONETARY}

CREL102

Törlesztés napja

{DATEFORMAT}

CREL103

Következő törlesztésmódosítás napja

{DATEFORMAT}

CREL104

Következő törlesztés napja

{DATEFORMAT}

CREL105

Esedékes részlet

{MONETARY}

CREL106

Eredeti kamatláb

{PERCENTAGE}

CREL107

Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában

{PERCENTAGE}

CREL108

Első törlesztésmódosítás napja

{DATEFORMAT}

CREL109

Kamatláb típusa

{LIST}

CREL110

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

CREL111

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

CREL112

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

CREL113

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

CREL114

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

CREL115

Aktuális kamatlábindex

{PERCENTAGE}

CREL116

Indexmeghatározás napja

{DATEFORMAT}

CREL117

Kerekítési növekmény

{PERCENTAGE}

CREL118

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

CREL119

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

CREL120

Aktuális késedelmi kamatláb

{PERCENTAGE}

CREL121

Megengedett kamathalmozódás

{Y/N}

CREL122

Kamatnapszámítási szabály

{LIST}

CREL123

Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen

{MONETARY}

CREL124

Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen

{MONETARY}

CREL125

Negatív törlesztés

{MONETARY}

CREL126

Halasztott kamat

{MONETARY}

CREL127

Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege

{MONETARY}

CREL128

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

CREL129

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

CREL130

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

CREL131

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

CREL132

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

CREL133

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

CREL134

Kamatkésedelem

{Y/N}

CREL135

Tényleges késedelmi kamat

{MONETARY}

CREL136

Számla státusza

{LIST}

CREL137

Allokált veszteség

{MONETARY}

CREL138

Nettó bevétel felszámoláskor

{MONETARY}

CREL139

Felszámolás ráfordításai

{MONETARY}

CREL140

Megtérülés várható ütemezése

{INTEGER-9999}

CREL141

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

CREL142

Végrehajtás kezdőnapja

{DATEFORMAT}

CREL143

Adósságkezelési stratégia kódja

{LIST}

CREL144

Módosítás

{LIST}

CREL145

Követeléskezelési státusz

{Y/N}

CREL146

A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma

{DATEFORMAT}

CREL147

Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte

{DATEFORMAT}

CREL148

A behajthatatlanságról szóló döntés

{Y/N}

CREL149

Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény

{LIST}

CREL150

Szerződésszegés dátuma

{DATEFORMAT}

CREL151

Szerződésszegés orvoslásának dátuma

{DATEFORMAT}

CREL152

Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja

{WATCHLIST}

CREL153

Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma

{DATEFORMAT}

CREL154

Kamatcsereügylet-nyújtó

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL156

Kamatcsereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

CREL157

Kamatcsereügylet – névleges

{MONETARY}

CREL158

Deviza-csereügylet nyújtója

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL160

Deviza-csereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

CREL161

Deviza-csereügylet – névleges

{MONETARY}

CREL162

Csereügylet árfolyama

{PERCENTAGE}

CREL163

Egyéb csereügylet-nyújtó

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL165

A kötelezett felmondásidíj-fizetési kötelezettsége a csereügyletre

{LIST}

CREL166

A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan

{LIST}

CREL167

A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése

{MONETARY}

CREL168

Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj

{MONETARY}

CREL169

A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában

{MONETARY}

CREL170

A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj

{MONETARY}

CREL171

A csereügylet következő újrameghatározása

{DATEFORMAT}

CREL172

Szponzor

{ALPHANUM-100}

CREL173

Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL174

Állománykezelő jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL175

Állománykezelő neve

{ALPHANUM-100}

CREL176

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

CREL177

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL178

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

CREL180

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

CREL181

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

CREC1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CREC2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Eredeti biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Új biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Biztosíték típusa

{LIST}

CREC6

Ingatlan neve

{ALPHANUM-100}

CREC7

Ingatlan címe

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Földrajzi régió – Biztosíték

{NUTS}

CREC9

Az ingatlan irányítószáma

{ALPHANUM-100}

CREC10

Zálogjog

{INTEGER-9999}

CREC11

Ingatlan státusza

{LIST}

CREC12

Ingatlan típusa

{LIST}

CREC13

Az ingatlan tulajdonjogának típusa

{LIST}

CREC14

Az aktuális értékbecslés dátuma

{DATEFORMAT}

CREC15

Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

{MONETARY}

CREC16

Az aktuális értékbecslés módszere

{LIST}

CREC17

Aktuális értékbecslési alap

{LIST}

CREC18

Eredeti értékbecslési módszer

{LIST}

CREC19

Biztosíték-értékpapírosítás dátuma

{DATEFORMAT}

CREC20

Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában

{PERCENTAGE}

CREC21

Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka

{PERCENTAGE}

CREC22

Értékbecslés az értékpapírosításkor

{MONETARY}

CREC23

Az értékpapírosításkori értékbecslő neve

{ALPHANUM-100}

CREC24

Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte

{DATEFORMAT}

CREC25

Építés éve

{YEAR}

CREC26

Utolsó felújítás éve

{YEAR}

CREC27

Egységek száma

{INTEGER-999999999}

CREC28

Nettó négyzetméter

{INTEGER-999999999}

CREC29

Kereskedelmi hasznosítású terület

{INTEGER-999999999}

CREC30

Lakás célú alapterület

{INTEGER-999999999}

CREC31

Igazolt nettó belső alapterület

{Y/N}

CREC32

Aktuális ingatlankihasználtság

{DATEFORMAT}

CREC33

Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor

{PERCENTAGE}

CREC34

Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában

{PERCENTAGE}

CREC35

Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában

{MONETARY}

CREC36

Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor

{DATEFORMAT}

CREC37

Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor

{MONETARY}

CREC38

A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon

{DATEFORMAT}

CREC39

A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon

{DATEFORMAT}

CREC40

Legutolsó bevétel

{MONETARY}

CREC41

Legutolsó működési költségek

{MONETARY}

CREC42

A legutolsó tőkekiadások

{MONETARY}

CREC43

Fizetendő telekbérleti díj

{MONETARY}

CREC44

A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje

{INTEGER-9999}

CREC45

Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata

{DATEFORMAT}

CREC46

Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel

{MONETARY}

CREC47

1-12 hónapon belül kieső bevétel

{PERCENTAGE}

CREC48

13-24 hónapon belül kieső bevétel

{PERCENTAGE}

CREC49

25-36 hónapon belül kieső bevétel

{PERCENTAGE}

CREC50

37-48 hónapon belül kieső bevétel

{PERCENTAGE}

CREC51

49 hónapon túl kieső bevétel

{PERCENTAGE}

Bérlőszintű információk

CRET1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CRET2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Bérlő azonosítója

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Bérlő neve

{ALPHANUM-100}

CRET6

NACE-szektorkód

{NACE}

CRET7

A bérleti szerződés lejáratának dátuma

{DATEFORMAT}

CRET8

Fizetendő bérleti díj

{MONETARY}

CRET9

A bérleti díj pénzneme

{CURRENCYCODE_3}


IV. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Vállalati

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

CRPL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

CRPL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

CRPL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

CRPL9

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL10

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

CRPL11

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

CRPL12

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

CRPL13

Ügyféltípus

{LIST}

CRPL14

NACE-szektorkód

{NACE}

CRPL15

A kötelezett Bázel III szerinti szegmense

{LIST}

CRPL16

Vállalkozás mérete

{LIST}

CRPL17

Bevételek

{MONETARY}

CRPL18

Összes tartozás

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Vállalkozási érték

{MONETARY}

CRPL21

Szabad pénzáramlás

{MONETARY}

CRPL22

Pénzügyi adatok dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL23

Pénzügyi kimutatások pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Tartozástípus

{LIST}

CRPL25

Értékpapírosított követelések

{LIST}

CRPL26

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

{ISIN}

CRPL27

Szenioritás

{LIST}

CRPL28

Szindikált

{Y/N}

CRPL29

Tőkeáttételes ügylet

{Y/N}

CRPL30

CLO által kezelt

{Y/N}

CRPL31

Természetbeni kifizetés

{Y/N}

CRPL32

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

CRPL34

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

CRPL35

Kihelyezés közege

{LIST}

CRPL36

Cél

{LIST}

CRPL37

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

CRPL39

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

CRPL40

Előresorolt tőkeegyenlegek

{MONETARY}

CRPL41

Piaci érték

{MONETARY}

CRPL42

Teljes hitelkeret

{MONETARY}

CRPL43

Vételár

{PERCENTAGE}

CRPL44

Eladási opció dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL45

Eladási opció kötési ára

{MONETARY}

CRPL46

Törlesztés típusa

{LIST}

CRPL47

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

CRPL48

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

CRPL49

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

CRPL50

Esedékes részlet

{MONETARY}

CRPL51

Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

{MONETARY}

CRPL52

Kamatláb típusa

{LIST}

CRPL53

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

CRPL54

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

CRPL55

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

CRPL56

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

CRPL57

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

CRPL58

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

CRPL59

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

CRPL60

1. felülvizsgált marzs

{PERCENTAGE}

CRPL61

1. kamat-felülvizsgálat dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL62

2. felülvizsgált marzs

{PERCENTAGE}

CRPL63

2. kamat-felülvizsgálat dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL64

3. felülvizsgált marzs

{PERCENTAGE}

CRPL65

3. kamat-felülvizsgálat dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL66

Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex

{LIST}

CRPL67

Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama

{LIST}

CRPL68

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

CRPL69

Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

{PERCENTAGE}

CRPL70

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

{DATEFORMAT}

CRPL71

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

CRPL72

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

CRPL73

Előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

CRPL74

Halmozott előtörlesztések

{MONETARY}

CRPL75

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL76

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

CRPL77

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

CRPL78

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

CRPL79

Számla státusza

{LIST}

CRPL80

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

CRPL81

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

CRPL82

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

CRPL83

Allokált veszteség

{MONETARY}

CRPL84

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

CRPL85

Megtérülés forrása

{LIST}

CRPL86

Visszkereseti jog

{Y/N}

CRPL87

Betét összege

{MONETARY}

CRPL88

Kamatcsereügylet – névleges

{MONETARY}

CRPL89

Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója

{LEI}

CRPL90

Kamatcsereügylet-nyújtó

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Kamatcsereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

CRPL92

Deviza-csereügylet – névleges

{MONETARY}

CRPL93

Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója

{LEI}

CRPL94

Deviza-csereügylet nyújtója

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Deviza-csereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

CRPL96

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

CRPL98

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

CRPL101

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

CRPC1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Eredeti biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Új biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Földrajzi régió – Biztosíték

{NUTS}

CRPC6

Biztosítéktípus

{LIST}

CRPC7

Díj típusa

{LIST}

CRPC8

Zálogjog

{INTEGER-9999}

CRPC9

Biztosíték típusa

{LIST}

CRPC10

Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

{MONETARY}

CRPC11

Az aktuális értékbecslés módszere

{LIST}

CRPC12

Az aktuális értékbecslés dátuma

{DATEFORMAT}

CRPC13

Eredeti értékbecslés szerinti összeg

{MONETARY}

CRPC14

Eredeti értékbecslési módszer

{LIST}

CRPC15

Az eredeti értékbecslés időpontja

{DATEFORMAT}

CRPC16

Értékesítés dátuma

{DATEFORMAT}

CRPC17

Értékesítési ár

{MONETARY}

CRPC18

A biztosíték pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Garanciavállaló országa

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Garanciavállaló ESA alszektora

{ESA}


V. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Gépjármű

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

AUTL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

AUTL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

AUTL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

AUTL9

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

AUTL10

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

AUTL11

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

AUTL12

Foglalkoztatási státusz

{LIST}

AUTL13

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

AUTL14

Kötelezett jogi formája

{LIST}

AUTL15

Ügyféltípus

{LIST}

AUTL16

Elsődleges jövedelem

{MONETARY}

AUTL17

Elsődleges jövedelem típusa

{LIST}

AUTL18

Elsődleges jövedelem pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Elsődleges jövedelem igazolása

{LIST}

AUTL20

Bevételek

{MONETARY}

AUTL21

Pénzügyi kimutatások pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Terméktípus

{LIST}

AUTL24

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

AUTL25

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

AUTL26

Eredeti futamidő

{INTEGER-9999}

AUTL27

Kihelyezés közege

{LIST}

AUTL28

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

AUTL30

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

AUTL31

Vételár

{PERCENTAGE}

AUTL32

Törlesztés típusa

{LIST}

AUTL33

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

AUTL34

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

AUTL35

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

AUTL36

Fizetési mód

{LIST}

AUTL37

Esedékes részlet

{MONETARY}

AUTL38

Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

{MONETARY}

AUTL39

Előleg összege

{MONETARY}

AUTL40

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

AUTL41

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

AUTL42

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

AUTL43

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

AUTL44

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

AUTL45

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

AUTL46

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

AUTL47

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

AUTL48

Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

{PERCENTAGE}

AUTL49

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

AUTL50

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

AUTL51

Előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

AUTL52

Halmozott előtörlesztések

{MONETARY}

AUTL53

Gyártó

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Modell

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Regisztráció éve

{YEAR}

AUTL56

Új vagy használt

{LIST}

AUTL57

Energetikai tanúsítvány értéke

{LIST}

AUTL58

Az energetikai tanúsítvány kiállítója

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Eredeti hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

AUTL60

Eredeti értékbecslés szerinti összeg

{MONETARY}

AUTL61

A gépjármű eredeti maradványértéke

{MONETARY}

AUTL62

Vételi opció ára

{MONETARY}

AUTL63

Értékpapírosított maradványérték

{MONETARY}

AUTL64

A gépjármű aktualizált maradványértéke

{MONETARY}

AUTL65

A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma

{DATEFORMAT}

AUTL66

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

AUTL67

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

AUTL68

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

AUTL69

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

AUTL70

Számla státusza

{LIST}

AUTL71

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

AUTL72

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

AUTL73

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

AUTL74

Allokált veszteség

{MONETARY}

AUTL75

Maradványérték-veszteség

{MONETARY}

AUTL76

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

AUTL77

Értékesítési ár

{MONETARY}

AUTL78

Betét összege

{MONETARY}

AUTL79

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

AUTL81

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

AUTL84

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}


VI. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Fogyasztói hitelek

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

CMRL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

CMRL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

CMRL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

CMRL9

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

CMRL10

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

CMRL11

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

CMRL12

Foglalkoztatási státusz

{LIST}

CMRL13

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

CMRL14

Ügyféltípus

{LIST}

CMRL15

Elsődleges jövedelem

{MONETARY}

CMRL16

Elsődleges jövedelem típusa

{LIST}

CMRL17

Elsődleges jövedelem pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Elsődleges jövedelem igazolása

{LIST}

CMRL19

Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett

{Y/N}

CMRL20

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

CMRL22

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

CMRL23

Eredeti futamidő

{INTEGER-9999}

CMRL24

Kihelyezés közege

{LIST}

CMRL25

Cél

{LIST}

CMRL26

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

CMRL28

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

CMRL29

Teljes hitelkeret

{MONETARY}

CMRL30

Rulírozás vége

{DATEFORMAT}

CMRL31

Vételár

{PERCENTAGE}

CMRL32

Törlesztés típusa

{LIST}

CMRL33

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

CMRL34

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

CMRL35

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

CMRL36

Esedékes részlet

{MONETARY}

CMRL37

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

CMRL38

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

CMRL39

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

CMRL40

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

CMRL41

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

CMRL42

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

CMRL43

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

CMRL44

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

CMRL45

Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

{PERCENTAGE}

CMRL46

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

{DATEFORMAT}

CMRL47

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

CMRL48

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

CMRL49

Előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

CMRL50

Halmozott előtörlesztések

{MONETARY}

CMRL51

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

CMRL52

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

CMRL53

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

CMRL54

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

CMRL55

Számla státusza

{LIST}

CMRL56

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

CMRL57

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

CMRL58

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

CMRL59

Allokált veszteség

{MONETARY}

CMRL60

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

CMRL61

Betét összege

{MONETARY}

CMRL62

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

CMRL64

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

CMRL67

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Energetikai tanúsítvány értéke

{LIST}

CMRL69

Az energetikai tanúsítvány kiállítója

{ALPHANUM-100}


VII. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Hitelkártya

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

CCDL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

CCDL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

CCDL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

CCDL9

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

CCDL10

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

CCDL11

Foglalkoztatási státusz

{LIST}

CCDL12

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

CCDL13

Ügyféltípus

{LIST}

CCDL14

Elsődleges jövedelem

{MONETARY}

CCDL15

Elsődleges jövedelem típusa

{LIST}

CCDL16

Elsődleges jövedelem pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Elsődleges jövedelem igazolása

{LIST}

CCDL18

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

CCDL20

Kihelyezés közege

{LIST}

CCDL21

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

CCDL23

Teljes hitelkeret

{MONETARY}

CCDL24

Vételár

{PERCENTAGE}

CCDL25

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

CCDL26

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

CCDL27

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

CCDL28

Esedékes részlet

{MONETARY}

CCDL29

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

CCDL30

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

CCDL31

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

CCDL32

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

CCDL33

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

CCDL34

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

CCDL35

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

CCDL36

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

CCDL37

Számla státusza

{LIST}

CCDL38

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

CCDL39

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

CCDL40

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

CCDL41

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

CCDL42

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

CCDL44

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

CCDL47

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}


VIII. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Lízing

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

LESL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

LESL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

LESL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

LESL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

LESL9

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

LESL10

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

LESL11

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

LESL12

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

LESL13

A kötelezett Bázel III szerinti szegmense

{LIST}

LESL14

Ügyféltípus

{LIST}

LESL15

NACE-szektorkód

{NACE}

LESL16

Vállalkozás mérete

{LIST}

LESL17

Bevételek

{MONETARY}

LESL18

Pénzügyi kimutatások pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Terméktípus

{LIST}

LESL20

Szindikált

{Y/N}

LESL21

Speciális rendszer

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

LESL23

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

LESL24

Eredeti futamidő

{INTEGER-9999}

LESL25

Kihelyezés közege

{LIST}

LESL26

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

LESL28

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

LESL29

Vételár

{PERCENTAGE}

LESL30

Értékpapírosított maradványérték

{MONETARY}

LESL31

Törlesztés típusa

{LIST}

LESL32

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

LESL33

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

LESL34

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

LESL35

Esedékes részlet

{MONETARY}

LESL36

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

LESL37

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

LESL38

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

LESL39

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

LESL40

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

LESL41

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

LESL42

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

LESL43

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

LESL44

Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

{PERCENTAGE}

LESL45

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

{DATEFORMAT}

LESL46

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

LESL47

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

LESL48

Előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

LESL49

Halmozott előtörlesztések

{MONETARY}

LESL50

Vételi opció ára

{MONETARY}

LESL51

Előleg összege

{MONETARY}

LESL52

Az eszköz aktuális maradványértéke

{MONETARY}

LESL53

Átütemezés dátuma

{DATEFORMAT}

LESL54

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

LESL55

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

LESL56

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

LESL57

Számla státusza

{LIST}

LESL58

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

LESL59

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

LESL60

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

LESL61

Allokált veszteség

{MONETARY}

LESL62

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

LESL63

Megtérülés forrása

{LIST}

LESL64

Betét összege

{MONETARY}

LESL65

Földrajzi régió – Biztosíték

{NUTS}

LESL66

Gyártó

{ALPHANUM-100}

LESL67

Modell

{ALPHANUM-100}

LESL68

Gyártás/építés éve

{YEAR}

LESL69

Új vagy használt

{LIST}

LESL70

Az eszköz eredeti maradványértéke

{MONETARY}

LESL71

Biztosíték típusa

{LIST}

LESL72

Eredeti értékbecslés szerinti összeg

{MONETARY}

LESL73

Eredeti értékbecslési módszer

{LIST}

LESL74

Az eredeti értékbecslés időpontja

{DATEFORMAT}

LESL75

Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

{MONETARY}

LESL76

Az aktuális értékbecslés módszere

{LIST}

LESL77

Az aktuális értékbecslés dátuma

{DATEFORMAT}

LESL78

Lízingelt objektumok száma

{INTEGER-9999}

LESL79

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

LESL80

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

LESL81

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

LESL83

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

LESL84

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}


IX. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Egyéb

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

ESTL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

ESTL7

A halmazba való felvétel időpontja

{DATEFORMAT}

ESTL8

Visszavásárlás napja

{DATEFORMAT}

ESTL9

Visszafizetés dátuma

{DATEFORMAT}

ESTL10

Leírás

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Földrajzi régió – Kötelezett

{NUTS}

ESTL12

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

ESTL13

Foglalkoztatási státusz

{LIST}

ESTL14

Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

{Y/N}

ESTL15

Kötelezett jogi formája

{LIST}

ESTL16

NACE-szektorkód

{NACE}

ESTL17

Elsődleges jövedelem

{MONETARY}

ESTL18

Elsődleges jövedelem típusa

{LIST}

ESTL19

Elsődleges jövedelem pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Elsődleges jövedelem igazolása

{LIST}

ESTL21

Bevételek

{MONETARY}

ESTL22

Pénzügyi kimutatások pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

{ISIN}

ESTL24

Kihelyezés időpontja

{DATEFORMAT}

ESTL25

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

ESTL26

Pénznem denominációja

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

ESTL28

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

ESTL29

Teljes hitelkeret

{MONETARY}

ESTL30

Vételár

{PERCENTAGE}

ESTL31

Törlesztés típusa

{LIST}

ESTL32

A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

{DATEFORMAT}

ESTL33

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

{LIST}

ESTL34

Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

{LIST}

ESTL35

Esedékes részlet

{MONETARY}

ESTL36

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

{PERCENTAGE}

ESTL37

Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

{MONETARY}

ESTL38

Kamat-újramegállapítási időszak

{INTEGER-9999}

ESTL39

Aktuális kamatláb

{PERCENTAGE}

ESTL40

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

ESTL41

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

ESTL42

Aktuális kamatmarzs

{PERCENTAGE}

ESTL43

Kamatplafon

{PERCENTAGE}

ESTL44

Kamatpadló

{PERCENTAGE}

ESTL45

Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

{INTEGER-9999}

ESTL46

Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

{PERCENTAGE}

ESTL47

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

{DATEFORMAT}

ESTL48

Előtörlesztési díj

{MONETARY}

ESTL49

Előtörlesztési díj zárónapja

{DATEFORMAT}

ESTL50

Előtörlesztés napja

{DATEFORMAT}

ESTL51

Halmozott előtörlesztések

{MONETARY}

ESTL52

Utolsó hátralékos dátum

{DATEFORMAT}

ESTL53

Hátralék egyenlege

{MONETARY}

ESTL54

Hátralékos napok száma

{INTEGER-9999}

ESTL55

Számla státusza

{LIST}

ESTL56

Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

{LIST}

ESTL57

A nemteljesítési összeg

{MONETARY}

ESTL58

Nemteljesítés dátuma

{DATEFORMAT}

ESTL59

Allokált veszteség

{MONETARY}

ESTL60

Kumulált megtérülés

{MONETARY}

ESTL61

Kezdeményező neve

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Kezdeményező jogalany-azonosítója

{LEI}

ESTL63

Kezdeményező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Eredeti hitelező neve

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

{LEI}

ESTL66

Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

Biztosítékszintű információk

ESTC1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Eredeti biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Új biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Földrajzi régió – Biztosíték

{NUTS}

ESTC6

Biztosítéktípus

{LIST}

ESTC7

Díj típusa

{LIST}

ESTC8

Zálogjog

{INTEGER-9999}

ESTC9

Biztosíték típusa

{LIST}

ESTC10

Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

{MONETARY}

ESTC11

Az aktuális értékbecslés módszere

{LIST}

ESTC12

Az aktuális értékbecslés dátuma

{DATEFORMAT}

ESTC13

Aktuális hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

ESTC14

Eredeti értékbecslés szerinti összeg

{MONETARY}

ESTC15

Eredeti értékbecslési módszer

{LIST}

ESTC16

Az eredeti értékbecslés időpontja

{DATEFORMAT}

ESTC17

Eredeti hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

ESTC18

Értékesítés dátuma

{DATEFORMAT}

ESTC19

Értékesítési ár

{MONETARY}

ESTC20

A biztosíték pénzneme

{CURRENCYCODE_3}


X. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Kiegészítő információk nemteljesítő kitettségeknél

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

NPEL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Eredeti kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Új kötelezett azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

NPEL7

Csődgondnokság alatt

{Y/N}

NPEL8

Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL9

Elhunyt

{Y/N}

NPEL10

Jogállás

{LIST}

NPEL11

Jogi eljárás típusa

{LIST}

NPEL12

Jogi eljárás megnevezése

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Lezárt jogi lépések

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL15

Fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL16

Az aktuális ítéletek száma

{INTEGER-9999}

NPEL17

Lezárt ítéletek száma

{INTEGER-9999}

NPEL18

Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL19

A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL20

Illetékes bíróság

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Kiürítési határozat megszerzésének dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL22

Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Irányadó jog

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Egyedi törlesztés leírása

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

A „csak kamat” időszak kezdő dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL26

A „csak kamat” időszak záró dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL27

Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL28

Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL29

Aktuális átalakítási kamatláb

{PERCENTAGE}

NPEL30

Utolsó hiteltörlesztés napja

{DATEFORMAT}

NPEL31

Szindikált rész

{PERCENTAGE}

NPEL32

MARP adat

{DATEFORMAT}

NPEL33

MARP státusz

{LIST}

NPEL34

Külső behajtás szintje

{Y/N}

NPEL35

Törlesztési terv

{Y/N}

NPEL36

Törlesztési haladék szintje

{Y/N}

NPEL37

Első törlesztési haladék napja

{DATEFORMAT}

NPEL38

Korábbi törlesztési haladékok száma

{INTEGER-9999}

NPEL39

Tőkeelengedés

{MONETARY}

NPEL40

Tőkeelengedés dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL41

Törlesztési haladék záró dátuma

{DATEFORMAT}

NPEL42

Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet

{MONETARY}

Biztosítékszintű információk

NPEC1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Eredeti biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Új biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Fizetendő HÉA

{PERCENTAGE}

NPEC6

Készültségi fok

{PERCENTAGE}

NPEC7

Végrehajtás státusza

{Y/N}

NPEC8

Végrehajtás státusza – Harmadik felek

{Y/N}

NPEC9

Hozzárendelt jelzálogösszeg

{MONETARY}

NPEC10

Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség

{MONETARY}

NPEC11

Végrehajtás leírása

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Bírósági értékbecslés összege

{MONETARY}

NPEC13

A bírósági értékbecslés dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC14

Piaci ár

{MONETARY}

NPEC15

Ajánlati ár

{MONETARY}

NPEC16

Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC17

Ingatlan piacra kerülésének dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC18

Piaci ajánlati ár

{DATEFORMAT}

NPEC19

Adásvételi megállapodás dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC20

Szerződéskötés dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC21

Első árverés dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC22

Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez

{MONETARY}

NPEC23

Következő árverés dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC24

Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez

{MONETARY}

NPEC25

Utolsó árverés dátuma

{DATEFORMAT}

NPEC26

Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez

{MONETARY}

NPEC27

Sikertelen árverések száma

{INTEGER-9999}

Korábbi behajtásokra vonatkozó információk

NPEH1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Rendezetlen egyenleg az n. hónapban

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban

{MONETARY}


XI. MELLÉKLET

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

IVAL1

Egyedi azonosító – ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Új alapul szolgáló kitettség azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Alapul szolgáló kitettség típusa

{LIST}

IVAL6

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

IVAL7

Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció

{NUTS}

IVAL8

Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció

{NUTS}

IVAL9

Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció

{NUTS}

IVAL10

Földrajzi régió besorolása

{YEAR}

IVAL11

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

IVAL12

Alapul szolgáló kitettségek száma

{INTEGER-999999999}

IVAL13

EUR-kitettségek

{MONETARY}

IVAL14

GBP-kitettségek

{MONETARY}

IVAL15

USD-kitettségek

{MONETARY}

IVAL16

Egyéb kitettségek

{MONETARY}

IVAL17

Maximális hátralévő futamidő

{INTEGER-9999}

IVAL18

Átlagos hátralévő futamidő

{INTEGER-9999}

IVAL19

Aktuális hitelfedezeti arány

{PERCENTAGE}

IVAL20

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

{PERCENTAGE}

IVAL21

Törlesztés típusa

{MONETARY}

IVAL22

Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl

{MONETARY}

IVAL23

Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl

{MONETARY}

IVAL24

Változó kamatozású követelések

{MONETARY}

IVAL25

Finanszírozott összeg

{MONETARY}

IVAL26

Hígítás

{MONETARY}

IVAL27

Visszavásárolt kitettségek

{MONETARY}

IVAL28

Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor

{MONETARY}

IVAL29

Nemteljesítő kitettségek

{MONETARY}

IVAL30

Nemteljesítő kitettségek, CRR

{MONETARY}

IVAL31

Bruttó leírás az időszakban

{MONETARY}

IVAL32

1–29 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL33

30-59 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL34

60-89 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL35

90-119 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL36

120-149 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL37

150-179 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL38

180 napot meghaladó hátralék

{PERCENTAGE}

IVAL39

Átütemezett kitettségek

{PERCENTAGE}

IVAL40

Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt)

{MONETARY}

IVAL41

Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt)

{MONETARY}

IVAL42

Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt)

{MONETARY}

IVAL43

Átütemezett kitettségek (kamatláb)

{MONETARY}

IVAL44

Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés)

{MONETARY}

IVAL45

Átütemezett kitettségek (lejárat)

{MONETARY}

IVAL46

Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék)

{MONETARY}

IVAL47

Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék)

{MONETARY}

IVAL48

Átütemezett kitettségek (új hátralék)

{MONETARY}

IVAL49

Átütemezett kitettségek (Egyéb)

{MONETARY}


XII. MELLÉKLET

Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap – Nem eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Az értékpapírosításra vonatkozó információk

IVSS1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

IVSS3

Értékpapírosítás neve

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Az adatszolgáltató szervezet neve

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége

{TELEPHONE}

IVSS7

Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Kockázatmegtartási módszer

{LIST}

IVSS9

Kockázatmegtartó fél

{LIST}

IVSS10

Alapul szolgáló kitettség típusa

{LIST}

IVSS11

Kockázatátruházási módszer

{Y/N}

IVSS12

Kiváltó intézkedések/mutatók

{Y/N}

IVSS13

Rulírozó/felfutási időszak vége

{DATEFORMAT}

IVSS14

Tőkemegtérülés az időszak során

{MONETARY}

IVSS15

Kamatmegtérülés az időszak során

{MONETARY}

IVSS16

Tőkebeszedés az időszak során

{MONETARY}

IVSS17

Kamatbeszedés az időszak során

{MONETARY}

IVSS18

Lehívások likviditási keretből

{Y/N}

IVSS19

Értékpapírosítási felár

{MONETARY}

IVSS20

Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa

{Y/N}

IVSS21

Tárgyidőszaki túlfedezet

{PERCENTAGE}

IVSS22

Évesített állandó előtörlesztési ráta

{PERCENTAGE}

IVSS23

Hígítás

{MONETARY}

IVSS24

Bruttó leírás az időszakban

{MONETARY}

IVSS25

Visszavásárolt kitettségek

{MONETARY}

IVSS26

Átütemezett kitettségek

{MONETARY}

IVSS27

Évesített állandó nemteljesítési ráta

{PERCENTAGE}

IVSS28

Nemteljesítő kitettségek

{MONETARY}

IVSS29

Nemteljesítő kitettségek, CRR

{MONETARY}

IVSS30

Kockázati súlyozási módszer

{LIST}

IVSS31

Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban

{PERCENTAGE}

IVSS32

Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban

{PERCENTAGE}

IVSS33

Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban

{PERCENTAGE}

IVSS34

Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban

{PERCENTAGE}

IVSS35

Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban

{PERCENTAGE}

IVSS36

Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %] tartományban

{PERCENTAGE}

IVSS37

Nemteljesítéskori veszteségráta banki belső becslése

{PERCENTAGE}

IVSS38

1–29 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVSS39

30-59 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVSS40

60-89 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVSS41

90-119 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVSS42

120-149 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVSS43

150-179 napos hátralék

{PERCENTAGE}

IVSS44

180 napot meghaladó hátralék

{PERCENTAGE}

Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

IVSR1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Leírás

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Küszöb szintje

{NUMERIC}

IVSR6

Tényleges érték

{NUMERIC}

IVSR7

Állapot

{Y/N}

IVSR8

Orvoslási időszak

{INTEGER-9999}

IVSR9

Számítási gyakoriság

{INTEGER-9999}

IVSR10

Megsértés következménye

{LIST}

A pénzáramlásra vonatkozó információk

IVSF1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Eredeti pénzáramlástétel azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Új pénzáramlástétel azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Pénzáramlástétel

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Az időszak alatt fizetett összeg

{MONETARY}

IVSF6

Utólag rendelkezésre álló összeg

{MONETARY}


XIII. MELLÉKLET

Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

A programra vonatkozó információk

IVAS1

Egyedi azonosító – ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

IVAS3

Az adatszolgáltató szervezet neve

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége

{TELEPHONE}

IVAS6

Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Kiváltó intézkedések/mutatók

{Y/N}

IVAS8

Nem megfelelő kitettségek

{MONETARY}

IVAS9

Súlyozott átlagos élettartam

{INTEGER-9999}

IVAS10

Kockázatmegtartási módszer

{LIST}

IVAS11

Kockázatmegtartó fél

{LIST}

Az ügyletre vonatkozó információk

IVAN1

Egyedi azonosító – ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

IVAN4

NACE-szektorkód

{NACE}

IVAN5

Kockázatmegtartási módszer

{LIST}

IVAN6

Kockázatmegtartó fél

{LIST}

IVAN7

Súlyozott átlagos élettartam

{INTEGER-9999}

Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

IVAR1

Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Leírás

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Állapot

{Y/N}

IVAR6

Megsértés következménye

{LIST}


XIV. MELLÉKLET

Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap – Nem eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

Az értékpapírosításra vonatkozó információk

SESS1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESS2

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

SESS3

Már nem STS

{Y/N}

SESS4

Korrekciós intézkedések

{Y/N}

SESS5

Adminisztratív intézkedések

{Y/N}

SESS6

Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Értékesítés teljesülése

{Y/N}

SESS8

Az aktuális vízesés-modell típusa

{LIST}

SESS9

Bizalmi vagyonkezelés típusa

{LIST}

SESS10

A különleges célú gazdasági egység értéke

{MONETARY}

SESS11

A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke

{MONETARY}

SESS12

Különleges célú gazdasági egység – számlák száma

{INTEGER-999999999}

SESS13

Értékpapír tőkeegyenlege

{MONETARY}

SESS14

Eladó részesedése

{PERCENTAGE}

SESS15

Finanszírozási arány

{PERCENTAGE}

SESS16

E sorozathoz allokált bevétel

{MONETARY}

SESS17

A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató

{LIST}

SESS18

Kamatcsereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SESS19

Kamatcsereügylet – névleges

{MONETARY}

SESS20

Deviza-csereügylet fizető deviza

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Deviza-csereügylet bevételi deviza

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Deviza-csereügylet árfolyama

{PERCENTAGE}

SESS23

Deviza-csereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SESS24

Deviza-csereügylet – névleges

{MONETARY}

Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

SEST1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SEST2

Eredeti ügyletrészsorozat azonosító

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Új ügyletrészsorozat azonosító

{ALPHANUM-1000}

SEST4

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

{ISIN}

SEST5

Ügyletrészsorozat neve

{ALPHANUM-100}

SEST6

Ügyletrészsorozat/kötvény típusa

{LIST}

SEST7

Pénznem

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Eredeti tőkeegyenleg

{MONETARY}

SEST9

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

SEST10

Kamatfizetés gyakorisága

{LIST}

SEST11

Kamatfizetés dátuma

{DATEFORMAT}

SEST12

Tőketörlesztés dátuma

{DATEFORMAT}

SEST13

Aktuális kamatszelvény

{PERCENTAGE}

SEST14

Aktuális kamatmarzs/felár

{PERCENTAGE}

SEST15

Kamatszelvénypadló

{PERCENTAGE}

SEST16

Kamatszelvény-plafon

{PERCENTAGE}

SEST17

Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke

{PERCENTAGE}

SEST18

Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma

{DATEFORMAT}

SEST19

Munkanapszabály

{LIST}

SEST20

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

SEST21

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

SEST22

Kibocsátás időpontja

{DATEFORMAT}

SEST23

A kifizetés időpontja

{DATEFORMAT}

SEST24

Jogszerű lejárati időpont

{DATEFORMAT}

SEST25

Futamidő-hosszabbítási rendelkezés

{LIST}

SEST26

Következő vétel dátuma

{DATEFORMAT}

SEST27

Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Következő eladás dátuma

{DATEFORMAT}

SEST29

Kamatnapszámítási szabály

{LIST}

SEST30

Elszámolási szabály

{LIST}

SEST31

Aktuális alsó veszteségviselési határ

{PERCENTAGE}

SEST32

Eredeti alsó veszteségviselési határ

{PERCENTAGE}

SEST33

Aktuális hitelminőség-javítás

{PERCENTAGE}

SEST34

Eredeti hitelminőség-javítás

{PERCENTAGE}

SEST35

Hitelminőség-javító képlet

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Pari passu ügyletrészsorozatok

{ISIN}

SEST37

Előresorolt ügyletrészsorozatok

{ISIN}

SEST38

Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege

{MONETARY}

SEST39

Garanciavállaló jogalany-azonosítója

{LEI}

SEST40

Garanciavállaló neve

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Garanciavállaló ESA alszektora

{ESA}

SEST42

Fedezet típusa

{LIST}

Számlaszintű információk

SESA1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESA2

Eredeti számlaazonosító

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Új számlaazonosító

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Számlatípus

{LIST}

SESA5

Számla célegyenleg

{MONETARY}

SESA6

Számla tényleges egyenlege

{MONETARY}

SESA7

Amortizálódó számla

{Y/N}

Partnerszintű információk

SESP1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESP2

Partner jogalany-azonosítója

{LEI}

SESP3

A partner neve

{ALPHANUM-100}

SESP4

Partner típusa

{LIST}

SESP5

Partner székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Partnerminősítési küszöbérték

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Partnerminősítés

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója

{LEI}

SESP9

Partnerminősítő forrás neve

{ALPHANUM-100}

CLO értékpapírosításra vonatkozó információk

SESC1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESC2

Türelmi időszak vége

{DATEFORMAT}

SESC3

CLO-típus

{LIST}

SESC4

Tárgyidőszak

{LIST}

SESC5

Tárgyidőszak kezdete

{DATEFORMAT}

SESC6

Tárgyidőszak vége

{DATEFORMAT}

SESC7

Koncentrációs határérték

{PERCENTAGE}

SESC8

Korlátozások – jogilag rögzített lejárat

{PERCENTAGE}

SESC9

Korlátozások – Alárendelt kitettségek

{PERCENTAGE}

SESC10

Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek

{PERCENTAGE}

SESC11

Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek

{PERCENTAGE}

SESC12

Korlátozások – Kamatszelvény nélküli kitettségek

{PERCENTAGE}

SESC13

Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek

{PERCENTAGE}

SESC14

Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek

{PERCENTAGE}

SESC15

Korlátozások – Diszkrecionális eladások

{PERCENTAGE}

SESC16

Diszkrecionális eladások

{MONETARY}

SESC17

Újrabefektetések

{MONETARY}

SESC18

Korlátozások – Hitelminőség-javítás

{Y/N}

SESC19

Korlátozások – Árajánlatok

{Y/N}

SESC20

Korlátozások – Ügyletek

{Y/N}

SESC21

Korlátozások – Kibocsátások

{Y/N}

SESC22

Korlátozások – Visszafizetések

{Y/N}

SESC23

Korlátozások – Refinanszírozás

{Y/N}

SESC24

Korlátozások – Kötvény javadalmazása

{Y/N}

SESC25

Korlátozások – Hitelkockázati fedezet

{Y/N}

SESC26

Biztosítékértékesítési időszak

{INTEGER-9999}

SESC27

Biztosítékértékesítés – Lemondás

{Y/N}

CLO-kezelőre vonatkozó információk

SESL1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESL2

CLO-kezelő jogalany-azonosítója

{LEI}

SESL3

Kezelő neve

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Létrehozás dátuma

{DATEFORMAT}

SESL5

Nyilvántartásba vétel időpontja

{DATEFORMAT}

SESL6

Munkavállalók

{INTEGER-9999}

SESL7

Munkavállalók – CLO-k

{INTEGER-9999}

SESL8

Munkavállalók – Adósságkezelés

{INTEGER-9999}

SESL9

AUM

{MONETARY}

SESL10

AUM – Tőkeáttételes hitelek

{MONETARY}

SESL11

AUM – CLO-k

{MONETARY}

SESL12

AUM – EU

{MONETARY}

SESL13

AUM – uniós CLO-k

{MONETARY}

SESL14

Uniós CLO-k száma

{INTEGER-9999}

SESL15

Jegyzett tőke

{MONETARY}

SESL16

Tőke – Kockázatmegtartás

{MONETARY}

SESL17

Elszámolási idő

{INTEGER-9999}

SESL18

Árazási gyakoriság

{INTEGER-9999}

SESL19

Nemteljesítési arány – 1 év

{PERCENTAGE}

SESL20

Nemteljesítési arány – 5 év

{PERCENTAGE}

SESL21

Nemteljesítési arány – 10 év

{PERCENTAGE}

Szintetikus fedezetre vonatkozó információk

SESV1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESV2

Fedezetieszköz-azonosító

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Fedezet típusa

{LIST}

SESV4

A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

{ISIN}

SESV5

Fedezetnyújtó neve

{ALPHANUM-100}

SESV6

A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója

{LEI}

SESV7

Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany

{Y/N}

SESV8

Irányadó jog

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

ISDA keretmegállapodás

{LIST}

SESV10

Nemteljesítési és megszüntetési események

{LIST}

SESV11

Szintetikus értékpapírosítás típusa

{Y/N}

SESV12

Fedezet pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Aktuális fedezet névértéke

{MONETARY}

SESV14

Maximális fedezet névértéke

{MONETARY}

SESV15

Fedezet alsó veszteségviselési határa

{PERCENTAGE}

SESV16

Fedezet felső veszteségviselési határa

{PERCENTAGE}

SESV17

A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

{ISIN}

SESV18

Fedezettség

{LIST}

SESV19

Fedezet megszűnésének napja

{DATEFORMAT}

SESV20

Lényegességi küszöbök

{Y/N}

SESV21

Kifizetések feloldásának feltételei

{LIST}

SESV22

Lehetséges korrekciós kifizetés?

{Y/N}

SESV23

Adósságkezelési időszak hossza

{INTEGER-9999}

SESV24

Visszafizetési kötelezettség

{Y/N}

SESV25

Biztosíték lecserélhetősége

{Y/N}

SESV26

Biztosítékfedezeti követelmények

{PERCENTAGE}

SESV27

Biztosíték alapletét

{MONETARY}

SESV28

Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje

{INTEGER-9999}

SESV29

Elszámolás

{LIST}

SESV30

Lejárat maximális megengedett határideje

{DATEFORMAT}

SESV31

Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez

{LIST}

SESV32

Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak

{LIST}

SESV33

Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára

{LIST}

SESV34

Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez

{PERCENTAGE}

SESV35

Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez

{PERCENTAGE}

SESV36

Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez

{LIST}

SESV37

Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak

{LIST}

SESV38

Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára

{LIST}

SESV39

Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez

{PERCENTAGE}

SESV40

Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez

{PERCENTAGE}

SESV41

Többletkülönbözet támogatása

{Y/N}

SESV42

Többletkülönbözet meghatározása

{Y/N}

SESV43

Aktuális fedezet állapota

{LIST}

SESV44

A csőd hitelesemény

{Y/N}

SESV45

Fizetés elmulasztása hitelesemény

{Y/N}

SESV46

Az átütemezés hitelesemény

{Y/N}

SESV47

Hitelesemény

{Y/N}

SESV48

Halmozott kifizetések a kockázatot átadó számára

{MONETARY}

SESV49

Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára

{MONETARY}

SESV50

Halmozott kifizetések a kockázatot átvevő számára

{MONETARY}

SESV51

Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára

{MONETARY}

SESV52

Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege

{MONETARY}

A kibocsátói biztosítékra vonatkozó információk

SESI1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESI2

Fedezetieszköz-azonosító

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Eredeti biztosítéki eszköz azonosító

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Új biztosíték azonosító

{ALPHANUM-1000}

SESI5

A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

{ISIN}

SESI6

Biztosítékeszköz típusa

{LIST}

SESI7

Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora

{ESA}

SESI8

Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója

{LEI}

SESI9

A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz?

{Y/N}

SESI10

Aktuális fennálló egyenleg

{MONETARY}

SESI11

Eszköz pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

A lejárat napja

{DATEFORMAT}

SESI13

Adósságleírás

{PERCENTAGE}

SESI14

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

SESI15

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

SESI16

Aktuális betéti kamatláb

{PERCENTAGE}

SESI17

Repoügyleti partner neve

{ALPHANUM-100}

SESI18

Repoügyleti partner jogalany-azonosítója

{LEI}

SESI19

Repoügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

Bármely egyéb információ

SESO1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SESO2

Egyéb információkat tartalmazó sor száma

{INTEGER-9999}

SESO3

Bármely egyéb információ

{ALPHANUM-1000}


XV. MELLÉKLET

Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

MEZŐKÓD

A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

FORMÁTUM

A programra vonatkozó információk

SEAS1

Egyedi azonosító – ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Adatszolgáltatás zárónapja

{DATEFORMAT}

SEAS3

Már nem STS

{Y/N}

SEAS4

Korrekciós intézkedések

{Y/N}

SEAS5

Adminisztratív intézkedések

{Y/N}

SEAS6

Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Irányadó jog

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

A likviditási keret hossza

{INTEGER-9999}

SEAS9

Likviditási keret fedezettsége

{PERCENTAGE}

SEAS10

Likviditási keret fedezettségének intervalluma

{INTEGER-9999}

SEAS11

Likviditási keret lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SEAS12

Lehívások likviditási keretből

{Y/N}

SEAS13

Kibocsátások összesen

{MONETARY}

SEAS14

Maximális kibocsátás

{MONETARY}

Az ügyletre vonatkozó információk

SEAR1

Egyedi azonosító – ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Az ügyletet finanszírozó programok száma

{INTEGER-9999}

SEAR4

Már nem STS

{Y/N}

SEAR5

Kezdeményező a program szponzorának ügyfele

{Y/N}

SEAR6

Adott hitelbiztosíték

{Y/N}

SEAR7

Bevételek

{MONETARY}

SEAR8

Működési költségek

{MONETARY}

SEAR9

Forgóeszközök

{MONETARY}

SEAR10

Pénzeszközök

{MONETARY}

SEAR11

Forgalomképes értékpapírok

{MONETARY}

SEAR12

Követelések

{MONETARY}

SEAR13

Rövid lejáratú kötelezettségek

{MONETARY}

SEAR14

Összes tartozás

{MONETARY}

SEAR15

Tőke összesen

{MONETARY}

SEAR16

Pénzügyi kimutatások pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Ügylet szponzori támogatása

{LIST}

SEAR18

Szponzori támogatás típusa

{Y/N}

SEAR19

A likviditási keret hossza

{INTEGER-9999}

SEAR20

Likviditási keretből lehívott összeg

{MONETARY}

SEAR21

Likviditási keret fedezettsége

{PERCENTAGE}

SEAR22

Likviditási keret fedezettségének intervalluma

{INTEGER-9999}

SEAR23

Likviditási keret típusa

{LIST}

SEAR24

Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál

{DATEFORMAT}

SEAR25

Likviditási keret pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Likviditási keret lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SEAR27

A likviditási keret szolgáltatójának neve

{ALPHANUM-100}

SEAR28

A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója

{LEI}

SEAR29

Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség

{PERCENTAGE}

SEAR30

Ügyleti felár

{MONETARY}

SEAR31

Akkreditívet nyújtó neve

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója

{LEI}

SEAR33

Akkreditív pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Akkreditív által nyújtott maximális fedezet

{PERCENTAGE}

SEAR35

Garanciavállaló neve

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Garanciavállaló jogalany-azonosítója

{LEI}

SEAR37

Garancia által biztosított maximális fedezet

{MONETARY}

SEAR38

Garancia pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Garancia lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SEAR40

Követelésátruházás típusa

{LIST}

SEAR41

Repomegállapodás lejárata

{DATEFORMAT}

SEAR42

Megvásárolt összeg

{MONETARY}

SEAR43

Maximális finanszírozási limit

{MONETARY}

SEAR44

A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató

{LIST}

SEAR45

Kamatcsereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SEAR46

Kamatcsereügylet – névleges

{MONETARY}

SEAR47

Deviza-csereügylet fizető deviza

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Deviza-csereügylet bevételi deviza

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Deviza-csereügylet árfolyama

{PERCENTAGE}

SEAR50

Deviza-csereügylet lejáratának napja

{DATEFORMAT}

SEAR51

Deviza-csereügylet – névleges

{MONETARY}

Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

SEAT1

Egyedi azonosító – ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Eredeti kötvényazonosító

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Új kötvényazonosító

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

{ISIN}

SEAT5

Ügyletrészsorozat/kötvény típusa

{LIST}

SEAT6

Kibocsátás időpontja

{DATEFORMAT}

SEAT7

Jogszerű lejárati időpont

{DATEFORMAT}

SEAT8

Pénznem

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Aktuális tőkeegyenleg

{MONETARY}

SEAT10

Aktuális kamatszelvény

{PERCENTAGE}

SEAT11

Aktuális kamatlábindex

{LIST}

SEAT12

Aktuális kamatlábindex időtartama

{LIST}

SEAT13

Kamatfizetés gyakorisága

{LIST}

SEAT14

Aktuális hitelminőség-javítás

{PERCENTAGE}

SEAT15

Hitelminőség-javító képlet

{ALPHANUM-1000}

Számlaszintű információk

SEAA1

Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Eredeti számlaazonosító

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Új számlaazonosító

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Számlatípus

{LIST}

SEAA5

Számla célegyenleg

{MONETARY}

SEAA6

Számla tényleges egyenlege

{MONETARY}

SEAA7

Amortizálódó számla

{Y/N}

Partnerszintű információk

SEAP1

Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Partner jogalany-azonosítója

{LEI}

SEAP3

A partner neve

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Partner típusa

{LIST}

SEAP5

Partner székhelye szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Partnerminősítési küszöbérték

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Partnerminősítés

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója

{LEI}

SEAP9

Partnerminősítő forrás neve

{ALPHANUM-100}

Bármely egyéb információ

SEAO1

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Egyéb információkat tartalmazó sor száma

{INTEGER-9999}

SEAO3

Bármely egyéb információ

{ALPHANUM-1000}