24.8.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1212 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. május 8.)

a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére és 7. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) intézkedéseket határoz meg a kiegyenlítés meghiúsulásának megelőzésére és kezelésére, valamint a kiegyenlítési fegyelem ösztönzésére. Ezen intézkedések közé tartozik a kiegyenlítés meghiúsulásának nyomon követése, valamint a kiegyenlítés meghiúsulásáért járó pénzbírságok beszedése és elosztása. Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza a kényszerbeszerzési eljárás működési részleteit is.

(2)

Az érdekelt felek, köztük a központi értéktárak, a központi szerződő felek, a kereskedési helyszínek, a befektetési vállalkozások és a hitelintézetek jelezték, hogy az új fejlemények – például a közös kiegyenlítési infrastruktúrát használó központi értéktárak által közösen létrehozott szankciómechanizmus 2020. november 21–22-i tervezett bevezetése – miatt több időre van szükség az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott intézkedésekhez való alkalmazkodáshoz. Az érintett érdekelt felek azt is jelezték, hogy több időre van szükség az informatikai rendszerek szükséges változtatásaihoz, az ISO-üzenetek kidolgozásához és frissítéséhez, a piaci teszteléshez, valamint az érintett felek közötti szerződéses megállapodások módosításához. Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) helyénvalónak tartotta, hogy több idő álljon az érdekelt felek rendelkezésére az említett intézkedésekhez való alkalmazkodásra. Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését ezért el kell halasztani.

(3)

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(5)

E módosítás hatálya és várható hatása korlátozott, mivel csak egy rövid késleltetést eredményez az új kiegyenlítési fegyelemi rendszer alkalmazásának kezdőnapja tekintetében, és a piaci szereplők már megtették kapcsolódó észrevételeiket. Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt. Az ESMA ugyanakkor elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát (3). Az ESMA a szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során együttműködött a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjaival is. Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatálybalépésének késleltetését szorgalmazva érdekelt felek is felvették a kapcsolatot a Bizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosítása

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet 42. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„42. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.”

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 8-án.

a Bizottság részéről

elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. május 25.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 230., 2018.9.13., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).