14.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 225/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 13.)

a vas-pirofoszfátnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kis kockázatú hatóanyagként történő jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 22. cikke (1) bekezdésével,

mivel:

(1)

2015. december 28-án a BROS Sp. z o.o. Sp.k. az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be Lengyelországhoz a vas-pirofoszfát hatóanyag jóváhagyása iránt.

(2)

Az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően Lengyelország mint jelentéstevő tagállam 2016. június 24-én értesítette a kérelmezőt, a többi tagállamot, a Bizottságot és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) a kérelem elfogadhatóságáról.

(3)

A jelentéstevő tagállam 2018. augusztus 21-én értékelőjelentés-tervezetet nyújtott be a Bizottsághoz és megküldte annak egy példányát a Hatóságnak, amely jelentésben értékelte, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(4)

A Hatóság eleget tett az 1107/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében a Hatóság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtson be kiegészítő információkat a tagállamoknak, a Bizottságnak és a Hatóságnak. A jelentéstevő tagállam a kiegészítő információkról készített értékelést aktualizált értékelőjelentés-tervezet formájában 2019. augusztus 9-én benyújtotta a Hatósághoz.

(5)

A Hatóság 2019. december 17-én tájékoztatta a kérelmezőt, a tagállamokat és a Bizottságot az arra vonatkozó következtetéséről, hogy a vas-pirofoszfát hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet (2) 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Hatóság nyilvánosságra hozta következtetéseit.

(6)

A Bizottság a vas-pirofoszfát hatóanyagra vonatkozó vizsgálati jelentést 2020. március 23-án és 24-én, a vas-pirofoszfát jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet pedig 2020. május 19-én a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette.

(7)

A kérelmező lehetőséget kapott arra, hogy a vizsgálati jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tegyen.

(8)

Legalább egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív használata és különösen azoknak a felhasználásoknak a tekintetében, amelyeket megvizsgáltak és a vizsgálati jelentésben részletesen ismertettek, megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(9)

A Bizottság továbbá úgy ítélte meg, hogy a vas-pirofoszfát az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke értelmében vett kis kockázatú hatóanyag. A vas-pirofoszfát nem vet fel tényleges aggályokat, és megfelel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 5. pontjában meghatározott feltételeknek, beleértve az 5.1.2. pont második albekezdésében foglaltakat is. Ugyan a vas-pirofoszfát jelenléte tartósnak minősül, végső soron olyan ionokra bomlik, amelyek az emberi táplálkozást tekintve természetes alkotóelemek, mindenütt jelen vannak a környezetben, és az állatok és növények élettani funkcióihoz elengedhetetlenek. Következésképpen az 1107/2009/EK rendelet által jóváhagyott felhasználások mellett a valós helyzetekben jellemző természetes kitettséghez képest várhatóan elhanyagolható mértékű további expozíció éri az embereket, az állatokat és a környezetet.

(10)

Ezért a vas-pirofoszfát kis kockázatú hatóanyagként való jóváhagyása indokolt.

(11)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (3) ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott vas-pirofoszfát hatóanyag az ugyanazon mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

A 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate (A vas-pirofoszfát hatóanyagú növényvédő szerek esetében felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2020;18(1):5986, 25. o. doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság  (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Vas-pirofoszfát

CAS-szám: 10058-44-3

CIPAC-szám: -

vas(3+)-difoszfát

> 802 g/kg

A következő szennyeződések toxikológiai és környezeti szempontból aggályosak, ezért koncentrációjuk a technikai minőségű anyagban nem haladhatja meg a következő szinteket:

Ólom: 3 mg/kg

Higany: 0,1 mg/kg

Kadmium: 1 mg/kg

2020.8.3.

2035.8.3.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a vas-pirofoszfátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság  (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„20

Vas-pirofoszfát

CAS-szám: 10058-44-3

CIPAC-szám: -

vas(3+)-difoszfát

≥ 802 g/kg

A következő szennyeződések toxikológiai és környezeti szempontból aggályosak, ezért koncentrációjuk a technikai minőségű anyagban nem haladhatja meg a következő szinteket:

Ólom: 3 mg/kg

Higany: 0,1 mg/kg

Kadmium: 1 mg/kg

2020.8.3.

2035.8.3.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a vas-pirofoszfátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.”


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.