15.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 188/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/784 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. április 8.)

az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1021 rendelet végrehajtja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (2) (a továbbiakban: Egyezmény) és a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv (3) (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) szerinti uniós kötelezettségvállalásokat.

(2)

Az Egyezmény A. melléklete („Kiküszöbölés”) tartalmazza azon vegyi anyagok jegyzékét, amelyek tekintetében az Egyezmény valamennyi részes fele köteles megtiltani a gyártást, a felhasználást, a behozatalt és a kivitelt és/vagy meghozni a gyártás, a felhasználás, a behozatal és a kivitel megszüntetéséhez szükséges jogi és közigazgatási intézkedéseket.

(3)

Az Egyezmény részes feleinek kilencedik konferenciája az Egyezmény 8. cikkének (9) bekezdése alapján úgy határozott, hogy a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele érdekében módosítja az Egyezmény A. mellékletét. A szóban forgó módosítás különböző speciális kivételeket tartalmaz.

(4)

Ezért az (EU) 2019/1021 rendelet I. mellékletének A. részét, amely az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben is felsorolt anyagok, valamint a kizárólag az Egyezményben felsorolt anyagok jegyzékét tartalmazza, szintén módosítani kell a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele érdekében.

(5)

A PFOA-t, a PFOA sóit és a PFOA-rokon vegyületeket – bizonyos eltérésekre is figyelemmel – az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) XVII. melléklete sorolja fel. A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság (POPRC) értékelte az említett eltéréseket, melynek eredményeként nem mindegyiket terjesztették a részes felek konferenciája elé. Következésképpen a részes felek konferenciája által elfogadott határozat (SC-9/12) az 1907/2006/EK rendelet alapján korábban engedélyezett eltéréseket csak részben tartalmazza. Figyelembe véve, hogy a POPRC értékelése újabb információkon alapult, és figyelembe véve az (EU) 2019/639 tanácsi határozatot (5), az (EU) 2019/1021 rendelet I. mellékletében helyénvaló csak azokat a kifejezett mentességeket engedélyezni, amelyeket az Egyezmény alapján adtak meg, és amelyekre az Unióban szükség van.

(6)

Az Egyezmény részes feleinek kilencedik konferenciája olyan kifejezett mentességről határozott, amely nem szerepel az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében. A szóban forgó mentesség a perfluoroktil-jodidot tartalmazó perfluooroktil-bromid gyógyszergyártás céljából történő felhasználására vonatkozik. Tekintettel arra, hogy amikor a PFOA-t, a PFOA sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felvették az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletébe, nem állt rendelkezésre információ e felhasználásról, valamint figyelembe véve az Európai Vegyianyag-ügynökség által ezt követően végzett értékelést (6), helyénvalónak tűnik ezt a kifejezett mentességet felvenni az (EU) 2019/1021 rendelet I. mellékletébe.

(7)

Az (EU) 2019/1021 rendelet 3. cikke Unión belüli alkalmazásának és végrehajtásának megerősítése érdekében határértéket kell megállapítani az anyagokban, keverékekben és árucikkekben nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként előforduló PFOA-ra, PFOA-sókra és PFOA-rokon vegyületekre. Ezt a határértéket a PFOA és annak sói esetében 0,025 mg/kg-ban, az egyes PFOA-rokon vegyületek vagy a PFOA-rokon vegyületek kombinációi esetében pedig 1 mg/kg-ban kell megállapítani. Azon alkalmazások esetében, amelyeknél az említett koncentrációs határértékek jelenleg nem teljesíthetők, magasabb koncentrációs határértékeket kell megállapítani, amelyeket a Bizottságnak két éven belül felül kell vizsgálnia a határértékek csökkentése céljából.

(8)

Az (EU) 2019/1021 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Tekintettel arra, hogy az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében szereplő, a PFOA-ra, a PFOA sóira és a PFOA-rokon vegyületekre vonatkozó korlátozás keretében korábban engedélyezett bizonyos eltérésekre az iparágnak egy átmeneti időszakban továbbra is szüksége van, ugyanakkor ezek nem szerepelnek az (EU) 2019/1021 rendelet I. mellékletében foglalt kifejezett mentességek között, ezeket az eltéréseket 2020. december 3-ig, azaz a Stockholmi Egyezmény A. mellékletének a PFOA-ra, a PFOA sóira és a PFOA-rokon vegyületekre vonatkozó módosítása hatálybalépésének napjáig kell alkalmazni.

(10)

A PFOA-ra, a PFOA sóira és a PFOA-rokon vegyületekre vonatkozó, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében szereplő korlátozás, amelynek törlését a Bizottság jelenleg tervezi, rendes körülmények között 2020. július 4-től lenne alkalmazandó. A koherencia és az (EU) 2019/1021 rendelet végrehajtásának megkönnyítése érdekében ezt a rendeletet ugyanattól az időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1021 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 2020. július 4-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 169., 2019.6.25., 45. o.

(2)  HL L 209., 2006.7.31., 3. o.

(3)  HL L 81., 2004.3.19., 37. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2019/639 határozata (2019. április 15.) a részes felek kilencedik konferenciáján a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. és B. mellékletének módosítására irányuló javaslatokkal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról (HL L 109., 2019.4.24., 22. o.).

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/c9666f21-532b-49a0-ace3-c843b7b8e5b0


MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1021 rendelet I. mellékletének A. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

„Perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek

A perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek a következőket jelentik:

i.

perfluor-oktánsav, beleértve elágazó láncú izomerjeit is;

ii.

a PFOA sói;

iii.

a PFOA-rokon vegyületek, amelyek az Egyezmény alkalmazásában bármely olyan anyagot jelenthetnek, amely PFOA-vá bomlik le, beleértve azokat az anyagokat (többek között a sókat és a polimereket) is, amelyek szerkezeti elemként tartalmaznak egy (C7F15)C képletű, lineáris vagy elágazó láncú perfluor-heptil-csoportot.

A következő vegyületek nem tartoznak a PFOA-rokon vegyületek közé:

i.

C8F17-X, ahol X = F, Cl, Br;

ii.

a CF3[CF2]n-R’ alá tartozó fluorpolimerek, ahol R’= bármely csoport, n > 16;

iii.

perfluoralkil-karbonsavak (beleértve ezek sóit, észtereit, halogenidjeit és anhidridjeit is) ≥ 8 perfluorozott széntartalommal;

iv.

perfluoralkán-szulfonsavak és perfluor-foszfonsavak (beleértve ezek sóit, észtereit, halogenidjeit és anhidridjeit is) ≥ 9 perfluorozott széntartalommal;

v.

perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) az e mellékletben foglaltak szerint.

335-67-1 és egyéb

206-397-9 és egyéb

1.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 0,025 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,0000025 tömegszázalék) PFOA-koncentrációkra vagy -sókra, ha azok anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen.

2.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó bármely PFOA-rokon vegyületnek vagy a PFOA-rokon vegyületek kombinációinak az 1 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,0001 tömegszázalék) koncentrációira, ha azok anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen.

3.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó bármely PFOA-rokon vegyület 20 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,002 tömegszázalék) koncentrációira, ha azok olyan anyagban vannak jelen, amelyet az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 15. c) pontja értelmében szállított elkülönített intermedierként használnak fel, és amely megfelel az említett rendelet 18. cikke (4) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott szigorúan ellenőrzött feltételeknek a legfeljebb hat szénatomból álló szénláncú, fluortartalmú vegyi anyagok gyártása tekintetében. Ezt a mentességet a Bizottság legkésőbb 5.7.2022-ig felülvizsgálja és értékeli.

4.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó az 1 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,0001 tömegszázalék) PFOA-koncentrációkra és -sókra, ha azok legfeljebb 400 kGy-es ionizáló sugárzással vagy termikus bomlással előállított politetrafluoretilén (PTFE) mikroporokban, valamint PTFE mikroporokat tartalmazó, ipari és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekben és árucikkekben vannak jelen. A PTFE-mikroporok gyártása és használata során minden PFOA-kibocsátást el kell kerülni, és ha ez nem lehetséges, a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Ezt a mentességet a Bizottság legkésőbb 5.7.2022-ig felülvizsgálja és értékeli.

5.

Ettől eltérve a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása a következő célokra engedélyezett:

a)

fotolitográfiai vagy maratási eljárások félvezetőgyártásban, 2025. július 4-ig;

b)

filmekre felhordott fotográfiai rétegek, 2025. július 4-ig;

c)

a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető folyadékokkal szembeni védelemre szolgáló olaj- és vízlepergető textíliák, 2023. július 4-ig;

d)

invazív és beültethető orvostechnikai eszközök, 2025. július 4-ig;

e)

politetrafluoretilén (PTFE) és polivinilidén-fluorid (PVDF) gyártása a következők előállításához:

i.

nagy teljesítményű, korrózióálló gázszűrő-membránok, vízszűrő-membránok és orvosi textíliákhoz használatos membránok,

ii.

ipari hulladék kezelése során használatos hőcserélő berendezések,

iii.

az illékony szerves vegyületek és a PM2,5 részecskék szivárgásának megakadályozására alkalmas ipari tömítőanyagok,

2023. július 4-ig.

6.

Ettől eltérve a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek használata a folyékony tüzelőanyagok gőzeinek lefojtására és a folyékony tüzelőanyagok tüzeinek (B. osztályú tüzek) oltására szolgáló, a rendszerekben – ideértve a mobil és rögzített rendszereket is – már jelen lévő tűzoltó habokban 2025. július 4-ig a következő feltételek mellett engedélyezett:

a)

a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltó hab nem használható fel oktatásra;

b)

a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltó hab csak akkor használható fel vizsgálatokhoz, ha a kibocsátásokat teljes mértékben elszigetelik;

c)

2023. január 1-jétől a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltó hab használata csak azokon a helyeken engedélyezett, ahol minden kibocsátás elszigetelhető;

d)

a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltóhab-készleteket az 5. cikknek megfelelően kell kezelni.

7.

Ettől eltérve a perfluoroktil-jodidot tartalmazó perfluooroktil-bromid gyógyszergyártás céljából történő felhasználását engedélyezni kell, amit a Bizottságnak 2026. december 31-ig, azt követően pedig négyévente, majd 2036. december 31-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell.

8.

A PFOA-t, a PFOA sóit és/vagy a PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó, az Unióban már 2020. július 4. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. Ezen árucikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó.

9.

Ettől eltérve a PFOA, a PFOA sói és/vagy a PFOA-rokon vegyületek felhasználása 2020. december 3-ig a következő árucikkekben engedélyezett:

a)

az (EU) 2017/745 rendelet (*1) hatálya alá tartozó, a beültethető orvostechnikai eszközöktől eltérő orvostechnikai eszközök;

b)

latex nyomdafestékek;

c)

nanovastagságú plazmabevonatok.


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.”