7.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/622 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. április 29.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a (3) oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

Főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Autórádió téglalap alakú előlapja (ún. „vezérlőpanel”), amely több, a rádió különböző funkciónak bekapcsolására szolgáló nyomógombot tartalmaz. Műanyagból készült. A gombokon/kapcsolókon lézerkivetítéssel gravírozott feliratok vannak.

Az árucikket elektromos vagy elektronikus alkotórész nélkül állítják vám elé.

(Lásd a képeket.) (*1)

8529 90 92

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. b) pontja, valamint a 8529, a 8529 90 és a 8529 90 92 KN-kódok szövege határozza meg.

Az árucikk közvetlen szerepet játszik az autórádió használatában. Elengedhetetlen alkotórész annak működéséhez, mivel az előlap teszi lehetővé az érintkezési pontok aktiválását, és ezáltal a rádió különböző funkcióinak elérését. Szerkezete és működési módja kizárja az autórádió alkotórészétől eltérő célú használatot. (Lásd a Bíróság C-183/06. sz., RUMA GmbH kontra Oberfinanzdirektion Nürnberg ügyben 2007. február 15-én hozott ítéletét, ECLI:EU:C:2007:110). Következésképpen az autórádió alkatrészének tekintendő. Az árucikket ezért a 8529 vámtarifaszám alá kell besorolni a 8527 vtsz. alá tartozó készülékek más alkatrészeként.

A 8529 90 49 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mert az árucikk nem „káva (burkolat) vagy szekrény (burkolat)” a 8529 vámtarifaszám értelmezése szerint, csupán egy autórádió előlapja (lásd még a Kombinált Nómenklatúra Magyarázatában a 8529 90 41 és a 8529 90 49 alszámokhoz tartozó magyarázat harmadik bekezdését).

Következésképpen az árucikket a 8529 90 92 KN-kód alá kell besorolni a 8527 vtsz. alá tartozó készülékek más alkatrészeként.

Image 1

Image 2


(*1)  A képek csupán tájékoztató jellegűek.