7.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/621 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. február 18.)

az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/125 rendelet I. melléklete felsorolja a tagállamok illetékes hatóságait. Belgium, Írország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szlovákia és az Egyesült Királyság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy illetékes hatóságának adatai módosításra szorulnak. Emellett a Bizottság értesítési címét is módosítani kell.

(2)

Az (EU) 2019/125 rendelet 16. és 19. cikke engedélyhez köti egyes, a halálbüntetés során alkalmazható, a rendelet IV. mellékletében felsorolt áruk kivitelét, valamint az ezen árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet és technikai segítségnyújtást.

(3)

Az (EU) 2019/125 rendelet V. melléklete meghatároz egy uniós általános exportengedélyt, amely az azon országokba irányuló kivitel esetében alkalmazandó, amelyek minden bűncselekmény tekintetében eltörölték a halálbüntetést, és annak eltörlését nemzetközi kötelezettségvállalás útján is megerősítették, (2) feltéve, hogy teljesülnek az engedély felhasználásának feltételei és követelményei. Az érintett országokat az V. melléklet 2. része sorolja fel.

(4)

Az Európa Tanács tagjain kívül az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletének 2. részében foglalt jegyzék azokat az országokat tartalmazza, amelyek nemcsak minden bűncselekmény tekintetében eltörölték a halálbüntetést, hanem fenntartás nélkül megerősítették a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának Második Fakultatív Jegyzőkönyvét (3) is.

(5)

Miután fenntartás nélkül megerősítette a jegyzőkönyvet, Gambia és Madagaszkár teljesíti az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletében foglalt jegyzékbe való felvétel feltételeit.

(6)

A „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” bejegyzést illetően az Európai Unió 2019. február 15-én hivatalos értesítést kapott a Preszpa-tavi Megállapodás (4) hatálybalépéséről, amelynek értelmében az ország teljes neve „Észak-macedón Köztársaság”, rövid neve pedig „Észak-Macedónia” (1. cikk (3) bekezdés a) pont). A névváltozást át kell vezetni a rendeletbe, és az érintett bejegyzést a jegyzékben át kell helyezni a megfelelő helyre.

(7)

Az (EU) 2019/125 rendelet I. és V. mellékletét a fentieknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/125 rendelet I. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 30., 2019.1.31., 1. o.

(2)  Lásd az (EU) 2019/125 rendelet 20. cikkének (1) bekezdését és (33) preambulumbekezdését.

(3)  A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörlésére irányuló Második Fakultatív Jegyzőkönyve. A jegyzőkönyv szövegét az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1989. december 15-i 44/1281 határozata rögzíti.

(4)  Végső megállapodás az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 817 (1993) és 845 (1993) sz. határozatában ismertetett nézeteltérések rendezéséről, az 1995. évi ideiglenes megállapodás megszüntetéséről, valamint a felek közötti stratégiai partnerség kialakításáról.


Melléklet

Az (EU) 2019/125 rendelet I. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet A. pontja a következőképpen módosul:

a)

A Belgiumra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776512

E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be”.

b)

Az Írországra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie.”

c)

A Franciaországra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

FRANCE

Tel. +33 1 79 84 34 19

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr”.

d)

A Horvátországra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr”.

e)

Az Olaszországra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 – 00144 Roma

ITALY

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it”.

f)

A Magyarországra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu”.

g)

A Hollandiára vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954”.

h)

Az Ausztriára vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

‘Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung ‘Außenwirtschaftskontrollen’ III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at”.

i)

A Lengyelországra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 22 4119665

Fax +48 22 4119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl”.

j)

A Romániára vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010596, +40 214010523

E-mail: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro”.

k)

A Szlovákiára vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

Slovensko

Tel. +421 2 48 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

E-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk”.

l)

Az Egyesült Királyságra vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

A II., a III. és a IV. mellékletben felsorolt áruk kivitele, valamint az ilyen árukkal kapcsolatos segítségnyújtás:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk”.

2.

Az I. melléklet B. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„B.

Az Európai Bizottság értesítési címe

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 02/290

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu”.

3.

Az V. melléklet „Rendeltetési helyek” című 2. része a következőképpen módosul:

a)

A „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” bejegyzést el kell hagyni.

b)

A szöveg a „Gabon” bejegyzés után a „Gambia” bejegyzéssel egészül ki.

c)

A szöveg a „Liechtenstein” bejegyzés után a „Madagaszkár” bejegyzéssel egészül ki.

d)

A szöveg az „Ecuador” bejegyzés után az „Észak-Macedónia” bejegyzéssel egészül ki.