27.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/573 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. április 24.)

a gabonaágazatban 2020. április 27-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikkére,

mivel:

(1)

A 642/2010/EU bizottsági rendelet (2) 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a 1001 11 00, a 1001 19 00, az ex 1001 91 20 (közönséges búza, vetőmag), az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00, a 1002 90 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00, a 1007 10 90 és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó termékek behozatali vámja megegyezik az adott szállítmányra alkalmazandó CIF-importárnak az e termékekre behozataluk esetén érvényes, 55 %-kal megnövelt intervenciós árból történő kivonásával kapott összeggel. Az említett vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifában meghatározott vámtételt.

(2)

A 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében a hivatkozott cikk (1) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából az ugyanazon bekezdésben meghatározott termékekre szabályos időközönként reprezentatív CIF-importárakat kell megállapítani.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően az ugyanazon rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához a szóban forgó rendelet 5. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

A 1001 11 00, a 1001 19 00, az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00 és a 1002 90 00 KN-kód alá tartozó, Kanadából származó termékekre vonatkozó behozatali vámot 2017. szeptember 21-től kezdődően a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint kell kiszámítani.

(5)

Meg kell állapítani a 2020. április 27-től kezdődő időszakra vonatkozó behozatali vámokat, amelyek alkalmazása új behozatali vámok megállapításáig tart.

(6)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban indokolt úgy rendelkezni, hogy e rendelet a kihirdetése napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2020. április 27-től alkalmazandó, a 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Wolfgang BURTSCHER

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 642/2010/EU rendelete (2010. július 20.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban) (HL L 187., 2010.7.21., 5. o.).


I. MELLÉKLET

A 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre 2020. április 27-től alkalmazandó behozatali vámok

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám  (1)  (2)

(EUR/tonna)

1001 11 00

KEMÉNYBÚZA (durumbúza), vetőmag

0,00

1001 19 00

KEMÉNYBÚZA (durumbúza), kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

közepes minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

gyenge minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

Ex10019120

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

Ex10019900

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 10 00

ROZS, vetőmag

5,27

1002 90 00

ROZS, a vetőmag kivételével

5,27

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

5,27

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (3)

5,27

1007 10 90

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

5,27

1007 90 00

CIROKMAG, a vetőmag kivételével

5,27


(1)  Az importőr a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében a következő vámcsökkentésekben részesülhet:

tonnánként 3 EUR, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger partján (a Gibraltári-szoroson túl) vagy a Fekete-tenger partján található, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkeznek az Unióba,

tonnánként 2 EUR, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon keresztül érkeznek az Unióba.

(2)  A 1001 11 00, a 1001 19 00, az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00 és a 1002 90 00 KN-kód alá tartozó, Kanadából származó termékek esetében a behozatali vámot a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint kell kiszámítani.

(3)  Az importőr tonnánként 24 EUR átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben megállapított vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

1.   

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/tonna)

 

Közönséges búza  (1)

Kukorica

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei árfolyam

187,231

116,272

Felár a Mexikói-öböl esetében

23,784

Felár a Nagy-tavak esetében

40,454

2.   

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam:

11,705

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam:

38,841


(1)  Tonnánként 14 EUR felárral együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).