15.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 77/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/402 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020 március 14)

egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az SARS-CoV-2 koronavírus okozta járványügyi válság kitörése óta a vírushoz kapcsolódó betegség, a COVID-19 gyorsan terjed világszerte, és elérte az Unió területét is. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a COVID-19 fertőzéshez kapcsolódó kockázat az Unióban élők számára a betegség terjedési valószínűsége és hatása alapján jelenleg mérsékelt és magas közöttinek tekinthető. A vírus gyorsan terjed az Unión belül, és óriási közegészségügyi hatással járhat, jelentős számú halálesetet okozhat a veszélyeztetett csoportokban, továbbá számottevő gazdasági és társadalmi zavarokat idézhet elő.

(2)

Ebben az összefüggésben az 1. mellékletben részletezett egyéni védőeszközök iránti igény már most is nagymértékben megnőtt. Az ilyen típusú eszközök jellegüknél és az adott körülményeknél fogva alapvető fontosságú termékeknek minősülnek, mivel szükségesek a betegség továbbterjedésének megelőzéséhez és a fertőzött betegeket kezelő egészségügyi személyzet egészségének védelméhez.

(3)

Az Egészségügyi Miniszterek Tanácsa ülésének 2020. február 13-i következtetéseivel összhangban az egyéni védőeszközökre vonatkozóan közbeszerzési eljárás indult az egészségügyi ellenintézkedésekre vonatkozó közös közbeszerzési megállapodás alapján. Az eljárás az indikatív ütemterv szerint és a piaci helyzettől függően valószínűleg április elején zárulhat le.

(4)

Az elmúlt napokban fokozódott az orvosi védőeszközök iránti kereslet, és a közeljövőben várhatóan jelentős mértében tovább növekszik majd, ezért több tagállamban hiány alakulhat ki. Az egész uniós egységes piacon korlátozottan lehet kielégíteni a szóban forgó egyéni védőeszközök, mindenekelőtt a szájmaszkok iránti fogyasztói keresletet. Jelenleg folyamatban vannak a gyártási kapacitások növelésére irányuló erőfeszítések. Ezek hatására szükség esetén sor kerülhet az intézkedés felülvizsgálatára, a helyzet alakulásának megfelelően.

(5)

Az egyéni védőeszközök – például szájmaszkok – előállítása az Unióban jelenleg néhány tagállamban koncentrálódik, konkrétan a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Németországban és Lengyelországban. A termelésnövelés ösztönzése ellenére az uniós előállítás jelenlegi szintje és a meglévő készletek nem lesznek elegendőek az Unión belüli kereslet kielégítésére. Ez különösen igaz, mivel a járványügyi helyzet miatt növekszik a kereslet, és az egyéni védőeszközök korlátozás nélkül exportálhatók a világ más részeire.

(6)

Néhány harmadik ország már hivatalosan is úgy döntött, hogy korlátozza a védőeszközök kivitelét. Más országok a jelek szerint informálisabb alapon hoztak hasonló intézkedéseket. Ezen országok közül néhány az Unió piacának hagyományos beszállítója is, ami további nyomást gyakorol az uniós piacra.

(7)

A kritikus helyzet orvoslása és megelőzése céljából az Unió érdekét szolgálja, hogy a Bizottság korlátozott időtartamú azonnali intézkedést hozzon annak biztosítása érdekében, hogy az egyéni védőeszközök kivitele engedélyhez legyen kötve, így biztosítva az Unióban az alapvető fontosságú kereslet kielégítéséhez szükséges megfelelő kínálatot.

(8)

Egyes termékek meghatározott mennyiségének kivitele bizonyos körülmények között – például harmadik országoknak nyújtott segítség biztosítása érdekében – és a tagállami szükségletektől függően engedélyezhető. Célszerű, hogy az ezen engedélyekre vonatkozó igazgatási szabályok az ideiglenes intézkedések időtartama alatt a tagállamok mérlegelési jogkörében maradjanak.

(9)

Az Unión belül alapvetően szükségesek a védőeszközök a kórházak, a betegek, az érintett területeken dolgozók és a polgári védelmi hatóságok számára. Ezt az alapvető szükségletet az uniós polgári védelmi mechanizmus folyamatosan nyomon követi.

(10)

Ez az intézkedés jelenleg az 1. mellékletben részletezett egyéni védőeszközökre alkalmazandó, azonban a későbbiekben szükségessé válhat a melléklet hatályának és az e rendelet által lefedett termékek körének a felülvizsgálata.

(11)

Tekintettel a helyzet sürgősségére, amelyet a COVID-19 fertőzés gyors terjedése indokol, az ebben a rendeletben előírt intézkedéseket az (EU) 2015/479 rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell meghozni.

(12)

A készletek spekulatív kimerítésének megelőzése érdekében indokolt, hogy ez a végrehajtási rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba. Az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban ezen intézkedések időtartamát hat hétben kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Exportengedély

(1)   Az I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök Unión kívülre történő kivitele a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerint kiállított exportengedélyhez kötött, függetlenül attól, hogy ezek az eszközök az Unióból származnak-e. Ilyen engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adnak ki írásban vagy elektronikus formában.

(2)   Ilyen exportengedély bemutatása nélkül tiltott a kivitel.

2. cikk

Eljárási kérdések

(1)   Amennyiben a védőeszközök az exportengedély iránti kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, úgy ezt az exportengedély iránti kérelmen fel kell tüntetni. Azon tagállam illetékes hatóságai, ahol az exportengedély iránti kérelmet benyújtották, haladéktalanul megkeresik a szóban forgó tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait, és megadják az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A megkeresett tagállam vagy tagállamok az engedély kiadásával kapcsolatos esetleges ellenvetéseiket, amelyek kötelező érvényűek arra a tagállamra, ahol a kérelmet benyújtották, tíz munkanapon belül közlik.

(2)   A tagállamok az exportengedély iránti kérelmeket nemzeti jogukban vagy joggyakorlatukban meghatározott időtartam alatt, de 5 munkanapot meg nem haladó időtartamon belül elbírálják, attól a naptól számítva, amikor valamennyi szükséges információt az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátottak. Kivételes körülmények között és megfelelően alátámasztott okokból ez az időtartam további 5 munkanappal meghosszabbítható.

(3)   Az ezen rendelet szerinti exportengedély megadásáról való határozathozatal során a tagállamok figyelembe vesznek minden lényeges szempontot, adott esetben azt, hogy a kivitel többek között az alábbi célokat szolgálja-e:

ellátási kötelezettségek teljesítése közös közbeszerzési eljárás keretében a határokon átterjedő súlyos egészségügyi (2) veszélyekről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikkével összhangban,

olyan összehangolt támogatási intézkedések támogatása, amelyeket a politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR), az Európai Bizottság vagy más uniós intézmények koordinálnak,

reagálás a harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által az uniós polgári védelmi mechanizmushoz (UPCM) intézett és általa kezelt segítségkérésekre,

a genfi egyezmény értelmében védelemben részesülő segélyszervezetek jogszabályban előírt tevékenységeinek ellátása külföldön, feltéve, hogy e tevékenységek nem csorbítják azon képességüket, hogy nemzeti segélyszervezetként működjenek,

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világszintű járványriasztási és válaszadási hálózata (GOARN) keretében folytatott tevékenységek támogatása,

az uniós tagállamok külföldi műveleteinek ellátása, beleértve a katonai műveleteket, a nemzetközi rendőri missziókat és/vagy a nemzetközi polgári békefenntartó missziókat,

az EU és a tagállamok külföldi képviseleteinek ellátása.

(4)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy elektronikus dokumentumokat használnak az engedélykérelmek elbírálása céljából.

3. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba, és hat hétig alkalmazandó. A rendelet alkalmazása a hat hét letelte után automatikusan megszűnik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020 március 14-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 34. o.

(2)  HL L 293., 2013.11.5., 1. o.


I. MELLÉKLET

Védőeszközök

Az e mellékletben felsorolt eszközök megfelelnek az (EU) 2016/425 rendelet (1) rendelkezéseinek.

Kategória

Árumegnevezés

KN-kódok

Védőszemüveg, szemvédő eszköz

Védelmet nyújt a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben

Körbeveszi a szemet és annak környezetét

Kompatibilis különböző típusú légszűrő félálarcokkal (FFP) és álarcokkal

Átlátszó lencsével

Többször használható (tisztítható és fertőtleníthető) vagy egyszer használatos

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Arcvédő maszk

Az arcot és a kapcsolódó nyálkahártyákat (pl. szemek, orr, száj) a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő eszköz

Átlátszó anyagból készült kitekintő ablakkal ellátva

Általában az archoz való rögzítést lehetővé tévő elemmel (például szalaggal, szorítópánttal) felszerelve

Az alábbiak szerinti orr-száj védő eszközt is tartalmazhat

Többször használható (tisztítható és fertőtleníthető) vagy eldobható

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Orr-száj védő eszköz

A viselőjét a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő, valamint a környezetet a viselő által terjesztett, potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő maszk

A fentiek szerinti arcvédő maszkot is tartalmazhat

Cserélhető szűrővel felszerelve is

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Védőruha

A viselőjét a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő, valamint a környezetet a viselő által terjesztett, potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő ruhadarab (pl. köpeny, öltözék)

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Kesztyű

A viselőjét a potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő, valamint a környezetet a viselő által terjesztett, potenciálisan fertőző anyagokkal szemben védő kesztyű

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk szerinti exportengedély-formanyomtatvány mintája

A tagállamok az exportengedélyek kiadása során törekednek az engedély jellegének feltüntetésére a formanyomtatványon. Ez az exportengedély a lejárati időpontig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ

Egyéni védőeszköz kivitele ((EU) 2020/402 rendelet)

1.

Exportőr

(EORI-szám, ha alkalmazandó)

2.

Engedélyszám

3.

Lejárati időpont

4.

Kiállító hatóság

5.

Rendeltetési ország

6.

Végső címzett

7.

Árukód

8.

Mennyiség

9.

Mértékegység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

7.

Árukód

8.

Mennyiség

9.

Mértékegység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

7.

Árukód

8.

Mennyiség

9.

Mértékegység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

7.

Árukód

8.

Mennyiség

9.

Mértékegység

10.

Árumegnevezés

11.

Hely

12.

Aláírás, kiállítás helye és dátuma, bélyegző

Magyarázatok az exportengedély-formanyomtatványhoz

Hacsak nincs másként megjelölve, minden rovat kitöltése kötelező.

Annak érdekében, hogy egy formanyomtatványon négy különböző termékre vonatkozóan lehessen engedélyt kérni, a formanyomtatvány a 7–11. rovatot négyszer tartalmazza.

1. rovat

Exportőr

Azon exportőr teljes neve és címe, valamint, ha alkalmazandó, EORI-száma, amely részére az engedélyt kiállítják.

2. rovat

Engedélyszám

Az engedélyszámot az exportengedélyt kiállító hatóság írja be a következő formátumban: XXyyyy999999, ahol XX a kiállító tagállam 2 betűs geonómenklatúra-kódja, (1) yyyy az engedély kiállításának éve 4 számjeggyel, 999999 a kiállító hatóság által megállapított, az XXyyyy kódon belül egyedi 6 jegyű számjel.

3. rovat

Lejárati időpont

A kiállító hatóság meghatározhatja az engedély lejáratának dátumát. A lejárat dátuma legfeljebb 6 héttel lehet e rendelet hatálybalépése után.

Ha a kiállító hatóság nem határoz meg lejárati időpontot, az engedély legkésőbb 6 héttel e rendelet hatálybalépése után érvényét veszti.

4. rovat

Kiállító hatóság

Az exportengedélyt kiállító tagállami hatóság teljes neve és címe.

5. rovat

Rendeltetési ország

Az engedély tárgyát képező áru rendeltetési országának 2 betűs geonómenklatúra-kódja.

6. rovat

Végső címzett

Ha az engedély kiállításakor ismert az áru végső címzettje, akkor annak teljes neve és címe, valamint, ha alkalmazandó, EORI-száma. Ha az engedély kiállításakor az áru végső címzettje nem ismert, a rovatot üresen kell hagyni.

7. rovat

Árukód

A kivinni kívánt árunak a Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra (2) szerinti, az engedély kiállításakor alkalmazandó számkódja.

8. rovat

Mennyiség

Az áru mennyisége a 9. rovatban feltüntetett mértékegységben kifejezve.

9. rovat

Mértékegység

Az a mértékegység, amelyben az áru mennyisége a 8. rovatban meg van adva. Ha az áru mennyisége darabszámban van megadva (pl. védőmaszk), a „P/ST” kódot, ha párban (pl. kesztyű), a „PA” kódot kell feltüntetni.

10. rovat

Árumegnevezés

Az áru kellően pontos, közérthető, az áru azonosítását lehetővé tévő megnevezése.

11. rovat

Hely

Azon tagállam geonómenklatúra-kódja, amelyben az áru van. Ha az áru a kiállító hatóság tagállamában van, a rovatot üresen kell hagyni.

12. rovat

Aláírás, bélyegző, kiállítás helye és dátuma

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője. Az engedély kiállításának helye és dátuma.


(1)  A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).