17.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/69


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. február 14.)

a 142/2011/EU rendeletnek a kedvtelésből tartott állatok Szaúd-Arábiából származó eledelének behozatala tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az 1069/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat, többek közt a kedvtelésből tartott állatok eledelének behozatalára vonatkozó köz- és állategészségügyi feltételeket.

(2)

A kedvtelésből tartott állatok eledelének – beleértve a műcsontot – az Unióba történő behozatalára és az Unió területén történő átszállítására vonatkozó követelményeket a 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete II. fejezetének 1. szakasza állapítja meg, ideértve a harmadik országok jegyzékét is az említett szakasz 2. táblázatának 12. sorában.

(3)

A Szaúd-arábiai Királyság illetékes hatóságai arról biztosították a Bizottságot, hogy országuk be tudja tartatni a vonatkozó egészségügyi feltételeket és kielégítő garanciákat tud nyújtani a kedvtelésből tartott állatok baromfiból származó eledelének előállítására vonatkozó ellenőrzések tekintetében. Ezért Szaúd-Arábiát indokolt felvenni azon harmadik országok jegyzékébe, amelyekből kedvtelésből tartott állatok baromfiból származó feldolgozott eledele behozható az Unióba, illetve átszállítható az Unión területén.

(4)

A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete II. fejezetének 1. szakaszában található 2. táblázatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete II. fejezetének 1. szakaszában található 2. táblázat az e rendelethez tartozó melléklet szövegének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete II. fejezetének 1. szakaszában megadott 2. táblázat 12. sorának helyébe a következő szöveg lép:

„12

Kedvtelésből tartott állatok eledele, beleértve a műcsontot

a)

Kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledele és műcsontok esetében: a 35. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett anyagok.

b)

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledele esetében: a 35. cikk a) pontjának iii. alpontjában említett anyagok.

A kedvtelésből tartott állatok eledelét és a műcsontot a XIII. melléklet II. fejezetével összhangban kellett előállítani.

a)

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledele esetében:

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében vagy a 798/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből a tagállamok engedélyezik az ugyanazon állatfajból származó friss hús behozatalát, feltéve, hogy csak a csontos hús behozatala engedélyezett.

Halból származó anyagok esetében a 2006/766/EK határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országok.

b)

Műcsont és kedvtelésből tartott állatok eledele a nyers eledel kivételével:

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok, valamint az alábbi országok:

 

(JP) Japán

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Tajvan

 

(SA) Szaúd-Arábia (kizárólag kedvtelésből tartott állatok baromfiból származó feldolgozott eledele)

Halból származó anyagokból előállított, kedvtelésből tartott állatoknak szánt feldolgozott eledel esetében a 2006/766/EK határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országok.

a)

Kedvtelésből tartott állatok konzervált eledele esetében: a XV. melléklet 3(A) fejezete.

b)

Kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledele esetében, kivéve a konzervált eledelt: a XV. melléklet 3(B) fejezete.

c)

Műcsont esetében: a XV. melléklet 3(C) fejezete.

d)

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledele esetében: a XV. melléklet 3(D) fejezete.”