5.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/125


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/365 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a korlátozás azonban nem vonatkozik a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében felsorolt, mentességben részesülő alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

Az ólom a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag.

(4)

A 2014/72/EU felhatalmazáson alapuló irányelvvel (2) a Bizottság mentességet adott az ólomnak a gyújtásmodulokban és egyéb elektromos és elektronikus motorvezérlő rendszerekben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és csatlakozásainak bevonatában, valamint az ilyen modulokban és rendszerekben található nyomtatott áramköri lapok bevonatában való használatára, amely alkatrészeket műszaki okokból közvetlenül a belső égésű kézi motorok (a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) meghatározott SH:1, SH:2 és SH:3 osztályba tartozó motorok) forgattyúsházára vagy forgattyúsházába, illetve hengerére vagy hengerébe kell szerelni, azáltal, hogy felvette a szóban forgó alkalmazásokat a 2011/65/EU irányelv III. mellékletébe (a továbbiakban: mentesség). A mentesség az 1–7. és a 10. kategória esetében az említett irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésének megfelelően 2018. december 31-én lejárt volna.

(5)

A Bizottsághoz 2017. június 30-án, a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (5) bekezdésében megállapított határidőn belül, kérelem érkezett a 6. és a 11. kategóriára vonatkozó mentesség megújítására (a továbbiakban: megújítási kérelem). Az említett rendelkezésnek megfelelően a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg a szóban forgó kérelemről határozatot nem fogadnak el.

(6)

A megújítási kérelem értékelése keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra.

(7)

Az ólom a forrasztáshoz használt anyagok gyakori ötvözőeleme, amely az olvadáspont szabályozására szolgál. A korlátozott anyagot helyettesítő alternatív anyagokat sikeresen tesztelték, hosszabb időre van azonban szükség ahhoz, hogy igazolni lehessen az ólommentes termékek megbízhatóságát.

(8)

Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan ólommentes alternatívák a piacon, amelyek kellően megbízhatók lennének a mentesség hatálya alá tartozó alkalmazások esetében.

(9)

Megbízható helyettesítő anyagok hiányában az ólom helyettesítése vagy kivonása jelenleg sem tudományos szempontból, sem műszakilag nem kivitelezhető egyes belső égésű kézi motorok esetében. Ezért indokolt megújítani a mentességet. A mentesség megújítása összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4), és ennélfogva nem gyengíti a környezet és az egészség tekintetében a rendelet által biztosított védelmet.

(10)

A 2011/65/EU irányelv 4. cikke (3) bekezdésének és 5. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően az 1–7., a 10. és a 11. kategóriára vonatkozó mentességet 2022. március 31-ig kell megújítani. A megbízható helyettesítő anyagok felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség időtartama valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(11)

A 8. és a 9. kategória esetében az érvényben lévő mentesség a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított érvényességi időtartamig marad hatályban. A jogi egyértelműség érdekében az említett irányelv III. mellékletében fel kell tüntetni a lejárati dátumokat.

(12)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2021. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2021. április 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  A Bizottság 2014/72/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső égésű motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (HL L 148., 2014.5.20., 78. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.). A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.) hatályon kívül helyezte a 97/68/EK irányelvet.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 41. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„41.

A gyújtásmodulokban és egyéb elektromos és elektronikus motorvezérlő rendszerekben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és csatlakozásainak bevonatában, valamint az ilyen modulokban és rendszerekben található nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom, amely alkatrészeket műszaki okokból közvetlenül a belső égésű kézi motorok (a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben  (*1) meghatározott SH:1, SH:2 és SH:3 osztályba tartozó motorok) forgattyúsházára vagy forgattyúsházába, illetve hengerére vagy hengerébe kell szerelni

A mentesség valamennyi kategóriára vonatkozik, és lejártának időpontja:

az 1–7., a 10. és a 11. kategória esetében 2022. március 31.,

a 8. és a 9. kategóriába tartozó, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében 2021. július 21.,

a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21.,

a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök esetében pedig 2024. július 21.


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.).”