2020.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 444/2


A TANÁCS (EU) 2020/2252 HATÁROZATA

(2020. december 29.)

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével és a 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2017. március 29-én Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Európai Tanácsnak az Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépésre irányuló szándékát.

(2)

2020. január 30-án a Tanács elfogadta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló (EU) 2020/135 határozatot (1) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás). A kilépésről rendelkező megállapodás 2020. február 1-jén hatályba lépett.

(3)

2020. február 25-én a Tanács elfogadta a Bizottságnak az Egyesült Királysággal egy új partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló (EU, Euratom) 2020/266 határozatot (2). Az említett tárgyalásokra a 2020. február 25-i tárgyalási irányelvek figyelembevételével került sor.

(4)

Az említett tárgyalások eredményeként létrejött az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás), az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás (a továbbiakban: az adatbiztonsági megállapodás), valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Európai Atomenergia-közösség közötti, a nukleáris energia biztonságos és békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: a nukleáris energia megállapodás).

(5)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás megteremti az Unió és az Egyesült Királyság közötti széles körű kapcsolat alapját, amely kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, közös fellépéseket és különleges eljárásokat foglal magában. Az adatbiztonsági megállapodás a kereskedelmi és együttműködési megállapodást kiegészítő megállapodás, amely különösen az alkalmazás és a megszüntetés időpontja tekintetében lényegében kapcsolódik az utóbbi megállapodáshoz. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás és az adatbiztonsági megállapodás (a továbbiakban: a megállapodások) aláírásáról szóló határozatnak ezért azon a jogalapon kell alapulnia, amely rendelkezik egy olyan társulás létrehozásáról, amely az Unió számára lehetővé teszi, hogy a Szerződések hatálya alá tartozó valamennyi területen kötelezettségeket vállaljon.

(6)

Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás – amely egy az Unióból kilépett országgal létrejött átfogó megállapodás – jellegében kivételes és egyedülálló, a Tanács úgy határoz, hogy él az Unió rendelkezésére álló azon lehetőséggel, hogy az Egyesült Királyság tekintetében gyakorolja külső hatáskörét.

(7)

Helyénvaló meghatározni azokat a szabályokat, amelyek a kereskedelmi és együttműködési megállapodás által létrehozott partnerségi tanácsban és bizottságokban az Unió képviseletére vonatkoznak. A Bizottságnak kell képviselnie – az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az Uniót és az Uniónak a Tanács által a Szerződésekkel összhangban kialakított álláspontjait. A Tanácsnak azáltal kell gyakorolnia az EUSZ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerinti politikameghatározási és koordinatív feladatait, hogy meghatározza a kereskedelmi és együttműködési megállapodás által létrehozott partnerségi tanácsban és bizottságokban az Unió nevében képviselendő álláspontokat. Ezenkívül amennyiben a kereskedelmi és együttműködési megállapodás által létrehozott partnerségi tanácsnak vagy bizottságoknak joghatással bíró jogi aktusokat kell elfogadniuk, az Unió nevében az említett szervekben képviselendő álláspontokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell kialakítani.

(8)

Mindegyik tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy egy képviselője az Unió küldöttségének részeként, a Bizottság képviselőjének kíséreteként részt vegyen a kereskedelmi és együttműködési megállapodás alapján létrehozott partnerségi tanács és egyéb közös szervek ülésein.

(9)

Annak érdekében, hogy az Unió a kereskedelmi és együttműködési megállapodással összhangban gyorsan és hatékonyan felléphessen saját érdekei védelme céljából, és amíg a kereskedelmi és együttműködési megállapodás szerinti korrekciós intézkedések elfogadását szabályozó egyedi jogalkotási aktust el nem fogadják és az az Unióban hatályba nem lép, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy korrekciós intézkedéseket hozzon, például felfüggessze a kereskedelmi és együttműködési megállapodás vagy bármely kiegészítő megállapodás szerinti kötelezettségeket a kereskedelmi és együttműködési megállapodás egyes rendelkezéseinek megsértése vagy bizonyos – különösen az árukereskedelemmel, az egyenlő versenyfeltételekkel, a közúti fuvarozással, a légi közlekedéssel, a halászattal és az uniós programokkal kapcsolatos – feltételek be nem tartása esetén, a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy megfelelő korrekciós intézkedéseket, az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket és ellenintézkedéseket hozzon. A Bizottságnak a Tanácson belüli érdemi véleménycsere lehetővé tétele érdekében teljeskörűen és kellő időben tájékoztatnia kell a Tanácsot arról, hogy ilyen intézkedéseket szándékozik elfogadni. A Bizottságnak a legteljesebb mértékben figyelembe kell vennie a kinyilvánított véleményeket. Egy vagy több tagállam kérheti a Bizottságot, hogy fogadjon el ilyen intézkedéseket. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a kérésre, időben tájékoztatnia kell a Tanácsot annak okairól.

(10)

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Unió időben reagálhasson abban az esetben, ha a vonatkozó feltételek már nem teljesülnek, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghozzon bizonyos határozatokat az Egyesült Királyság részére az ökológiai termékekről szóló melléklet és a gyógyszerekről szóló melléklet értelmében biztosított előnyök felfüggesztése céljából. A Bizottságnak a Tanácson belüli érdemi véleménycsere lehetővé tétele érdekében teljeskörűen és időben tájékoztatnia kell a Tanácsot arról, hogy ilyen intézkedéseket szándékozik elfogadni. A Bizottságnak a legteljesebb mértékben figyelembe kell vennie a kinyilvánított véleményeket. Egy vagy több tagállam kérheti a Bizottságot, hogy fogadjon el ilyen intézkedéseket. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a kérésre, időben tájékoztatnia kell a Tanácsot annak okairól.

(11)

Minden olyan esetben, amikor a megállapodásoknak való megfelelés érdekében az Uniónak intézkednie kell, az ilyen intézkedéseket a Szerződésekkel összhangban, az egyes uniós intézményekre ruházott hatáskörök korlátait tiszteletben tartva kell meghozni. Ezért a Bizottságnak kell biztosítania az Egyesült Királyság számára a megállapodásokban előírt információkat és értesítéseket – kivéve ha ez a megállapodások alapján más meghatározott uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség feladata –, valamint a Bizottságnak kell az Egyesült Királysággal konkrét kérdésekben konzultálnia. Emellett a Bizottságnak kell képviselnie az Uniót a választottbíróság előtt, amennyiben valamely jogvitát a kereskedelmi és együttműködési megállapodással összhangban választottbíróság elé terjesztettek. A lojális együttműködésnek az EUSZ 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségével összhangban a Bizottságnak előzetesen konzultálnia kell a Tanáccsal, például oly módon, hogy benyújtja részére az Unió nevében a választottbíróságnak benyújtani tervezett beadványok főbb pontjainak ismertetését, valamint a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Tanács által tett észrevételeket.

(12)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás nem zárja ki azt, hogy a tagállamok bizonyos feltételek mellett kétoldalú megállapodásokat kössenek az Egyesült Királysággal a kereskedelmi és együttműködési megállapodás hatálya alá tartozó konkrét kérdésekről a légi közlekedés, a vámügyi és a héával kapcsolatos közigazgatási együttműködés, valamint a szociális biztonság területén.

(13)

Meg kell határozni ezért egy olyan keretet, amelyet a tagállamoknak követniük kell abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy kétoldalú megállapodást kötnek az Egyesült Királysággal a légi közlekedés, a vámügyi és a héával kapcsolatos közigazgatási együttműködés, valamint a szociális biztonság területén, beleértve az ilyen kétoldalú megállapodásokra irányuló tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó feltételeket és eljárást; e keretnek biztosítania kell, hogy az ilyen megállapodások összhangban legyenek a kereskedelmi és együttműködési megállapodás céljával és az uniós joggal, valamint figyelembe vegyék a belső piacot és az Unió általános érdekeit. Ezenkívül azon tagállamoknak, amelyek olyan területeken kívánnak az Egyesült Királysággal kétoldalú megállapodásokról tárgyalni és ilyen megállapodásokat kötni, amelyek nem tartoznak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás hatálya alá, a lojális együttműködés elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett tájékoztatniuk kell a Bizottságot a szándékaikról és a tárgyalások előrehaladásáról.

(14)

Emlékeztetünk arra, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás FINPROV.1. cikkének 3. bekezdése, valamint az Európai Tanács 2018. november 25-i ülésének jegyzőkönyvében rögzített, a jövőbeli megállapodások területi hatályáról szóló európai tanácsi és európai bizottsági nyilatkozat értelmében a kereskedelmi és együttműködési megállapodás nem alkalmazandó Gibraltárra, és területén semmilyen hatással nem bír. Az említett nyilatkozata kimondja egyrészt, hogy ez „nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az Unió és az Egyesült Királyság külön megállapodásokkal rendelkezzen Gibraltár tekintetében”, másrészt hogy „az Unió hatásköreinek sérelme nélkül, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok területi integritását, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése garantálja, ezen külön megállapodások esetében kérni kell a Spanyol Királyság előzetes egyetértését”.

(15)

Az uniós hatáskörnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodáson keresztüli gyakorlása nem sérti az Unió és a tagállamok saját hatásköreit a bármely más harmadik országgal való nemzetközi megállapodások bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli tárgyalása, aláírása vagy megkötése tekintetében, vagy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás COMPROV.2. cikkében [Kiegészítő megállapodások] említett bármely kiegészítő megállapodás jövőbeli tárgyalása, aláírása vagy megkötése tekintetében.

(16)

Az Unióból már kilépett országként az Egyesült Királyság az Unióval való kapcsolatát illetően olyan más és egyben kivételes helyzetben van, amely eltér azon egyéb harmadik országok helyzetétől, amelyekkel az Unió már megállapodásokat tárgyalt és kötött meg. A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az átmeneti időszakban az uniós jog alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, ezért az átmeneti időszak végén az Unió tagállamaival folytatott együttműködés igen magas szintű alapokon nyugszik, különösen a belső piac, a közös halászati politika, valamint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén. Az átmeneti időszak 2020. december 31-én véget ér; ezen időpontot követően a kilépéssel kapcsolatos, a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt egyéb rendelkezések számos területen biztosítani fogják az említett együttműködés zökkenőmentes lezárását. Amennyiben a megállapodások 2021. január 1-jével nem lépnek hatályba, az Unió és az Egyesült Királyság közötti együttműködés olyan szintre fog visszaesni, amely nem kívánatos és nem szolgálja az Unió érdekeit, és amely zavarokat fog okozni az Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokban. E zavarok a megállapodások ideiglenes alkalmazásával mérsékelhetők.

(17)

Ezért – tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság az Unióval való kapcsolatát illetően kivételes helyzetben van; arra, hogy a helyzet sürgető, mivel az átmeneti időszak 2020. december 31-én véget ér; továbbá arra, hogy elegendő időt kell biztosítani az Európai Parlament és a Tanács számára a megállapodások megkötéséről szóló, előirányzott határozatnak és a megállapodások szövegének a megfelelő vizsgálatára – a megállapodásokat a hatálybalépésükhöz szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(18)

Mivel a megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások nagyon későn, csupán hét nappal az átmeneti időszak vége előtt zárultak le, nem volt lehetséges elvégezni a megállapodások szövegének végső jogász-nyelvészi ellenőrzését azok aláírását megelőzően. Ezért a Feleknek közvetlenül a megállapodások aláírását követően meg kell kezdeniük a megállapodások szövegének végső jogász-nyelvészi ellenőrzését mind a 24 hiteles nyelvi változat tekintetében. Az említett jogász-nyelvészi ellenőrzésnek kellő időben be kell fejeződnie. A Feleknek ezt követően diplomáciai jegyzékváltás útján hitelesként és véglegesként el kell ismerniük a megállapodások minden említett nyelvi változatának ellenőrzött szövegeit. Az említett ellenőrzött szövegeknek ab initio a megállapodások aláírt változatainak a helyébe kell lépniük.

(19)

A megállapodásokat az Unió nevében alá kell írni és a hozzájuk csatolt nyilatkozatokat és értesítést az Unió nevében jóvá kell hagyni.

(20)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (az Euratom-Szerződés) hatálya alá tartozó kérdések tekintetében történő aláírása külön eljárás tárgyát képezi,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozóktól eltérő kérdések tekintetében az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

(2)   Az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

(3)   A megállapodások szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   Az Uniót a Bizottság képviseli a kereskedelmi és együttműködési megállapodás INST.1. [Partnerségi Tanács] és INST.2. [Bizottságok] cikkével létrehozott partnerségi tanácsban, kereskedelmi partnerségi bizottságban, kereskedelmi szakbizottságokban és szakbizottságokban, továbbá az adott esetben a kereskedelmi és együttműködési megállapodás INST.1. [Partnerségi Tanács] cikke 4. bekezdésének g) pontjával vagy INST.2. [Bizottságok] cikke 2. bekezdésének g) pontjával összhangban létrejövő további kereskedelmi szakbizottságokban, valamint szakbizottságokban.

Mindegyik tagállam számára biztosított a lehetőség, hogy egy képviselője az Unió küldöttségének részeként, a Bizottság képviselőjének kíséreteként részt vegyen a kereskedelmi és együttműködési megállapodás alapján létrehozott partnerségi tanács és egyéb közös szervek ülésein.

(2)   Annak érdekében, hogy a Tanács a Szerződésekkel összhangban, teljeskörűen el tudja látni politikameghatározási, koordinatív, valamint döntéshozatali feladatait – különösen azáltal, hogy meghatározza az Unió nevében a partnerségi tanácsban, a kereskedelmi partnerségi bizottságban, a kereskedelmi szakbizottságokban és a szakbizottságokban képviselendő álláspontot –, a Bizottság biztosítja, hogy a Tanács az említett közös szervek üléseihez, valamint az írásbeli eljárással elfogadandó jogi aktusokhoz, valamint az írásbeli eljárás igénybevételéhez kapcsolódó minden információt és dokumentumot az adott ülést megelőzően megfelelő időben, de legkésőbb nyolc munkanappal az adott ülés vagy írásbeli eljárás előtt megkapjon.

A Tanács időben tájékoztatást kap továbbá a partnerségi tanács, a kereskedelmi partnerségi bizottság, a kereskedelmi szakbizottságok és a szakbizottságok ülésein folytatott megbeszélésekről és azok eredményeiről, valamint az írásbeli eljárás alkalmazásáról, és kézhez kapja ezen ülések vagy az említett eljárás jegyzőkönyvének tervezetét és valamennyi kapcsolódó dokumentumot.

(3)   Az Európai Parlament számára lehetővé kell tenni intézményi előjogainak a Szerződésekkel összhangban, a teljes folyamat során történő teljes körű gyakorlását.

(4)   A 2021. január 1-jét követő öt évben a Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásáról és alkalmazásáról.

3. cikk

(1)   Az a)-i) pontban felsorolt intézkedések elfogadását szabályozó konkrét jogalkotási aktusnak az Unióban történő hatálybalépéséig az Unió minden, ilyen intézkedések meghozatalára irányuló határozatát a kereskedelmi és együttműködési megállapodás megfelelő rendelkezéseiben meghatározott feltételekkel összhangban a Bizottság hozza meg a következők tekintetében:

a)

az érintett termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánás felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás GOODS.19. cikkében [Intézkedések a vámjogszabályok megsértése vagy kijátszása esetén] meghatározottak szerint;

b)

korrekciós intézkedések alkalmazása és kötelezettségek felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás LPFOFCSD.3.12. cikkében [Korrekciós intézkedések] meghatározottak szerint;

c)

az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések, valamint az ellenintézkedések alkalmazása a kereskedelmi és együttműködési megállapodás LPFOFCSD.9.4. cikkében [Az egyensúly helyreállítása] meghatározottak szerint;

d)

korrekciós intézkedések alkalmazása a kereskedelmi és együttműködési megállapodás ROAD.11. cikkében [Korrekciós intézkedések] meghatározottak szerint;

e)

kompenzációs intézkedések a kereskedelmi és együttműködési megállapodás FISH.9. cikkében [kompenzációs intézkedések halászati hozzáférés visszavonása vagy korlátozása esetén] meghatározottak szerint;

f)

korrekciós intézkedések alkalmazása a kereskedelmi és együttműködési megállapodás FISH.14. cikkében [Korrekciós intézkedések és vitarendezés] meghatározottak szerint;

g)

az Egyesült Királyság uniós programokban való részvételének felfüggesztése vagy megszüntetése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás UNPRO.3.1. cikkében [Az Egyesült Királyság uniós programban való részvételének az Európai Unió általi felfüggesztése] és UNPRO.3.20. cikkében [Az Egyesült Királyság uniós programban való részvételének az Európai Unió általi megszüntetése] meghatározottak szerint;

h)

a választottbírósági vagy szakértői testületi eljárás határozatának való megfeleléssel összefüggésben ideiglenes kártérítés felajánlása vagy elfogadása vagy a kötelezettségek felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás INST.24. cikkében [Ideiglenes jogorvoslatok] meghatározottak szerint, kivéve a 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározottakat;

i)

védintézkedések és az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések a kereskedelmi és együttműködési megállapodás INST.36. cikkében [Védintézkedések] meghatározottak szerint.

(2)   A Bizottság a Tanácson belüli érdemi véleménycsere lehetővé tétele érdekében teljeskörűen és időben tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedéseket szándékozik elfogadni. A Bizottság a legteljesebb mértékben figyelembe veszi a kinyilvánított véleményeket. A Bizottság emellett adott esetben az Európai Parlamentet is tájékoztatja.

(3)   Amennyiben egy vagy több tagállamnak kifejezett aggályai vannak, az adott tagállam vagy tagállamok felkérhetik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadására. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben tájékoztatja a Tanácsot annak okairól.

(4)   A Bizottság olyan intézkedéseket is elfogadhat, amelyek olyan formában állítják vissza a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban meghatározott jogokat és kötelezettségeket, ahogyan azok az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadása előtti állapotban léteztek. A (2) és a (3) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni.

(5)   Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadását szabályozó valamely konkrét jogalkotási aktus elfogadását megelőzően a Tanács felülvizsgálja az e cikkben meghatározott megállapodásokat.

4. cikk

Amennyiben egy vagy több tagállam a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásából adódó jelentős nehézségekről számol be, különös tekintettel a halászatra, a Bizottság prioritásként megvizsgálja az említett kérést és – a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban meghatározott rendelkezésekkel összhangban – adott esetben a partnerségi tanácshoz utalja az ügyet. Amennyiben nem sikerül kielégítő megoldást találni, az említett ügyet a lehető legrövidebb időn belül kezelni kell a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban biztosított felülvizsgálatok keretében. Amennyiben az említett nehézség továbbra is fennáll, megfelelő lépések történnek annak érdekében, hogy tárgyalásokra kerüljön sor a kereskedelmi és együttműködési megállapodás szükséges módosításaira irányuló megállapodás megkötése érdekében.

5. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy bármely határozatot meghozzon az Unió nevében a következők tekintetében:

a)

az egyenértékűség 2023. december 31-ig elvégzendő újraértékelését követően az egyenértékűség elismerésének megerősítése vagy felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás TBT-4 melléklete [Ökológiai termékek] 3. cikkének [Egyenértékűség elismerése] 3. bekezdésével összhangban;

b)

az egyenértékűség elismerésének felfüggesztése, a kereskedelmi és együttműködési megállapodás TBT-4 melléklete [Ökológiai termékek] 3. cikkének [Egyenértékűség elismerése] 5. és 6. bekezdésével összhangban;

c)

az Egyesült Királyság valamely hatósága által a kibocsátó hatóság területi hatáskörén kívül működő gyártó létesítmények számára kibocsátott, a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó hivatalos dokumentumok elfogadása, valamint azon feltételek meghatározása, amelyek mellett az Unió elfogadja az ilyen, a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó hivatalos dokumentumokat, a TBT-2 melléklete [Gyógyszerek] 5. cikkének [Vizsgálatok elismerése] 3. és 4. bekezdésével összhangban;

d)

a szükséges végrehajtási megállapodások elfogadása egyrészt a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó hivatalos dokumentumoknak az Egyesült Királyság hatóságával való cseréjéhez a kereskedelmi és együttműködési megállapodás TBT-2 mellékletének [Gyógyszerek] 6. cikke [A helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó hivatalos dokumentumok cseréje], valamint az Egyesült Királyság hatóságával a gyártó létesítmények vizsgálatára vonatkozó információk cseréjéhez az említett melléklet [Gyógyszerek] 7. cikke [Biztosítékok] szerint;

e)

a vizsgálatok elismerésének és az Egyesült Királyság által kibocsátott, a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó hivatalos dokumentumok elfogadásának felfüggesztése, valamint az Egyesült Királyság értesítése a Bizottság azon szándékáról, hogy alkalmazza a kereskedelmi és együttműködési megállapodás TBT-2 mellékletének [Gyógyszerek] 9. cikkét [Felfüggesztés], továbbá konzultációk megkezdése az Egyesült Királysággal az említett melléklet [Gyógyszerek] 8. cikkének [Az alkalmazandó jogszabályok változásai] 3. bekezdésével összhangban;

f)

a másik Fél általi vizsgálatok elismerésének, valamint az általa kibocsátott, a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó hivatalos dokumentumok elfogadásának teljes vagy részleges felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás TBT-2 mellékletének [Gyógyszerek] C. függelékében felsorolt egyes termékek vagy az összes ott felsorolt termék tekintetében, az említett melléklet [Gyógyszerek] 9. cikkének [Felfüggesztés] 1. bekezdésével összhangban.

(2)   A 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

6. cikk

(1)   A tagállamok felhatalmazást kapnak, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás AIRTRN.3. cikkének [Forgalmi jogok] 4. bekezdésében említett megállapodásokat tárgyaljanak meg, írjanak alá és kössenek meg, a következő feltételekkel:

a)

ilyen megállapodásokat kizárólag a kereskedelmi és együttműködési megállapodás AIRTRN.3. cikkének [Forgalmi jogok] 4. bekezdésében megállapított célból lehet megkötni és csak az abban meghatározott feltételekkel, és azok nem terjedhetnek ki semmilyen más kérdésre, függetlenül attól, hogy az ilyen kérdések a kereskedelmi és együttműködési megállapodás második része második tárgyköre I. címének [Légi közlekedés] hatálya alá tartoznak-e;

b)

e megállapodások nem tehetnek különbséget az uniós légi fuvarozók között.

Az e határozat 8. cikkében meghatározott eljárás alkalmazandó.

(2)   A tagállamok felhatalmazást kapnak, hogy megadják a kereskedelmi és együttműködési megállapodás AIRTRN.3. cikkének [Forgalmi jogok] 9. bekezdésében említett engedélyeket az abban meghatározott feltételekkel, valamint az uniós és a nemzeti jog alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban. Az említett engedélyek megadása során a tagállamok nem tehetnek különbséget az uniós légi fuvarozók között.

(3)   A tagállamok felhatalmazást kapnak, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás AIRTRN.3. cikkének [Forgalmi jogok] 9. bekezdésében említett megállapodásokat tárgyaljanak meg, írjanak alá és kössenek meg, a következő feltételekkel:

a)

ilyen megállapodásokat kizárólag a kereskedelmi és együttműködési megállapodás AIRTRN.3. cikkének [Forgalmi jogok] 9. bekezdésében megállapított célból lehet megkötni és csak az abban meghatározott feltételekkel, és azok nem terjedhetnek ki semmilyen más kérdésre, függetlenül attól, hogy az ilyen kérdések a kereskedelmi és együttműködési megállapodás második része második tárgyköre I. címének [Légi közlekedés] hatálya alá tartoznak-e;

b)

e megállapodások nem tehetnek különbséget az uniós légi fuvarozók között.

Az e határozat 8. cikkében meghatározott eljárás alkalmazandó.

7. cikk

A tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy az Egyesült Királysággal kétoldalú megállapodásokról tárgyalásokat folytassanak, valamint ilyen megállapodásokat aláírjanak és kössenek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről, valamint az adókkal, vámokkal és illetékekkel kapcsolatos követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló jegyzőkönyv 41. cikkével összhangban, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó kérdéseket illetően, a következő feltételekkel:

a)

a tervezett megállapodásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a kereskedelmi és együttműködési megállapodás és a belső piac működésével, és azt nem áshatja alá;

b)

a tervezett megállapodásnak összeegyeztethetőnek kell lennie az uniós joggal, és nem veszélyeztetheti az érintett területen folytatott uniós külső tevékenység valamely célkitűzésének megvalósítását, és az Unió érdekeit más módon sem sértheti;

c)

a tervezett megállapodásnak összhangban kell állnia az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmának az EUMSZ-ben rögzített elvével.

Az e határozat 8. cikkében meghatározott eljárás alkalmazandó.

8. cikk

(1)   Minden olyan tagállam, amely az 6. cikk (1) és (3) bekezdésében említett kétoldalú megállapodást vagy a 7. cikkben említett kétoldalú megállapodást kíván megtárgyalni, folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot az ilyen megállapodásokról az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalásokról, és adott esetben felkéri a Bizottságot, hogy megfigyelőként vegyen részt a tárgyalásokon.

(2)   A tárgyalások lezárultával az érintett tagállam benyújtja az azok eredményeként létrejött megállapodástervezetet a Bizottságnak. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)   A megállapodástervezet kézhezvételét követően legkésőbb három hónappal a Bizottság döntést hoz arról, hogy teljesülnek-e az 6. cikk (1) vagy (3) bekezdésének első albekezdésében vagy a 7. cikk első albekezdésében meghatározott feltételek. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy teljesülnek az említett feltételek, az érintett tagállam aláírhatja és megkötheti a szóban forgó megállapodást.

(4)   Az érintett tagállam a megállapodás hatálybalépését követő egy hónapon belül vagy amennyiben a megállapodást ideiglenesen kell alkalmazni, az ideiglenes alkalmazás kezdetétől számított egy hónapon belül megküldi a Bizottságnak a megállapodás egy példányát.

9. cikk

Azon tagállamok, amelyek olyan területeken kívánnak az Egyesült Királysággal kétoldalú megállapodásokról tárgyalni és ilyen megállapodásokat kötni, amelyek nem tartoznak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás hatálya alá, a lojális együttműködés elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett megfelelő időben tájékoztatják a Bizottságot a szándékaikról és a tárgyalások előrehaladásáról.

10. cikk

Az uniós hatáskörnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodáson keresztüli gyakorlása nem sértheti az Unió és a tagállamok saját hatásköreit a bármely más harmadik országgal való nemzetközi megállapodások bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli tárgyalása, aláírása vagy megkötése tekintetében, vagy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás COMPROV.2 cikkében [Kiegészítő megállapodások] említett bármely kiegészítő megállapodás jövőbeli tárgyalása, aláírása, illetve megkötése tekintetében.

11. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásoknak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

12. cikk

(1)   A megállapodásokat kölcsönösségi alapon ideiglenes jelleggel alkalmazni kell 2021. január 1-jétől a hatálybalépésükhöz szükséges eljárások lezárásáig.

(2)   Az Unió értesíti az Egyesült Királyságot azon uniós belső követelmények teljesüléséről és uniós belső eljárások lezárultáról, amelyek az említett ideiglenes alkalmazáshoz szükségesek, feltéve, hogy az (1) bekezdésben említett időpont előtt az Egyesült Királyság értesíti az Uniót, hogy teljesültek azon egyesült királysági belső követelmények és lezárultak azon egyesült királysági belső eljárások, amelyek az ideiglenes alkalmazáshoz szükségesek.

(3)   A megállapodások angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvi változatai végső jogász-nyelvészi ellenőrzés tárgyát képezik.

Az első albekezdésben említett jogász-nyelvészi ellenőrzés nyomán kialakult összes nyelvi változatot hitelesként és véglegesként kell elismerni az Egyesült Királysággal való diplomáciai jegyzékváltás révén.

A második albekezdésben említett hiteles és végleges szövegek ab initio a megállapodások aláírt változatainak helyébe lépnek.

(4)   A Tanács elnöke az Unió nevében megküldi a (2) bekezdéseben előírt értesítést és benyújtja a (3) bekezdés második albekezdésében említett diplomáciai jegyzéket.

13. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megküldi a kereskedelmi és együttműködési megállapodás, valamint az adatbiztonsági megállapodás 19. cikke szerinti értesítés(eke)t.

14. cikk

Az e határozathoz csatolt nyilatkozatokat és értesítést a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

15. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).

(2)  A Tanács (EU, Euratom) 2020/266 határozata (2020. február 25.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (HL L 58., 2020.2.27., 53. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 654/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról és a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 189, 2014.6.27., 50. o).