2020.12.17.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 427/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2113 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 16.)

a vetőburgonya egyes tagállamok területének egészén vagy valamely részén történő forgalmazása tekintetében meghatározott betegségek ellen a Tanács 2002/56/EK irányelve I. és II. melléklete által előírtnál szigorúbb intézkedések engedélyezéséről szóló 2004/3/EK határozat I. mellékletének az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2020) 9306. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/56/EK irányelv értelmében a Bizottság engedélyezi, hogy a vetőburgonya egy vagy több tagállam területének egészén vagy egy részén történő forgalmazására vonatkozóan az annak I. és a II. mellékletében előírtaknál szigorúbb intézkedéseket hozzanak olyan károsító szervezetek ellen, amelyek nincsenek jelen az érintett régiókban, vagy amelyeket különösen károsnak ítélnek az adott régiók növényi kultúráira nézve.

(2)

A 2004/3/EK bizottsági határozat (2) e tekintetben engedélyezi a vetőburgonya egyes tagállamok területének egészén vagy valamely részén történő forgalmazása tekintetében meghatározott betegségek ellen a 2002/56/EK irányelv I. és II. melléklete által előírtnál szigorúbb intézkedéseket. Ezen belül a 2004/3/EK határozat úgy rendelkezik, hogy az I. mellékletének 1. oszlopában feltüntetett tagállamok a vetőburgonya forgalmazásával kapcsolatban engedélyt kapnak arra, hogy a nevük mellett az említett melléklet 2. oszlopában feltüntetett régiókban korlátozzák a vetőburgonya forgalmazását. Az Egyesült Királyság tekintetében a 2004/3/EK határozat I. mellékletének 2. oszlopa az említett engedély alkalmazásában jelenleg Cumbria, Northumberland (Anglia), Észak-Írország és Skócia régiókat sorolja fel.

(3)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban a 2002/56/EK irányelv és az annak alapján elfogadott bizottsági jogi aktusok a kilépéséről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak végét követően Észak-Írország tekintetében továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ezért az átmeneti időszak végén a 2004/3/EK határozat I. mellékletének 2. oszlopában csak Észak-Írországot kell tagállami régióként felsorolni.

(4)

A 2004/3/EK határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Mivel a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak 2020. december 31-én lejár, ezt a határozatot 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/3/EK határozat 1. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

(2)  A Bizottság 2004/3/EK határozata (2003. december 19.) a vetőburgonya egyes tagállamok területének egészén vagy valamely részén történő forgalmazása tekintetében meghatározott betegségek ellen a Tanács 2002/56/EK irányelve I. és II. melléklete által előírtnál szigorúbb intézkedések engedélyezéséről (HL L 2., 2004.1.6., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Tagállam (1)

Régió

Németország

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde Groß Lüsewitz

Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

Gemeinde Pelsin

Írország

A teljes terület

Portugália

Azori-szigetek (300 m tengerszint feletti területek)

Finnország

Liminka és Tyrnävä körzetek

Egyesült Királyság (1)

Észak-Írország


(1)  A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában a tagállamokra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írország tekintetében magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.