2020.12.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 412/33


A TANÁCS (EU) 2020/2005 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 4.)

a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján Írországnak nyújtandó ideiglenes támogatásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2020. október 27-én Írország pénzügyi támogatást kért az Uniótól annak érdekében, hogy kiegészítse a Covid19-járvány hatásának kezelésére, valamint a járványnak a munkavállalókat és az önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeire való válaszadásra irányuló nemzeti erőfeszítéseit.

(2)

A Covid19-járvány, valamint az Írország által a járvány és annak társadalmi-gazdasági és egészségügyi hatásának megfékezése érdekében végrehajtott rendkívüli intézkedések várhatóan drámai hatást gyakorolnak az államháztartásra. A Bizottság 2020. őszi előrejelzése azzal számolt, hogy Írország államháztartási hiánya, illetve államadóssága 2020 végére a bruttó hazai termék (GDP) 6,8 %-a, lletve 63,1 %-a lesz, és Írország GDP-je 2020-ban várhatóan 2,3 %-kal csökken.

(3)

A Covid19-járvány következtében Írországban a munkaerő jelentős része nem tudta folytatni tevékenységét. Mindez a (4) preambulumbekezdésben ismertetett átmeneti bértámogatási program vonatkozásában az írországi közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett.

(4)

A köz érdekében hozott szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2020. évi (Covid19) törvény (Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020) „Covid19: átmeneti bértámogatási rendelkezések” (Covid-19: temporary wage subsidy provisions) című 28. cikke, amelyre Írország a 2020. október 27-i kérelmében hivatkozik, bevezetett egy programot, amely támogatja a munkáltatói bérköltségek egy részét, amennyiben a Covid19-válság miatt bevezetett korlátozások érintették a munkáltató vállalkozását. A program nyitva áll azon munkáltatók előtt, akik megtartják alkalmazottaikat, és célja a vállalkozások életképességének támogatása, valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony megőrzése. A program 2020. március 26-tól 2020. augusztus 31-ig volt hatályban. Kezdetben, 2020. május 3-ig a támogatási program keretében a munkáltatóknak minden jogosult munkavállaló után hetente legfeljebb 410 EUR-t térítettek vissza. 2020. május 4-től a támogatás kifizetése egy olyan rendszerre tért át, amely az egyes munkavállalók korábbi nettó heti fizetésén alapult, és a munkavállalók nettó jövedelmének 70–85 %-át térítette vissza a munkáltatóknak, a fizetés szintjétől függően hetente legfeljebb 350 EUR vagy 410 EUR mértékben.

(5)

Írország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Írország megfelelő bizonyítékot szolgáltatott a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a tényleges közkiadások 2020. február 1-jétől 2 473 887 900 EUR-val nőttek az átmeneti bértámogatási programhoz közvetlenül kapcsolódó megemelkedett összeg miatt. Ez hirtelen bekövetkezett és nagymértékű növekedést jelent, mivel az új intézkedés az írországi vállalkozások és munkaerő jelentős hányadát érinti.

(6)

Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált Írországgal, és ellenőrizte a tényleges közkiadásoknak a 2020. október 27-i kérelemben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó hirtelen és nagymértékű növekedését.

(7)

Pénzügyi támogatást kell ezért nyújtani annak érdekében, hogy Írország segítséget kapjon a Covid19-járvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak – a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben – meg kell hoznia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó döntéseket.

(8)

E határozat nem sértheti az egységes piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatható eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikke alapján értesítsék a Bizottságot a potenciális állami támogatás eseteiről.

(9)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács – az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett – figyelembe vette Írország meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett, pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Írország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében meghatározott feltételeket.

2. cikk

(1)   Az Unió Írország rendelkezésére bocsát legfeljebb 2 473 887 900 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.

(2)   Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 18 hónap.

(3)   A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást legfeljebb nyolc részletben bocsátja Írország rendelkezésére. Egy-egy részlet kifizetése egy vagy több részfolyósítással történhet. Az első részlet keretében végrehajtott részfolyósítások futamideje meghaladhatja az (1) bekezdésben említett maximális átlagos futamidőt. Ebben az esetben a további részfolyósítások futamidejét úgy kell megállapítani, hogy az (1) bekezdésben említett maximális átlagos futamidő teljesüljön, mihelyt az összes részlet kifizetésre került.

(4)   Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani.

(5)   Az (EU) 2020/672 rendelet 4. cikkében említett uniós finanszírozásnak az egyes részletek tekintetében felmerült költségeit, valamint az e cikk (1) bekezdése alapján nyújtott hitelhez kapcsolódó finanszírozásból adódóan az Unió részéről felmerült díjakat, költségeket és kiadásokat Írország viseli.

(6)   A részletek nagyságáról és rendelkezésre bocsátásáról, valamint a részfolyósítások összegéről a Bizottság dönt.

3. cikk

Írország finanszírozhatja az átmeneti bértámogatási programot (Temporary Wage Subsidy Scheme), amely támogatja a munkáltatói bérköltségek egy részét, amennyiben a Covid19-válság miatt bevezetett korlátozások érintették a munkáltató vállalkozását, és amennyiben fennmarad a foglalkoztatási jogviszony, a köz érdekében hozott szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2020. évi (Covid19) törvény (Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020) „Covid19-válság: átmeneti bértámogatási rendelkezések” (Covid-19: temporary wage subsidy provisions) című 28. cikkében foglaltak szerint.

4. cikk

Ennek a határozatnak Írország a címzettje.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a címzettet e határozatról értesítették.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 159., 2020.5.20., 1. o.