30.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 362/20


A TANÁCS (EU) 2020/1582 HATÁROZATA

(2020. október 23.)

az Európai Unió által a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás feleinek ülésein képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió az (EU) 2019/407 tanácsi határozattal (1) megkötötte. A megállapodás várhatóan ebben az évben, egy későbbi időpontban lép hatályba.

(2)

A felek ülése felel a megállapodás végrehajtásának biztosítását célzó intézkedések elfogadásáért a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén folytatott szabályozatlan halászat megelőzésére vonatkozó célkitűzés elérése érdekében állományvédelmi és -gazdálkodási óvintézkedések alkalmazásán keresztül, az egészséges tengeri ökoszisztémák védelmére, valamint a halállományok védelmének és fenntartható használatának biztosítására irányuló hosszú távú stratégia részeként. Az ilyen intézkedések kötelezővé válhatnak az Unióra nézve.

(3)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében az Uniónak biztosítania kell, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek környezeti szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és végzésükre oly módon kerüljön sor, amely összhangban van a gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási előnyök elérésére és az élelmiszerellátás biztosításához történő hozzájárulásra irányuló célkitűzésekkel. A rendelet előírja azt is, hogy az Uniónak elővigyázatossági megközelítést kell alkalmaznia a halászati gazdálkodás vonatkozásában, és annak biztosítására kell törekednie, hogy a tengerek biológiai erőforrásainak kiaknázása helyreállítsa, és a maximális fenntartható hozamot előállítani képes szintek felett tartsa a halászott fajok állományát. A rendelet előírja továbbá, hogy az Uniónak a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló állománygazdálkodási és -védelmi intézkedéseket kell hoznia, támogatnia kell a tudományos ismeretek és szakvélemények fejlesztését, fokozatosan fel kell számolnia a visszadobásokat, és elő kell mozdítania az olyan halászati módszerek alkalmazását, amelyek hozzájárulnak a szelektívebb halászathoz, a nem szándékos fogások lehetőség szerinti elkerüléséhez és csökkentéséhez, valamint a tengeri ökoszisztémára és a halászati erőforrásokra csekély hatást gyakorló halászathoz. Emellett az 1380/2013/EU rendelet kifejezetten előírja, hogy az Uniónak e célkitűzéseket és elveket kell alkalmaznia a halászati külkapcsolatainak gyakorlása során.

(4)

Az óceánokról és tengerekről, többek között az Északi-sarkvidékről szóló, 2019. november 19-i tanácsi következtetésekben, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottságnak „Az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája” című közös közleményében, valamint a „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című dokumentumról szóló, 2017. március 24-i tanácsi következtetésekben foglaltak szerint a megállapodás támogatása és az Északi-Sarkvidék nyílt tengerein egy regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy megállapodás esetleges létrehozása az Unió egyik fontos célkitűzése az északi-sarkvidéki környezet védelme, valamint a sarkvidéken és annak környékén a nemzetközi együttműködésen alapuló fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.

(5)

Helyénvaló meghatározni a megállapodás feleinek ülésén a 2020–2024-es időszakra vonatkozóan, az Unió nevében képviselendő álláspontot, mivel a megállapodás szerinti állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések kötelezőek lesznek az Unióra nézve, és képesek lesznek meghatározó módon befolyásolni az uniós jog, nevezetesen az 1005/2008/EK (3) és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (4), valamint az (EU) 2017/2403 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) tartalmát.

(6)

Tekintettel a megállapodás hatálya alá tartozó terület halászati erőforrásaira vonatkozó korlátozott ismeretekre és ezen erőforrások természetére, valamint ennek következtében annak szükségességére, hogy az uniós álláspont figyelembe vegye az új fejleményeket – beleértve a felek ülései előtt vagy alatt előterjesztett új tudományos és egyéb releváns információkat is –, az uniós intézmények közötti jóhiszemű együttműködésnek az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott elvével összhangban eljárásokat kell létrehozni az Unió álláspontjának évenkénti meghatározására a 2020–2024-es időszakra vonatkozóan.

(7)

Ezt a határozatot egy későbbi szakaszban egy további, az Északi-sarkvidék nyílt tengerein egy vagy több további regionális vagy szubregionális halászati gazdálkodási szervezet vagy megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások megkezdéséről szóló tanácsi határozat követheti,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) feleinek ülésein képviselendő álláspontnak összhangban kell lennie az Unió nevében a megállapodás (6) feleinek ülésein képviselendő álláspontra vonatkozó elvekkel és irányvonalakkal.

2. cikk

A megállapodás feleinek minden olyan ülése előtt, ahol e testületet felhívják, hogy az Unióra joghatással bíró határozatokat fogadjon el, meg kell tenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az Unió nevében képviselendő álláspont – az 1. cikkben említett elvekkel és irányvonalakkal összhangban – figyelembe vegye a Bizottságnak továbított legújabb tudományos és egyéb releváns információkat.

Ennek érdekében és az említett információk alapján a Bizottság – a megállapodás feleinek minden ülése előtt kellő időben – továbbítja a Tanácsnak az uniós álláspont javasolt tartalmának részleteit meghatározó dokumentumot az Unió nevében képviselendő álláspont részleteinek megvitatása és jóváhagyása céljából.

Amennyiben a megállapodás feleinek valamely ülése során – akár már a helyszínen – lehetetlen megállapodásra jutni, a kérdést a Tanács vagy az előkészítő szervei elé kell utalni annak érdekében, hogy az Unió álláspontja figyelembe vegye az új elemeket.

3. cikk

Az Uniónak az 1. cikkben említett álláspontját a Tanács legkésőbb a megállapodás feleinek 2025-ös éves üléséig értékeli, és adott esetben – a Bizottság javaslata alapján – felülvizsgálja.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2020. október 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. SCHULZE


(1)  A Tanács (EU) 2019/407 határozata (2019. március 4.) a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 73., 2019.3.15., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(3)  A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

(4)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2403 rendelete (2017. december 12.) a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2017.12.28., 81. o.).

(6)  Lásd az ST 11439/20 dokumentumot a http://register.consilium.europa.eu oldalon.