2020.9.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/49


A TANÁCS (EU) 2020/1354 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. szeptember 25.)

a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Portugál Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2020. augusztus 11-én Portugália pénzügyi támogatást kért az Uniótól annak érdekében, hogy kiegészítse a Covid19-világjárvány hatásának, valamint a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeinek kezelésére irányuló nemzeti intézkedéseit.

(2)

A Covid19-világjárvány és a Portugália által a járvány megfékezése érdekében végrehajtott rendkívüli intézkedések, valamint a járvány társadalmi-gazdasági és egészségügyi következményei várhatóan drámai hatást gyakorolnak az államháztartásra. A Bizottság 2020. tavaszi előrejelzése azzal számolt, hogy Portugália államháztartási hiánya és államadóssága 2020 végére a bruttó hazai termék (GDP) 6,5 %-a, illetve 131,6 %-a lesz. A Bizottság 2020. nyári időközi előrejelzése szerint Portugália GDP-je 2020-ban várhatóan 9,8 %-kal esik vissza.

(3)

A Covid19-világjárvány következtében Portugáliában a gazdaságilag aktív népesség jelentős része nem tudta folytatni tevékenységét. Mindez a (4)–(17) preambulumbekezdésekben foglaltaknak megfelelően a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó, megfelelő csökkentett munkaidős rendszerek és hasonló intézkedések, továbbá egészségügyi intézkedések miatt Portugália közkiadásainak hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett.

(4)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében hivatkozott „február 12-i 7/2009. törvény” a munkaszerződések fenntartását a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a portugál munka törvénykönyvében rögzített rendes munkaidő csökkentése révén támogató intézkedést vezet be. Az intézkedés a munkavállalói jövedelem 70 %-át fedező juttatást biztosít a támogatható vállalkozásoknak, ahol a munkavállalói jövedelem a szokásos bruttó fizetés kétharmadának felel meg. A kétharmados korrekcióra alsó és felső határ vonatkozik: az alsó határ megegyezik a nemzeti minimálbérrel, a felső határ pedig a nemzeti minimálbér háromszorosa. Azok a vállalkozások támogathatók, amelyek felfüggesztették üzleti tevékenységüket, vagy jelentős bevételkiesést szenvedtek el.

(5)

A Covid19-világjárvány hatásainak kezelése érdekében hozott számos intézkedés bevezetésének jogalapja a Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „március 26-i 10-G/2020. törvényerejű rendelet” és „június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet”. Ezek közé tartozik a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén megvalósított fenntartását elősegítő új és egyszerűsített különleges támogatás. Ez az intézkedés hasonló a (4) preambulumbekezdésben említett intézkedéshez, de a pénzeszközökhöz való gyorsabb hozzáférés érdekében egyszerűsített eljárásokat alkalmaz. Az intézkedés a munkavállalói jövedelem 70 %-át fedező juttatást biztosít a támogatható vállalkozásoknak, ahol a munkavállalói jövedelem a szokásos bruttó fizetés kétharmadának felel meg, továbbá mentesít a munkáltatói társadalombiztosítási járulékok megfizetése alól. A kétharmados korrekcióra alsó és felső határ vonatkozik: az alsó határ megegyezik a nemzeti minimálbérrel, a felső határ pedig a nemzeti minimálbér háromszorosa. Azok a vállalkozások támogathatók, amelyek felfüggesztették üzleti tevékenységüket, vagy a támogatás iránti kérelmet megelőző 30 napos időszakban az előző év azonos hónapjához vagy az időszakot megelőző két hónap havi átlagához képest legalább 40 %-os bevételkiesést szenvedtek el. Az intézkedést több alkalommal meghosszabbították, illetve többek között a munkavállalók javadalmazását a szokásos bruttó fizetésük négyötödére módosították, és bevezették a kedvezményezett vállalkozások társadalombiztosítási járulékaira vonatkozó mentesség fokozatos megszüntetését. Mivel a társadalombiztosítási járulékok csökkentése állami bevételekről való lemondást jelent, az (EU) 2020/672 rendelet alkalmazásában közkiadásnak tekinthető.

(6)

Amennyiben a Covid19-világjárvány miatt válságban lévő vállalkozások a (4) vagy az (5) preambulumbekezdésben említett intézkedések kedvezményezettjei, és a speciális szakképzési programok keretében a nemzeti állami foglalkoztatási és képzési szolgálatok által jóváhagyott képzési programmal rendelkeznek, a munkavállalók és a vállalkozások a munkaidő csökkentésének alternatívájaként a jövedelempótlást, valamint a munkaidőben tartott képzés kapcsolódó költségeit fedező képzési támogatásban részesülhetnek.

(7)

A hatóságok továbbá az üzleti tevékenység újraindítását elősegítő különleges támogatási intézkedést vezettek be a vállalkozások számára. A munkába való visszatérés és a munkahelyek megtartásának megkönnyítése érdekében azok a vállalkozások, amelyek munkavállalói a (4) vagy az (5) preambulumbekezdésben említett intézkedések kedvezményezettjei voltak, juttatásban részesülhetnek, amely vagy egy részletben kerül kifizetésre, és összege megegyezik az érintett munkavállalókra vonatkozó nemzeti minimálbérrel, vagy hat hónap alatt szakaszosan kerül kifizetésre, és összege megegyezik az érintett munkavállalókra vonatkozó nemzeti minimálbér kétszeresével. Amennyiben a támogatást szakaszosan nyújtják, a vállalkozások az érintett munkavállalók tekintetében szintén részleges, 50 %-os mentességet élveznek az adott munkáltatói társadalombiztosítási járulék alól.

(8)

Végül a „június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet” értelmében a hatóságok jövedelemstabilizáló pótlékot vezettek be a (4) vagy az (5) preambulumbekezdésben említett intézkedésekben részesülő munkavállalók számára. A támogatásra azok az alkalmazottak jogosultak, akiknek bruttó fizetése 2020 februárjában nem haladta meg a nemzeti minimálbér kétszeresét. A munkavállalók a 2020. februári bruttó fizetés és azon időszak bruttó fizetése közötti különbségnek megfelelő juttatásban részesülnek, amelyben a munkavállalót a fent említett két támogatási rendszer egyike biztosította; a juttatás alsó határa 100 EUR, felső határa pedig 351 EUR.

(9)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében hivatkozott „március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet” és „március 31-i 2/2020. törvény” (2) különleges támogatást vezet be az önfoglalkoztatók, az informális munkavállalók és az ügyvezető tagok számára. Az intézkedés havi juttatást biztosít, amelynek összege megegyezik az egyén regisztrált jövedelmével, ha az nem éri el a 658,21 EUR-t, illetve az egyén regisztrált jövedelmének kétharmadával, ha a jövedelem meghaladja a 658,21 EUR-t. A juttatás felső határa mindkét esetben 438,81 EUR. 2020. március 13. és június 30. között a havi támogatás teljes összegére 219,41 EUR összegű kezdeti alsó határt alkalmaztak. Azok a személyek támogathatók, akik felfüggesztették üzleti tevékenységüket, vagy a támogatás iránti kérelmet megelőző 30 napos időszakban az előző év azonos hónapjához vagy az időszakot megelőző két hónap havi átlagához képest legalább 40 %-os bevételkiesést szenvedtek el.

(10)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet” családi támogatást vezet be azon munkavállalók számára, akik 12 év alatti gyermekeik vagy más eltartottjaik támogatásának szükségessége miatt akadályoztatva vannak a munkavégzésben. Az intézkedés a munkavállalói jövedelem 50 %-át fedező juttatást biztosít. Főszabály szerint a támogatás összege a szokásos bruttó fizetés kétharmada; a támogatásra alsó és felső határ vonatkozik: az alsó határ megegyezik a nemzeti minimálbérrel, a felső határ pedig a nemzeti minimálbér háromszorosa. Ez az intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel jövedelemtámogatást nyújt a munkavállalóknak, amely segít az iskolák zárva tartása alatti gyermekgondozás költségeinek fedezésében, így segít a szülőknek is a munkájuk folytatásában, és nem kerül veszélybe a munkaviszonyuk.

(11)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „március 17-i 3485-C/2020. kormányrendelet”, „április 10-i 4395/2020. kormányrendelet” és „május 28-i 5897-B/2020. kormányrendelet” a szakképzések szüneteltetése miatt különleges támogatási intézkedést vezet be az oktatók munkaszerződéseinek fenntartásához. Az állami támogatás azon oktatók fizetését fedező juttatás, akik képzéseit törölték.

(12)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 8-i 97/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 28-i 120/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 128/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 129/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 195/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 196/2020. határozata” és „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 17-i 200/2020. határozata” számos regionális foglalkoztatási intézkedést vezet be az Azori-szigetek autonóm régióban. Az egyedi intézkedések, többek között az országos szintű rendszerek – nevezetesen a csökkentett munkaidős foglalkoztatás, az önfoglalkoztatói támogatás és az üzleti tevékenység újraindítását elősegítő támogatás – regionális kiegészítése az azori-szigeteki foglalkoztatás megőrzését célozzák a Covid19-világjárvány idején. Az intézkedések keretében nyújtott támogatás feltétele a munkaszerződések megőrzése és az üzleti tevékenység fenntartása.

(13)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „a madeirai regionális kormány március 13-i 101/2020. határozata” és „a madeirai regionális kormány elnökhelyettesi hivatala és a társadalmi befogadással és polgársággal foglalkozó regionális titkárság április 22-i 133-B/2020. rendelete” számos regionális foglalkoztatási intézkedést vezet be Madeira autonóm régióban. Az egyedi intézkedések, többek között az országos szintű rendszerek – nevezetesen a csökkentett munkaidős foglalkoztatás, az önfoglalkoztatói támogatás és az üzleti tevékenység újraindítását elősegítő támogatás – regionális kiegészítése a madeirai foglalkoztatás megőrzését célozzák a Covid19-világjárvány idején. Az intézkedések keretében nyújtott támogatás feltétele a munkaszerződések megőrzése és az üzleti tevékenység fenntartása.

(14)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet” és „március 31-i 2/2020. törvény” (3) juttatásról rendelkezik azon alkalmazottak és önfoglalkoztatók számára, akik megelőző karantén miatt ideiglenesen akadályoztatva vannak szakmai tevékenységük gyakorlásában. Az ilyen munkavállalók alapfizetésüknek megfelelő juttatásra jogosultak. E jogi aktusok ezenfelül betegbiztosítási juttatást vezetnek be a koronavírus által fertőzöttek számára. Portugália általános betegbiztosítási rendszeréhez képest a Covid19 betegségi támogatás esetében nincs várakozási idő. Az állami támogatás a bruttó fizetéssel megegyező juttatásból áll.

(15)

A Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet” egészségügyi intézkedésként lehetővé teszi a munkahelyeken, különösen a közkórházakban, szakminisztériumokban, települési önkormányzatokban, valamint az Azori-szigetek és Madeira autonóm régióban használandó egyéni védőeszközök beszerzését. E jogi aktus továbbá iskolahigiéniai kampányról rendelkezik, amelynek célja, hogy biztosítsa az oktatók, a személyzet más tagjai és a diákok biztonságos visszatérését az iskolába

(16)

A hatóságok bevezették az állami kórházak betegeinek és dolgozóinak, valamint az idősotthonok és gyermekgondozási létesítmények alkalmazottainak Covid19-tesztelését. A tesztelés költségét az általános költségvetésből finanszírozzák, ezért erre vonatkozóan nincs kifejezett jogalap.

(17)

Végül a Portugália 2020. augusztus 11-i kérelmében említett „július 24-i 27-A/2020. törvény” a nemzeti egészségügyi szolgálat Covid19-világjárvány elleni küzdelemben részt vevő alkalmazottai számára fizetendő különleges kompenzációról rendelkezik. Ez egy egyszeri teljesítménybónusz, amelynek összege a munkavállaló szokásos bruttó fizetésének 50 %-a.

(18)

Portugália teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Portugália megfelelő bizonyítékot nyújtott be a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése érdekében hozott nemzeti intézkedések következtében 2020. február 1. óta a tényleges és tervezett közkiadások 5 934 462 488 EUR-val emelkedtek. A fent említett, csökkentett munkaidős programokhoz vagy hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó emelkedés hirtelen és nagymértékű növekedést jelent, mivel egyaránt kapcsolódik az új intézkedésekhez és a meglévő intézkedések iránti kereslet növekedéséhez, amely intézkedések együttesen a portugáliai vállalkozások és munkaerő jelentős hányadát fedik le.

(19)

Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált a portugál hatóságokkal, és ellenőrizte a 2020. augusztus 11-i kérelemben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez, valamint a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos releváns egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó tényleges és tervezett kiadások hirtelen és nagymértékű növekedését.

(20)

Következésképpen pénzügyi támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy Portugália segítséget kapjon a Covid19-világjárvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak – a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben – el kell fogadnia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó határozatokat.

(21)

E határozat nem sértheti az egységes piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatandó eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikkével összhangban értesítsék a Bizottságot az állami támogatások lehetséges eseteiről.

(22)

Portugáliának rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a tervezett közkiadások végrehajtásáról annak érdekében, hogy a Bizottság fel tudja mérni, hogy milyen mértékben valósultak meg ezek a kiadások.

(23)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács – az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett – figyelembe vette Portugália meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Portugália teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében meghatározott feltételeket.

2. cikk

(1)   Az Unió Portugália rendelkezésére bocsát legfeljebb 5 934 462 488 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.

(2)   Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 18 hónap.

(3)   A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást legfeljebb nyolc részfolyósítás keretében bocsátja Portugália rendelkezésére. Egy-egy részlet kifizetése egy vagy több részfolyósítással történhet. Az első részlet keretében végrehajtott részfolyósítások futamideje meghaladhatja az (1) bekezdésben említett maximális átlagos futamidőt. Ebben az esetben a további részfolyósítások futamidejét úgy kell megállapítani, hogy a maximális átlagos futamidő az összes részlet kifizetése után megfeleljen az (1) bekezdésben említetteknek.

(4)   Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani.

(5)   Az (EU) 2020/672 rendelet 4. cikkében említett uniós finanszírozás költségeit az egyes részletek tekintetében, valamint az e cikk (1) bekezdése alapján nyújtott hitelhez kapcsolódó finanszírozásból adódóan az Unió részéről felmerült díjakat, költségeket és kiadásokat és kiadások Portugália viseli.

(6)   A részletek nagyságáról és rendelkezésre bocsátásáról, valamint a részfolyósítások összegéről a Bizottság dönt.

3. cikk

Portugália a következő intézkedéseket finanszírozhatja:

a)

a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartásának támogatása a február 12-i 7/2009. sz. törvény 298–308. cikkében előírtak szerint;

b)

a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartásához nyújtott új és egyszerűsített különleges támogatás a március 26-i 10-G/2020. törvényrendelet és a június 19-i 27-B/2020. törvényrendelet 2. cikke szerint;

c)

speciális szakképzési programok támogatása a március 26-i 10-G/2020. törvényerejű rendelet 7–9. cikke szerint, a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes szüneteltetése vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartása érdekében;

d)

a vállalkozások gazdasági tevékenységének újrakezdéséhez nyújtott új, különleges támogatás a június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 4. cikkének (1)–(7) és (10)–(12) bekezdésében, valamint 5. cikkében előírtak szerint;

e)

új jövedelemstabilizáló pótlék azon munkavállalók számára, akik vagy a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a portugál munka törvénykönyvében foglalt rendes munkaidő csökkentése révén a munkaszerződések fenntartásához nyújtott, az a), b) és c) pontban említett támogatás, vagy az augusztus 14-i 58-A/2020. törvénnyel módosított, június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 3. cikkében előírt, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett új és egyszerűsített támogatás hatálya alá tartoznak;

f)

új és progresszív különleges támogatás a július 30-i 46-A/2020. törvényerejű rendeletnek megfelelően a munkaszerződéseknek a rendes munkaidő ideiglenes csökkentése révén történő fenntartása érdekében;

g)

az önfoglalkoztatóknak, az informális munkavállalóknak és az ügyvezető tagoknak nyújtott új különleges támogatás a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 26–28. cikkében, valamint a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított, március 31-i 2/2020. törvény 325-G. cikkében előírtak szerint;

h)

családi támogatás a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 23. cikkének megfelelően azon munkavállalók számára, akik 12 év alatti gyermekeik vagy más eltartottjaik támogatásának szükségessége miatt nem tudnak dolgozni;

i)

a szakképzések szüneteltetése nyomán az oktatók munkaszerződéseinek fenntartásához nyújtott különleges támogatás a március 17-i 3485-C/2020. kormányrendeletben, az április 10-i 4395/2020. kormányrendeletben és a május 28-i 5897-B/2020. kormányrendeletben előírtaknak megfelelően;

j)

regionális foglalkoztatási intézkedések az Azori-szigetek autonóm régióban az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 8-i 97/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 8-i 97/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 120/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 128/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 129/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 195/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 196/2020. határozata és az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 17-i 200/2020. határozata alapján;

k)

regionális foglalkoztatási intézkedések Madeira autonóm régióban a madeirai regionális kormány március 13-i 101/2020. sz. határozata, valamint a madeirai regionális kormány elnökhelyettesi hivatala és a társadalmi befogadással és polgársággal foglalkozó regionális titkárság április 22-i 133-B/2020. rendelete alapján;

l)

új különleges támogatás a megelőző karanténba helyezett alkalmazottak és önfoglalkoztatók számára a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 19. cikkében, valamint a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított, március 31-i 2/2020. törvény 325-F. cikkében előírtak szerint;

m)

betegségi támogatás a koronavírussal fertőzöttek számára a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 20. cikkében, valamint a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított, március 31-i 2/2020. törvény 325-F. cikkében előírtak szerint;

n)

egészségügyi intézkedésként a munkahelyeken, nevezetesen a közkórházakban, szakminisztériumokban, települési önkormányzatokban, valamint az Azori-szigetek és Madeira autonóm régióban használandó egyéni védőeszközök beszerzése a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet alapján;

o)

iskolahigiéniai kampány, a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 9. cikkében előírtak szerint;

p)

az állami kórházak betegeinek és dolgozóinak, valamint az idősotthonok és gyermekgondozási létesítmények alkalmazottainak Covid19-tesztelése;

q)

a nemzeti egészségügyi szolgálat Covid19-világjárvány elleni küzdelemben részt vevő alkalmazottai számára fizetendő különleges kompenzáció, a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított, március 31-i 2/2020. sz. törvény 42a. cikkében előírtak szerint.

4. cikk

Portugália 2021. március 30-ig, majd azt követően hathavonta tájékoztatja a Bizottságot a tervezett közkiadás végrehajtásáról mindaddig, amíg a tervezett közkiadást teljes mértékben végre nem hajtották.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a címzettet e határozatról értesítették.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 159., 2020.5.20., 1. o.

(2)  A 2020. július 24-i 27-A/2020. törvénnyel módosítva.

(3)  A 2020. július 24-i 27-A/2020. törvénnyel módosítva.