31.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 248/24


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/1143 HATÁROZATA

(2020. július 28.)

az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról (EKB/2020/36)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

Figyelemmel a koronavírus-betegség 2019 (Covid19) terjedésével összefüggő kivételes gazdasági és pénzügyi körülményekre, a Kormányzótanács az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) (1) alapján új, átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP) hozott létre. A PEPP magában foglalja az Európai Központi Bank – a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programból, a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programból, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási programból és a vállalati szektort érintő vásárlási programból álló – kibővített eszközvásárlási programja keretében elfogadható valamennyi eszközkategóriát.

(2)

2020. június 4-én az árstabilitás biztosítására irányuló megbízatásának megfelelően a Kormányzótanács elhatározta a PEPP egyes kialakítási jellemzőinek felülvizsgálatát. E felülvizsgálat célja, hogy biztosítsa a szükséges mértékben laza monetáris politikát és a monetáris politika zökkenőmentes transzmisszióját az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között, hozzájárulva ezáltal a várt inflációs pálya világjárvánnyal összefüggő kivételesen meredek és gyors romlásának ellensúlyozásához.

(3)

Különösen, a Kormányzótanács határozott a PEPP teljes külön keretösszegének 600 milliárd EUR-val, összesen 1 350 milliárd EUR-ra való megemeléséről. A PEPP kibővítése – válaszul arra, hogy az infláció a világjárványhoz kapcsolódóan lefelé módosult az előrejelzési időszakban – tovább lazítja a monetáris politika általános irányvonalát, támogatva különösen a vállalkozások és háztartások számára a reálgazdaság finanszírozási feltételeit. A vásárlásokra időben, eszközosztály tekintetében és országok között továbbra is rugalmas módon kerül sor. Ez lehetővé teszi a monetáris politika zökkenőmentes transzmissziójára ható kockázatok sikeres megelőzését.

(4)

A Kormányzótanács határozott továbbá arról, hogy meghosszabbítja a PEPP keretében megvalósuló nettó vásárlások tervezett időhorizontját, legalább 2021 júniusának végéig vagy szükség esetén még tovább, mindenesetre legalább addig, amíg a Kormányzótanács úgy nem látja, hogy megszűnt a Covid19 krízisidőszak. A vásárlás legrövidebb időhorizontjának meghosszabbítása összhangban hozza a nettó vásárlási szakaszt a rendes gazdasági konjunktúra legsúlyosabb, Covid19-cel összefüggő korlátozásainak és a megfelelő gyenge inflációs nyomásnak a várható időtartamával.

(5)

Azon kockázat elkerülése érdekében, hogy a pénzügyi feltételek olyan időszakban szigorodjanak szükségtelenül, amikor vélhetően befejezetlen marad a világjárvány okozta sokkhatásból való felépülés, a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés legalább 2022 végéig teljes mértékben újra befektetésre kerül, továbbá a PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezelik, hogy elkerülhető legyen a megfelelő monetáris irányvonallal való összeütközés.

(6)

Ezért az (EU) 2020/440 határozatot (EKB/2020/17) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/440 határozat (EKB/2020/17) módosítása

Az (EU) 2020/440 határozat (EKB/2020/17) a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az eurorendszer ezennel létrehozza az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP). A PEPP teljes kerete 1 350 milliárd EUR. A PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés legalább 2022 végéig újra befektetésre kerül elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása útján. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kell kezelni, hogy elkerülhető legyen a megfelelő monetáris irányvonallal való összeütközés.”

2.

Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Kormányzótanács az Igazgatóságra ruházza a hatáskört, hogy meghatározza a havi PEPP vásárlások megfelelő ütemét és összetételét az összesen 1 350 milliárd EUR összegű kereten belül. Különösen, a vásárlás felosztását lehet úgy igazítani a PEPP keretében, hogy lehetővé váljon az ingadozás a vásárlási folyamatok megoszlásában az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között.”

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. július 28-án.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2020/440 határozata (2020. március 24.) az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17) (HL L 91., 2020.3.25., 1. o.).