20.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 158/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/676 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. május 18.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről

(az értesítés a C(2020) 3137. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára való kiterjesztéséről, és az ilyen, a 703/96/EK rendelet alapján nyilvántartott behozatalra kiterjesztett vám kivetéséről szóló, 1997. január 10-i 71/97/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló, 1997. január 20-i 88/97/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 4–7. cikkére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó, az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán, Tunéziában, Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára is kiterjesztett végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló, 2019. augusztus 28-i (EU) 2019/1379 bizottsági végrehajtási rendeletre (4),

a tagállamok tájékoztatását követően,

mivel:

(1)

A Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó kerékpárok behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak a 71/97/EK rendelettel történt kiterjesztése eredményeként a Kínából származó egyes alapvető kerékpáralkatrészek Unióba irányuló behozatalára dömpingellenes vám alkalmazandó.

(2)

A 71/97/EK rendelet 3. cikke értelmében a Bizottság felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy mentesség engedélyezéséhez szükséges intézkedéseket fogadjon el az alapvető kerékpáralkatrészek azon behozatala tekintetében, amellyel nem játsszák ki a dömpingellenes vámot.

(3)

A szóban forgó végrehajtási intézkedéseket az egyedi mentességi rendszert létrehozó 88/97/EK rendelet rögzíti.

(4)

Mindezek alapján a Bizottság számos kerékpár-összeszerelő számára biztosított mentességet a kiterjesztett vám alól.

(5)

A 88/97/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Bizottság egymás után közzétette a mentességet kapott felek jegyzékeit (5) az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)

A 88/97/EK rendelet szerinti mentességekre vonatkozó legutóbbi jogi aktust, az (EU) 2020/588 bizottsági végrehajtási határozatot (6) a Bizottság 2020. április 22-én fogadta el.

(7)

E határozat alkalmazásában a 88/97/EK rendelet 1. cikkében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

(8)

A Bizottság 2016. december 19-én a VanMoof B.V. (a továbbiakban: VanMoof) holland vállalkozástól kapott mentesség iránti kérelmet, amely tartalmazta a kérelem elfogadhatóságának a 88/97/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti elbírálásához szükséges összes információt.

(9)

A 88/97/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint a kiterjesztett vám megfizetése – a VanMoof mentesség iránti kérelmének Bizottsághoz való beérkezésének napjától – a kérelem megalapozottságáról szóló határozat meghozataláig felfüggesztésre került azon alapvető kerékpáralkatrészek összes behozatala tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a VanMoof szabad forgalomba bocsátási nyilatkozatot tett.

(10)

A Bizottság a C202 TARIC-kiegészítő kódot rendelte a VanMoofhoz a szabad forgalomba bocsátásra bejelentett és a kiterjesztett vám megfizetésének felfüggesztésével érintett alapvető kerékpáralkatrészek behozatalának azonosítása érdekében.

(11)

Ezt követően a VanMoof tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 88/97/EK rendelet 6. cikkében meghatározott követelményeknek való megfelelés bizonyítása érdekében kiigazította és javította nyilvántartási rendszerét, és ezért kérte, hogy a Bizottság a mentességi kérelem időpontját 2016. december 19-ről 2018. január 1-jére módosítsa.

(12)

Következésképpen a kiterjesztett vám megfizetésének felfüggesztését a 2018. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan meg kell szüntetni. A kiterjesztett vámot a VanMoof által benyújtott mentesség iránti kérelem beérkezésének, azaz a felfüggesztés hatálybalépésének napjától, vagyis 2016. december 19-től kezdődően 2017. december 31-ig be kell szedni. Ennek megfelelően a mentességi kérelem megalapozottságára vonatkozó határozat meghozataláig a kiterjesztett vám felfüggesztésének új hatálybalépési időpontja 2018. január 1-jére módosult.

(13)

A Bizottság lezárta a VanMoof által benyújtott mentességi kérelem megalapozottságának vizsgálatát.

(14)

Vizsgálata során a Bizottság megállapította, hogy a Kínából származó alkatrészek értéke nem haladta meg a VanMoof által összeszerelt kerékpárok alkatrészei teljes értékének 60 %-át. Ugyanez volt a helyzet a VanMoof által összeszerelt kerékpárok többsége esetében.

(15)

Ezek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a VanMoof összeszerelési műveletei az (EU) 2016/1036 rendelet 13. cikke (2) bekezdésének hatályán kívül esnek. Ezen okból kifolyólag és a 88/97/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a VanMoof teljesíti a kiterjesztett vám alóli mentesség feltételeit.

(16)

A 88/97/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően a mentességek a kiterjesztett vám felfüggesztésének hatálybalépési időpontjától, azaz 2018. január 1-jétől hatályosak. A mentességet kérelmező felek kiterjesztett vámmal kapcsolatban felmerült vámtartozásait ezért ugyanezen naptól kezdve semmisnek kell tekinteni.

(17)

A Bizottság tájékoztatta a VanMoofot a mentességi kérelmének megalapozottságára vonatkozó következtetéseiről, és lehetőséget biztosított a VanMoof számára az észrevételei megtételére. Észrevétel nem érkezett.

(18)

Mivel a mentesség kizárólag a táblázatban konkrétan megnevezett félre alkalmazandó, a mentességet kapott fél köteles haladéktalanul értesíteni a Bizottságot (7) a referenciaadatai megváltozásáról (ideértve például a név, a jogi forma vagy a cím megváltozását, illetve új összeszerelési egységek létrehozását vagy új termelési folyamat bevezetését). Ilyen esetben a VanMoof köteles megadni valamennyi idevágó, különösen az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységekben bekövetkezett változásokra vonatkozó információt. A Bizottság adott esetben aktualizálni fogja a vonatkozó referenciaadatokat.

Táblázat

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

C202

VanMoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amszterdam, Hollandia

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e cikkben foglalt táblázatban szereplő fél mentesül a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel (8) kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó, a 71/97/EK rendelet szerinti kiterjesztése alól.

A 88/97/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően a mentesség a táblázat „A hatálybalépés napja” oszlopában meghatározott időponttól hatályos.

A mentesség kizárólag az e cikkben foglalt táblázatban konkrétan megnevezett félre alkalmazandó.

A mentességet kapott fél haladéktalanul értesíti a Bizottságot neve és címe bármilyen változásáról, megadva a mentesség feltételeivel összefüggő valamennyi lényeges, különösen az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységében bekövetkező változásokra vonatkozó információt.

A mentességet kapott fél

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

A hatálybalépés napja

C202

VanMoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Hollandia

2018.1.1.

2. cikk

A Bizottság megszünteti az 1. cikkben foglalt táblázatban szereplő fél tekintetében a kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetésének a 88/97/EK rendelet 5. cikke szerinti felfüggesztését.

A kiterjesztett vámot 2016. december 19-től 2017. december 31-ig kell beszedni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az 1. cikkben szereplő fél a címzettjei; ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 18-án.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  HL L 16., 1997.1.18., 55. o.

(3)  HL L 17., 1997.1.21., 17. o.

(4)  HL L 225., 2019.8.29., 1. o.

(5)  HL C 45., 1997.2.13., 3. o., HL C 112., 1997.4.10., 9. o., HL C 220., 1997.7.19., 6. o., HL L 193., 1997.7.22., 32. o., HL L 334., 1997.12.5., 37. o., HL C 378., 1997.12.13., 2. o., HL C 217., 1998.7.11., 9. o., HL C 37., 1999.2.11., 3. o., HL C 186., 1999.7.2., 6. o., HL C 216., 2000.7.28., 8. o., HL C 170., 2001.6.14., 5. o., HL C 103., 2002.4.30., 2. o., HL C 35., 2003.2.14., 3. o., HL C 43., 2003.2.22., 5. o., HL C 54., 2004.3.2., 2. o., HL L 343., 2004.11.19., 23. o., HL C 299., 2004.12.4., 4. o., HL L 17., 2006.1.21., 16. o., HL L 313., 2006.11.14., 5. o., HL L 81., 2008.3.20., 73. o., HL C 310., 2008.12.5., 19. o., HL L 19., 2009.1.23., 62. o., HL L 314., 2009.12.1., 106. o., HL L 136., 2011.5.24., 99. o., HL L 343., 2011.12.23., 86. o., HL L 119., 2014.4.23., 67. o., HL L 132., 2015.5.29., 32. o., HL L 331., 2015.12.17., 30. o., HL L 47., 2017.2.24., 13. o., HL L 79., 2018.3.22., 31. o., HL L 171., 2019.6.26., 117. o., HL L 138., 2020.4.30., 8. o.

(6)  A Bizottság (EU) 2020/588 végrehajtási határozata (2020. április 22.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK bizottsági rendelet szerinti mentességekről (HL L 138., 2020.4.30., 8. o.).

(7)  A Bizottság kéri a felet, hogy ezt az alábbi e-mail-címen tegye meg: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  A Tanács 2474/93/EGK rendelete (1993. szeptember 8.) a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok a Közösségbe történő behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről (HL L 228., 1993.9.9., 1. o.).