8.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/18


A TANÁCS (EU) 2020/511 HATÁROZATA

(2020. március 26.)

a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 300. cikke (3) bekezdésére és 305. cikkére,

tekintettel a Régiók Bizottsága összetételének megállapításáról szóló, 2019. május 21-i (EU) 2019/852 tanácsi határozatra (1),

tekintettel a belga, a máltai és a német kormány által benyújtott javaslatokra,

mivel:

(1)

A Szerződés 300. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Régiók Bizottsága a regionális és helyi testületek olyan képviselőiből áll, akik valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak.

(2)

A Szerződés 305. cikke előírja, hogy a Régiók Bizottsága tagjait és azonos számú póttagjait az egyes tagállamok javaslatai alapján a Tanács nevezi ki öt évre.

(3)

A Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak hivatali ideje 2020. január 25-én lejárt, ezért ki kell nevezni a Régiók Bizottsága új tagjait és póttagjait.

(4)

A Tanács 2019. december 10-én elfogadta az (EU) 2019/2157 határozatot (2). Az említett határozat a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra kinevezte a cseh, a dán, az észt, a ciprusi, a lett, a luxemburgi, a holland, az osztrák, a román, a szlovén, a szlovák és a svéd kormány által javasolt tagokat és póttagokat. Az (EU) 2019/2157 határozat ugyanerre az időszakra kinevezte továbbá a belga kormány által javasolt három tagot, a német kormány által javasolt 21 tagot és 20 póttagot, az ír kormány által javasolt nyolc tagot és nyolc póttagot, a spanyol kormány által javasolt 16 tagot és 16 póttagot, az olasz kormány által javasolt 10 tagot és 14 póttagot, a máltai kormány által javasolt négy tagot és nyolc póttagot, valamint a finn kormány által javasolt nyolc tagot és nyolc póttagot. Azok a tagok és póttagok, akikre vonatkozóan a Tanács 2019. november 15-ig nem kapott az érintett tagállamtól javaslatot, nem kerülhettek be az (EU) 2019/2157 határozatba.

(5)

A Tanács 2020. január 20-án elfogadta az (EU) 2020/102 határozatot (3). Ezzel a határozattal a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra kinevezte a görög, a francia, a horvát, a litván, a magyar és a portugál kormány által javasolt tagokat és póttagokat, valamint a belga kormány által javasolt négy tagot és négy póttagot, a bolgár kormány által javasolt egy tagot, az ír kormány által javasolt egy tagot és egy póttagot, a spanyol kormány által javasolt egy tagot és egy póttagot, az olasz kormány által javasolt 14 tagot és 10 póttagot, továbbá a lengyel kormány által javasolt 21 tagot és 20 póttagot. Azok a tagok és póttagok, akikre vonatkozóan a Tanács 2019. december 20-ig nem kapott az érintett tagállamtól javaslatot, nem kerülhettek be az (EU) 2020/102 határozatba.

(6)

A Tanács 2020. február 3-án elfogadta az (EU) 2020/144 határozatot (4). Az említett határozattal a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig terjedő időszakra kinevezte a spanyol kormány által javasolt négy tagot és négy póttagot, valamint a finn kormány által javasolt egy tagot és egy póttagot. Azok a tagok és póttagok, akikre vonatkozóan a Tanács 2020. január 23-ig nem kapott az érintett tagállamtól javaslatot, nem kerülhettek be az (EU) 2020/144 határozatba.

(7)

Belgium jelölteket javasolt a belga tagok és póttagok fennmaradó helyeire, továbbá Németország egy póttagot, Málta pedig egy tagot javasolt. Ezeket a tagokat és póttagokat a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra kell kinevezni. Ezt a határozatot ezért visszamenőleges hatállyal, 2020. január 26-tól kell alkalmazni.

(8)

Később kerül sor azon további tagok és póttagok kinevezésére, akikre vonatkozóan a javaslatokat még nem küldték meg a Tanácsnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra a Régiók Bizottsága tagjaivá, illetve póttagjaivá nevezi ki az alábbi személyeket:

taggá azokat a személyeket, akiknek a tagállamok szerinti listája az I. mellékletben szerepel,

póttaggá azokat a személyeket, akiknek a tagállamok szerinti listája a II. mellékletben szerepel.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. január 26-tól kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  HL L 139., 2019.5.27., 13. o.

(2)  A Tanács (EU) 2019/2157 határozata (2019. december 10.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 327., 2019.12.17., 78. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2020/102 határozata (2020. január 20.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2020.1.24., 2. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2020/144 határozata (2020. február 3.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 32., 2020.2.4., 16. o.).


I. MELLÉKLET

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I - I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


II. MELLÉKLET

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II - II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt