7.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 109/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/506 HATÁROZATA

(2020. április 7.)

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás és az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/20)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke első albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkének megfelelően az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k) hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) (1) meghatározza azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2)

A koronavírus-betegség 2019-et (COVID-19) az Egészségügyi Világszervezet pandémiává nyilvánította, és olyan kollektív közegészségügyi vészhelyzetet okoz, amely a közelmúltban példa nélküli. Rendkívüli gazdasági sokkot okoz, amely ambiciózus, összehangolt és sürgős választ igényel minden politikai területről a veszélybe került vállalkozások és munkavállalók támogatása érdekében. A pandémia következményeként az euroövezetben visszaesik a gazdasági aktivitás és elkerülhetetlenül jelentős recessziót fog elszenvedni, különösen, mivel egyre több országnak kell szembenéznie a fertőzés megállítására szolgáló intézkedések fokozásának szükségességével. Ezek az intézkedések akut terhet jelentenek a vállalkozások és munkavállalók pénzforgalmára, és veszélyeztetik a vállalkozások és munkahelyek fennmaradását. Az is egyértelmű, hogy ez a helyzet gátolja a monetáris politikai impulzusok transzmisszióját és súlyos lefelé mutató kockázatot jelent a vonatkozó inflációs kilátásokra.

(3)

A COVID-19 pandémiára válaszul, amely veszélyeztetheti az árstabilitásra irányuló célt és a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának megfelelő működését, a Kormányzótanács 2020. április 7-én további határozatokat fogadott el. Ezek között szerepelnek a fedezettel kapcsolatos könnyítő intézkedések, amelyek célja, hogy megkönnyítsék az eurorendszer ügyfelei számára elegendő elfogadható fedezet fenntartását ahhoz, hogy valamennyi likviditásbővítő műveletben részt tudjanak venni. Ezek az intézkedések arányosak a COVID-19 kitörése és fokozódó terjedése által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében. Az ilyen intézkedések átmenetileg alkalmazhatóak, amíg a Kormányzótanács úgy nem tekinti, hogy a fent említett kockázatok enyhültek.

(4)

Ezért az (EU) 2015/510 iránymutatást (EKB/2014/60) megfelelően módosítani kell.

(5)

A Kormányzótanács továbbá úgy határozott, hogy átmenetileg növeli kockázatvállalási hajlandóságát annak érdekében, hogy refinanszírozási műveletein keresztül támogassa a hitelezést. Így különösen a fedezetre alkalmazott haircutok rögzített tényezővel csökkentésre kerülnek.

(6)

Ezért az (EU) 2016/65 európai központi banki iránymutatást (EKB/2015/35) (2) megfelelően módosítani kell.

(7)

A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként e módosításokat olyan határozattal kell elfogadni, amely az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba, és e határozatot késedelem nélkül közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában annak érdekében, hogy az NKB-k e módosításokat a megjelölt időpontokban közvetlenül alkalmazzák,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) módosítása

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) a következőképpen módosul:

1.

A 93. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„93. cikk

A hitelkövetelések minimális értéke

Belföldi felhasználás esetén a hitelköveteléseknek az ügyfél által fedezetként történő benyújtás időpontjában el kell érniük a 0 EUR összegű, vagy a székhely szerinti NKB által esetlegesen rögzített magasabb minimális küszöbértéket. Határokon átnyúló felhasználás esetén a minimális küszöbérték 500 000 EUR.”

2.

A 141. cikk (1) bekezdésében a „2,5 %” százalékos érték helyébe „10 %” százalékos érték lép.

2. cikk

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) módosítása

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A forgalomképes eszközök egyes típusaira alkalmazott további haircutok

Az ezen iránymutatás 3. cikkében rögzített haircutok mellett a forgalomképes eszközök meghatározott típusaira az alábbiak szerinti haircutok irányadók:

a)

az eszközfedezetű értékpapírokra, a fedezett kötvényekre és a hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, amelyek elvi értékelésére az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 134. cikkében rögzített szabályokkal összhangban kerül sor, további haircut vonatkozik, 4 %-os diszkontálás formájában;

b)

a saját felhasználású fedezett kötvényekre további haircut irányadó i. 6,4 %-os mértékben az 1. és 2. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére, és ii. 9,6 %-os mértékben a 3. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére;

c)

a b) pont alkalmazásában a »saját felhasználású« az olyan fedezett kötvények ügyfél általi benyújtását vagy felhasználását jelenti, amelyeket az ügyfél vagy azzal az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 138. cikkében meghatározott szoros kapcsolatban álló szervezet bocsátott ki;

d)

ha a b) pontban említett további haircut valamely NKB, háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök fedezetkezelési rendszere vagy a TARGET2-Securities-ben az automatikus fedezetnyújtás tekintetében nem alkalmazható, a további haircutot ilyen rendszerekben vagy platformon a saját célra felhasználható fedezett kötvények teljes kibocsátási értékére alkalmazni kell.”

2.

Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)

A nem forgalomképes jelzálog-fedezetű lakossági adósságinstrumentumokra 25,2 %-os haircut vonatkozik.”

3.

A mellékletben szereplő 2., 2a. és 3. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

„2. táblázat

Az I–IV. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (*1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

változó kamatozású

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

változó kamatozású

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

változó kamatozású

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

változó kamatozású

1. és 2. besorolás

[0,1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1,3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3,5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5,7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7,10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10, ∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

3. besorolás

[0,1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1,3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3,5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5,7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7,10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10, ∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4


2a. táblázat

Az V. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

 

 

V. kategória

Hitelminőség

Súlyozott átlagos élettartam  (*2)

Haircut

1. és 2. besorolás

[0,1)

3,2

[1,3)

3,6

[3,5)

4,0

[5,7)

7,2

[7,10)

10,4

[10, ∞)

16,0


3. táblázat

Az elfogadható hitelkövetelésekre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (*3)

Rögzített kamatozás

Változó kamatozás

1. és 2. besorolás

[0,1)

6,4

6,4

[1,3)

9,6

6,4

[3,5)

12,8

6,4

[5,7)

14,8

9,6

[7,10)

19,2

12,8

[10, ∞)

28

14,8

3. besorolás

[0,1)

12

12

[1,3)

22,4

12

[3,5)

29,2

12

[5,7)

34,4

22,4

[7,10)

36

29,2

[10, ∞)

38,4

34,4

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a határozat az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba. E határozatot az elfogadását követően haladéktalanul közölni kell, és késedelem nélkül közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)   Az 1. cikket 2020. április 8-ától, a 2. cikket 2020. április 20-ától kell alkalmazni.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei az NKB-k.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. április 7-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35) (HL L 14., 2016.1.21., 30. o.).

(*1)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

(*2)  vagyis [0-1) a súlyozott átlagos élettartam egy évnél rövidebb, [1-3) a súlyozott átlagos élettartam legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

(*3)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.”