5.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/139


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/369 HATÁROZATA

(2020. március 4.)

a fogyasztói és kereskedői érdekeket uniós szinten képviselő szervezeteknek az (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében külső riasztás kiadására irányuló hatáskörrel való felruházásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/2394 rendelet rendelkezéseket állapít meg a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásáért felelős, illetékes tagállami hatóságként kijelölt hatóságok közötti együttműködésre vonatkozóan.

(2)

Az (EU) 2017/2394 rendelet 27. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság a fogyasztói és adott esetben kereskedői érdekeket uniós szinten képviselő szervezeteket felruházza azzal a hatáskörrel, hogy a szóban forgó rendelet hatálya alá tartozó feltételezett jogsértésekre vonatkozóan „külső riasztást” adjanak ki.

(3)

Az e határozat hatálya alá tartozó szervezetek uniós szinten működnek, és kifejezték érdeklődésüket a külső riasztási mechanizmusban való részvétel iránt. Ezek a szervezetek csatlakoztak az átláthatósági nyilvántartáshoz, és ezáltal az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és önfoglalkoztató személyek számára létrehozott átláthatósági nyilvántartásról szóló, az Európai Parlament és a Bizottság közötti megállapodás (2) III. mellékletében foglalt magatartási kódexhez.

(4)

Az (EU) 2017/2394 rendelet 2020. január 17-től alkalmazandó. E határozatot ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól kell alkalmazni annak érdekében, hogy az érintett szervezetek a lehető leghamarabb részt vehessenek a külső riasztási mechanizmusban.

(5)

Az (EU) 2017/2394 rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor a tagállamokkal az e határozat hatálya alá tartozó szervezetekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/2394 rendelet 27. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság külső riasztás kiadására irányuló hatáskörrel a következő szervezeteket ruházza fel:

a)

az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC), az átláthatósági nyilvántartásbeli azonosító szám: 9505781573-45;

b)

Családügyi Szervezetek Európai Szövetsége (COFACE), az átláthatósági nyilvántartásbeli azonosító szám: 93283396780-85;

c)

a Fogyasztói Szövetkezetek Európai Közössége (EURO COOP), az átláthatósági nyilvántartásbeli azonosító szám: 3819438251-87.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 345., 2017.12.27., 1. o.

(2)  HL L 277., 2014.9.19., 11. o.