6.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/5


A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

E7 sz. HATÁROZATA

(2019. június 27.)

a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének (EESSI) teljeskörű tagállami végrehajtásáig terjedő időszakban az együttműködés és az adatcsere tekintetében irányadó gyakorlati megállapodásokról

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)

(2020/C 73/04)

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság foglalkozik az összes igazgatási jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 72. cikkének d) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság a lehető legnagyobb mértékben ösztönzi az új technológiák alkalmazását,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 76. cikkének (3) és (4) bekezdésére, amelyek értelmében az intézmények kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a rendelet végrehajtásának céljából,

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 4. cikkére, amelynek értelmében az intézmények vagy a kapcsolattartási szervezetek közötti adattovábbítás elektronikus úton történik, és az igazgatási bizottság állapítja meg a dokumentumok és a strukturált elektronikus dokumentumok kicserélésére vonatkozó részletes megállapodásokat,

mivel:

(1)

A 2014. március 13-i E4. sz. határozat két évvel meghosszabbította a 987/2009/EK rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében említett, az adatok elektronikus úton történő cseréjének teljeskörű megvalósítása céljából a tagállamok rendelkezésére álló átmeneti időszakot attól az időponttól számítva, amikor a központi EESSI rendszer fejlesztése, tesztelése és üzembe helyezése lezárul és a rendszer alkalmassá válik arra, hogy a tagállamok megkezdjék a központi rendszerhez való csatlakozást.

(2)

A 2017. március 16-i E5. sz. határozat megállapította a 987/2009/EK rendelet 4. cikkében említett elektronikus úton történő adatcserére vonatkozó, az átmeneti időszakban alkalmazandó gyakorlati szabályokat;

(3)

Az igazgatási bizottság 2017. június 27–28-i 351. ülésén elismerte, hogy a központi EESSI rendszer alkalmas az EESSI-adatcserék megkezdésére, és az E4. sz. határozatban megállapított kétéves időszak 2017. július 3-án kezdetét vette;

(4)

Az igazgatási bizottság 2019. március 27–28-i 358. ülésén megállapodott abban, hogy a 987/2009/EK rendelet 95. cikkének, illetve a 2014. március 13-i E4. sz. határozatnak megfelelően az EESSI átmeneti időszaka 2019. július 2-án ér véget;

(5)

Figyelembe véve, hogy a szociális biztonsági koordinációs szabályokkal összhangban biztosítani kell és meg kell védeni a polgárok jogait;

(6)

Figyelembe véve az EESSI projekt összetettségét és helyzetét e határozat elfogadásának időpontjában, az EESSI-projekt rendezett és hatékony bevezetésének szükségességét, valamint az Európai Bizottság és a tagállamok közös kötelezettségvállalását az EESSI-projekt stabilitásának és biztonságának további javítására;

(7)

Figyelembe véve a tagállamok által bevezetendő intenzív nemzeti intézkedéseket és az EESSI-projekt késedelmét, valamint azt, hogy nem minden intézmény lesz képes 2019. július 3-ig minden adatcserét az EESSI-n keresztül bonyolítani, meg kell határozni – az intézmények közötti jó együttműködés elve alapján – azokat az ideiglenes gyakorlati szabályokat, amelyek az adatcserére alkalmazandók mindaddig, amíg az ESSI teljeskörűen meg nem valósul valamennyi tagállamban és az EESSI központi rendszerében.

(8)

Figyelembe véve, hogy az EESSI központi rendszerének elégtelensége esetén tartalékmegoldásra van szükség;

(9)

Figyelembe véve, hogy e határozatot az intézmények jogbiztonsága és a rendeletek hatálya alá tartozó személyek jogainak védelme érdekében 2019. július 3-tól kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

2019. július 3-tól az intézmények közötti adattovábbításnak elektronikus úton, az EESSI-rendszeren keresztül kell történnie, és a strukturált elektronikus dokumentumok (SED-ek) cseréjén kell alapulnia a vonatkozó ügyviteli esetleírások (BUC-ok) szerint. Ez nem érinti azokat a dokumentumokat – például az alátámasztó bizonyítékokat –, amelyek cseréjének a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló rendeletekben előírtak szerint papíron kell történnie.

2.

Az (1) bekezdéstől eltérően az ügyintézés folytonosságának biztosítása és a rendelet hatálya alá tartozó személyek jogainak védelme érdekében azok a tagállamok, amelyek nem állnak készen az elektronikus adatcserére valamely BUC tekintetében, az adott BUC-kal kapcsolatos adatcserét bármely dokumentummal folytathatják, még akkor is, ha annak formátuma, tartalma vagy szerkezete elavult, mindaddig, amíg azon tagállamok száma, amelyek az adott BUC esetében „EESSI-készek”, el nem éri a 80 %-os küszöbértéket.

3.

A SED-től eltérő olyan formátum használata esetén, amely nem tartalmazza a SED-ekben kötelezően szerepeltetendő valamennyi információt, az ezen információt igénylő tagállamnak azt külön kérnie kell az elavult formátumú dokumentumot kiállító tagállamtól. Ha kétség merül fel az érintett polgár jogaival kapcsolatban, az átvevő intézmény a jó együttműködés szellemében felveszi a kapcsolatot a kibocsátó intézménnyel.

4.

Legkésőbb hat hónappal a (2) bekezdésben előírt küszöbérték elérését követően a tagállamok a többi tagállammal folytatott adatcsere során kizárólag az EESSI-t használhatják, és a továbbiakban nem lesznek jogosultak az EESSI-rendszeren kívüli adatcserére. Azok a tagállamok, amelyek egyes BUC-ok tekintetében nem „EESSI-készek”, tagállami szinten megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adott BUC-okkal kapcsolatos minden adatot az EESSI-rendszeren keresztül küldhessenek a tagállamok részére és fogadhassanak a tagállamoktól.

5.

Az (1) bekezdéstől eltérően két vagy több tagállam megállapodhat abban, hogy a nagy terjedelmű üzenetek kezelését igénylő – mint például az egészségbiztosításii ellátással, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel, vagy a munkanélküli ellátásokkal kapcsolatos követelésekre vonatkozó – információcsere az EESSI-től eltérő bármilyen formában folytatódhat (pl. Build-projektek) mindaddig, amíg a kétoldalú adatcserében részt vevő tagállamok „EESSI-késszé” nem válnak.

6.

Azok a tagállamok, amelyek nem állnak készen az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, legkésőbb 2019 októberéig az igazgatási bizottság elé terjesztik az azt biztosító kötelezettségvállalásaikat, hogy a nemzeti végrehajtási terveik és a fő mérföldkövek tekintetében minden BUC tekintetében további késedelem nélkül „EESSI késszé” váljanak; ezt követően negyedévente jelentést készítenek az igazgatási bizottság számára mindaddig, amíg „EESSI késszé” nem válnak valamennyi BUC tekintetében.

7.

Az „EESSI-kész” állapot egy adott BUC tekintetében azt jelenti, hogy az érintett tagállam az adott BUC-kal, illetve adott esetben az adott BUC-alterülettel kapcsolatban képes valamennyi üzenet elküldésére a tagállamok részére és azok fogadására a tagállamoktól.. A tagállami jogszabályok által nem szabályozott BUC-ok esetében az „EESSI-kész” állapot csak az adott BUC-kal kapcsolatos üzenetek fogadását jelenti.

8.

Amint két tagállam „EESSI-kész” egy BUC tekintetében, az egymás közötti információcsere az adott BUC-kal kapcsolatban kizárólagosan az EESSI-rendszeren keresztül történik. Ez nem vonatkozik a kivételes és objektíven indokolt helyzetekre, köztük az ügyviteli folytonosság biztosítását igénylő helyzetekre a műszaki rendszer hiba miatti átkapcsolása esetén, vagy bármely kétoldalú megállapodás alapján végzett tevékenységre, például közös tesztelésre, kísérleti projekt végzésére, képzésre és más hasonló esetekre.

9.

Egy többoldalú BUC esetében, amely olyan BUC-ot jelent, ahol kettőnél több tagállam vesz részt az adatcserében, az EESSI keretében zajló adatcserék csak akkor kezdődhetnek, ha a részt vevő tagállamok bejelentették, hogy az adott BUC tekintetében „EESSI-készek”. Ez nem érinti a tagállamok (4) bekezdésben előírt kötelezettségeit. A (7) bekezdésben vázolt elvek alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor kettőnél több tagállam vesz részt egy BUC-ban.

10.

A tagállamok legalább 30 nappal azelőtt értesítik az igazgatási bizottságot, hogy az adott BUC tekintetében EESSI-késszé válnának.

11.

Az arra vonatkozó információkat, hogy mely tagállam mely BUC tekintetében „EESSI-kész”, rendszeresen (legalább havonta) hozzáférhetővé kell tenni a nemzeti intézmények számára és az EESSI intézményi címtárában is át kell vezetni.

12.

Az igazgatási bizottság a negyedéves üléseken ellenőrzi a tagállamok által elért előrehaladást mindaddig, amíg valamennyi tagállam „EESSI-kész” nem lesz valamennyi BUC vonatkozásában. A helyzetjelentés és a meghozandó intézkedések felülvizsgálatára legalább hathavonta sort kell keríteni, és a következtetéseket közzé kell tenni.

13.

Az EESSI-n kívül, az (1) bekezdésben meghatározott időpont előtt, vagy az e határozat (2) bekezdésével összhangban megkezdett információcserék az EESSI-n kívül is befejezhetők. Alternatív intézkedéseket a tagállamok kétoldalúan hozhatnak, illetve szükség esetén az igazgatási bizottság is megállapodhat alternatív intézkedésekről.

14.

Az igazgatási bizottság a közzétételt követő hat hónapon belül értékeli e határozat működését és felméri az esetleges módosítások szükségességét.

15.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. A határozatot 2019. július 3-tól kell alkalmazni.

az igazgatási bizottság elnöke

Adriana STOINEA


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.