7.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/5


A TANÁCS (KKBP) 2020/170 HATÁROZATA

(2020. február 6.)

a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. április 26-án elfogadta a 2010/231/KKBP határozatot (1).

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2019. november 15-én elfogadta a 2498 (2019) sz. határozatot. Az említett határozat megerősíti a Szomáliával szembeni általános és teljes fegyverembargót, és módosítja a fegyverek és kapcsolódó anyagok Szomáliába történő szállítására vonatkozó mentességeket, előzetes jóváhagyásokat és értesítéseket. A határozat újólag megerősíti a faszén Szomáliából történő behozatalának tilalmát, és emellett korlátozásokat vezet be a rögtönzött robbanószerkezetek alkatrészeinek Szomália részére történő értékesítésére, átadására és transzferére vonatkozóan.

(3)

A 2010/231/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

E határozat egyes intézkedéseinek végrehajtásához további uniós intézkedésekre van szükség,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/231/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

i.

a (3), a (4) és a (4a) bekezdés helyébe a következő lép:

„(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra:

a)

a kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete személyzetének – ideértve az ENSZ szomáliai támogató misszióját (UNSOM) is – támogatására vagy az általa való felhasználásra szánt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

b)

a kizárólag az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) támogatására vagy az általa való felhasználásra szánt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

c)

a kizárólag az AMISOM – a kizárólag az Afrikai Unió (AU) 2012. január 5-i stratégiai koncepciója (vagy az AU későbbi stratégiai koncepciói) alapján, az AMISOM-mal együttműködésben és összehangoltan tevékenykedő – stratégiai partnereinek támogatására vagy e partnerek általi felhasználásra szánt fegyverek és kapcsolódó anyagok átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

d)

a kizárólag az Európai Unió szomáliai kiképzési missziójának (EUTM) támogatására vagy az általa való felhasználásra szánt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

e)

a kizárólag a Szomália partjainál folytatott kalóztámadások és fegyveres rablások visszaszorítása érdekében a szomáliai szövetségi kormány kérésére fellépő tagállamok, illetve nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezetek általi felhasználásra szánt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, abban az esetben, ha a szomáliai szövetségi kormány tájékoztatta ezekről a főtitkárt, illetve feltéve, hogy a végrehajtandó intézkedések összhangban állnak az alkalmazandó nemzetközi humanitárius joggal és emberi jogi normákkal;

f)

a kizárólag a szomáliai nemzetbiztonsági erőknek vagy a szomáliai szövetségi kormány biztonsági intézményeitől eltérő szomáliai biztonsági ágazati intézményeknek a szomáliai nép biztonságát szavatoló fejlesztésére szánt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés biztosítása. A II. és a III. mellékletben szereplő tételek szállítására, valamint a katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés biztosítására az alábbiak szerinti releváns jóváhagyási vagy értesítési követelmények vonatkoznak:

i.

a kizárólag a szomáliai nemzetbiztonsági erőknek vagy a szomáliai szövetségi kormány biztonsági intézményeitől eltérő szomáliai biztonsági ágazati intézményeknek a szomáliai nép biztonságát szavatoló fejlesztésére szánt, a II. mellékletben felsorolt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadásához, értékesítéséhez vagy transzferéhez a szankcióbizottság előzetes, eseti alapon történő jóváhagyása szükséges, a (4a) és a (4b) bekezdésében foglaltak szerint;

ii.

a kizárólag a szomáliai nemzetbiztonsági erőknek a szomáliai nép biztonságát szavatoló fejlesztésére szánt, a III. mellékletben felsorolt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadásáról, értékesítéséről vagy transzferéről, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadásról, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtásról, illetve képzésről előzetesen értesíteni kell a szankcióbizottságot a (4) és a (4b) bekezdésében foglaltak szerint;

iii.

a kizárólag a szomáliai szövetségi kormány biztonsági intézményeitől eltérő szomáliai biztonsági ágazati intézményeknek a szomáliai nép biztonságát szavatoló fejlesztésére szánt, a III. mellékletben felsorolt fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag átadásáról, értékesítéséről vagy transzferéről, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó, a tagállamok, illetve nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek által nyújtott technikai tanácsadásról, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtásról, illetve képzésről előzetesen értesíteni kell a szankcióbizottságot a (4b) bekezdésében foglaltak szerint, és amennyiben a szankcióbizottság az említett értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hoz elutasító határozatot, sor kerülhet az értesítés tárgyát képező tevékenységekre;

g)

az ENSZ személyzete, a sajtó képviselői, a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és a velük kapcsolatban álló egyéb személyzet által, kizárólag személyes használatra ideiglenesen Szomáliába exportált védőruházat – beleértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat – átadása, értékesítése vagy transzfere;

h)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések átadása, értékesítése vagy transzfere, amennyiben az átadó tagállam, illetve nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezet öt munkanappal korábban – kizárólag tájékoztatási célból – tájékoztatta a szankcióbizottságot.

(4)   Elsődlegesen a szomáliai szövetségi kormány felelőssége, hogy legalább öt munkanappal korábban tájékoztassa a szankcióbizottságot arról, ha a szomáliai nemzetbiztonsági erők részére – az e cikk (3) bekezdése f) pontjának ii. alpontjában foglaltak szerint – a III. mellékletben felsorolt fegyvereket és kapcsolódó anyagokat szállítanak, valamint katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai tanácsadást, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtást, illetve képzést biztosítanak. Alternatívaként a szomáliai nemzetbiztonsági erők részére fegyvereket és kapcsolódó anyagokat szállító, illetve katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai tanácsadást, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtást és képzést biztosító tagállamok is tájékoztathatják a szankcióbizottságot legalább öt munkanappal ezek megtörténte előtt, egyúttal értesítve a szomáliai szövetségi kormányon belüli megfelelő nemzeti koordinációs szervet e tájékoztatás megtételéről és szükség esetén technikai segítséget nyújtva a szomáliai szövetségi kormány részére a tájékoztatási eljárásokkal kapcsolatban, a 2498 (2019) sz. ENSZ BT-határozat 13. és 14. pontjával összhangban. A tájékoztatásban a következőknek kell szerepelniük: a fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag gyártójának és szállítójának adatai, a fegyverek és a lőszerek leírása, beleértve azok típusát, kaliberét és mennyiségét, az átadás tervezett dátuma és helyszíne, valamint az összes releváns információ a szomáliai nemzetbiztonsági erők azon egységére vonatkozóan, amelynek a szállítmányt szánják, illetve a tervezett raktározási helyre vonatkozó valamennyi releváns információ.

(4a)   Elsődlegesen a szomáliai szövetségi kormány felelőssége, hogy a szankcióbizottság előzetes jóváhagyását kérje a II. mellékletben felsorolt fegyvereknek és minden egyéb kapcsolódó anyagnak a szomáliai nemzetbiztonsági erők részére történő, az e cikk (3) bekezdése f) pontjának i. alpontjában meghatározottak szerinti szállításához, és hogy ezt legalább öt munkanappal a szállítás előtt tegye meg. Alternatívaként az ilyen tételeket szállító tagállamok is kérhetik a szankcióbizottság előzetes jóváhagyását, egyúttal értesítve a szomáliai szövetségi kormányon belüli megfelelő nemzeti koordinációs szervet a jóváhagyási kérelemről és adott esetben technikai segítséget nyújtva a szomáliai szövetségi kormány részére a tájékoztatási eljárásokkal kapcsolatban, a 2498 (2019) sz. ENSZ BT-határozat 13. és 14. pontjával összhangban.

A jóváhagyási kérelemben a következőknek kell szerepelniük: a fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag gyártójának és szállítójának adatai, a fegyverek és a lőszerek leírása, beleértve azok típusát, kaliberét és mennyiségét, az átadás tervezett dátuma és helyszíne, valamint az összes releváns információ a szomáliai nemzetbiztonsági erők azon egységére vonatkozóan, amelynek a szállítmányt szánják, illetve a tervezett raktározási helyre vonatkozó valamennyi releváns információ.”

ii.

az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4b)   A tagállamok – az esetnek megfelelően – a szankcióbizottság jóváhagyását kérik vagy értesítik a szankcióbizottságot, ha a II. és a III. mellékletben felsorolt fegyvereket és minden egyéb kapcsolódó anyagot szállítanak, vagy katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadást, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtást, illetve képzést biztosítanak a szomáliai szövetségi kormány biztonsági intézményeitől eltérő szomáliai biztonsági ágazati intézményeknek a (3) bekezdés f) pontjának i. és iii. alpontjában foglaltak szerint, és ezzel párhuzamosan legalább öt munkanappal korábban tájékoztatják a szomáliai szövetségi kormányt.”

iii.

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Tilos a kizárólag a szomáliai nemzetbiztonsági erőknek vagy a szomáliai szövetségi kormány biztonsági intézményeitől eltérő szomáliai biztonsági ágazati intézményeknek a fejlesztése céljából értékesített vagy szállított fegyvereknek és katonai felszereléseknek a szállítása, viszonteladása, transzfere vagy rendelkezésre bocsátása olyan magánszemélyek vagy szervezetek részére, akik vagy amelyek nem a szomáliai nemzetbiztonsági erőknek vagy azoknak a szomáliai biztonsági ágazati intézményeknek a szolgálatában állnak, amelyek részére azokat eredetileg értékesítették vagy szállították, valamint az említett fegyvereket és katonai felszereléseket eladó vagy szállító tagállamok, vagy nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezetek részére.”

2.

A határozat a következő cikkel egészül ki:

„1c. cikk

(1)   Az 1. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel, a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről tilos az EU közös katonai listáján szereplő – és e határozat IV. mellékletében is felsorolt – rögtönzöttrobbanószerkezet-alkatrészeknek Szomália részére történő közvetlen vagy közvetett átadása, értékesítése vagy transzfere, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   A rögtönzött robbanószerkezetek e határozat V. mellékletében felsorolt egyéb alkatrészeinek Szomália részére történő közvetlen vagy közvetett átadásához, értékesítéséhez vagy transzferéhez a tagállamok illetékes hatóságainak előzetes engedélyére van szükség. A hatóságok nem adhatják meg ezt az engedélyt, ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak igazolására, hogy az adott tételt vagy tételeket Szomáliában rögtönzött robbanószerkezetek gyártására fogják felhasználni, vagy fennáll ennek a jelentős kockázata.

(3)   A tagállamok tájékoztatják a szankcióbizottságot a (2) bekezdésben említett tételek értékesítéséről, átadásáról vagy transzferéről, mégpedig az értékesítéstől, átadástól vagy transzfertől számított 15 munkanapon belül. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az összes releváns információt, beleértve a tétel vagy tételek rendeltetését, a végfelhasználót, a műszaki leírást és a szállítandó alkatrészek mennyiségét. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szomáliai szövetségi kormány és a szomáliai szövetségi tagállamok megfelelő pénzügyi és technikai segítséget kapjanak az ilyen anyagok tárolásához és szétosztásához szükséges megfelelő biztosítékok megteremtéséhez.

(4)   A tagállamok a joghatóságuk alá tartozó természetes és jogi személyeket arra ösztönzik, hogy az e határozat IV. és V. mellékletében felsorolt tételektől eltérő, olyan robbanóanyag-prekurzorok és anyagok esetében, amelyek felhasználhatók rögtönzött robbanószerkezetek gyártásához, tanúsítsanak éberséget, ami az ilyen robbanóanyag-prekurzorok és anyagok Szomália részére történő közvetlen vagy közvetett átadását, értékesítését vagy transzferét illeti. A tagállamok nyilvántartást vezetnek az ilyen egyéb tételek szomáliai természetes vagy jogi személyek általi gyanús beszerzésével kapcsolatos, a tudomásukra jutó ügyletekről, illetve az ilyen tételekkel kapcsolatos, szomáliai természetes vagy jogi személyek általi megkeresésekről, és megosztják ezeket az információkat a szomáliai szövetségi kormánnyal, a szankcióbizottsággal és a Szomáliával foglalkozó szakértői csoporttal.

3.

A II. melléklet helyébe e határozat I. melléklete lép.

4.

A határozat a III. melléklettel egészül ki, amely e határozat II. mellékletében található.

5.

A határozat a IV. melléklettel egészül ki, amely e határozat III. mellékletében található.

6.

A határozat az V. melléklettel egészül ki, amely e határozat IV. mellékletében található.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  A Tanács 2010/231/KKBP határozata (2010. április 26.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 105., 2010.4.27., 17. o.).


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSE F) PONTJÁNAK I. ALPONTJÁBAN EMLÍTETT TÉTELEK JEGYZÉKE

1.   

Föld-levegő rakéták, beleértve a hordozható légvédelmi rendszereket (MANPADS).

2.   

12,7 mm-nél nagyobb kaliberű fegyverek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek és a hozzájuk tartozó lőszerek. (Nem tartoznak ide a vállról indítható páncéltörő rakétavetők, például a kézi páncéltörő gránátvetők vagy a könnyű páncéltörő fegyverek, a puskagránátok vagy a gránátvetők.)

3.   

82 mm-nél nagyobb kaliberű aknavetők és a hozzájuk tartozó lőszerek.

4.   

Irányított páncéltörő fegyverek, beleértve az irányított páncéltörő rakétákat, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett lőszerek és alkatrészek.

5.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított töltetek és eszközök; aknák és az azokhoz kapcsolódó anyagok.

6.   

Éjjellátó funkcióval ellátott fegyverirányzékok.

7.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított légi járművek (‘légi jármű’ a merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas, döntött rotoros vagy döntött szárnyas légi jármű és a helikopter).

8.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított ‘vízi járművek’ és kétéltű járművek. (‘vízi jármű’ a hajó, a légpárnás hajó, a SWATH hajó, a szárnyashajó, valamint a hajótest, illetve annak része).

9.   

Pilóta nélküli harci légi járművek (az ENSZ hagyományosfegyver-nyilvántartásában a IV. kategória).


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSE F) PONTJÁNAK II. ÉS III. ALPONTJÁBAN EMLÍTETT TÉTELEK JEGYZÉKE

1.   

Legfeljebb 12,7 mm-es, bármilyen típusú fegyver, valamint a hozzá tartozó lőszerek.

2.   

RPG-7 típusú kézi páncéltörő rakétavető és hátrasiklás nélküli lövegek és a hozzájuk tartozó lőszerek.

3.   

Katonai szabványok, előírások vagy hasonló nemzeti szabványok szerint gyártott sisakok.

4.   

Testvédő páncélzat vagy védőruházat, az alábbiak szerint:

a)

lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat, katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártva (a katonai szabványnak vagy előírásnak legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó előírásokat kell tartalmaznia).

b)

kemény testvédő páncéllemezek, amelyek legalább III. szintű (NIJ 0101.06, 2008. július), vagy a megfelelő nemzeti szabvány szerinti, ezzel egyenértékű ballisztikai védelmet nyújtanak.

5.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított szárazföldi járművek.

6.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított hírközlési berendezések.

7.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított, a globális navigációs műholdrendszerekhez (GNSS) kapcsolódó helymeghatározó berendezések.


III. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

AZ 1C. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TÉTELEK JEGYZÉKE

1.   

tetril (trinitrofenil-metilnitramin);

2.   

kifejezetten katonai használatra és kifejezetten rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) működtetése, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátása, kilövése vagy robbantása céljából tervezett berendezések.

3.   

Az 1. és a 2. pontban felsorolt tételek »gyártásához« vagy »használatához«»szükséges«»technológia«. (A »gyártás«, a »használat«, a »szükséges« és a »technológia« kifejezések fogalommeghatározása az Európai Unió közös katonai listájában (1) található.)


(1)  HL C 98., 2018.3.15., 1. o.


IV. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

AZ 1C. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TÉTELEK JEGYZÉKE

1.   

A IV. melléklet 2. tételében meghatározottól eltérő, elektromos árammal vagy nem elektromos eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek (pl. gyújtószerkezetek, detonátorok, gyutacsok és robbanózsinórok).

2.   

A IV. melléklet 1. pontjában felsorolt tételek »gyártásához« vagy »használatához«»szükséges«»technológia«. (A »gyártás«, a »használat«, a »szükséges« és a »technológia« kifejezések fogalommeghatározása az Európai Unió közös katonai listájában található.)

3.   

A következő robbanóanyagok és azon keverékek, melyek ezekből az anyagokból egyet vagy többet tartalmaznak:

a)

ammónium-nitrát tüzelőanyag (ANFO);

b)

nitrocellulóz (amely több mint 12,5 tömegszázalék nitrogént tartalmaz);

c)

nitroglikol;

d)

pentaeritrit-tetranitrát (PETN);

e)

pikril-klorid;

f)

2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

4.   

Robbanóanyag-prekurzorok:

a)

ammónium-nitrát;

b)

káliumnitrát;

c)

nátrium-klorát;

d)

salétromsav;

e)

kénsav.