31.1.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/1


A TANÁCS (EU) 2020/135 HATÁROZATA

(2020. január 30.)

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2019. október 21-én elfogadta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírásáról szóló (EU) 2019/274 határozat (1) módosításáról szóló (EU) 2019/1750 határozatot (2).

(2)

A megállapodást az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében jóvá kell hagyni.

(3)

Az e határozatban az Unióra történő bármely hivatkozást úgy kell érteni, hogy az magában foglalja az Európai Atomenergia-közösséget is.

(4)

A megállapodás hatálybalépésének napján a kilépés következtében automatikusan megszűnik az uniós intézmények, szervek és ügynökségek minden olyan tagjának a megbízatása, akit az Egyesült Királyság uniós tagsága kapcsán jelöltek, neveztek ki vagy választottak meg.

(5)

Helyénvaló meghatározni az Unió képviseletének módozatait a megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban és szakbizottságokban. A Bizottságnak kell képviselnie – az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az Uniót és az Uniónak a Tanács által a Szerződésekkel összhangban kialakított álláspontjait. A Tanácsnak azáltal kell gyakorolnia politikameghatározási és koordinatív feladatait az EUSZ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, hogy kialakítja a vegyes bizottságban és a szakbizottságokban az Unió által képviselendő álláspontokat. Ezenkívül azokban az esetekben, amikor a vegyes bizottság joghatással bíró jogi aktusok elfogadására kap felkérést, a vegyes bizottságban az Unió által képviselendő álláspontokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (9) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően kell kialakítani. Hat hónappal a kilépésről szóló megállapodáshoz csatolt, Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikke alkalmazásának kezdő időpontját megelőzően felül fogják vizsgálni a tagállamoknak a vegyes bizottság és a szakbizottságok ülésein való részvételére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a kialakult új helyzetre.

(6)

Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Tanács 2018. november 25-i jegyzőkönyvébe több nyilatkozatot foglaltak bele. A kilépésről rendelkező megállapodáshoz és a politikai nyilatkozathoz fűzött nyilatkozat értelmében, amennyiben a vegyes bizottságban képviselendő uniós álláspont az átmeneti időszak meghosszabbításával kapcsolatos, a Tanács az Európai Tanács iránymutatásaival összhangban fog eljárni, és az átmeneti időszak meghosszabbításáról szóló bármely határozat figyelembe fogja venni a megállapodásban és annak jegyzőkönyveiben foglalt kötelezettségeknek az Egyesült Királyság általi teljesítését. Az Európai Tanács fent említett jegyzőkönyvébe az Európai Tanács és a Bizottság két további nyilatkozatát is belefoglalták: a kilépésről rendelkező megállapodás 184. cikkéről szóló értelmező nyilatkozatot és a jövőbeli megállapodások területi hatályáról szóló nyilatkozatot.

(7)

Amennyiben az Uniónak a vegyes bizottságban kell álláspontot képviselnie, a Tanácsnak és a Bizottságnak tiszteletben kell tartania az Európai Tanács 2018. november 25-i ülésének jegyzőkönyvében foglalt nyilatkozatokat.

(8)

Az Európai Parlamentet – az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatni kell az együttműködés olyan gyakorlati módozatai alapján, amelyek az Európai Parlament számára lehetővé teszik, hogy a Szerződéseknek megfelelően teljeskörűen gyakorolhassa az előjogait.

(9)

Minden olyan esetben, amikor a megállapodás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében az Uniónak el kell járnia, az ilyen intézkedéseket a Szerződések rendelkezéseivel összhangban, az egyes intézményekre ruházott hatáskörök korlátait tiszteletben tartva kell meghozni. Ezért a Bizottságnak kell az Egyesült Királyság számára a megállapodásban előírt információkat vagy értesítéseket megadnia, kivéve, ha ez a megállapodás alapján más meghatározott uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek feladata, valamint a Bizottságnak kell az Egyesült Királysággal konkrét kérdésekben konzultálnia és az Egyesült Királyság képviselőit az uniós küldöttség részeként nemzetközi konzultációs vagy tárgyalási találkozókon való részvételre meghívni. Szintén a Bizottságnak kell képviselnie az Uniót a választott bírói testület előtt olyan esetekben, amikor egy adott jogvitát a megállapodás 170. cikkével összhangban választott bíróság elé terjesztettek. Az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében említett lojális együttműködési kötelezettségnek megfelelően a Bizottságnak előzetesen konzultálnia kell a Tanáccsal, például úgy, hogy benyújtja a számára a testület elé terjeszteni tervezett uniós beadványok vázlatát és figyelembe veszi a Tanács észrevételeit. Ugyanebből az okból a Bizottságnak kell megállapodnia az Egyesült Királysággal olyan igazgatási megállapodásokról, mint amilyeneket a megállapodás 134. cikke említ.

(10)

A Tanács 2018. január 29-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt nyilatkozatában a Bizottság jelezte, hogy a Tanáccsal folytatott konzultációt követően iránymutatást ad ki a megállapodás 128. cikke (5) bekezdésének következetes alkalmazásáról.

(11)

A megállapodás 129. cikke (4) bekezdése értelmében az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt a saját nevében nemzetközi megállapodásokra irányuló tárgyalásokat folytathat az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken, illetve aláírhat vagy megerősíthet ilyen nemzetközi megállapodásokat, feltéve, hogy ezek a megállapodások nem lépnek hatályba vagy alkalmazandók az átmeneti időszak alatt, kivéve, ha az Unió ezt engedélyezi. Meg kell határozni az ilyen engedélyek megadásának feltételeit és eljárását. Az ilyen engedélyek megadásáról szóló határozatok politikai jelentősége miatt helyénvaló a Tanácsot felhatalmazni arra, hogy – a Bizottság javaslata alapján – végrehajtási jogi aktusok révén ilyen engedélyeket elfogadjon.

(12)

A megállapodás külön jegyzőkönyvekben foglalkozik Írország/Észak-Írország, az Egyesült Királyság ciprusi felségterületei és Gibraltár rendkívül sajátos helyzetével. Mivel Írországnak, a Ciprusi Köztársaságnak és a Spanyol Királyságnak szüksége lehet arra, hogy olyan kétoldalú megállapodásokat kössön az Egyesült Királysággal, amelyek szükségesek lehetnek e külön jegyzőkönyvekben meghatározott rendelkezések megfelelő működéséhez, meg kell határozni azokat a feltételeket és eljárásokat, amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken lehetővé teszik az adott tagállam számára ilyen kétoldalú megállapodások megtárgyalását és megkötését. Az ilyen engedélyek megadásáról szóló határozatok politikai jelentősége miatt helyénvaló a Tanácsot felhatalmazni arra, hogy – a Bizottság javaslata alapján – végrehajtási jogi aktusok révén ilyen engedélyeket elfogadjon.

(13)

A megállapodás 18. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a fogadó tagállamok kötelesek az egyesült királysági állampolgárok, azok családtagjai és a megállapodás második része II. címének hatálya alá tartozó más személyek részére a megállapodásnak megfelelően a tartózkodási jogállásukat igazoló okmányt kiállítani. A megállapodás 26. cikke értelmében a munkavégzés helye szerinti tagállam köteles olyan okmányt kiállítani azon egyesült királysági állampolgárok részére, akiket megilletnek a határ menti ingázó munkavállalók részére a megállapodásban biztosított jogok, amely igazolja a megállapodás értelmében vett határ menti ingázó munkavállalói jogállásukat. Annak biztosítása érdekében, hogy az Unión belül az említett rendelkezések végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, és hogy az ilyen okmányok – különösen a határellenőrzési hatóságok általi – elismerése egyszerűbbé váljon, valamint a hamisítás és utánzás magas szintű biztonsági elemek révén történő megelőzése céljából a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az ilyen okmányok érvényességi idejének és formátumának, valamint az ilyen okmányokra vonatkozó műszaki előírások, és a megállapodás 18. és 26. cikke alapján kiállított okmányokon kötelezően feltüntetendő azon közös nyilatkozat meghatározása tekintetében, mely szerint azokat a megállapodással összhangban állították ki.Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell gyakorolni. E célból a Bizottságot az 1683/95/EK tanácsi rendelet (4) 6. cikkével létrehozott bizottságnak kell segítenie. Szükség esetén az említett végrehajtási jogi aktusok tartalmazhatnak az ilyen okmányok hamisításának és utánzásának megelőzését célzó megfelelő intézkedéseket. Ebben az esetben azokhoz csak a tagállamok által kijelölt, a nyomdai előállítással megbízott szervek és egy tagállam vagy a Bizottság által szabályszerűen felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Az ilyen végrehajtási jogi aktusok nem sérthetik azokat a különös rendelkezéseket, amelyeket Írország és az Egyesült Királyság a megállapodás alapján a személyek közös utazási területen történő mozgásával kapcsolatban alkalmazhat.

(14)

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban az EUSZ 50. cikke alkalmazandó az Európai Atomenergia-közösségre.

(15)

Az EUSZ 50. cikke (4) bekezdésében meghatározottak szerint az Egyesült Királyság nem vett részt a Tanács e határozattal kapcsolatos tanácskozásain, sem annak elfogadásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást a Tanács az Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

Az e határozatban az Unióra történő bármely hivatkozást úgy kell érteni, hogy az magában foglalja az Európai Atomenergia-közösséget is.

2. cikk

(1)   A vegyes bizottságban, valamint a megállapodás 164. és 165. cikkében meghatározott szakbizottságokban és a megállapodás 164. cikke (5) bekezdésének b) pontjával összhangban létrehozott bármely esetleges további szakbizottságban az Uniót a Bizottság képviseli.

Egy vagy több tagállam kérheti, hogy a Bizottság képviselőjét az uniós küldöttség részeként e tagállam vagy tagállamok egy képviselője kísérje a vegyes bizottság vagy egy szakbizottság ülésén, amennyiben az adott ülésen az említett tagállam vagy tagállamok különös érdekeit érintő kérdések kerülnek megtárgyalásra. Különösen Írország, a Ciprusi Köztársaság és a Spanyol Királyság kérheti, hogy a Bizottság képviselőjét:

a)

az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó bizottság ülésein Írország képviselője kísérje, ha az említett kérdések kifejezetten Írországgal/Észak-Írországgal kapcsolatosak;

b)

a ciprusi felségterületekről szóló jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó bizottság ülésein a Ciprusi Köztársaság képviselője kísérje;

c)

a Gibraltárról szóló jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó bizottság ülésein a Spanyol Királyság képviselője kísérje.

(2)   Annak érdekében, hogy a Tanács a Szerződéseknek megfelelően – különösen az Unió által a vegyes bizottságban és szakbizottságokban képviselendő álláspontok kialakítása révén – teljeskörűen elláthassa a politikameghatározási, koordinatív és döntéshozatali feladatait, a Bizottság gondoskodik arról, hogy a Tanács a vegyes bizottság bármely ülésével, a szakbizottságok bármely ülésével vagy az írásbeli eljárással elfogadandó bármely jogi aktussal kapcsolatos minden információt és dokumentumot az adott ülést vagy az adott írásbeli eljárás alkalmazását megelőzően kellő időben megkapjon.

A Tanácsot kellő időben tájékoztatni kell továbbá a vegyes bizottság ülésein és a szakbizottságok ülésein folytatott megbeszélésekről és azok eredményéről, valamint az írásbeli eljárásokról és azok eredményéről, és meg kell küldeni számára az ilyen ülések vagy eljárások jegyzőkönyvének tervezetét és valamennyi kapcsolódó dokumentumot.

(3)   Az Európai Parlament számára lehetővé kell tenni, hogy az eljárás során a Szerződéseknek megfelelően teljeskörűen gyakorolhassa az intézményi előjogait.

(4)   A megállapodás hatálybalépését követő első öt évben a Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás és különösen annak második része végrehajtásáról és alkalmazásáról.

3. cikk

(1)   A Tanács engedélyezheti az Egyesült Királyság számára, hogy a saját nevében egyetértését adja ahhoz, hogy valamely, az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területen a tervek szerint az átmeneti időszakban hatályba lépő vagy alkalmazandó nemzetközi megállapodás rá nézve kötelező legyen. Ilyen engedély csak akkor adható, ha:

a)

az Egyesült Királyság bizonyította, hogy különleges érdeke fűződik ahhoz, hogy az említett nemzetközi megállapodás már az átmeneti időszak alatt hatályba lépjen vagy alkalmazandó legyen;

b)

az említett nemzetközi megállapodás összeegyeztethető az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban a megállapodás 127. cikkével összhangban alkalmazandó uniós joggal, továbbá összeegyeztethető a megállapodás 129. cikkének (1) bekezdésében említett kötelezettségekkel; valamint

c)

az említett nemzetközi megállapodásnak az átmeneti időszak alatt történő hatálybalépése vagy alkalmazása nem veszélyezteti az érintett területen folytatott uniós külső tevékenység valamely célkitűzésének megvalósítását, és az Unió érdekeit más módon sem sérti.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti engedély megadása ahhoz a feltételhez köthető, hogy az említett megállapodásba belefoglaljanak vagy abból töröljenek bármely rendelkezést, illetve a megállapodás bármely rendelkezésének alkalmazását felfüggesszék, amennyiben ez az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel való összhang biztosításához szükséges.

(3)   Az Egyesült Királyság értesíti a Bizottságot arról a szándékáról, hogy a saját nevében egyetértését adja ahhoz, hogy valamely, az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területen a tervek szerint az átmeneti időszakban hatályba lépő vagy alkalmazandó nemzetközi megállapodás rá nézve kötelező legyen. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot az Egyesült Királyság által tett bármely olyan értesítésről, mely szerint az Egyesült Királyság szándékában áll, hogy az saját nevében hozzájáruljon ahhoz, hogy az említett nemzetközi megállapodás rá nézve kötelező legyen.

(4)   Az (1) bekezdésben említett határozatokat a Tanács a Bizottság javaslata alapján, végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el. A Bizottság javaslata tartalmazza annak értékelését, hogy teljesülnek-e az (1) bekezdésben említett feltételek. Amennyiben az Egyesült Királyság által szolgáltatott információk nem elegendőek az értékeléshez, a Bizottság további információkat kérhet.

(5)   A Tanács tájékoztatja az Európai Parlamentet az (1) bekezdés alapján hozott valamennyi határozatról.

4. cikk

(1)   Írország, a Ciprusi Köztársaság, illetve a Spanyol Királyság kellően indokolt kérelme alapján a Tanács engedélyezheti az említett tagállamok számára, hogy az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken kétoldalú megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokat folytassanak az Egyesült Királysággal. Ilyen engedély csak akkor adható, ha:

a)

az érintett tagállam olyan információkat szolgáltatott, amelyek igazolják, hogy az említett megállapodás szükséges az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről szóló jegyzőkönyvben, illetve a Gibraltárról szóló jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések megfelelő működéséhez, és hogy az említett megállapodás megfelel a megállapodás elveinek és célkitűzéseinek;

b)

a tagállam által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a megkötni kívánt megállapodás összeegyeztethető az uniós joggal; valamint

c)

a megkötni kívánt megállapodás nem veszélyeztetné az érintett területen folytatott uniós külső tevékenység valamely célkitűzésének megvalósítását, és az Unió érdekeit más módon sem sértené.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti engedély megadása ahhoz a feltételhez köthető, hogy az említett megállapodásba belefoglaljanak vagy abból töröljenek bármely rendelkezést, illetve a megállapodás bármely rendelkezésének alkalmazását felfüggesszék, amennyiben ez az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel való összhang biztosításához szükséges.

(3)   Az érintett tagállam értesíti a Bizottságot azon szándékáról, hogy tárgyalásokat kíván kezdeni az Egyesült Királysággal. A Bizottság erről haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot. Az érintett tagállam a Bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely szükséges annak értékeléséhez, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek-e.

(4)   Az érintett tagállam felkéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a tárgyalásokat.

(5)   A kétoldalú megállapodás aláírását megelőzően az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a tárgyalások kimeneteléről, és továbbítja a jövőbeli megállapodás szövegét a Bizottságnak, amely haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot. Az érintett tagállam csak abban az esetben fejezheti ki egyetértését azzal, hogy az említett kétoldalú megállapodás rá nézve kötelező legyen, ha a Tanács ezt engedélyezte.

(6)   Az (1) és (5) bekezdésben említett határozatokat a Tanács a Bizottság javaslata alapján, végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el.

A Bizottság javaslata tartalmazza annak értékelését, hogy teljesülnek-e az (1) bekezdésben foglalt és a (2) bekezdésben említett feltételek. Amennyiben az érintett tagállam által szolgáltatott információk nem elegendőek az értékeléshez, a Bizottság további információkat kérhet.

(7)   Ha a Tanács megadja az (1) és (5) bekezdés szerinti engedélyt, az érintett tagállam értesíti a Bizottságot az említett kétoldalú megállapodás hatálybalépéséről, valamint az említett megállapodás státuszát érintő minden későbbi változásról.

(8)   A Tanács tájékoztatja az Európai Parlamentet az (1) és (5) bekezdés alapján hozott valamennyi határozatról.

5. cikk

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a tagállamok által a megállapodás 18. cikkének (1) és (4) bekezdése, valamint 26. cikke alapján kiállítandó okmányok érvényességi idejét, formátumát és biztonsági elemeit, valamint az ilyen okmányokon feltüntetendő közös nyilatkozatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e határozat 6. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

(1)   A Bizottságot az 1683/95/EK rendelet 6. cikkével létrehozott bizottság segíti az e határozat 5. cikkében említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása terén.

Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

7. cikk

A megállapodás 185. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg.

8. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  A Tanács (EU) 2019/274 határozata (2019. január 11.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírásáról (HL L 47. I., 2019.2.19., 1. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2019/1750 határozata (2019. október 21.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírásáról (HL L 274. I, 2019.10.28., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(4)  A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1. o.).