30.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 336/133


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2242 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. december 16.)

az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a jövedelem és életkörülmények tárgykörben végzett mintavételes felmérés megszervezésére vonatkozóan az adatállományok technikai részleteinek, az információtovábbítás technikai formátumainak és a minőségjelentések részletes szabályainak és tartalmának meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére, 8. cikke (3) bekezdésére és 13. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A jövedelem és életkörülmények (EU-SILC) tárgykörben végzett mintavételes felmérés pontos végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az adatállomány technikai részleteit, az információtovábbítás technikai formátumait, valamint a minőségjelentések részletes szabályait és tartalmát.

(2)

Az EU-SILC felmérés az európai szemeszter és a szociális jogok európai pillére által megkövetelt információk biztosításának kulcsfontosságú eszköze, különös tekintettel a jövedelemeloszlásra, a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre, valamint az ezekhez kapcsolódó különböző életkörülményekre és a szegénységre vonatkozó uniós szakpolitikákra, például a gyermekszegénységgel, az egészségügyi ellátáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, a lakhatással, az eladósodottsággal és az életminőséggel kapcsolatos szakpolitikákra. Ez egyben a fő adatforrás a mikroszimuláció céljaira, valamint a jövedelemeloszlásra és a szegénységi rátára vonatkozó gyorsbecslések esetében is.

(3)

A jövedelemre és életkörülményekre vonatkozó nemzeti és regionális statisztikák nemzetközi összehasonlíthatósága a területi egységek, az oktatás, a foglalkozások és a gazdasági ágazatok tekintetében megköveteli a NUTS (2), az ISCED (3), az ISCO (4) és a NACE (5) osztályozásokkal kompatibilis statisztikai osztályozások alkalmazását. Figyelembe kell venni továbbá az ENSZ azon ajánlásait is, amelyeket a Canberra Csoport által összeállított, a háztartások jövedelmével kapcsolatos statisztikákról szóló kézikönyv tartalmaz.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza jövedelem és életkörülmények (EU-SILC) tárgykörben az adatállomány technikai részleteit, a tagállamoktól a Bizottsághoz (Eurostat) történő információtovábbítás technikai formátumát, valamint a minőségjelentések továbbításának módját és azok tartalmát.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„a terepmunka időszaka”: az az időszak, amely alatt a válaszadóktól adatokat gyűjtenek;

2.

„referencia-időszak”: az az időszak, amelyre az adott információ vonatkozik;

3.

„keresztmetszeti”: az adatok vonatkozásában azok az adatok, amelyek egy adott időpontra vagy adott referencia-időszakra vonatkoznak;

4.

„longitudinális”: az adatok vonatkozásában azok az adatok, amelyek adott egymást követő referencia-időszakokra vonatkoznak, és amelyeket ugyanazon megfigyelési egység tekintetében egy bizonyos időtartam során évente figyelemmel kísérnek;

5.

„mintaszemély”: a kiindulási minta részét alkotó magánháztartás tagja, aki a jövedelmi referencia-időszak végén legalább 16 éves;

6.

„mintaháztartás”: legalább egy mintaszemélyt tartalmazó magánháztartás;

7.

„kiválasztott válaszadó modell”: egyéneken alapuló olyan mintavételi mód, ahol a kiválasztott válaszadó a mintaháztartáshoz tartozik, és a kiválasztott válaszadó a mintaszemély;

8.

„életkor”: az adott személy betöltött életkora években a jövedelmi referencia-időszak végén;

9.

„a háztartás jelenlegi tagja”: a mintaháztartás valamely tagja az adatgyűjtés vagy -összeállítás időpontjában;

10.

„együtt élő személy”: a háztartás jelenlegi tagja a mintaszemély kivételével;

11.

„háztartás szétválása”: az a helyzet, amikor azok a mintaszemélyek, akik az x. hullám idején mintaháztartás tagjai voltak, az x+1. hullám idején egynél több magánháztartásban élnek a célsokaság nemzeti területén; a háztartás szétválásakor csak egy eredeti háztartás és egy vagy több szétvált háztartás definiálható;

12.

„eredeti háztartás”: olyan mintaháztartás, amely szétvált, és amelyben bármely mintaszemély, aki az x. hullám idején ebben a háztartásban élt, az x+1. hullám idején is ugyanezen a címen él. Ha egynél több mintaszemély élt a háztartásban az x. hullám idején, és ezek az x+1. hullám idején is ugyanazon a címen de különböző háztartásokban élnek, az eredeti háztartás annak a továbbra is az eredeti címen élő mintaszemélynek a háztartása, akinek a legalacsonyabb a III. melléklet szerinti személyjelölő száma. Ha az x+1. hullám idején egyetlen mintaszemély sem él az x. hullám szerinti címen, akkor az eredeti háztartás annak a mintaszemélynek a háztartása, aki az x. hullám idején a legalacsonyabb személyjelölő számmal rendelkezett. Ha ez a személy már nem él vagy már nem a célsokaság nemzeti területén található magánháztartásban él, az eredeti háztartás a következő legalacsonyabb személyjelölő számmal rendelkező mintaszemély háztartása. A kiválasztott válaszadó modell esetében az „eredeti háztartás” a kiválasztott válaszadó háztartását jelenti;

13.

„szétvált háztartás”: az a háztartás, amely szétvált háztartás tagjaiból áll, az eredeti háztartás kivételével;

14.

„összeolvadt háztartás”: mintaszemélyek, akik az előző hullámban különböző mintaháztartásokhoz tartoztak, új háztartást alakítanak;

15.

„modellezés”: az adatállományon belül hiányzó információ generálása az adatállományon kívüli információkkal való érdemi kapcsolat felhasználásával;

16.

„adatgyűjtési egység”: bizonyos jellemzőkkel rendelkező háztartás vagy személy, amelyre vagy akire az összegyűjtött információk vonatkoznak;

17.

„háztartás válaszadója”: az a személy, akitől a háztartásszintű információ származik;

18.

„rotációs panelt alkalmazó megoldás”: meghatározott számú almintára épülő mintakiválasztás, amely alminták mindegyike a célsokaságra nézve reprezentatív a kiválasztásának az időpontjában. Minden évben egy alminta kirotál a mintából, és helyébe egy másik lép;

19.

„hullám”: az az év, amelyben valamely alminta részt vesz a felmérésben;

20.

„panel”: egy évnél hosszabb ideig megfigyelt alminta.

3. cikk

Statisztikai fogalmak és a változók leírása

(1)   A tagállamok az I. mellékletben megállapított statisztikai fogalmakat alkalmazzák.

(2)   A változók technikai jellemzőit a II. melléklet határozza meg, és azok a következőkre vonatkoznak:

a)

a változó azonosítója;

b)

a változó neve;

c)

a modalitási címke és kód;

d)

az adatgyűjtési egység;

e)

az adatgyűjtés módja;

f)

a referencia-időszak.

(3)   Azokat a változókat, amelyekre vonatkozóan a hiányzó értékek nem megengedettek, és amelyek esetében az adatokat imputálni kell, a II. melléklet sorolja fel.

(4)   Mind a keresztmetszeti, mind a longitudinális információk tekintetében valamennyi háztartási és személyes adatnak a panel teljes időtartama alatt összekapcsolhatónak kell lennie.

4. cikk

A statisztikai sokaságok és a megfigyelési egységek jellemzői, valamint a válaszadókra vonatkozó szabályok

(1)   A jövedelem és életkörülmények tárgykör célsokaságát a tagállam területén található magánháztartások és az ilyen háztartásokat alkotó valamennyi személy alkotják.

(2)   Információt kell gyűjteni vagy összeállítani a háztartás és a személy szintjén a háztartás összes tagja, köztük a mintaszemélyek és az együtt élő személyek vonatkozásában a II. mellékletben meghatározottak szerint. A kiválasztott válaszadó modell esetében csak a 16. életévüket betöltött kiválasztott válaszadóktól lehet adatokat gyűjteni egyedi interjúkon keresztül. A második hullámtól kezdődően a mintaszemély esetében információt kell szerezni arról, hogy az adott személy ugyanazon a címen maradt-e, vagy másik címre költözött-e az egyik évről a másikra, valamint változás esetén az új elérhetőségről.

(3)   Az előző hullámban még a háztartás tagjának számító, már nem ilyen státuszú személyekre vonatkozóan információt kell gyűjteni arról, hogy ezek a személyek elhaláloztak-e, külföldre költöztek, vagy az adott ország területén belül intézménybe vagy más címre távoztak.

(4)   Részletes információgyűjtés vagy -összeállítás céljára egy háztartást akkor kell figyelembe venni, ha az legalább egy mintaszemélyt tartalmaz.

(5)   Mind az eredeti, mind a szétvált háztartásban össze kell gyűjteni vagy állítani a háztartás jelenlegi tagjai tekintetében és a háztartás szintjén előírt teljeskörű információkat.

(6)   Egy háztartás vagy személy megkeresésére legalább három kísérletet kell tenni, mielőtt nem válaszolónak nyilvánítják, kivéve, ha meggyőző okok indokolják, hogy ez nem lehetséges (pl. az együttműködés egyértelmű megtagadása, az adatfelvevő személy biztonságát veszélyeztető körülmények).

(7)   Amennyiben a más helyett történő válaszadás (proxy-interjú) megengedett, ezek arányát a lehető legalacsonyabban kell tartani a következők esetében:

a)

személyes jövedelem változói;

b)

bármely olyan változó, amely a háztartás legalább egy, 16. életévét betöltött tagjára vonatkozik.

Proxy-interjú esetében fel kell tüntetni annak a személynek a személyazonosságát, aki az információt szolgáltatta.

(8)   A háztartások és személyek azonosításának részletes jellemzőit a III. melléklet tartalmazza.

5. cikk

Referencia-időszakok

(1)   A jövedelmi referencia-időszak 12 hónapos időszak, például az előző naptári vagy adóév.

(2)   A nem a jövedelemre vonatkozó változók referencia-időszakait a II. melléklet határozza meg.

6. cikk

A minta részletes jellemzői

(1)   A kiválasztott válaszadó modelljét csak azok a tagállamok alkalmazhatják a következő években, amelyek e modellt 2020. január 19. előtt is alkalmazták.

(2)   A mintaháztartások vagy -személyek ellenőrzött helyettesítésére csak az egyes panelek első évében kerülhet sor, ha a válaszadási arány 60 % alá csökken, és az alábbi helyzetek egyike áll elő:

a)

a mintaháztartással vagy -személlyel nem lehet kapcsolatba lépni, mert az nem található vagy nem érhető el;

b)

a mintaháztartással vagy -személlyel a kapcsolatfelvétel megtörtént, de az adatfelvételt nem fejezték be, mert a háztartás vagy a személy megtagadja az együttműködést, a háztartás minden tagja ideiglenesen házon kívül van, vagy a háztartás vagy a személy nem tud választ adni, vagy az adatfelvevő személy biztonságát veszélyeztető körülmények állnak fenn.

(3)   A helyettesítő mintaháztartások vagy -személyek csoportját az adatgyűjtést megelőzően kell meghatározni. Helyettesítő mintaháztartások vagy -személyek csak ebből a csoportból választhatók.

(4)   Meghatározott eljárásokat kell követni annak érdekében, hogy a helyettesítés folyamata a lehető legteljesebb mértékben ellenőrzés alatt maradjon. Ezen eljárások körében biztosítani kell, hogy lényeges jellemzőik tekintetében a kiválasztott helyettesítők nagymértékben hasonlítsanak az általuk helyettesített háztartásokhoz vagy személyekhez.

(5)   A tagállam lakosságának legfeljebb 2 %-át adó nemzeti területegységek kizárhatók az EU-SILC-ből, továbbá kizárhatók Franciaország tengerentúli megyéi és területei is. Mindkét kizárásra egyidejűleg nem kerülhet sor.

(6)   Amennyiben az egyedi nemválaszolás vagy a lemorzsolódás (attríció) miatt a felmérés tárgyát képező egyes részsokaságok jelentős mértékben alulreprezentáltak az elért mintában, a tagállamok például túlmintavételezés, kalibrálás vagy bármely releváns módszer alkalmazása útján megteszik a szükséges intézkedéseket az ebből eredő torzulás korrigálására. A minőségjelentésben ismertetni és értékelni kell az alkalmazott módszereket, azok hatását és esetleges hátrányait.

7. cikk

Adatgyűjtési időszakok és módszerek

(1)   A közvetlenül a válaszadók által szolgáltatott adatok esetében a terepmunka időszakát úgy kell meghatározni, hogy az a lehető legközelebb essen a jövedelmi referencia-időszakhoz, a jövedelem és az aktuális változók közötti időbeli eltolódás minimalizálása érdekében.

(2)   Az egymást követő hullámokban egy adott háztartás vagy személy adatainak összegyűjtése vagy összeállítása közötti időtartamot úgy kell meghatározni, hogy az minél inkább közelítse a 12 hónapot.

(3)   A közvetlenül a válaszadók által szolgáltatott adatokat számítógéppel támogatott módszerekkel kell összegyűjteni, ideértve a számítógéppel támogatott személyes interjút (CAPI), a számítógéppel támogatott telefonos interjút (CATI) és a számítógéppel támogatott online interjút (CAWI). Az ettől eltérő eljárások alkalmazását indokolni kell.

8. cikk

A nyomon követésre vonatkozó szabályok

(1)   A mintaszemélyeket, együtt lakó személyeket és mintaháztartásokat a felmérés céljából a panel időtartama alatt a (2)–(7) bekezdésben meghatározott szabályokkal összhangban figyelemmel kell kísérni.

(2)   A felmérés tárgyát képező nemzeti területen magánháztartásba költöző mintaszemélyeket követni kell a háztartás helyére.

(3)   Azokat a mintaszemélyeket, akik átmenetileg távol vannak a háztartástól, de továbbra is a háztartás tagjának minősülnek, a háztartásban végzett felmérés során kell figyelembe venni.

(4)   Azokat a mintaszemélyeket, akik már nem tagjai magánháztartásnak, vagy akik a felmérés tárgyát képező nemzeti területen kívülre vagy egy intézménybe költöztek, törölni kell a felmérésből.

(5)   A legalább egy mintaszemélyt tartalmazó háztartásban élő együtt élő személyeket figyelemmel kell kísérni.

(6)   Törölni kell a felmérésből az olyan háztartásban lakó együtt élő személyeket, amely nem tartalmaz mintaszemélyt.

(7)   Mintaháztartást az alábbi helyzetekben kell törölni a felmérésből:

a)

a háztartás tekintetében a következő okok valamelyike miatt egy évben nem történt adatfelvétel:

1.

a lakcím nem volt megtalálható;

2.

a lakcím nem lakóingatlan vagy az ingatlant nem lakják;

3.

nincs információ arról, hogy mi történt a háztartással (a háztartás elveszett);

4.

a háztartás megtagadta az együttműködést;

b)

a háztartással a következő okok valamelyike miatt a panel első évében vagy két egymást követő évében nem történt kapcsolatfelvétel:

1.

a lakcím nem volt hozzáférhető;

2.

az egész háztartás átmenetileg távol volt vagy nem tudott válaszolni fogyatékosság, betegség vagy más súlyos ok miatt.

9. cikk

Az adatok szerkesztésére, az imputálásra, a súlyozásra és a becslésre vonatkozó közös standardok

(1)   Az adatokra szükség esetén imputálást, modellezést vagy súlyozást kell alkalmazni.

(2)   Ha komponens szinten a jövedelemmel kapcsolatos változóra adott válasz hiánya hiányzó adatot eredményez, a statisztikai imputálás megfelelő módszereit kell alkalmazni.

(3)   Ha komponens szinten a nettó jövedelemmel kapcsolatos változót közvetlenül gyűjtik be, a megfelelő statisztikai imputálási és/vagy modellezési módszereket kell alkalmazni a kívánt bruttó célváltozók eléréséhez, és fordítva.

(4)   Ha a mintaháztartásban nem válaszolnak egy egyéni kérdőívre, a súlyozás vagy imputálás megfelelő statisztikai módszereit kell alkalmazni a háztartás teljes jövedelmének becsléséhez.

(5)   Az alkalmazott eljárásnak meg kell őriznie a változók szórását és a változók közötti korrelációt. Előnyben részesülnek azok a módszerek, amelyek „hibakomponenseket” építenek be az imputált értékekbe azokkal szemben, amelyek egyszerűen imputálnak egy várt értéket.

(6)   Előnyben részesülnek a korrelációs struktúrát (vagy a változók együttes eloszlásának más jellemzőit) figyelembe vevő módszerek a marginális vagy egyváltozós megközelítésekkel szemben.

10. cikk

Az információk továbbításának formátumai

(1)   A tagállamok a változók II. mellékletben meghatározott jellemzőinek megfelelő adatokat elektronikus formában továbbítják a Bizottságnak (Eurostat).

(2)   A tagállamok az adatokat mikroadat-állományok formájában (a megfelelő súlyokkal együtt), a statisztikai adatok és a metaadatok cseréjére vonatkozó szabványnak megfelelő formában, az egységes belépési ponton keresztül továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), hogy lehetővé tegyék a Bizottság (Eurostat) számára az adatok elektronikus úton történő lehívását. Az adatokat továbbítás előtt teljes mértékben ellenőrizni és szerkeszteni kell.

(3)   A tagállamok évente továbbítják az adott év rotációs tervéhez tartozó összes almintát, függetlenül azok időtartamától. Minden almintát együtt kell továbbítani.

(4)   A tagállamok a (2) bekezdésben említett adatcsereszabványokkal összhangban továbbítják az országos sajátosságoknak megfelelő és a társadalmi juttatásokra vonatkozó változók megfelelő osztályozásával összhangban lévő mikroszimulációhoz szükséges metaadatokat.

11. cikk

Minőségjelentés

(1)   A tagállamok által alkalmazandó minőségértékelési kritériumokat és a minőségjelentés részletes tartalmát a IV. melléklet határozza meg.

(2)   A tagállamok a statisztikai adatok és metaadatok cseréjére vonatkozó szabvány alapján továbbítják a Bizottságnak (Eurostat) az e rendeletben előírt, minőséggel kapcsolatos referencia-metaadatokat. A metaadatokat az egységes belépési ponton keresztül kell elküldeni, hogy a Bizottság (Eurostat) elektronikus úton lehívhassa azokat.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 261. I, 2019.10.14., 1. o.,

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(3)  Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED) 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (angol és francia nyelven).

(4)  A Bizottság ajánlása (2009. október 29.) a Foglalkozások Egységes Nemzetközi Osztályozási Rendszerének (ISCO-08) használatáról (HL L 292., 2009.11.10., 31. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A statisztikai fogalmak meghatározásai

1.   A BRUTTÓ JÖVEDELEM ÖSSZETEVŐI

1.1.   Munkavállalói jövedelem

A munkavállalói jövedelem az a pénzbeli vagy természetbeni összes díjazás, amit a munkáltató a munkavállalónak a jövedelmi referencia-időszak alatt elvégzett munkájáért fizet.

A munkavállalói jövedelem a következőkből áll:

(1)

Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem (PY010G);

(2)

Bruttó természetbeni munkavállalói jövedelem (PY020G);

(3)

A munkáltató által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulások (PY030G).

1.1.1.   Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem (PY010G)

A munkáltató által a munkavállaló részére pénzben vagy pénzértékben fizetendő díjazás monetáris komponensére vonatkozik. Részét képezi a munkavállaló által vagy a munkavállaló nevében a munkáltató által a társadalombiztosításnak vagy adóhatóságoknak fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulás és jövedelemadók értéke.

A bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem az alábbi elemeket tartalmazza:

főállásban és bármilyen másodállásban vagy alkalmi állás(ok)ban eltöltött munkaidő vagy elvégzett munka után pénzben fizetett bér és fizetés,

nem munkával töltött idő utáni díjazás (pl. fizetett szabadság),

túlóradíj,

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezetek igazgatóinak fizetett díjazás,

teljesítménybérek,

nevelt gyermek után járó juttatások,

jutalékok, borravalók,

kiegészítő kifizetések (pl. 13. havi fizetés),

pénzben fizetett nyereségrészesedés és jutalom,

termelékenységen alapuló további kifizetések,

kihelyezés során végzett munkáért fizetett juttatás (amely a munkafeltételek részét képezi),

munkával összefüggő utazási költségek támogatása,

a munkáltatók által a munkavállalók, korábbi munkavállalók vagy más jogosult személyek részére a társadalombiztosítási rendszeren keresztül teljesített további kifizetések betegség, rokkantság, szülési szabadság vagy túlélő hozzátartozói jogcím alatt, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként,

a munkáltatók által a munkavállalóknak bér és fizetés helyett a társadalombiztosítási rendszeren keresztül teljesített kifizetések, ha a munkavállaló betegség, rokkantság vagy szülési szabadság miatt nem munkaképes, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként,

lakásköltségek után a munkáltatótól kapott pénzbeli támogatások.

A bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem nem tartalmazza az alábbiakat:

a munkáltató által a munkavégzéssel kapcsolatos kiadásokra adott költségtérítés (pl. üzleti út),

végkielégítés, amelyet a munkavállaló azért kap, mert a munkaviszonya az adott foglalkozásban szokásos nyugdíjkorhatár elérése előtt szűnt meg, valamint a létszámleépítés miatti végkielégítés (ezeket a „Munkanélküli ellátások” tartalmazzák (PY090G)),

a kizárólag munkával kapcsolatos kiadásokra, utazásra, ellátásra vagy védőruházatra vonatkozó támogatások,

egyösszegű kifizetések a szokásos nyugdíjkorhatár elérésekor (ezeket az „Öregségi ellátások” tartalmazzák (PY100G)),

szakszervezeti sztrájkpénz,

a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulásai.

1.1.2.   Bruttó természetbeni munkavállalói jövedelem (PY020G)

Azokra a nem monetáris jövedelemkomponensekre vonatkozik, amelyeket a munkáltató a foglalkoztatási csomag részeként ingyenesen vagy csökkentett áron nyújt a munkavállaló részére. (Ha bármilyen árut vagy szolgáltatást magáncélú és üzleti használatra egyaránt nyújtanak, a magáncélú felhasználást az összes felhasználás részeként kell megbecsülni és a teljes értékre alkalmazni.)

A bruttó természetbeni munkavállalói jövedelem az alábbiakat tartalmazza:

cégautó és azzal kapcsolatos költségek (adott esetben például ingyenes üzemanyag, gépjármű-biztosítás, megfelelő adók és illetékek) biztosítása magánhasználatra vagy egyaránt magáncélú és szolgálati használatra,

ingyenes vagy támogatott étkezés, ebédjegyek,

lakhatással kapcsolatos költségek megtérítése vagy kifizetése (pl. gáz, villany, víz, telefon- vagy mobiltelefon számlák),

a munkavállalónak ingyenesen vagy csökkentett bérleti díjért rendelkezésre bocsátott szállás, amely a háztartás elsődleges vagy másodlagos lakóhelyeként szolgál,

a munkáltatók által a munkavállalók részére ingyenesen vagy csökkentett áron rendelkezésre bocsátott egyéb áruk és szolgáltatások, ha azok nemzeti szinten vagy háztartások bizonyos csoportja számára a jövedelem jelentős komponensét alkotják.

Az ingyenesen nyújtott áruk és szolgáltatások értékét az ilyen áruk és szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A csökkentett áron nyújtott áruk és szolgáltatások értékét a piaci érték és a munkavállaló által fizetett összeg különbségeként kell kiszámítani.

A bruttó természetbeni munkavállalói jövedelem nem tartalmazza az alábbiakat:

a munkáltató számára az ilyen áruk és szolgáltatások nyújtása esetén felmerülő költségek, amennyiben ezek az áruk és szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a munkavállalók számára munkájuk elvégzését,

a munkahelyen történő elszállásolás, amelyet nem vehetnek igénybe azon háztartások, amelyeknek a munkavállalók tagjai,

a munkavállalóknak kizárólag vagy elsősorban a munkájukhoz szükséges eszközök, felszerelés, ruházat stb. vásárlásához adott támogatás,

a kivételes munkakörülmények miatt szükséges étkezések vagy italok,

a munkájuk jellege miatt a munkahelyen a munkavállalóknak nyújtott vagy azok számára szükséges bármilyen áruk vagy szolgáltatások (pl. előírt orvosi vizsgálat).

1.1.3.   Munkáltató kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai (PY030G)

A munkáltatói hozzájárulások a munkáltató által a jövedelmi referencia-időszak alatt a munkavállalóik érdekében a biztosítóknak (társadalombiztosítási alapoknak és magán tőkefedezeti rendszereknek) kifizetett összegek. A fogalom a szociális kockázatokkal szembeni biztosítást fedező, jogszabály által kötelezően előírt, megállapodáson alapuló vagy szerződéses hozzájárulásokat foglalja magában. Hagyományosan ide sorolandók a kötelező öregségi nyugdíjrendszerek, a kötelező egészségbiztosítás és a munkanélküli ellátás. A munkáltatói hozzájárulásokat a legtöbb munkavállaló esetében a munkáltató fizeti be, azokat a közzétett szabályoknak megfelelően levonva a bérekből.

A változó az alábbiakat foglalja magában:

munkáltatói hozzájárulás kormányzati biztosítási (társadalombiztosítási) rendszerekhez (ideértve társadalombiztosítási célra kivetett munkabéradókat).

munkáltatói hozzájárulás olyan magánnyugdíjalaphoz, amely egy adott országban meghatározott biztosítást fizető rendszer részét képezi (pl. második nyugdíj-biztosítási pillér),

kötelező munkáltatói hozzájárulás egyéb magánnyugdíjalaphoz,

kötelező vagy megállapodáson alapuló munkáltatói hozzájárulás magán egészségbiztosításhoz,

kötelező vagy megállapodáson alapuló munkáltatói hozzájárulás életbiztosításhoz,

kötelező vagy megállapodáson alapuló munkáltatói hozzájárulás más munkáltatói biztosítási rendszerekhez (pl. rokkantsági).

A változó nem tartalmazza a munkáltatók önkéntes hozzájárulásait.

1.2.   Önálló vállalkozói jövedelem

Az önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelem az az egyének által, saját maguk vagy családtagjaik tekintetében a jövedelmi referencia-időszakban kapott jövedelem, amely jelenlegi vagy korábbi önálló vállalkozói tevékenységük eredménye. Az önálló vállalkozói tevékenységek azok a tevékenységek, amelyek díjazása közvetlenül az előállított árukból és szolgáltatásokból származó nyereség (vagy a nyereség lehetőségének) függvénye (ahol a saját fogyasztás is a nyereség részének tekintendő). Az önálló vállalkozó maga hozza meg a gazdasági szervezetet érintő operatív döntéseket, vagy delegálja azokat, miközben továbbra is felelős marad a gazdasági szervezet sikeréért. (Ebben az összefüggésben a „gazdasági szervezet” kifejezés az egyszemélyes vállalkozásokat is magában foglalja.) A szabadidős tevékenységért kapott díjazás önálló vállalkozói tevékenységnek tekintendő.

Ha a gyűjtött vagy más forrásból összeállított jövedelemadatok a referencia-időszakot megelőző időszakra vonatkoznak, az adatokon alapvető kiigazításokat kell végezni, hogy azok a jövedelmi referencia-időszaknak megfelelően naprakészek legyenek.

Az önálló vállalkozói jövedelem a következőkből áll:

(1)

Önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt) (PY050G);

(2)

Saját fogyasztásra termelt áruk értéke (HY170G).

1.2.1.   Önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt) (PY050G)

Ez az alábbiakat foglalja magában:

a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet dolgozó tulajdonosaira vagy üzlettársakra háruló nettó (értékcsökkenési leírás utáni) működési nyereség vagy veszteség, levonva ebből az üzleti kölcsönök kamatait,

írásos művek, találmányok stb. után járó jogdíjak, amely nem képezi részét a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nyereségének/veszteségének,

bérleti díjak üzleti célú épületekből, járművekből, létesítményekből stb., amelyek nem képezik részét a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nyereségének/veszteségének, a bérbeadással kapcsolatos költségek, mint a kölcsönkamatok, javítási, karbantartási és biztosítási díjak levonása után.

Nem foglalja magában a következőket:

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezetek tulajdonosai által keresett igazgatói díjak (amelyek a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)),

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezetek által fizetett osztalékok (amelyek a „Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó kamat, osztalék és nyereség” alá tartoznak (HY090G)),

olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetbe fektetett tőkéből származó nyereség, amelyben a személy nem végez munkát („csendestárs”) (ez a nyereség a „Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó kamat, osztalék és nyereség” alá tartozik (HY090G)),

földterület bérleti díja és a kosztosoktól vagy albérlőktől kapott bevétel (amely a „Jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából” alá tartozik (HY040G)),

lakás bérleti díja, amely nem tartozik a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások nyeresége/vesztesége közé (amely a „Jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából” alá tartozik (HY040G)).

Az önálló vállalkozásból származó jövedelem kiszámítása az alábbiak szerint történik:

piaci kibocsátás (bruttó árbevétel, ideértve a gazdasági szervezet által termelt, az önálló vállalkozó vagy háztartása által elfogyasztott áruk értékét),

hozzáadva a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet által vásárolt, a vállalkozó és háztartásának tagjai által felhasznált áruk és szolgáltatások piaci értékét,

hozzáadva a gazdasági szervezethez tartozó pénzügyi és egyéb eszközökkel kapcsolatban kapott tulajdonból származó jövedelmet,

levonva a folyó termelőfelhasználást (anyagköltség, értékesítések költségei, forgalmazási költségek, karbantartási költségek, adminisztrációs kiadások stb.),

levonva a munkavállalói jövedelmet (munkavállalók bérei, fizetései és társadalombiztosítási hozzájárulásai),

levonva a termelési adókat és importadókat,

levonva az üzleti hitelekre fizetett kamatokat,

levonva a gazdasági szervezet által bérbevett földterület és egyéb nem saját termelésű tárgyi eszközök után fizetett bérleti díjat,

levonva az állóeszközök értékcsökkenését,

hozzáadva a támogatásokat.

A gyakorlatban, ha az önálló vállalkozó személy vagy vállalkozás adózási célokra éves mérleget készít, a nyereségből/veszteségből származó bruttó jövedelmet az utolsó 12 hónapos időszakra ebben a mérlegben feltüntetett nettó (értékcsökkenési leírás utáni) működési nyereség/veszteség alapján kell kiszámítani, a jövedelemadók és kötelező társadalombiztosítási hozzájárulások levonása előtt.

Ha az akár adózási célból, akár mérlegként elkészített éves beszámolók nem állnak rendelkezésre, az önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelmek meghatározása a vállalkozásból személyes célokra (fogyasztásra vagy megtakarítási célból, beleértve a vállalkozás által előállított vagy vásárolt, de személyes felhasználásra kivett áruk piaci értékével együtt) kivett pénz (és áru) alapján történik.

1.2.2.   Saját fogyasztásra termelt áruk értéke (HY170G)

A saját fogyasztásra termelt áruk értéke a háztartásban előállított és ugyanabban a háztartásban elfogyasztott élelmiszerek és italok értékére vonatkozik.

A saját fogyasztásra termelt áruk értéke a termelt áruk piaci értéke mínusz az előállítási folyamat során felmerült kiadások.

Ide tartozik az élelmiszerek és italok értéke, ha azok nemzeti szinten vagy háztartások bizonyos csoportjai számára jelentős jövedelem-komponenst képeznek.

Ez az érték nem tartalmazza az alábbiakat:

háztartási szolgáltatások értéke,

önálló vállalkozó által eladásra végzett termelés vagy a vállalkozásból történő kivétel (ezek az értékek az „Önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség, (jogdíjakkal együtt)” alá tartoznak (PY050G)).

1.3.   Tulajdonból származó jövedelem

A tulajdonból származó jövedelem az a felmerült költségeket nem tartalmazó jövedelem, amit pénzügyi eszközök vagy nem termelt tárgyi eszköz (földtulajdon) tulajdonosa annak ellenszolgáltatásaként kap a jövedelmi referencia-időszak alatt, hogy a pénzügyi eszközöket vagy a nem termelt tárgyi eszközöket egy másik gazdasági egység rendelkezésére bocsátotta.

A tulajdonból származó jövedelem a következőkből áll:

(1)

Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó kamat, osztalék és nyereség (HY090G);

(2)

Jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából (HY040G)

(3)

Egyéni magánnyugdíjrendszerből (kivéve az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszere (ESSPROS) alá tartozókat) kapott nyugdíjak (PY080).

1.3.1.   Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó kamat, osztalék és nyereség (HY090G)

A jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó kamat (amely nem képezi részét a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nyereségének/veszteségének), osztalék és nyereség változó magába foglalja a jövedelmi referencia-időszak alatt bankszámlák, letéti jegyek, kötvények és egyéb eszközök után kapott kamatokat, valamint az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó nyereséget és osztalékokat, amelyben a személy nem végez munkát, levonva ezekből a felmerült költségeket.

1.3.2.   Jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából (HY040G)

A jövedelmi referencia-időszak alatt kapott, tulajdon bérbeadásából származó, a költségek, pl. jelzáloghitelre fizetett kamatok, kisebb javítások, karbantartási költségek, biztosítási és egyéb díjak levonása utáni jövedelem (pl. a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nyeresége/vesztesége közé nem tartozó lakás bérbeadásából származó bérleti díj, kosztosoktól vagy bérlőktől kapott bevételek vagy földtulajdon bérbeadásából származó bevétel).

1.3.3.   Egyéni magánnyugdíjrendszerből kapott nyugdíjak (kivéve az ESSPROS alá tartozó rendszereket) (PY080)

A magánnyugdíjrendszerből (kivéve azokat, amelyek az ESSPROS alá tartoznak) kapott rendszeres nyugdíjak a jövedelmi referencia-időszak alatt kamat- vagy osztalékjövedelem formájában egyéni magánbiztosítási rendszerektől, azaz olyan teljeskörűen megszervezett alapoktól kapott nyugdíjak és járadékok, ahol a hozzájárulás a befizető döntésén múlik, és független a befizető munkáltatóitól vagy az államtól.

Ide tartoznak a következők:

egyéni magánbiztosítási rendszerből kamatként vagy osztalékként kapott öregségi, túlélő hozzátartozói, betegségi, rokkantsági vagy munkanélküli nyugdíjak.

Nem foglalja magában a következőket:

kötelező állami biztosítási rendszerektől kapott nyugdíjak,

kötelező foglalkoztatói biztosítási rendszerektől kapott nyugdíjak.

1.4.   Kapott folyó transzferek

1.4.1.   Társadalmi juttatások

A társadalmi juttatások (1) a háztartások által a jövedelmi referencia-időszak alatt kapott folyó transzferek (2), amelyeknek célja, hogy csökkentsenek egyes kockázatokból vagy szükségletekből származó pénzügyi terheket a kollektív ellátási rendszereken keresztül vagy ezeken kívül kormányzati szervek és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények útján.

A társadalmi juttatások részét képezi a kedvezményezett által a társadalombiztosítás vagy az adóhatóság felé az ellátás után fizetendő bármilyen társadalombiztosítási hozzájárulás és jövedelemadó értéke.

A társadalmi juttatásként történő besorolás céljából a kifizetésnek meg kell felelnie az alábbi két kritérium egyikének:

az érintett csoportra nézve kötelező biztosítási jellege van (a jogszabályok, szabályzatok vagy kollektív szerződés alapján),

a társadalmi szolidaritás alapelvén alapul (azaz a biztosításalapú nyugdíj esetében a biztosítási díj és a jogosultságok nincsenek arányban a biztosított személyek egyéni kockázatával).

A társadalmi juttatások közé a következők tartoznak:

(1)

Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (HY050G);

(2)

Lakhatási támogatások (HY070G);

(3)

Munkanélküli ellátások (PY090G);

(4)

Öregségi ellátások (PY100G);

(5)

Túlélő hozzátartozói ellátások (PY110G);

(6)

Betegbiztosítási ellátások (PY120G);

(7)

Rokkantsági ellátások (PY130G);

(8)

Iskoláztatással kapcsolatos támogatások (PY140G);

(9)

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (HY060G).

A társadalmi juttatások rászorultság alapján vagy nem rászorultság alapján nyújtott ellátásokként, valamint járulékfizetésen alapuló vagy nem járulékfizetésen alapuló ellátásokként csoportosíthatók.

A járulékfizetésen alapuló rendszerek olyan szociális védelmi rendszerek, amelyek a juttatásokhoz való egyéni jogosultság biztosítása érdekében járulékfizetést írnak elő a védelemben részesülő személyek vagy a nevükben más felek számára.

A nem járulékfizetésen alapuló rendszerek olyan szociális védelmi rendszerek, amelyekben az ellátásokra való jogosultság nem függ attól, hogy a védett személyek vagy a nevükben más felek fizetnek-e járulékot.

A rászorultság alapján nyújtott ellátások olyan társadalmi juttatásokat jelentenek, amelyek közvetve vagy közvetlenül függenek attól, hogy a kedvezményezett jövedelme és/vagy vagyona elér-e egy bizonyos szintet.

A nem rászorultság alapján nyújtott ellátások olyan társadalmi juttatásokat jelentenek, amelyek nem függenek attól, hogy a kedvezményezett jövedelme és/vagy vagyona elér-e egy bizonyos szintet.

A társadalmi juttatások nem tartalmazzák az alábbiakat:

olyan alapokból fizetett ellátások, amelyekbe a jogosult kizárólag önkéntes befizetéseket teljesített, függetlenül a munkáltatójától vagy az államtól (ezek az alapok az „Egyéni magánnyugdíjrendszerből kapott nyugdíjak (kivéve az ESSPROS alá tartozó rendszereket)” alá tartoznak (PY080G)).

1.4.1.1.   Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (HY050G)

A család/gyermek funkció az olyan ellátásokra vonatkozik, amelyek:

gyermeknevelés céljából pénzügyi támogatást nyújtanak háztartások részére,

pénzügyi segítséget nyújtanak olyan személyeknek, akik gyermekektől eltérő rokonokat támogatnak.

Ide tartoznak a következők:

jövedelem-szintentartási ellátás szülés esetén: átalány- vagy jövedelemfüggő kifizetések, amelyek célja, hogy a szülő számára megtérítse a szülést megelőző és/vagy az utáni időben a gyermek születése miatti vagy az örökbefogadással kapcsolatos távollétből fakadó jövedelemkiesést,

szülési támogatás: gyermek születésekor vagy örökbefogadáskor normál esetben egy összegben vagy részletekben fizetett ellátás,

szülői szabadság esetén nyújtott ellátás: az anyának vagy az apának, általában fiatalkorú gyermek nevelése céljából a munka megszakítása vagy a munkaidő csökkentése esetében fizetett ellátás,

családi vagy gyermektámogatás: eltartott gyermekkel rendelkező háztartás tagjának a gyermeknevelés költségeihez való hozzájárulás céljából fizetett rendszeres támogatás,

vagy (központi vagy helyi) kormány által akkor fizetett támogatás, ha a házastárs valamilyen oknál fogva nem fizeti a tartásdíjat vagy gyermektámogatást. A kormány által kifizetett összeg nem sorolható a HY080 és a HY081változókhoz,

egyéb pénzbeli ellátás: a családi támogatásoktól függetlenül a háztartás támogatása olyan meghatározott költségek fedezésére, mint amelyek például az egyedülálló szülős családok vagy fogyatékos gyermekeket nevelő családok különleges szükségleteiből adódnak. Ezt a támogatást rendszeresen vagy egy összegben folyósíthatják.

Nem tartoznak ide a következők:

a munkáltató által a munkavállalók részére társadalombiztosítási rendszerekből bér és fizetés helyett, szülési szabadság miatti munkaképtelenség miatt fizetett összegek, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek a kifizetések a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)),

a munkáltató által a munkavállaló részére társadalombiztosítási rendszerből a szülési szabadságra fizetett ellátás kiegészítéseként fizetett összegek, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek a kifizetések a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)).

1.4.1.2.   Lakhatási támogatások (HY070G)

A lakhatási funkció a hatóságok részéről történő olyan beavatkozásokra vonatkozik, amelynek célja segítséget nyújtani a háztartásoknak abban, hogy fedezni tudják a lakhatási költségeiket. A lakhatási támogatás alkalmazási köre meghatározásának lényeges kritériuma a támogatásra való jogosultságot jelentő rászorultság megléte.

Ide tartoznak a következők:

lakbér-hozzájárulás: a rászorultság ellenőrzésén alapuló, a hatóságok által a lakóknak ideiglenesen vagy hosszú távon a bérleti díjhoz hozzájárulásként nyújtott folyó kifizetés,

tulajdonos lakóknak nyújtott ellátás: a hatóságok által a tulajdonos lakóknak a rászorultság ellenőrzése alapján nyújtott támogatás a lakhatási költség enyhítése céljából: a gyakorlatban általában a jelzáloghitelek és/vagy kamatok fizetésében nyújtott támogatást jelent.

Nem tartoznak ide a következők:

költségvetési rendszeren keresztül kialakított szociális lakhatási politika (pl. adókedvezmények),

bármilyen tőkeátutalás (különösen beruházási célú támogatás).

1.4.1.3.   Munkanélküli ellátások (PY090G)

A munkanélküli ellátások azok az ellátások, amelyek részben vagy egészben pótolják a keresőtevékenységüket elvesztő munkanélküliek kiesett jövedelmét; a munkaerőpiacra belépő vagy ismételten belépő személyeknek biztosítják a minimum (vagy annál magasabb) jövedelmet; kompenzálják a részleges munkanélküliség miatti keresetkiesést; részben vagy egészben helyettesítik az olyan idősebb munkavállaló által elvesztett jövedelmet, akit a keresőtevékenységéből a törvényileg szabályozott nyugdíjkorhatár előtt küldenek nyugdíjba gazdasági okok miatti leépítés során; hozzájárulnak a munkát kereső egyének képzésének vagy átképzésének költségeihez; vagy segítenek a munkanélkülieknek fedezni a munkaszerzést célzó utazások vagy lakhelyváltások költségeit.

Ide tartoznak a következők:

teljes munkanélküli ellátás: a kereset elvesztését pótló ellátás olyan személy esetében, aki munkaképes és munkavégzésre rendelkezésre áll, de nem tud megfelelő munkát találni, ideértve a korábban még nem foglalkoztatott személyeket,

részleges munkanélküli ellátás: munkamegállapodásban megállapított csökkentett munkaidőben való foglalkoztatás és/vagy időszakos foglalkoztatás miatt elveszett bért vagy fizetést pótló ellátás az októl függetlenül (gazdasági recesszió vagy lassulás, üzemzavar, éghajlati viszonyok, balesetek stb.), amennyiben a munkáltató/munkavállaló viszony továbbra is fennáll,

munkaerőpiaci okok miatti korengedményes nyugdíj: rendszeres kifizetés olyan idősebb dolgozók részére, akik munkanélküliség vagy gazdasági intézkedések, például ipari ágazat vagy gazdasági szervezetek átstrukturálása miatti leépítések következtében az előírt nyugdíjkorhatár elérése előtt vonulnak nyugdíjba. Ezek a kifizetések szokásos esetben megszűnnek, ha a kérdéses személy jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra,

szakképzési támogatás: társadalombiztosítási alapok vagy állami szervezetek által olyan meghatározott munkaerőpiaci csoportok részére nyújtott kifizetések, amelyek a foglalkoztatási potenciáljuk fejlesztése érdekében szakképzésben vesznek részt,

mobilitás és beilleszkedés: társadalombiztosítási alapok vagy állami szervezetek által munkanélküli személyek részére nyújtott kifizetések a jövőbeni foglalkozásra tekintettel történő lakhelyváltás vagy foglalkozásváltás ösztönzése érdekében,

végkielégítés (az adott foglalkozásban szokásos nyugdíjkorhatár elérése előtt elbocsátott munkavállalók kompenzálását célzó ellátás),

leépítéskor fizetett kompenzáció: önhibájukon kívül, megszűnőben lévő vagy tevékenységeit szűkítő gazdasági szervezet által elbocsátott munkavállalóknak fizetett átalányösszeg,

egyéb pénzbeli ellátás: egyéb pénzügyi támogatás, különösen a tartósan munkanélküliek részére.

Nem foglalja magában a következőket:

eltartott gyermekek után fizetett családi támogatás (amely a „Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások” alá tartozik (HY050G)).

1.4.1.4.   Öregségi ellátások (PY100G)

Az öregségi ellátási funkció az öregkorral kapcsolatos kockázatok – jövedelem elvesztése, nem megfelelő jövedelem, a napi feladatok elvégzésében a függetlenség hiánya, a társadalmi életben történő csökkent részvétel stb. – elleni szociális védelem nyújtására vonatkozik.

Az öregségi ellátások közé azok az ellátások tartoznak, amelyek akkor biztosítják a jövedelem pótlását, amikor az idős személy nyugdíjba vonul a munkaerőpiacról, vagy egy bizonyos jövedelmet garantálnak egy meghatározott kor elérésekor.

Ide tartoznak a következők:

öregségi nyugdíjak: a kereső foglalkozásból az előírt nyugdíjkorhatáron nyugdíjba vonult jogosult jövedelemszintjének fenntartását vagy koros személyek jövedelmének támogatását célzó rendszeres kifizetések,

korkedvezményes öregségi nyugdíj: a vonatkozó rendszerben vagy a referenciarendszerben meghatározott előírt kort megelőzően nyugdíjba vonult jogosultak jövedelemszintjének fenntartását célzó rendszeres kifizetések. Ezek megvalósulhatnak a szokásos nyugdíj csökkentésével vagy anélkül,

részleges nyugdíj: a teljes összegű nyugdíj egy részének időszakos kifizetése olyan idős dolgozóknak, akik csökkentett munkaidőben tovább dolgoznak, vagy akiknek a szakmai tevékenységéből származó jövedelme egy meghatározott határérték alatt marad,

ápolási támogatás: időskorú személyeknek fizetett ellátás, amely segít a gyakori vagy állandó ápolásra szorulók többletköltségeinek (nem orvosi költségeinek) fedezésében, amennyiben az ellátás nem az igazolt kiadások megtérítése,

az előírt nyugdíjkorhatár után fizetett pénzbeli rokkantsági ellátás,

a szokásos nyugdíjkorhatárkor elérésekor teljesített egyösszegű kifizetések,

egyéb pénzbeli ellátás: nyugdíjazáskor vagy idős korra való tekintettel fizetett egyéb időszakos vagy egyösszegű ellátások, mint pl. átalányösszeg fizetése olyan személyeknek, akik a rendszeres öregségi nyugdíj követelményeit teljeskörűen nem teljesítik vagy akik a nyugdíjba vonuláskor kizárólag átalányösszeget biztosító rendszernek voltak tagjai.

Nem tartoznak ide a következők:

eltartott gyermekek után fizetett családi támogatás (amely a „Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások” alá tartozik (HY050G)),

munkaerőpiaci okokból vagy korlátozott munkaképesség miatti korengedményes nyugellátás (ezek a „Munkanélküli ellátások” (PY090G) vagy a „Rokkantsági ellátások” alá tartoznak (PY130G)),

olyan időskorú egyéneknek fizetett ellátás, akik gyakori vagy állandó segítségre szorulnak a gondozás többletköltségeinek fedezésében, amennyiben az ellátás az igazolt költségek megtérítését jelenti.

1.4.1.5.   Túlélő hozzátartozói ellátások (PY110G)

A túlélő hozzátartozói ellátás az az ellátás, amely a nyugdíjkorhatár alatti személyeknek a házastársuk, élettársuk vagy legközelebbi rokonuk elhalálozása esetén ideiglenes vagy állandó jövedelmet biztosít, az esetek többségében akkor, ha az elhalálozott személy volt a fő kereső.

Az ellátásra az elhalálozott személy házastársa vagy egykori házastársa, gyermekei, unokái, szülei vagy más rokonai lehetnek jogosultak. Bizonyos esetekben a családon kívül álló személy is jogosult lehet az ellátásra.

Szokásos esetben a túlélő hozzátartozói ellátást származtatott jog alapján nyújtják, azaz olyan jog alapján, amely eredetileg azon másik személy joga volt, akinek az elhalálozása az ellátásra való jogosultság feltétele.

Ide tartoznak a következők:

túlélő hozzátartozói nyugdíj: akár az előírt nyugdíjkorhatár elérése után teljesített rendszeres kifizetés olyan személy részére, akinek jogosultsága a biztosított, elhalálozott személlyel való kapcsolatából származik (özvegyek, árvák és hasonlók),

haláleseti juttatás: egyszeri kifizetés olyan személy részére, akinek a jogosultsága az elhalálozott személlyel való kapcsolatából származik (özvegyek, árvák és hasonlók),

egyéb pénzbeli ellátások: a túlélő személy származtatott joga alapján nyújtott egyéb rendszeres vagy egyösszegű kifizetések.

Nem tartoznak ide a következők:

eltartott gyermekek utáni családi támogatás (amely a „Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások” alá tartozik (HY050G)),

temetési kiadások,

a munkáltató által egyéb jogosultak részére teljesített további kifizetések a társadalombiztosítási rendszerből a túlélő hozzátartozói ellátás kiegészítése céljából, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek a kifizetések a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)).

1.4.1.6.   Betegbiztosítási ellátások (PY120G)

A betegbiztosítási ellátás az a pénzbeli ellátás, amely a betegség vagy baleset miatti ideiglenes munkaképtelenség időszaka alatt kiesett keresetet egészben vagy részben helyettesíti.

Ide tartoznak a következők:

fizetett betegszabadság: betegség vagy baleset által okozott ideiglenes munkaképtelenség miatt kiesett kereset teljes vagy részleges kompenzációja a biztosítottnak folyósított átalány vagy keresetfüggő kifizetések útján. Ezt az ellátást fizethetik független társadalombiztosítási rendszerek, de nyújthatja a munkáltató is a betegség időtartama alatt a bér vagy fizetés folyamatos folyósításával,

fizetett szabadság eltartott gyermek betegsége vagy balesete esetén,

egyéb pénzbeli ellátások: a biztosított személyek részére betegséggel vagy balesettel kapcsolatosan teljesített egyéb kifizetések.

Nem tartoznak ide a következők:

terhesség miatti ideiglenes munkaképtelenség okán kiesett kereset helyettesítését szolgáló pénzbeli ellátások (amelyek a „Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások” alá tartoznak (HY050G)),

rokkantság miatti ideiglenes munkaképtelenség okán kiesett kereset helyettesítését szolgáló pénzbeli ellátások (amelyek a „Rokkantsági ellátások” alá tartoznak (PY130G)),

a munkáltató által a munkavállaló részére a társadalombiztosítási rendszerből bér vagy fizetés helyett fizetett összeg betegség miatti munkaképtelenség esetén, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek a kifizetések a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)),

a munkáltató által a munkavállalók részére a társadalombiztosítási rendszerből betegbiztosítási ellátásként fizetett összeget kiegészítő összegek, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek a kifizetések a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)).

1.4.1.7.   Rokkantsági ellátások (PY130G)

A rokkantsági ellátás az az ellátás, amely jövedelmet biztosít azoknak az előírt nyugdíjkorhatárt még el nem érő személyeknek, akiknek a munka- és keresőképessége testi vagy szellemi fogyatékosság miatt a jogszabályokban megállapított legalacsonyabb szint alá csökkent.

A fogyatékosság az az előreláthatóan állandó vagy egy megállapított legrövidebb időszakot meghaladóan fennálló testi vagy szellemi károsodás, amely részben vagy egészben lehetetlenné teszi a gazdasági tevékenységben való részvételt vagy a normális életvitelt.

Ide tartoznak a következők:

rokkantsági nyugdíj: rendszeres kifizetés, amelynek célja, hogy fenntartsa vagy támogassa az előírt nyugdíjkorhatárt el nem érő olyan személy jövedelmét, akit rokkantsága megakadályoz abban, hogy munka- vagy keresőképessége meghaladja a jogszabályokban megállapított legalacsonyabb szintet,

korengedményes nyugdíjazás csökkent munkaképesség esetén: rendszeres kifizetések idősebb munkavállalók részére, akik az előírt nyugdíjkorhatár elérése előtt vonulnak nyugdíjba csökkent munkaképesség miatt. Szokásos esetekben ezeknek a nyugdíjaknak a folyósítása megszűnik akkor, amikor a kedvezményezett jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra,

ápolási támogatás: az előírt nyugdíjbavonulási korhatár alatti olyan rokkant személyeknek fizetett ellátás, akiknek gyakori vagy folyamatos segítségre van szükségük az ápolás (nem orvosi) többletköltségeinek fedezéséhez. Az ellátás nem lehet igazolt költségek térítése,

a fogyatékosok gazdasági integrációja: fogyatékos személyek részére fizetett támogatások a körülményeiknek megfelelő munka felvételekor (általában fogyatékosok számára fenntartott védett műhelyekben), vagy ha szakképzésben vesznek részt,

rokkantsági ellátás fogyatékos gyermekeknek saját jogon, függetlenül attól, hogy eltartottak-e vagy sem,

egyéb pénzbeli ellátások: a fenti címek alá nem tartozó rendszeres és egyösszegű kifizetések, mint például az alkalmankénti jövedelemtámogatás stb.

Nem tartoznak ide a következők:

betegség vagy serülés miatti időszakos munkaképtelenség alatti jövedelmet részben vagy egészben helyettesítő ellátás (amely a „Betegbiztosítási ellátások” alá tartozik (PY120G)),

rokkantsági ellátás jogosultjai részére fizetett családi támogatás (amely a „Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások” alá tartozik (HY050G)),

fogyatékos személyek által eltartott túlélő személyek részére fizetett ellátások, például nyugdíj (amelyek a „Túlélő hozzátartozói ellátások” alá tartoznak (PY110G)),

igazolt kiadások megtérítését szolgáló ellátás,

az előírt nyugdíjkorhatár után fizetett rokkantsági pénzbeli ellátások (amelyek az „Öregségi ellátások” alá tartoznak (PY100G)),

a munkáltató által munkavállaló vagy volt munkavállaló részére rokkantság miatti munkaképtelenség esetén bér és fizetés helyett társadalombiztosítási rendszer keretein belül fizetett összegek, amennyiben az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek a kifizetések a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)),

a munkáltató által a munkavállaló vagy volt munkavállaló részére a társadalombiztosítási rendszerből a rokkantsági ellátás kiegészítésére fizetett további összegek, ha az ilyen kifizetések külön-külön és egyértelműen nem azonosíthatók társadalmi juttatásokként (ezek az összegek a „Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem” alá tartoznak (PY010G)).

1.4.1.8.   Iskoláztatással kapcsolatos támogatások (PY140G)

Az iskoláztatással kapcsolatos támogatások ösztöndíjakra és a hallgatók által kapott egyéb oktatási célú támogatásokra vonatkoznak.

1.4.1.9.   Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (HY060G)

A „Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások” alá tartozó társadalmi juttatások a „társadalmilag kirekesztettekre” vagy a „társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettekre” vonatkoznak. A következő célcsoportok tartoznak ide: szegények, bevándorlók, menekültek, kábítószerfüggők, alkoholisták és erőszakos bűncselekmények áldozatai.

Ide tartoznak a következők:

jövedelemtámogatás: nem elégséges erőforrásokkal rendelkező személyek részére folyósított rendszeres kifizetések. A jogosultság feltételei nemcsak a személyes anyagi eszközökre vonatkozhatnak, hanem állampolgárságra, lakhelyre, korra, munkára való alkalmasságra és családi állapotra is. Az ellátás lehet korlátozott vagy korlátlan időtartamú, fizethetik az egyénnek vagy a családnak és nyújthatja a központi kormányzat vagy a helyi önkormányzat,

egyéb pénzbeli ellátások: támogatások szegényeknek és védelemre szorulóknak ahhoz, hogy enyhítsenek a szegénységükön vagy segítséget kapjanak a nehéz helyzetekben. Ez az ellátás magánkézben lévő non-profit szervezetektől is származhat.

1.4.2.   Háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek

A háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek a jövedelmi referencia-időszak alatt más háztartásoktól vagy személyektől rendszeres jelleggel kapott pénzösszegek.

A „rendszeres” nem feltétlenül jelent pontos ütemezést vagy szigorú periodicitást. Két különböző időtávról lehet szó:

vonatkozhat minden évben vagy több éven át kapott éves összegre,

vagy a rendszeres (pl. havi) bevételekre is egy rövid időtartamon át a jövedelmi referencia-időszakon belül (pl. hat hónapon át).

1.4.2.1.   Háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek (HY080G)

A háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek a (rendszeres) fogyasztási kiadások finanszírozására rendelkezésre álló kapott rendszeres kifizetésekre vonatkoznak, melyek akár éves rendszerességűek is lehetnek.

Ide tartoznak a következők:

kötelező tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

rendszeres jelleggel kapott önkéntes tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

rendszeres jelleggel kapott pénzbeli támogatás a háztartás tagjain kívüli személyektől,

rendszeres jelleggel kapott pénzbeli támogatás más országokban lévő háztartásoktól.

Nem tartoznak ide a következők:

más háztartás által rendelkezésre bocsátott ingyenes vagy támogatott lakhatás (amely a „Imputált bérleti díj” alá tartozik),

örökség és egyéb tőketranszferek, azaz az egyéb háztartásoktól kapott olyan transzferek, amelyeket a háztartás nem tekint úgy, mint amely teljes egészében a fogyasztás céljára rendelkezésre áll a jövedelmi referencia-időszakban,

ajándékok és egyéb jelentős, egyszeri és előre nem látható cash flow-k, például gépkocsi, ház vagy hasonló termék vásárlására vagy hosszú távú (több mint egy éves időszakra történő) fogyasztást finanszírozó megtakarításra,

(központi vagy helyi) kormányzat által akkor fizetett tartásdíj vagy támogatás, ha a házastárs valamilyen oknál fogva nem fizeti a tartásdíjat vagy gyermektámogatást. A kormányzat által fizetett ilyen összeg családi támogatásnak minősül („HY050” változó).

1.4.2.2.   Kapott tartásdíj (HY081G)

Ide tartoznak a következők:

kötelező tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

rendszeres jelleggel kapott önkéntes tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak.

A tartásdíj gyermekeknek és/vagy volt házastársnak címzett, ugyanabból az országból vagy egy másik országból származó bevétel.

Nem tartoznak ide a következők:

rendszeres jelleggel kapott pénzbeli támogatás a háztartás tagjain kívüli személyektől (kivéve a tartásdíjat),

rendszeres jelleggel kapott pénzbeli támogatás más országokban lévő háztartásoktól (kivéve a tartásdíjat),

más háztartás által rendelkezésre bocsátott ingyenes vagy támogatott lakhatás (amely a „Imputált bérleti díj” alá tartozik),

örökség és egyéb tőketranszferek, azaz az egyéb háztartásoktól kapott olyan transzferek, amelyeket a háztartás nem tekint úgy, mint amely teljes egészében a fogyasztás céljára rendelkezésre áll a jövedelmi referencia-időszakban,

ajándékok és egyéb jelentős, egyszeri és előre nem látható cash flow-k, például gépkocsi, ház vagy hasonló termék vásárlására vagy hosszú távú (több mint egy éves időszakra történő) fogyasztást finanszírozó megtakarításra,

(központi vagy helyi) kormányzat által akkor fizetett tartásdíj vagy támogatás, ha a házastárs valamilyen oknál fogva nem fizeti a tartásdíjat vagy gyermektámogatást. A kormányzat által fizetett ilyen összeg családi támogatásnak minősül („HY050” változó).

1.5.   Egyéb kapott jövedelem

1.5.1.   A 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott jövedelem (HY110G)

A 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott jövedelem az a bruttó jövedelem, amelyet a háztartás 16. életévet be nem töltött összes tagja a jövedelmi referencia-időszak alatt kapott.

Nem tartoznak ide a következők:

a háztartás tagjai közötti transzferek,

a háztartás szintjén összegyűjtött jövedelem (azaz a HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G és HY090G változók).

1.6.   Kamatfizetések

1.6.1.   Jelzáloghitelre fizetett kamat (HY100G)

A jelzáloghitelre fizetett kamat a háztartás fő lakhelyén fennálló jelzáloghitelre a jövedelmi referencia-időszakban fizetett kamat teljes bruttó összege, adójóváírást vagy adókedvezmény levonását megelőzően.

Nem tartoznak ide a következők:

bármely egyéb, egy időben, a jelzáloghitellel kapcsolatban teljesített tőke- vagy kamatfizetés, mint például jelzálogtörlesztési biztosítás vagy lakás- és vagyonbiztosítás,

lakhatási célú (pl. javítások, renoválás, karbantartás stb.) vagy nem lakhatási célú ismételt elzálogosításból származó összegek törlesztései,

a hitel tőkeösszegének törlesztése.

1.7.   Kifizetett folyó transzferek

Ide tartoznak a következők:

(1)

Jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások (HY140G);

(2)

Rendszeresen fizetett vagyonadó (HY120G);

(3)

Munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásai (PY030G);

(4)

Háztartások közötti rendszeres, kifizetett készpénztranszferek (HY130G).

1.7.1.   Jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások (HY140G)

A jövedelemadó a jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre vonatkozó adó. Kiszámítása az egyének, háztartások és adózási egységek tényleges vagy feltételezett jövedelmén alapul. Tartalmazza a vagyon, föld- és ingatlantulajdon után megállapított adókat is, ha ezeket a tulajdonos jövedelmének becslése alapjául használják. Az egyéni magánnyugdíjrendszerekből (kivéve az ESSPROS alá tartozókból) folyósított nyugdíjakkal kapcsolatos adókat is figyelembe kell venni.

A jövedelemadók részét képezik az alábbiak:

a jövedelmi referencia-időszak alatt a természetes személy, háztartás vagy adózási egység jövedelmére kivetett adók (foglalkoztatásból, vagyonból, vállalkozói tevékenységből, nyugdíjból stb. származó jövedelem), ideértve a munkáltatók által levont adókat, más forrásadókat és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetek tulajdonosainak a jövedelme után fizetett adókat,

a jövedelmi referencia-időszak alatt kapott adó-visszatérítés, amely a jövedelmi referencia-időszakban vagy korábbi években kapott jövedelmek után befizetett adókra vonatkozik. Ezt az értéket a kifizetett adókból le kell vonni,

fizetendő adóhátralékra kivetett késedelmi kamat és az adóhatóság által kivetett bírság.

Kivételként a nyilvántartásokból származó adatokat felhasználó tagállamok és azon más tagállamok, amelyek esetében ez a legmegfelelőbb eljárás, a jövedelmi referenciaévben „kapott jövedelem” után fizetett adókat is jelenthetik, ha ez az összehasonlíthatóságot alig érinti.

A jövedelemadók nem tartalmazzák az alábbiakat:

vadászengedélyért, fegyverviselési engedélyért vagy horgászengedélyért fizetett díjak.

A társadalombiztosítási hozzájárulások a jövedelmi referencia-időszakban állami, kötelező biztosítási rendszerek vagy vállalati társadalombiztosítási rendszerek (nyugdíj, egészségbiztosítás stb.) felé teljesített munkavállalói, önálló vállalkozói, munkanélküli, nyugdíj vagy (adott esetben) más hozzájárulások.

1.7.2.   Rendszeresen fizetett vagyonadó (HY120G)

A rendszeresen fizetett vagyonadó az az adó, amelyet a tulajdonosoknak rendszeres időközönként kell fizetniük földterület vagy épületek tulajdona vagy használata után, valamint a nettó vagyoni értékek illetve egyéb eszközök (ékszerek, luxuscikkek) után fizetendő adó. A bejelentendő rendszeresen fizetett vagyonadók azok, amelyeket a jövedelmi referencia-időszakban fizettek.

Ide tartoznak a következők:

a háztartás fő lakásának tulajdonlása után rendszeresen fizetett adó,

egyéb ingatlanok tulajdonlása után rendszeresen fizetett adó,

fizetendő adóhátralékra kivetett késedelmi kamat és az adóhatóság által kivetett bírság,

a bérlők által közvetlenül az adóhatóságnak fizetett ingatlanadók.

Nem tartoznak ide a következők:

időszakos adók, úgy mint örökösödési adók, elhalálozási illetékek és inter vivos ajándékok utáni adók,

vagyon, földtulajdon vagy ingatlan után megállapított adó, ha ezeket a tulajdonos jövedelmének becslése alapjául használják (ezek az adók a „Jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások” alá tartoznak (HY140G)),

gazdasági szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk bérelt és termelési célra használt földtulajdon, épületek vagy más vagyontárgyak utáni adók (ezek az adók termelési adók, és azokat az önálló vállalkozás jövedelmének piaci kibocsátásából kell levonni az „Önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt)” (PY050G) komponens kiszámításához).

1.7.3.   A háztartás fő lakásának tulajdonlása után rendszeresen fizetett adó (HY121G)

Ez azokra az adókra vonatkozik, amelyeket rendszeresen fizetnek azon földterület vagy épületek tulajdonjoga vagy használata után, ahol a lakást annak tulajdonosa lakja. A bejelentendő rendszeresen fizetett adók azok, amelyeket a jövedelmi referencia-időszakban fizettek.

1.7.4.   Munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásai (PY030G)

A munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásai a munkavállalói jövedelem alatt kerülnek meghatározásra.

1.7.5.   Háztartások közötti rendszeres, kifizetett készpénztranszferek

Ez azokra a rendszeres pénztranszferekre vonatkozik, amelyeket a jövedelmi referencia-időszak alatt más háztartásoknak fizettek ki.

A „rendszeres” nem feltétlenül jelent pontos ütemezést vagy szigorú periodicitást. Két különböző időtávról lehet szó:

vonatkozhat minden évben vagy több éven át kapott éves összegre,

vagy a rendszeres (pl. havi) bevételekre is a jövedelmi referencia-időszakon belüli rövid időszakon át (pl. hat hónapon át).

1.7.5.1.   Háztartások közötti rendszeres, kifizetett készpénztranszferek (HY130G)

Ez azokra a rendszeres pénztranszferekre vonatkozik, amelyeket a jövedelmi referencia-időszak alatt más háztartásoknak fizettek ki. A jövedelmekből rendszeresen, akár évente egyszer teljesített kifizetésekre vonatkozik.

Ide tartoznak a következők:

kötelező tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

rendszeres jelleggel fizetett önkéntes tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

rendszeres jelleggel fizetett pénzbeli támogatás a háztartás tagjain kívüli személyek részére,

más országokban lévő háztartások részére rendszeresen fizetett pénzbeli támogatás.

Nem tartoznak ide a tőketranszferek és a megtakarításokból származó pénzösszegek.

1.7.5.2   Fizetett tartásdíj (HY131G)

A tartásdíj ugyanabban az országban vagy egy másik országban élő gyermekeknek és/vagy volt házastársnak teljesített kifizetés.

Ide tartoznak a következők:

kötelező tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

rendszeres jelleggel fizetett önkéntes tartásdíj gyermekeknek és más jogosultnak,

Nem tartoznak ide a következők:

rendszeres jelleggel fizetett pénzbeli támogatás a háztartás tagjain kívüli személyeknek (kivéve a tartásdíjat),

rendszeres jelleggel fizetett pénzbeli támogatás más országokban lévő háztartásoknak (kivéve a tartásdíjat),

tőketranszferek és megtakarításokból származó pénzösszegek.

2.   NETTÓ JÖVEDELEMKOMPONENSEK

A nettó jövedelemkomponensek a megfelelő bruttó jövedelemkomponensekből származnak a forrásnál fizetett jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások levonását követően.

A nettó komponensek megadhatók:

(1)

A forrásnál fizetett jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások értékének levonásával;

(2)

A forrásnál fizetett jövedelemadó értékének levonásával;

(3)

A társadalombiztosítási hozzájárulások értékének levonásával.

3.   A HÁZTARTÁS ÖSSZES BRUTTÓ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÖVEDELME

3.1.   A háztartás összes bruttó jövedelmének (HY010) kiszámítása a következőképpen történik:

A háztartás összes tagja bruttó személyi jövedelemkomponenseinek összege (bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem (PY010G); cégautó (PY021G); önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt) (PY050G); egyéni magánnyugdíjrendszerből kapott nyugdíjak (kivéve az ESSPROS alá tartozó rendszereket) (PY080G), munkanélküli ellátások (PY090G); öregségi ellátások (PY100G); túlélő hozzátartozói ellátások (PY110G); betegbiztosítási ellátások (PY120G); rokkantsági ellátások (PY130G) és iskoláztatással kapcsolatos támogatások (PY140G)), plusz a háztartás szintű bruttó jövedelemkomponensek (jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából (HY040G); családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (HY050G); társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (HY060G) lakhatási támogatások (HY070G); háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek (HY080G); kamat, osztalék, nyereség jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből (HY090G); és a 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott jövedelem (HY110G)).

3.2.   A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelmének (HY020) kiszámítása a következőképpen történik:

A háztartás összes tagja bruttó személyi jövedelemkomponenseinek összege (bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem (PY010G); cégautó (PY021G); önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt) (PY050G); egyéni magánnyugdíjrendszerből kapott nyugdíjak (kivéve az ESSPROS alá tartozó rendszereket) (PY080G), munkanélküli ellátások (PY090G); öregségi ellátások (PY100G); túlélő hozzátartozói ellátások (PY110G); betegbiztosítási ellátások (PY120G); rokkantsági ellátások (PY130G) és iskoláztatással kapcsolatos támogatások (PY140G)), plusz a háztartás szintű bruttó jövedelemkomponensek (jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából (HY040G); családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (HY050G); társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (HY060G) lakhatási támogatások (HY070G); háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek (HY080G); kamat, osztalék, nyereség jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből (HY090G); és a 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott jövedelem (HY110G)), mínusz rendszeresen fizetett vagyonadó (HY120G); háztartások közötti rendszeres, kifizetett készpénztranszferek (HY130G); és jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások (HY140G)).

Ebből következően: HY020 = HY010 – HY120G – HY130G – HY140G.

A HY140G változó magában foglalja a jövedelemadó utólagos fizetését/megtérítését, a forrásnál fizetett jövedelemadót és a társadalombiztosítási hozzájárulásokat (ha alkalmazandó).

3.3.   A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme, az öregségi és a túlélő hozzátartozói ellátásokat nem tartalmazó szociális transzferek nélkül (HY022) a következőképpen határozandó meg:

Teljes rendelkezésre álló jövedelem (HY020) mínusz a teljes nettó transzferek, plusz öregségi ellátások (PY100N) és túlélő hozzátartozói ellátások (PY110N) (azaz a teljes rendelkezésre álló jövedelem (HY020) mínusz munkanélküli ellátások (PY090N); betegbiztosítási ellátások (PY120N); rokkantsági ellátások (PY130N); iskoláztatással kapcsolatos támogatások (PY140N); családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (HY050N); társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (HY060N) és lakhatási támogatások (HY070N)).

3.4.   A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme, az öregségi és a túlélő hozzátartozói ellátásokat is tartalmazó szociális transzferek nélkül (HY023) a következőképpen határozandó meg:

Teljes rendelkezésre álló jövedelem (HY020) mínusz a teljes nettó transzferek (munkanélküli ellátások (PY090N); öregségi ellátások (PY100N); túlélő hozzátartozói ellátások (PY110N); betegbiztosítási ellátások (PY120N); rokkantsági ellátások (PY130N); iskoláztatással kapcsolatos támogatások (PY140N); családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (HY050N); társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (HY060N) és lakhatási támogatások (HY070N)).

3.5.   A rendelkezésre álló ekvivalens jövedelem meghatározása a következő:

A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelmének és „ekvivalens méretének” hányadosa.

3.6.   Ekvivalens méret

Az OECD módosított ekvivalenciaskálájára utal (amely 1,0 értékű súlyt rendel az első felnőtthöz, 0,5 értékűt a háztartásban élő többi olyan személyhez, aki 14. életévét betöltötte, és 0,3 értékűt minden 14 év alatti gyermekhez).

4.   A JÖVEDELEM RÉSZÉNEK NEM TEKINTETT EGYÉB ELEMEK

4.1.   Egyéni magánnyugdíjrendszerhez való hozzájárulás (PY035G)

A jövedelmi referencia-időszakban teljesített e befizetések az egyéni háztartások által, saját kezdeményezésükre és saját érdekükből, a munkáltatótól vagy az államtól függetlenül és bármely más társadalombiztosítási rendszer keretein kívül kötött nyugdíjbiztosítási szerződésekre vonatkoznak.

Ezek a hozzájárulások az egyéni magánnyugdíjrendszerből (kivéve az ESSPROS alá tartozó rendszerekből) kapott nyugdíjak komplementer párját képezik (PY080G).

Ide tartoznak az egyéni magánnyugdíjrendszerbe öregségi, túlélő hozzátartozói, betegbiztosítási, rokkantsági és munkanélküli ellátások céljából befizetett hozzájárulások.


(1)  Az EU-SILC részét képező társadalmi juttatások a lakhatási támogatás kivételével pénzbeli juttatásokra korlátozódnak.

(2)  Ahhoz, hogy a háztartás jólétéről pontosabb képet kapjunk, a jövedelmi referencia-időszak alatt nyújtott egyösszegű juttatásokat az Eurostat technikai ajánlásainak megfelelően kell kezelni. Hasonlóképpen a jövedelmi referencia-időszakot megelőzően kapott egyösszegű kifizetések az Eurostat ajánlásai szerint vehetők figyelembe és imputálhatók.


II. MELLÉKLET

A változók technikai jellemzői

Változó azonosítója

Változó neve

Modalitási kód

Modalitási címke

Adatgyűjtési egység

Adatgyűjtés módja

Referencia-időszak

ADATGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

DB010

Az adatfelvétel éve

Év

Az adatfelvétel éve

Háztartás

Mintavételi keret

Folyó

DB020

Lakóhely szerinti ország

SCL GEO kód

Lakóhely szerinti ország

Háztartás

Mintavételi keret

Állandó

DB040

Lakóhely szerinti régió

NUTS (2 számjegy)

Régió (2 számjegy)

Háztartás

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy adatfelvevő

Folyó

DB040_F

Lakóhely szerinti régió

(jelzőváltozó)

1

NUTS szerint megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

DB050

Réteg

1–99999

Rétegazonosító

Háztartás

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy mintavételi terv

Kiválasztáskor

DB050_F

Réteg

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

2

Önreprezentáló PSU

3

Egyetlen PSU miatt összevont réteg (csak a rétegben az egyetlen PSU mellett kiválasztott háztartások esetében)

-2

Nem alkalmazható (nincs rétegezés)

DB060

Elsődleges mintavételi egység (PSU)

1–99999

Elsődleges mintavételi egység (PSU) azonosítója

Háztartás

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy mintavételi terv

Kiválasztáskor

DB060_F

Elsődleges mintavételi egység (PSU)

(jelzőváltozó)

1

A rotációt a PSU szintjén hajtják végre (a PSU be- és kirotál a mintába/mintából)

 

 

 

2

A rotációt az SSU vagy a háztartás szintjén hajtják végre (a PSU az EU-SILC teljes időtartama alatt a mintában marad)

-2

Nem alkalmazható (nincs többlépcsős mintavétel)

DB062

Másodlagos mintavételi egység (SSU)

1–99999

Másodlagos mintavételi egység (SSU) azonosítója

Háztartás

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy mintavételi terv

Kiválasztáskor

DB062_F

Másodlagos mintavételi egység (SSU)

(jelzőváltozó)

1

A rotációt a PSU szintjén hajtják végre (a PSU be- és kirotál a mintába/mintából)

 

 

 

2

A rotációt az SSU vagy a háztartás szintjén hajtják végre (a PSU az EU-SILC teljes időtartama alatt a mintában marad)

-2

Nem alkalmazható (nincs többlépcsős mintavétel)

DB070

A PSU kiválasztási sorrendje

1–99999

A PSU kiválasztási sorrendje

Háztartás

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy mintavételi terv

Kiválasztáskor

DB070_F

A PSU kiválasztási sorrendje

(jelzőváltozó)

11

A mintavételi keretre vonatkozó sorrend valamennyi EU-SILC felmérési év esetében rögzített, és a PSU-k kiválasztása egyenlő valószínűséggel történik (az explicit rétegeken belül)

 

 

 

12

A mintavételi keretre vonatkozó sorrend valamennyi EU-SILC felmérési év esetében rögzített, és a PSU-k kiválasztása egyenlőtlen valószínűséggel történik (az explicit rétegeken belül)

21

A mintavételi keretre vonatkozó sorrend idővel változhat, és a PSU-k kiválasztása egyenlő valószínűséggel történik (az explicit rétegeken belül)

22

A mintavételi keretre vonatkozó sorrend idővel változhat, és a PSU-k kiválasztása egyenlőtlen valószínűséggel történik (az explicit rétegeken belül)

-2

Nem alkalmazható (nincs szisztematikus kiválasztás)

DB075

Rotációs csoport

1-9

Rotációs csoport

Háztartás

Származtatott

Állandó

DB075_F

Rotációs csoport

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (nincs rotációs terv)

DB076

Adatfelvételi hullám

1-9

Adatfelvételi hullám

Háztartás

Származtatott

Folyó

DB076_F

Adatfelvételi hullám

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

DB110

Háztartás státusza

1

Az előző hullámhoz tartozó háztartás: az előző adatfelvétellel megegyező lakcímen

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

2

Az előző hullámhoz tartozó háztartás: az egész háztartás magánháztartásba költözött az országon belül

3

A háztartás már nem tartozik az adatfelvétel körébe: az egész háztartás kollektív háztartásba vagy intézménybe költözött az országon belül

4

A háztartás már nem tartozik az adatfelvétel körébe: a háztartás az országon kívülre költözött

5

A háztartás már nem tartozik az adatfelvétel körébe: a háztartás összes tagja elhalálozott

6

A háztartás már nem tartozik az adatfelvétel körébe: a háztartás nem tartalmaz mintaszemélyt

7

A címmel nem történt kapcsolatfelvétel: a háztartás nem megközelíthető (pl. éghajlati viszonyok miatt)

8

Új háztartás ebben a hullámban: szétvált háztartás

9

Új háztartás ebben a hullámban: új cím hozzáadása a mintához ebben a hullámban vagy az első hullámban

10

Összeolvadt háztartás

11

A címmel nem történt kapcsolatfelvétel: elveszett háztartás (nincs információ arról, hogy mi történt a háztartással)

DB110_F

Háztartás státusza

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

DB120

Kapcsolatfelvétel a címmel

11

Címmel/telefonszámmal kapcsolat felvéve

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

21

A címmel/telefonszámmal nem történt kapcsolatfelvétel: nem azonosítható/nem található

22

A címmel/telefonszámmal nem történt kapcsolatfelvétel: nem megközelíthető

23

A címmel/telefonszámmal nem történt kapcsolatfelvétel: nem létezik/nem lakóépület vagy nem magánlakás/lakatlan/nem elsődleges tartózkodási hely

DB120_F

Kapcsolatfelvétel a címmel

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (DB110 ≠ 2, 8 vagy 9)

DB130

Háztartási kérdőív eredménye

11

Háztartási kérdőív kitöltve

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

21

Elutasították az együttműködést

22

A terepmunka ideje alatt az egész háztartás ideiglenesen távol tartózkodik

23

A háztartás nem képes válaszolni (betegség, fogyatékosság stb.)

24

Egyéb ok

DB130_F

Háztartási kérdőív eredménye

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (DB120 ≠ 11 és DB110 ≠ 1)

DB135

Háztartási adatfelvétel elfogadása

1

Az adatbázisba történő adatfelvétel elfogadva

Háztartás

Származtatott

Folyó

2

Az adatfelvétel elutasítva

DB135_F

Háztartási adatfelvétel elfogadása

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (DB130 ≠ 11)

RB010

A felmérés éve

Év

A felmérés éve

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú) és a háztartás korábbi tagjai

Mintavételi keret

Folyó

RB020

Lakóhely szerinti ország

SCL GEO kód

Lakóhely szerinti ország

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú) és a háztartás korábbi tagjai

Mintavételi keret

Állandó

HB010

A felmérés éve

Év

A felmérés éve

Háztartás

Mintavételi keret

Folyó

HB020

Lakóhely szerinti ország

SCL GEO kód

Lakóhely szerinti ország

Háztartás

Mintavételi keret

Állandó

HB040

A háztartási adatfelvétel napja

1-31

A háztartási adatfelvétel napja

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

HB040_F

A háztartási adatfelvétel napja

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HB050

A háztartási adatfelvétel hónapja

1-12

A háztartási adatfelvétel hónapja

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

HB050_F

A háztartási adatfelvétel hónapja

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HB060

A háztartási adatfelvétel éve

Év

A háztartási adatfelvétel éve

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

HB060_F

A háztartási adatfelvétel éve

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

HB100

A háztartási kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

1–90

A háztartási kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

HB100_F

A háztartási kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

PB010

A felmérés éve

Év

A felmérés éve

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Mintavételi keret

Folyó

PB020

Lakóhely szerinti ország

SCL GEO kód

Lakóhely szerinti ország

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Mintavételi keret

Állandó

PB090

A személyes adatfelvétel napja

1-31

A személyes adatfelvétel napja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

PB090_F

A személyes adatfelvétel napja

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PB100

A személyes adatfelvétel hónapja

1-12

A személyes adatfelvétel hónapja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

PB100_F

A személyes adatfelvétel hónapja

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PB110

A személyes adatfelvétel éve

Év

A személyes adatfelvétel éve

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

PB110_F

A személyes adatfelvétel éve

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PB120

A személyi kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

1–90

A személyi kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

PB120_F

A személyi kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (csak nyilvántartásokból származó információk)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

AZONOSÍTÁS

DB030

Háztartás-azonosító szám

Azonosító szám

Háztartás-azonosító szám

Háztartás

Mintavételi keret vagy adatfelvevő

Folyó

RB030

Személyi azonosító szám

Azonosító szám

Személyi azonosító szám

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú) és a háztartás korábbi tagjai

Mintavételi keret vagy adatfelvevő

Állandó

RB032

A személy sorszáma a háztartásban

Szám

A személy sorszáma a háztartásban

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Mintavételi keret vagy adatfelvevő

Folyó

RB032_F

A személy sorszáma a háztartásban

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (egyszemélyes háztartás)

RB040

A háztartás jelenlegi azonosítója

Azonosító szám

A háztartás jelenlegi azonosítója

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú) és a háztartás korábbi tagjai

Mintavételi keret vagy adatfelvevő

Folyó

RB100

Mintaszemély vagy együtt élő személy

1

Mintaszemély

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Mintavételi keret vagy adatfelvevő

Állandó

2

Együtt élő személy

RB100_F

Mintaszemély vagy együtt élő személy

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HB030

Háztartás-azonosító szám

Azonosító szám

Háztartás-azonosító szám

Háztartás

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy adatfelvevő

Folyó

HB070

A háztartási kérdőívre válaszoló személy személyi azonosító száma

Azonosító szám

A háztartási kérdőívre válaszoló személy személyi azonosító száma

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

HB070_F

A háztartási kérdőívre válaszoló személy személyi azonosító száma

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

PB030

Személyi azonosító szám

Azonosító szám

Személyi azonosító szám

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Mintavételi keret, nyilvántartás vagy adatfelvevő

Állandó

PB265

Az egyéni kérdőívet kitöltő személy személyi azonosító száma

Azonosító szám

Az egyéni kérdőívet kitöltő személy személyi azonosító száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

PB265_F

Az egyéni kérdőívet kitöltő személy személyi azonosító száma

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PB260 ≠ 2)

SÚLYOK

DB080

Háztartás mintavételi súlya

Súly

Háztartás mintavételi súlya

Háztartás

Konstruált

Folyó

DB080_F

Háztartás mintavételi súlya

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (nem az első évben szerepel a felmérésben, vagy szétvált)

DB090

Háztartás keresztmetszeti súlya

Súly

Háztartás keresztmetszeti súlya

Háztartás

Konstruált

Folyó

DB090_F

Háztartás keresztmetszeti súlya

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-7

Nem alkalmazható (DB010 ≠ „a felmérés utolsó éve”)

DB095

Háztartás longitudinális súlya

Súly

Háztartás longitudinális súlya

Háztartás

Konstruált

Folyó

DB095_F

Háztartás longitudinális súlya

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (DB110 = 9 és DB010 = „a felmérés utolsó éve”)

RB050

Személyes keresztmetszeti súly

Súly

Személyes keresztmetszeti súly

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB050_F

Személyes keresztmetszeti súly

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-7

Nem alkalmazható (RB010 ≠ „a felmérés utolsó éve”)

RB060

Személyes alapsúly

Súly

Személyes alapsúly

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB060_F

Személyes alapsúly

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

RB062

Longitudinális súly (kétéves időtartam)

Súly

Longitudinális súly (kétéves időtartam)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB062_F

Longitudinális súly (kétéves időtartam)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személyről csak egy évre vannak adatok, azaz az első hullámban vett részt)

RB063

Longitudinális súly (hároméves időtartam)

Súly

Longitudinális súly (hároméves időtartam)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB063_F

Longitudinális súly (hároméves időtartam)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személyről három évnél rövidebb időre vannak adatok, azaz az első vagy második hullámban vett részt)

RB064

Longitudinális súly (négyéves időtartam)

Súly

Longitudinális súly (négyéves időtartam)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB064_F

Longitudinális súly (négyéves időtartam)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személyről négy évnél rövidebb időre vannak adatok, azaz az első, második vagy harmadik hullámban vett részt)

RB065

Longitudinális súly (ötéves időtartam)

Súly

Longitudinális súly (ötéves időtartam)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB065_F

Longitudinális súly (ötéves időtartam)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személyről öt évnél rövidebb időre vannak adatok, azaz az első, második, harmadik vagy negyedik hullámban vett részt)

-5

Nem alkalmazható (az ország négyéves panelt használ)

RB066

Longitudinális súly (hatéves időtartam)

Súly

Longitudinális súly (hatéves időtartam)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Konstruált

Folyó

RB066_F

Longitudinális súly (hatéves időtartam)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személyről hat évnél rövidebb időre vannak adatok, azaz az első, második, harmadik, negyedik vagy ötödik hullámban vett részt)

-5

Nem alkalmazható (az ország négyéves panelt használ)

RL070

A gyermekek keresztmetszeti súlya – gyermekgondozás

Súly

A gyermekek keresztmetszeti súlya – gyermekgondozás

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Konstruált

Folyó

RL070_F

A gyermekek keresztmetszeti súlya – gyermekgondozás

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (az adatfelvétel napján 12 évesnél idősebb személy)

-7

Nem alkalmazható (RB010 ≠ „a felmérés utolsó éve”)

PB040

Személyes keresztmetszeti súly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

Súly

Személyes keresztmetszeti súly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Konstruált

Folyó

PB040_F

Személyes keresztmetszeti súly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-7

Nem alkalmazható (RB010 ≠ „a felmérés utolsó éve”)

PB050

Személyes alapsúly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

Súly

Személyes alapsúly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Konstruált

Folyó

PB050_F

Személyes alapsúly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

PB060

A kiválasztott válaszadó személyes keresztmetszeti súlya

Súly

A kiválasztott válaszadó személyes keresztmetszeti súlya

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Konstruált

Folyó

PB060_F

A kiválasztott válaszadó személyes keresztmetszeti súlya

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (ország nem használja a kiválasztott válaszadó modellt)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

-7

Nem alkalmazható (PB010 ≠ „a felmérés utolsó éve”)

PB070

A kiválasztott válaszadó személyes mintavételi súlya

Súly

A kiválasztott válaszadó személyes mintavételi súlya

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Konstruált

Folyó

PB070_F

A kiválasztott válaszadó személyes mintavételi súlya

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (ország nem használja a kiválasztott válaszadó modellt)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PB080

A kiválasztott válaszadó személyes alapsúlya

Súly

A kiválasztott válaszadó személyes alapsúlya

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Konstruált

Folyó

PB080_F

A kiválasztott válaszadó személyes alapsúlya

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (ország nem használja a kiválasztott válaszadó modellt)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

INTERJÚ JELLEMZŐI

RB250

Adatok státusza

11

Információ kizárólag adatfelvételből

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Adatfelvevő

Folyó

12

Információ kizárólag nyilvántartásokból

13

Információ mindkettőből: adatfelvétel és nyilvántartások

14

Információ teljes rekord imputálásból

21

Az egyén nem tud válaszolni (betegség, fogyatékosság stb. miatt), és nincs lehetőség helyettesítésre

22

Nem küldte vissza az önkitöltős kérdőívet

23

Elutasították az együttműködést

31

A személy időlegesen távol van, és nincs lehetőség helyettesítésre

32

Kapcsolat hiánya más okokból

33

Információ hiányzik: ok ismeretlen

RB250_F

Adatok státusza

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-2

Nem alkalmazható (RB245 ≠ 1, 2 vagy 3)

HB130

Adatfelvétel módja (háztartás)

1

Papíralapú személyes interjú (PAPI)

Háztartás

Adatfelvevő

Folyó

2

Számítógéppel támogatott személyes interjú (CAPI)

3

Számítógéppel támogatott telefonos interjú (CATI)

4

Számítógéppel támogatott online interjú (CAWI)

5

Egyéb

HB130_F

Adatfelvétel módja (háztartás)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

PB260

A felmérésben való részvétel jellege

1

Közvetlen részvétel

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

2

Közvetett részvétel

PB260_F

A felmérésben való részvétel jellege

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PB270

Adatfelvétel módja (személy)

1

Papíralapú személyes interjú (PAPI)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Adatfelvevő

Folyó

2

Számítógéppel támogatott személyes interjú (CAPI)

3

Számítógéppel támogatott telefonos interjú (CATI)

4

Számítógéppel támogatott online interjú (CAWI)

5

Egyéb

PB270_F

Adatfelvétel módja (személy)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS

DB100

Városiasodás mértéke

1

Városok

Háztartás

Konstruált

Folyó

2

Kisvárosok és elővárosok

3

Vidéki térségek

DB100_F

Városiasodás mértéke

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik (a 2. hullámtól engedélyezett)

DEMOGRÁFIA

RB080

Születési év

Év

Születési év

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Állandó

RB080_F

Születési év

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

RB081

Életkor betöltött életévekben

Életkor

Életkor

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Származtatott

Folyó

RB081_F

Életkor betöltött életévekben

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

RB082

Életkor betöltött életévekben az adatfelvétel időpontjában

Életkor

Életkor

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Származtatott

Folyó

RB082_F

Életkor betöltött életévekben az adatfelvétel időpontjában

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

RB083

Születésnap az adatfelvétel időpontja előtt

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója, nyilvántartások vagy származtatott

Folyó

2

Nem

RB083_F

Születésnap az adatfelvétel időpontja előtt

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

RB090

Nem

1

Férfi

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

RB090_F

Nem

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

RB110

Tagság státusza

1

Az előző hullámokban a háztartás tagja volt vagy a háztartás jelenlegi tagja

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú) és a háztartás korábbi tagjai

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

Az előző hullám óta költözött ebbe a háztartásba egy másik mintaháztartásból

3

Az előző hullám óta költözött ebbe a háztartásba egy másik, nem a mintához tartozó háztartásból

4

Az utolsó hullám óta született háztartástag

5

Az előző hullám vagy – ha az előző hullámban nem volt kapcsolatfelvétel – az utolsó adatfelvétel óta elköltözött

6

Elhalálozott

RB110_F

Tagság státusza

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

RB120

Hová költözött el a személy

1

Magánháztartás az országban

A háztartás korábbi tagjai

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

Kollektív háztartás vagy intézmény az országban

3

Külföld

4

Elveszett

RB120_F

Hová költözött el a személy

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (RB110 ≠ 5)

RB220

Apaazonosító

Azonosító szám

Apaazonosító

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Származtatott

Folyó

RB220_F

Apaazonosító

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (az apa nem tagja a háztartásnak)

RB230

Anyaazonosító

Azonosító szám

Anyaazonosító

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Származtatott

Folyó

RB230_F

Anyaazonosító

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (az anya nem tagja a háztartásnak)

RB240

Házastárs-/partnerazonosító

Azonosító szám

Házastárs-/partnerazonosító

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Származtatott

Folyó

RB240_F

Házastárs-/partnerazonosító

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (nincs házastársa/partnere vagy a házastárs/partner nem tagja a háztartásnak)

RB245

A válaszadó státusza

1

A háztartás jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Származtatott

Folyó

2

Kiválasztott válaszadó

3

Nem kiválasztott válaszadó

4

Adatgyűjtésre nem megfelelő személy

RB245_F

A válaszadó státusza

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

PB140

Születési év

Év

Születési év

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Állandó

PB140_F

Születési év

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PB150

Nem

1

Férfi

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

PB150_F

Nem

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PB160

Apaazonosító

Azonosító szám

Apaazonosító

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Folyó

PB160_F

Apaazonosító

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (az apa nem tagja a háztartásnak)

PB170

Anyaazonosító

Azonosító szám

Anyaazonosító

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Folyó

PB170_F

Anyaazonosító

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (az anya nem tagja a háztartásnak)

PB180

Házastárs-/partnerazonosító

Azonosító szám

Házastárs-/partnerazonosító

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Folyó

PB180_F

Házastárs-/partnerazonosító

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (nincs házastársa/partnere vagy a házastárs/partner nem tagja a háztartásnak)

PB190

Családi állapot

1

Nem volt még házas

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

Házas

3

Külön élő

4

Özvegy

5

Elvált

PB190_F

Családi állapot

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PB200

Együttélés

1

Igen, van jogalapja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

Igen, nincs jogalapja

3

Nem

PB200_F

Együttélés

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÉS MIGRÁNSI HÁTTÉR

RB280

Születési ország

SCL GEO kód

Születési ország

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Állandó

FOR

Külföldön született, de a születési ország ismeretlen

RB280_F

Születési ország

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

RB290

Fő állampolgárság szerinti ország

SCL GEO kód

Fő állampolgárság szerinti ország

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

STLS

Hontalan

FOR

Külföldi állampolgárság, de ismeretlen ország

RB290_F

Fő állampolgárság szerinti ország

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

 

3

Imputált

 

4

Nem állapítható meg forrás

 

-1

Hiányzik

 

PB230

Apa születési országa

SCL GEO kód

Apa születési országa

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Állandó

FOR

Az apa külföldön született, de a születési ország ismeretlen

PB230_F

Apa születési országa

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PB240

Anya születési országa

SCL GEO kód

Anya születési országa

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Állandó

FOR

Az anya külföldön született, de a születési ország ismeretlen

PB240_F

Anya születési országa

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

A HÁZTARTÁS ÖSSZETÉTELE

RB200

Tartózkodási státusz

1

Jelenleg a háztartásban lakik

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

Időlegesen távol tartózkodik

RB200_F

Tartózkodási státusz

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

RG_Z#

Háztartástagok mátrixa

10

Partner (alacsony szint)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

11

Férj/feleség/bejegyzett élettárs (magas szint)/nem kötelező

12

Partner/élettárs (magas szint)/nem kötelező

20

Fiúgyermek/lánygyermek (alacsony szint)

21

Vér szerinti/örökbe fogadott fiúgyermek/lánygyermek (magas szint)/nem kötelező

22

Mostoha fiúgyermek/lánygyermek (magas szint)/nem kötelező

30

Meny/vő (alacsony szint; magas szint)

40

Unoka (alacsony szint; magas szint)

50

Szülő (alacsony szint)

51

Vér szerinti/örökbe fogadó szülő (magas szint)/nem kötelező

52

Mostohaszülő (magas szint)/nem kötelező

60

Após/anyós (alacsony szint; magas szint)

70

Nagyszülő (alacsony szint; magas szint)

80

Testvér (alacsony szint)

81

Vér szerinti testvér (magas szint)/nem kötelező

82

Mostohatestvér (magas szint)/nem kötelező

90

Egyéb rokon (alacsony szint; magas szint)

95

Egyéb nem rokon (alacsony szint; magas szint)

99

Nincs megadva (alacsony szint; magas szint)

RG_Z#_F

Háztartástagok mátrixa

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (egyszemélyes háztartás)

A HÁZTARTÁS ÖSSZETÉTELE – TOVÁBBI KONKRÉT RÉSZLETEK

HB110

Háztartás típusa

1

Egyszemélyes háztartás

Háztartás

Származtatott

Folyó

2

Egyedülálló szülő, akinek legalább egy gyermeke 25 évesnél fiatalabb

3

Egyedülálló szülő, akinek minden gyermeke legalább 25 éves

4

Gyermektelen pár

5

Gyermekes pár, akinek legalább egy gyermeke 25 évesnél fiatalabb

6

Gyermekes pár, akinek minden gyermeke legalább 25 éves

7

Egyéb típusú háztartás

HB110_F

Háztartás típusa

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HB120

Háztartás mérete

1-99

A háztartás tagjainak száma összesen

Háztartás

Származtatott

Folyó

HB120_F

Háztartás mérete

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

PB205

Ugyanabban a háztartásban élő partnerek

1

Jogilag megalapozott vagy jogilag nem megalapozott partnerkapcsolatban élő személy

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Folyó

2

Jogilag megalapozott vagy jogilag nem megalapozott partnerkapcsolatban nem élő személy

PB205_F

Ugyanabban a háztartásban élő partnerek

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

AZ ORSZÁGBAN TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA

RB285

A lakóhely szerinti országban való tartózkodás időtartama, befejezett években

Év

Az ebben az országban eltöltött évek száma (az adott országban a szokásos lakóhely legutóbbi létrejötte óta)

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

RB285_F

A lakóhely szerinti országban való tartózkodás időtartama, befejezett években

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (ebben az országban született és soha nem élt legalább 1 évig külföldön)

FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EURÓPAI MINIMÁLIS EGÉSZSÉGMODUL

PH010

A válaszadó általános egészségi állapota a saját megítélése szerint

1

Nagyon jó

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

3

Megfelelő (se nem jó, se nem rossz)

4

Rossz

5

Nagyon rossz

PH010_F

A válaszadó általános egészségi állapota a saját megítélése szerint

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PH020

Tartós egészségügyi probléma

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem

PH020_F

Tartós egészségügyi probléma

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PH030

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt

1

Erősen korlátozott

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Korlátozott, de nem erősen

3

Egyáltalán nem korlátozott

PH030_F

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

RCH010

Általános egészségi állapot (gyermek)

1

Nagyon jó

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (egyéni szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

3

Megfelelő (se nem jó, se nem rossz)

4

Rossz

5

Nagyon rossz

RCH010_F

Általános egészségi állapot (gyermek)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (15 évesnél idősebb személy)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

RCH020

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt (gyermek)

1

Erősen korlátozott

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (egyéni szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Korlátozott, de nem erősen

3

Egyáltalán nem korlátozott

RCH020_F

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt (gyermek)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (15 évesnél idősebb személy)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

PH040

Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása

1

Igen, legalább egy olyan alkalom volt, amikor a személynek ténylegesen szüksége volt vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Elmúlt 12 hónap

2

Nem volt olyan alkalom, amikor a személynek ténylegesen szüksége volt vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg

PH040_F

Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személynek nem volt szüksége orvosi vizsgálatra vagy kezelésre)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PH050

Az orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka

1

Nem engedhette meg (túl drága)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Elmúlt 12 hónap

2

Várólista

3

Nem volt rá idő munka, gyermek gondozása vagy más személyek gondozása miatt

4

Túl messzire kellett volna utazni, vagy nem állt rendelkezésre közlekedési eszköz

5

Orvostól/kórháztól/vizsgálattól/kezeléstől való félelem

6

Várt, hogy a probléma hátha saját magától megoldódik

7

Nem ismert megfelelő orvost/szakorvost

8

Egyéb ok

PH050_F

Az orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PH040 ≠ 1)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PH060

Szükséges fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása

1

Igen, legalább egy olyan alkalom volt, amikor a személynek ténylegesen szüksége volt fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Elmúlt 12 hónap

2

Nem volt olyan alkalom, amikor a személynek ténylegesen szüksége volt fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg

PH060_F

Szükséges fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személynek nem volt szüksége fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PH070

A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka

1

Nem engedhette meg (túl drága)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Elmúlt 12 hónap

2

Várólista

3

Nem volt rá idő munka, gyermek gondozása vagy más személyek gondozása miatt

4

Túl messzire kellett volna utazni, vagy nem állt rendelkezésre közlekedési eszköz

5

Orvostól (fogorvostól)/kórháztól/vizsgálattól/kezeléstől való félelem

6

Várt, hogy a probléma hátha saját magától megoldódik

7

Nem ismert megfelelő fogorvost

8

Egyéb ok

PH070_F

A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PH060 ≠ 1)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS (GYERMEKEK ESETÉBEN)

HCH010

Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása (gyermekek esetében)

1

Igen, volt legalább egy eset, amikor a gyermekek közül legalább egy nem részesült orvosi vizsgálatban vagy kezelésben

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Elmúlt 12 hónap

2

Nem, a gyermek(ek) szükség esetén minden egyes alkalommal részesült(ek) orvosi vizsgálatban vagy kezelésben

HCH010_F

Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása (gyermekek esetében)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a gyermekek egyikének sem volt szüksége orvosi vizsgálatra vagy kezelésre)

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HCH020

Az orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka (gyermekek esetében)

1

Nem engedhette meg (túl drága)

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Elmúlt 12 hónap

2

Várólista

3

Nem volt rá idő munka, más gyermek gondozása vagy más személyek gondozása miatt

4

Túl messzire kellett volna utazni, vagy nem állt rendelkezésre közlekedési eszköz

5

Egyéb ok

HCH020_F

Az orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka (gyermekek esetében)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (HCH010 ≠ 1)

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HCH030

Szükséges fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása (gyermekek esetében)

1

Igen, volt legalább egy eset, amikor a gyermekek közül legalább egy nem részesült fogorvosi vizsgálatban vagy kezelésben

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Elmúlt 12 hónap

2

Nem, a gyermek(ek) szükség esetén mindig részesült(ek) fogorvosi vizsgálatban vagy kezelésben

HCH030_F

Szükséges fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása (gyermekek esetében)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a gyermekek egyikének sem volt szüksége fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre)

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HCH040

A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka (gyermekek esetében)

1

Nem engedhette meg (túl drága)

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Elmúlt 12 hónap

2

Várólista

3

Nem volt rá idő munka, más gyermek gondozása vagy más személyek gondozása miatt

4

Túl messzire kellett volna utazni, vagy nem állt rendelkezésre közlekedési eszköz

5

Egyéb ok

HCH040_F

A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka (gyermekek esetében)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (HCH030 ≠ 1)

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

FŐ TEVÉKENYSÉG (ÖNMEGHATÁROZÁSSAL)

RB211

Fő tevékenység (önmeghatározással)

1

Foglalkoztatott

A háztartás valamennyi jelenlegi tagja (bármilyen életkorú)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

Munkanélküli

3

Nyugdíjas

4

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

5

Hallgató, tanuló

6

Háztartási feladatokat lát el

7

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

8

Egyéb

RB211_F

Fő tevékenység (önmeghatározással)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL032

Jelenlegi gazdasági státusz (önmeghatározással)

1

Foglalkoztatott

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Munkanélküli

3

Nyugdíjas

4

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

5

Hallgató, tanuló

6

Háztartási feladatokat lát el

7

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

8

Egyéb

PL032_F

Jelenlegi gazdasági státusz (önmeghatározással)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

PL040A

Foglalkozási viszony

1

Önálló vállalkozó alkalmazottakkal

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

Önálló vállalkozó alkalmazottak nélkül

3

Alkalmazott

4

Segítő családtag (nem fizetett)

PL040A_F

Foglalkozási viszony

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 ≠ 1)

PL040B

Foglalkozási viszony (utolsó állás)

1

Alkalmazottakat foglalkoztató önálló vállalkozó

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Utolsó helyzet

2

Önálló vállalkozó alkalmazottak nélkül

3

Alkalmazott

4

Segítő családtag (nem fizetett)

PL040B_F

Foglalkozási viszony (utolsó állás)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL016 ≠ 3 és PL032 ≠ 1)

A MUNKAKÖR FŐ JELLEMZŐI

PL051A

Foglalkozás a főállásban

ISCO-08

ISCO 2 számjegyű szinten

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

PL051A_F

Foglalkozás a főállásban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 ≠ 1)

PL051B

Foglalkozás (utolsó állás)

ISCO-08

ISCO 2 számjegyű szinten

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Utolsó helyzet

PL051B_F

Foglalkozás (utolsó állás)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL016 ≠ 3 és PL032 ≠ 1)

PL111A

A főállás helyi egységének gazdasági tevékenysége

NACE Rev. 2.

NACE Rev.2. 2 számjegyű szinten

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

PL111A_F

A főállás helyi egységének gazdasági tevékenysége

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 ≠ 1)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL111B

A helyi egység gazdasági tevékenysége (utolsó állás)

NACE Rev. 2.

NACE Rev.2. 2 számjegyű szinten

A háztartás összes legalább 16 éves tagja vagy (adott esetben) munkaképes korú kiválasztott válaszadó, akik rendelkeznek korábbi munkatapasztalattal

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Utolsó helyzet

PL111B_F

A helyi egység gazdasági tevékenysége (utolsó állás)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL016 ≠ 3 és PL032 ≠ 1 vagy nem munkaképes korú válaszadó)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL145

Teljes munkaidős vagy részmunkaidős főállás (önmeghatározással)

1

Teljes munkaidős állás

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

Részmunkaidős állás

PL145_F

Teljes munkaidős vagy részmunkaidős főállás (önmeghatározással)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 ≠ 1)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

PL141

A főállás állandósága

11

Határozott időre szóló írásbeli szerződés

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

12

Határozott időre szóló szóbeli megállapodás

21

Határozatlan időre szóló írásbeli szerződés

22

Határozatlan időre szóló szóbeli megállapodás

PL141_F

A főállás állandósága

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL040A ≠ 3)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

RÉSZLETES MUNKAERŐPIACI HELYZET

PL073

Teljes munkaidős foglalkoztatottként eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL073_F

Teljes munkaidős foglalkoztatottként eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL074

Részmunkaidős foglalkoztatottként eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL074_F

Részmunkaidős foglalkoztatottként eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL075

Önálló vállalkozóként (beleértve a segítő családtagot) teljes munkaidőben eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL075_F

Önálló vállalkozóként (beleértve a segítő családtagot) teljes munkaidőben eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL076

Önálló vállalkozóként (beleértve a segítő családtagot) részmunkaidőben eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL076_F

Önálló vállalkozóként (beleértve a segítő családtagot) részmunkaidőben eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL080

Munkanélküliként eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL080_F

Munkanélküliként eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL085

Nyugdíjasként eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL085_F

Nyugdíjasként eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL086

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelenként eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL086_F

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelenként eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL087

Tanulóként/hallgatóként eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL087_F

Tanulóként/hallgatóként eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL088

A kötelező sorkatonai szolgálatban eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL088_F

A kötelező sorkatonai szolgálatban eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-5

Nem alkalmazható (ez a fogalom az országban nem használatos)

PL089

Háztartási feladatok ellátásával eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL089_F

Háztartási feladatok ellátásával eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL090

Egyéb tevékenységgel eltöltött hónapok száma

0–12

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Származtatott

Jövedelmi referencia-időszak

PL090_F

Egyéb tevékenységgel eltöltött hónapok száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PL271

A legutóbbi munkanélküliségi időszak időtartama

0–60

Hónapok száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

A jövedelmi referencia-időszak végétől számított utolsó 5 év

PL271_F

A legutóbbi munkanélküliségi időszak időtartama

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

VEZETŐI FELADATOK

PL150

Vezetői feladatok a főállásban

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

Nem

PL150_F

Vezetői feladatok a főállásban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL040A ≠ 3)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

KORÁBBI MUNKATAPASZTALAT

PL016

Korábbi munkahely

1

A személy még soha nem volt foglalkoztatva

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

A személy csak alkalmi munkára korlátozott munkatapasztalattal rendelkezik

3

A személy rendelkezik alkalmi munkán kívüli munkatapasztalattal

PL016_F

Korábbi munkahely

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 = 1)

PL200

Keresőtevékenységgel eltöltött évek száma (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként)

0-65

Évek száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Szolgálati idő

PL200_F

Keresőtevékenységgel eltöltött évek száma (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL016 ≠ 3)

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

TEVÉKENYSÉGNAPTÁR

PL211A

Fő tevékenység januárban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211A_F

Fő tevékenység januárban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211B

Fő tevékenység februárban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211B_F

Fő tevékenység februárban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211C

Fő tevékenység márciusban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211C_F

Fő tevékenység márciusban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211D

Fő tevékenység áprilisban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211D_F

Fő tevékenység áprilisban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211E

Fő tevékenység májusban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211E_F

Fő tevékenység májusban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211F

Fő tevékenység júniusban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211F_F

Fő tevékenység júniusban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211G

Fő tevékenység júliusban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211G_F

Fő tevékenység júliusban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211H

Fő tevékenység augusztusban

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211H_F

Fő tevékenység augusztusban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211I

Fő tevékenység szeptemberben

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211I_F

Fő tevékenység szeptemberben

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211J

Fő tevékenység októberben

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211J_F

Fő tevékenység októberben

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211K

Fő tevékenység novemberben

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211K_F

Fő tevékenység novemberben

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PL211L

Fő tevékenység decemberben

1

Teljes munkaidős munkaviszony

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

2

Részmunkaidős munkaviszony

3

Teljes munkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

4

Részmunkaidős önálló vállalkozó (a segítő családtagot is beleértve)

5

Munkanélküli

6

Hallgató, tanuló

7

Nyugdíjas

8

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

9

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

10

Háztartási feladatokat lát el

11

Egyéb

PL211L_F

Fő tevékenység decemberben

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

MUNKAÓRÁK SZÁMA

PL060

A főállásban hetente általában ledolgozott munkaórák száma

1–99

Órák száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

PL060_F

A főállásban hetente általában ledolgozott munkaórák száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 ≠ 1)

-6

Változó óraszám (ha nem lehetséges négy hétnél hosszabb időtartamra átlagot megadni)

PL100

Második, harmadik stb. állásban hetente átlagosan ledolgozott munkaórák teljes száma

1–99

Órák száma

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

PL100_F

Második, harmadik stb. állásban hetente átlagosan ledolgozott munkaórák teljes száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PL032 ≠ 1)

-4

Nem alkalmazható (nincs második, harmadik stb. állás)

-6

Változó óraszám (ha nem lehetséges négy hétnél hosszabb időtartamra átlagot megadni)

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

PE041

Iskolai végzettség

0

Nem vett részt formális oktatásban, vagy a szint az ISCED 1 alatt van

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

1

ISCED 1 Alapfokú oktatás

2

ISCED 2 Alsó középfokú oktatás

3

ISCED 3 Felső középfokú oktatás

34

ISCED 3 Felső-középfokú oktatás – általános/csak a 35. életévüket betöltött személyek esetében

342

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (általános) – részleges befejezés, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáférés nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

343

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (általános) – szint befejezve, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáférés nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

344

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (általános) – szint befejezve, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáféréssel/csak a 16–34 éves személyek esetében

349

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (általános) – felsőoktatáshoz való hozzáférés megkülönböztetésének lehetősége nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

35

ISCED 3 Felső középfokú oktatás – szakképzés/csak a 35. életévüket betöltött személyek esetében

352

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (szakképzés) – részleges befejezés, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáférés nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

353

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (szakképzés) – szint befejezve, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáférés nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

354

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (szakképzés) – szint befejezve, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáféréssel/csak a 16–34 éves személyek esetében

359

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (szakképzés) – felsőoktatáshoz való hozzáférés megkülönböztetésének lehetősége nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

39

ISCED 3 Felső középfokú oktatás – ismeretlen orientáció/csak a 35. életévüket betöltött személyek esetében

392

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (ismeretlen orientáció) – részleges befejezés, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáférés nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

393

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (ismeretlen orientáció) – szint befejezve, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáférés nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

394

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (ismeretlen orientáció) – szint befejezve, felsőoktatáshoz való közvetlen hozzáféréssel/csak a 16–34 éves személyek esetében

399

ISCED 3 Felső középfokú oktatás (ismeretlen orientáció) – felsőoktatáshoz való hozzáférés megkülönböztetésének lehetősége nélkül/csak a 16–34 éves személyek esetében

4

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás

44

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás – általános

45

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás – szakképzés

49

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás – ismeretlen orientáció

5

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás

54

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás – általános

55

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás – szakképzés

59

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás – ismeretlen orientáció

6

ISCED 6 Felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

7

ISCED 7 Mesterképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

8

ISCED 8 Doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

PE041_F

Iskolai végzettség

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

RÉSZVÉTEL FORMÁLIS OKTATÁSI FORMÁKBAN (jelenleg)

RL010

Iskola előtti nevelés

0–99

Szokásos heti óraszám

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Egy szokásos hét

RL010_F

Iskola előtti nevelés

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személy életkora miatt nem vesz részt iskola előtti nevelésben VAGY tanköteles VAGY 12 évesnél idősebb)

RL020

Általános iskola

0–99

Szokásos heti óraszám

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Egy szokásos hét

RL020_F

Általános iskola

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személy életkora miatt nem vesz részt általános iskolai oktatásban VAGY 12 évesnél idősebb)

PE010

Formális oktatásban és képzésben való részvétel (hallgató vagy tanulószerződéses tanuló)

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

2

Nem

PE010_F

Formális oktatásban és képzésben való részvétel (hallgató vagy tanulószerződéses tanuló)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

PE021

A jelenlegi/legutóbbi formális oktatási vagy képzési tevékenység szintje

0

Kisgyermekkori nevelés

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Folyó

1

ISCED 1 Alapfokú oktatás

2

ISCED 2 Alsó középfokú oktatás

3

ISCED 3 Felső középfokú oktatás/csak a 35. életévüket betöltött személyek esetében

34

ISCED 3 Felső középfokú oktatás – általános/csak a 16–34 éves személyek esetében

35

ISCED 3 Felső középfokú oktatás – szakképzés/csak a 16–34 éves személyek esetében

39

ISCED 3 Felső középfokú oktatás – ismeretlen orientáció/csak a 16–34 éves személyek esetében

4

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás/csak a 35. életévüket betöltött személyek esetében

44

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás – általános/csak a 16–34 éves személyek esetében

45

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás – szakképzés/csak a 16–34 éves személyek esetében

49

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás – ismeretlen orientáció/csak a 16–34 éves személyek esetében

5

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás/csak a 35. életévüket betöltött személyek esetében

54

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás – általános/csak a 16–34 éves személyek esetében

55

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás – szakképzés/csak a 16–34 éves személyek esetében

59

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás – ismeretlen orientáció/csak a 16–34 éves személyek esetében

6

ISCED 6 Felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

7

ISCED 7 Mesterképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

8

ISCED 8 Doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

PE021_F

A jelenlegi/legutóbbi formális oktatási vagy képzési tevékenység szintje

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (PE010 ≠ 1)

ÉLETMINŐSÉG

PW010

Az élettel való elégedettség

0-10

Egyáltalán nem elégedett – Teljesen elégedett

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

PW010_F

Az élettel való elégedettség

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PW191

Másokba vetett bizalom

0-10

Egyáltalán nincs bizalommal – Teljes bizalommal van

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

PW191_F

Másokba vetett bizalom

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

ANYAGI NÉLKÜLÖZÉS

HD080

Elhasználódott bútorok cseréje

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

HD080_F

Elhasználódott bútorok cseréje

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HH050

A lakás megfelelően melegen tartható

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem

HH050_F

A lakás megfelelően melegen tartható

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HS040

Módjában áll évente egy hét szabadságot az otthonától távol tölteni

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem

HS040_F

Módjában áll évente egy hét szabadságot az otthonától távol tölteni

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HS050

Módjában áll minden második napon húst, szárnyast, halat (vagy azok vegetáriánus megfelelőjét) tartalmazó ételt fogyasztani

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem

HS050_F

Módjában áll minden második napon húst, szárnyast, halat (vagy azok vegetáriánus megfelelőjét) tartalmazó ételt fogyasztani

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HS060

Módjában áll váratlan pénzügyi kiadásokkal szembenézni

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem

HS060_F

Módjában áll váratlan pénzügyi kiadásokkal szembenézni

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HS090

Rendelkezik-e számítógéppel?

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

HS090_F

Rendelkezik-e számítógéppel?

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HS110

Rendelkezik-e gépkocsival?

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

HS110_F

Rendelkezik-e gépkocsival?

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

HS120

Hogyan sikerül fedezni a szükségleteket

1

Nagy nehézségek árán

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nehézségek árán

3

Kisebb nehézségek árán

4

Viszonylag könnyen

5

Könnyen

6

Nagyon könnyen

HS120_F

Hogyan sikerül fedezni a szükségleteket

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

PD020

Elhasználódott ruhák cseréje új (nem használt) ruhákra

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

PD020_F

Elhasználódott ruhák cseréje új (nem használt) ruhákra

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PD030

Két pár, méretben megfelelő cipő (beleértve egy pár, minden időben használható cipőt)

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

PD030_F

Két pár, méretben megfelelő cipő (beleértve egy pár, minden időben használható cipőt)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PD050

Találkozás barátokkal/családdal (rokonokkal) egy italra/közös étkezésre havonta legalább egyszer

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

PD050_F

Találkozás barátokkal/családdal (rokonokkal) egy italra/közös étkezésre havonta legalább egyszer

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PD060

Rendszeres szabadidős tevékenység

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

PD060_F

Rendszeres szabadidős tevékenység

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PD070

Lehetőség arra, hogy hetente egy kisebb összeget magára fordítson

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

PD070_F

Lehetőség arra, hogy hetente egy kisebb összeget magára fordítson

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

PD080

Internetkapcsolat otthon, személyes használatra

1

Igen

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy)

Folyó

2

Nem, nem engedhetik meg maguknak

3

Nem, egyéb okból

PD080_F

Internetkapcsolat otthon, személyes használatra

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-3

Nem alkalmazható (nem kiválasztott válaszadó (RB245 = 3))

GYERMEKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NÉLKÜLÖZÉS

HD100

Új (nem használt) ruhák

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD100_F

Új (nem használt) ruhák

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD110

Két pár, méretben megfelelő cipő (beleértve egy pár, minden időben használható cipőt)

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD110_F

Két pár, méretben megfelelő cipő (beleértve egy pár, minden időben használható cipőt)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD120

Naponta egyszer gyümölcs és zöldség

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD120_F

Naponta egyszer gyümölcs és zöldség

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD140

Naponta legalább egyszer hús, csirke vagy hal (vagy vegetáriánus megfelelője)

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD140_F

Naponta legalább egyszer hús, csirke vagy hal (vagy vegetáriánus megfelelője)

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD150

A gyermekek korának megfelelő könyvek a háztartásban

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD150_F

A gyermekek korának megfelelő könyvek a háztartásban

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD160

Szabadtéri szabadidős felszerelés

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD160_F

Szabadtéri szabadidős felszerelés

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD170

Beltéri játékok

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD170_F

Beltéri játékok

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD180

Rendszeres szabadidős tevékenység

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD180_F

Rendszeres szabadidős tevékenység

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD190

Különleges események megünneplése

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD190_F

Különleges események megünneplése

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD200

Barátok időnkénti meghívása közös játék vagy étkezés céljából

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD200_F

Barátok időnkénti meghívása közös játék vagy étkezés céljából

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD210

Részvétel olyan iskolai kirándulásokon és iskolai rendezvényeken, amelyek nem ingyenesek

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD210_F

Részvétel olyan iskolai kirándulásokon és iskolai rendezvényeken, amelyek nem ingyenesek

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (nem jár iskolába gyermek)

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD220

Megfelelő hely tanulásra, a házi feladat elkészítésére

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD220_F

Megfelelő hely tanulásra, a házi feladat elkészítésére

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (nem jár iskolába gyermek)

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

HD240

Otthontól távol töltött, legalább egyhetes nyaralás évente egyszer

1

Igen

A háztartás valamennyi jelenlegi, 15 évnél nem idősebb tagja (háztartási szint)

Háztartás válaszadója

Folyó

2

Nem, a háztartás nem engedheti meg anyagilag

3

Nem, egyéb okból

HD240_F

Otthontól távol töltött, legalább egyhetes nyaralás évente egyszer

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-4

Nem alkalmazható (a háztartásban nincs 0–15 éves gyermek)

-7

Nem alkalmazható (az adott évben nem gyűjtött változó)

FŐ LAKHATÁSI JELLEMZŐK

HH010

A lakás típusa

1

Családi ház

Háztartás

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

Ikerház vagy sorház

3

Lakás 10 lakásosnál kisebb épületben

4

Lakás legalább 10 lakásos épületben

5

Egyéb lakóhely

HH010_F

A lakás típusa

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

HH021

A lakáshasználat jogcíme

1

Tulajdonos, fennálló jelzáloghitel nélkül

Háztartás

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

2

Tulajdonos, fennálló jelzáloghitellel

3

Bérlő, piaci bérleti díj

4

Bérlő, kedvezményes bérleti díj

5

Bérlő, bérletidíjmentes

HH021_F

A lakáshasználat jogcíme

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

HH030

A háztartás rendelkezésére álló szobák száma

1–9,9

Szobák száma

Háztartás

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

10

10 vagy annál több szoba

HH030_F

A háztartás rendelkezésére álló szobák száma

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

LAKHATÁSI KÖLTSÉGEK, BELEÉRTVE A CSÖKKENTETT KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEKET

HH060

A lakott lakáshoz kapcsolódó jelenlegi bérleti díj

1–999999,99

Bérleti díj (nemzeti valutában)

Háztartás

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

HH060_F

A lakott lakáshoz kapcsolódó jelenlegi bérleti díj

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (HH021 ≠ 3 vagy 4)

HH070

Teljes lakhatási költség

0–999999,99

Lakhatási költségek, beleértve a villamos energiát, a vizet, a gázt és a fűtést

Háztartás

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Folyó

HH070_F

Teljes lakhatási költség

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

HH071

Jelzáloghitel-törlesztés

0

Nincs jelzáloghitel-törlesztés

Háztartás

Háztartás válaszadója

Folyó

1–999999,99

Jelzáloghitel-törlesztés

HH071_F

Jelzáloghitel-törlesztés

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (HH021 ≠ 2)

HS022

Csökkentett közüzemi költség

1

Igen

Háztartás

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Elmúlt 12 hónap

2

Nem

HS022_F

Csökkentett közüzemi költség

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (ez a fogalom az országban nem használatos)

GYERMEKGONDOZÁS

RL030

Gyermekgondozás intézményalapú szolgáltatás keretében iskolai órákon kívül (azok előtt/után)

0–99

Szokásos heti óraszám

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Egy szokásos hét

RL030_F

Gyermekgondozás intézményalapú szolgáltatás keretében iskolai órákon kívül (azok előtt/után)

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (a személy nem jár óvodába vagy iskolába, vagy 12 évesnél idősebb)

RL040

Gyermekgondozás napközi otthonokban

0–99

Szokásos heti óraszám

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Háztartás válaszadója vagy nyilvántartások

Egy szokásos hét

RL040_F

Gyermekgondozás napközi otthonokban

(jelzőváltozó)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Imputált

4

Nem állapítható meg forrás

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (12 évesnél idősebb személy)

RL050

Gyermekgondozás szakképzett gyermekgondozó által a gyermek otthonában vagy a gyermekgondozó otthonában

0–99

Szokásos heti óraszám

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Háztartás válaszadója

Egy szokásos hét

RL050_F

Gyermekgondozás szakképzett gyermekgondozó által a gyermek otthonában vagy a gyermekgondozó otthonában

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (12 évesnél idősebb személy)

RL060

Gyermekgondozás nagyszülők, a szülőktől eltérő családtagok, más rokonok, barátok vagy szomszédok által

0–99

Szokásos heti óraszám

A háztartás valamennyi jelenlegi, 12 évnél nem idősebb tagja (az adatfelvétel időpontjában)

Háztartás válaszadója

Egy szokásos hét

RL060_F

Gyermekgondozás nagyszülők, a szülőktől eltérő családtagok, más rokonok, barátok vagy szomszédok által

(jelzőváltozó)

1

Megadva

 

 

 

-1

Hiányzik

-2

Nem alkalmazható (12 évesnél idősebb személy)

MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

PY010G/

PY010N

Munkavállalói pénzbeli vagy pénzértékű jövedelem

0

Nincs jövedelem (ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más jövedelem értékét; ezért _F mindkét komponensét és IF-et is meg kell adni)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

1–999999,99

Jövedelem (nemzeti valutában)

PY010G_F/

PY010N_F

Munkavállalói pénzbeli vagy pénzértékű jövedelem

(kétszámjegyű jelzőváltozó: első számjegy)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Deduktív/logikai imputálás (beleértve a felső- és alsó korlát használatát, szélső érték szűrést)

4

Bruttó/nettó átváltás

5

Modellalapú imputálás

6

Donor imputálás

7

Nem lehet meghatározni a leggyakoribb forrást vagy módszert

Munkavállalói pénzbeli vagy pénzértékű jövedelem

(kétszámjegyű jelzőváltozó: második számjegy)

1

A forrásnál fizetett jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások értékének levonásával

2

A forrásnál fizetett jövedelemadó értékének levonásával

3

A társadalombiztosítási hozzájárulások értékének levonásával

4

Különböző nettó összegek keveréke

5

Bruttó

6

A jövedelemkomponens(ek) nem adóköteles(ek)

7

Nettó és bruttó összegek keveréke

8

Nem ismert

9

Nem alkalmazható (nem gyűjtött érték)

PY010G_IF/

PY010N_IF

 

-999999.99 – 999999.99

Felvett érték/Feljegyzett érték * 100

 

.

ha 0-val való osztás problémája jelentkezik

PY020G/

PY020N

Természetbeni munkavállalói jövedelem

0

Nincs jövedelem (ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más jövedelem értékét; ezért _F mindkét komponensét és IF-et is meg kell adni)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

1–999999,99

Jövedelem (nemzeti valutában)

PY020G_F/

PY020N_F

Természetbeni munkavállalói jövedelem

(kétszámjegyű jelzőváltozó: első számjegy)

1

Felmérés/adatfelvétel útján gyűjtött adat

 

 

 

2

Közigazgatási adatokból gyűjtött adat

3

Deduktív/logikai imputálás (beleértve a felső- és alsó korlát használatát, szélső érték szűrést)

4

Bruttó/nettó átváltás

5

Modellalapú imputálás

6

Donor imputálás

7

Nem lehet meghatározni a leggyakoribb forrást vagy módszert

Természetbeni munkavállalói jövedelem

(kétszámjegyű jelzőváltozó: második számjegy)

1

A forrásnál fizetett jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások értékének levonásával

2

A forrásnál fizetett jövedelemadó értékének levonásával

3

A társadalombiztosítási hozzájárulások értékének levonásával

4

Különböző nettó összegek keveréke

5

Bruttó

6

A jövedelemkomponens(ek) nem adóköteles(ek)

7

Nettó és bruttó összegek keveréke

8

Nem ismert

9

Nem alkalmazható (nem gyűjtött érték)

Természetbeni munkavállalói jövedelem

(Alternatíva: egyszámjegyű jelzőváltozó)

-4

Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel

PY020G_IF/

PY020N_IF

 

-999999.99 – 999999.99

Felvett érték/Feljegyzett érték * 100

 

.

ha 0-val való osztás problémája jelentkezik/ha _F=-4

PY021G/

PY021N

Cégautó

0

Nincs jövedelem (ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más jövedelem értékét; ezért _F mindkét komponensét és IF-et is meg kell adni)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak

1–999999,99

Jövedelem (nemzeti valutában)

PY021G_F/

PY021N_F

Cégautó

(Kétszámjegyű jelzőváltozó vagy alternatív egyszámjegyű jelzőváltozó)

 

Jövedelem-jelzőváltozó mint a PY020G_F/PY020N_F és PY020G_IF/PY020N_IF változó esetében

 

 

 

PY030G

Munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása

0

Nincs jövedelem (ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más jövedelem értékét; ezért _F mindkét komponensét és IF-et is meg kell adni)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja

Személyes adatfelvétel (ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket kivételesen helyettesítő személy) vagy nyilvántartások

Jövedelmi referencia-időszak