12.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/111


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. október 10.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 149. cikke (2) bekezdésére és 165. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet meghatározza az Uniós élelmiszer- és takarmányjog helyes alkalmazásának vizsgálatára szolgáló hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek keretét. Ez a keret magában foglalja a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokon és árukon elvégzett hatósági ellenőrzéseket.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-i hatállyal hatályon kívül helyezi a 91/496/EGK (2) és a 97/78/EK (3) tanácsi irányelvet. Ezenkívül a 2000/29/EK tanácsi irányelv (4) hatályon kívül helyezése érdekében módosítja az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5).

(3)

Annak érdekében, hogy az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében, 48. cikkében, 51. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában, 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, 54. cikke (1) és (3) bekezdésében, valamint 58. cikke a) pontjában említett kérdésekre vonatkozó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig ne alakuljon ki jogalkotási hiányosság, az (EU) 2017/625 rendelet előírja, hogy a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK tanácsi irányelv vonatkozó rendelkezései 2022. december 14-ig vagy a Bizottság által meghatározandó korábbi időpontig továbbra is alkalmazandók. A 2000/29/EK irányelv tekintetében ennek a korábbi időpontnak az (EU) 2017/625 rendelet alkalmazásának kezdőnapját követő időpontnak kell lennie.

(4)

Az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el a határállomásokon kívüli ellenőrzési pontokon elvégzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan. Az említett jogi aktus 2019. december 14-től alkalmazandó. Ugyanakkor az említett rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányainak kategóriái tekintetében csak 2020. december 14-től alkalmazandó. Ennek megfelelően a 2000/29/EK irányelv megfelelő rendelkezéseit 2020. december 13-ig továbbra is alkalmazni kell.

(5)

Az (EU) 2017/625 rendelet 54. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadott el az állatok és áruk Unióba történő beléptetésekor elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságára vonatkozóan. Az említett jogi aktus 2019. december 14-től alkalmazandó. Ugyanakkor az említett rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányainak kategóriái tekintetében csak 2022. december 14-től alkalmazandó. Ennek megfelelően a 2000/29/EK irányelv megfelelő rendelkezéseit 2022. december 13-ig továbbra is alkalmazni kell.

(6)

Ezenkívül az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadott el az Unióba való belépéskor szisztematikus hatósági ellenőrzésnek alávetendő állatok és áruk jegyzékére vonatkozóan. Az (EU) 2019/478 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) révén a jegyzékbe veendő kategóriák kiegészültek az összetett élelmiszer-készítményekkel. Ugyanakkor az említett termékek Unióba való beléptetésére vonatkozóan az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (7) megállapított követelmények csak 2021. április 21-től alkalmazandók. Az összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó meglévő követelmények 2021. április 20-ig továbbra is alkalmazandók. Ezért átmeneti intézkedésekre van szükség a 97/78/EK irányelv azon rendelkezései tekintetében, amelyek az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó kérdéseket szabályozzák.

(7)

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 58. cikkének a) pontja értelmében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadott el az Unióba való belépésükkor ideiglenesen fokozott hatósági ellenőrzésnek alávetendő áruk jegyzékére, illetve a közös egészségügyi beléptetési okmány formátumára vonatkozóan. Ezek a jogi aktusok az (EU) 2017/625 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandók.

(8)

Az (EU) 2017/625 rendelet 48. cikke és 51. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontja értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadott el a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alóli mentességre, valamint az árutovábbítással és átrakodással kapcsolatos egyedi szabályok megállapítására vonatkozóan. Ezek a jogi aktusok az (EU) 2017/625 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandók.

(9)

Ezért az (EU) 2017/625 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

mivel az ebben a jogi aktusban meghatározott szabályok kapcsolódnak egymáshoz, és együtt kerülnek alkalmazásra, indokolt azokat egyetlen jogi aktusban meghatározni, nem pedig több különálló, számos kereszthivatkozást tartalmazó és az átfedések kockázatát hordozó jogi aktusban.

(11)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet és a fent említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendeletek 2019. december 14-től alkalmazandók, e rendeletet is az említett időponttól kezdve kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/625 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/625 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 149. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) 2019. december 13-ig e rendelet rendelkezései helyett a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelv vonatkozó rendelkezései alkalmazandók az e rendelet 47. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 48. cikkében, 51. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában, 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, 54. cikkének (1) és (3) bekezdésében és 58. cikkének a) pontjában szabályozott kérdések tekintetében.

 

2021. április 20-ig az e rendelet 47. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó kérdések tekintetében e rendelet vonatkozó rendelkezése helyett a 97/78/EK irányelvnek az azokat szabályozó rendelkezései alkalmazandók.”

2.

A 165. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A 2000/29/EK irányelv által szabályozott kérdések tekintetében 2019. december 15-től – amikortól a szóban forgó irányelv hatályát veszti – az irányelv vonatkozó rendelkezései helyett e rendelet 47. cikkének (2) bekezdése, 48. cikke, 51. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontja és 58. cikkének a) pontja alkalmazandó.

 

Az e rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott kérdések tekintetében az említett rendelkezések helyett a 2000/29/EK irányelv vonatkozó rendelkezései 2020. december 13-ig továbbra is alkalmazandók.

 

Az e rendelet 54. cikkének (1) és (3) bekezdésében szabályozott kérdések tekintetében az említett rendelkezések helyett a 2000/29/EK irányelv vonatkozó rendelkezései 2022. december 13-ig továbbra is alkalmazandók.”

2. cikk

E rendelet hatálybalépése és alkalmazása

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Tanács 91/496/EGK irányelve (1991. július 15.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állategészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.).

(3)  A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).

(4)  A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2019/478 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 14.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő szállítmánykategóriák tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2019.3.25., 4. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.).