12.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/99


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2125 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. október 10.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fából készült csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzéseinek elvégzésére, a bizonyos szállítmányok bejelentésére és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 45. cikke (4) bekezdésére és 77. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet az emberek, az állatok és a növények egészségének védelme, az állatjólét biztosítása, valamint – a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában – a környezet védelme érdekében meghatározza többek között a harmadik országokból az Unió területére beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos, az uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtásának kereteit.

(2)

Közismert, hogy a különféle tárgyak esetében használható fa csomagolóanyagok a növénykárosítók behurcolásának és terjedésének forrását jelentik. A csomagolóládák, dobozok, rekeszek, kábeldobok és csévék/orsók, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok, egyéb raklapok, raklapkeretek és alátétfa – függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál – tartoznak többek között a fa csomagolóanyagok azon formái közé, amelyek károsító-behurcolási útvonalat képezhetnek és ezáltal kockázatot jelentenek a növénykárosítóknak az Unióban való elterjedése szempontjából. Az Unió területére szállítóeszközön érkező fa csomagolóanyagok mennyisége jelentős.

(3)

Az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 43. és 96. cikke meghatározza a fa csomagolóanyagoknak az Unió területére történő behozatalára vonatkozó különös behozatali feltételeket. Az (EU) 2017/625 rendelet 77. cikke (1) bekezdésének d) pontja felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy szabályokat határozzon meg az egyedi hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 rendelet 44. cikkének (3) bekezdésében említett helyeken egyrészt annak vizsgálata céljából történő elvégzésére vonatkozóan, hogy a fa csomagolóanyagok megfelelnek-e e követelményeknek, másrészt a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedéseket illetően.

(4)

Az Unió területére beléptetett fa csomagolóanyagokon végzett ellenőrzések hatékonyságának biztosítása és a növénykárosítók behurcolásával vagy elterjedésével kapcsolatos kockázat elkerülése érdekében szabályokat kell elfogadni az (EU) 2017/625 rendeletben foglalt, az egyedi hatósági ellenőrzések elvégzésére és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok kiegészítésére.

(5)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a fa csomagolóanyagokra vonatkozó különös behozatali feltételek nem vonatkoznak azon anyagokra, amelyek a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó, a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló 15. számú nemzetközi szabványban (ISPM15) megállapított mentességek hatálya alá tartoznak. Ezért az ilyen anyagokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(6)

Az illetékes hatóságoknak kockázatokat figyelembe vevő megközelítésen alapuló felügyeleti tervet kell kidolgozniuk azon szállítmányok azonosítása céljából, amelyeknél olyan fa csomagolóanyagokat alkalmaznak, amelyek a legnagyobb növényegészségügyi kockázatot jelenthetik az Unió területén, és amelyeket ezért egyedi hatósági ellenőrzés alá kell vonni.

(7)

Az illetékes hatóságoknak a felügyeleti terv alapján kell kiválasztaniuk a fa csomagolóanyagok szállítmányait az egyedi hatósági ellenőrzés végrehajtása céljából. Ezen túlmenően az illetékes hatóságok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az illetékes hatóságok által végzendő egyedi hatósági ellenőrzések végrehajtása céljából megköveteljék a vámhatóságoktól, hogy az egyedi hatósági ellenőrzések elvégzéséig szükség esetén lefoglaljanak olyan kiválasztott szállítmányokat, amelyek fa csomagolóanyagot tartalmaznak.

(8)

A fa csomagolóanyag nem szerepel az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, a határállomásokon hatósági ellenőrzésnek alávetendő áruk jegyzékében.

(9)

Az (EU) 2017/625 rendelet 45. cikkének (4) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy határozza meg azon eseteket és feltételeket, amelyek fennállásakor az illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy a vállalkozók bejelentést tegyenek bizonyos olyan áruk érkezéséről, amelyek nem tartoznak a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések hatálya alá.

(10)

Ahhoz, hogy hatékony módon tudják megtervezni és elvégezni a fa csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzését, az illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy megköveteljék a vállalkozóktól, hogy előzetesen, észszerű időn belül tájékoztassák őket azon szállítmányok érkezéséről, amelyek fa csomagolóanyagot tartalmaznak.

(11)

Ezért a fa csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzésére vonatkozóan az e rendeletben megállapított szabályokon felül elő kell írni azt a lehetőséget, hogy az illetékes hatóságok megköveteljék a vállalkozóktól, hogy előzetesen értesítsék őket az ilyen szállítmányok érkezéséről. Az ilyen értesítésekhez a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere használható, amelyet a Bizottság hozott létre és kezel az (EU) 2017/625 rendelet 131. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Az illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy a szállítmányért felelős vállalkozók a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén, a meglévő nemzeti információs rendszereken keresztül vagy az illetékes hatósággal egyeztetett más módon az illetékes hatóság által meghatározott észszerű időn belül előzetes értesítést küldjenek a szállítmány érkezéséről.

(12)

Az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikkében említett közös egészségügyi beléptetési okmányt arra kell használni, hogy az egyedi hatósági ellenőrzések eredményeit rögzítsék a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében. A hatósági ellenőrzések rögzített eredményei áttekintést adnak a fa csomagolóanyagokon a tagállamokban végzett egyedi hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos helyzetről, ami alapul szolgál az Unió területének a növénykárosítók terjedésével szembeni védelmére irányuló további intézkedésekhez.

(13)

E rendelet rendelkezéseit az (EU) 952/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megfelelő rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(14)

Amennyiben az illetékes hatóság a károsítóknak az Unióba történő behurcolásával vagy terjedésével kapcsolatos kockázat elkerülése érdekében az (EU) 2017/625 rendelet 66. cikke (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerint elrendeli a nem megfelelő fa csomagolóanyagnak az Unió területén kívül található rendeltetési helyre való visszaküldését, a nem megfelelő fa csomagolóanyagnak addig vámfelügyelet alatt kell maradnia, amíg el nem hagyja az Unió területét.

(15)

Ha az uniós szabad forgalomba bocsátás helyén vagy a rendeltetési helyen végzett fizikai ellenőrzések során nem megfelelő fa csomagolóanyagot találnak, azt azonnal meg kell semmisíteni, tekintettel arra, hogy nagyobb az uniós zárlati károsítók terjedésének kockázata, ami kevésbé hatékony eszközökkel nem akadályozható meg.

(16)

Az (EU) 2017/625 rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. Ennek megfelelően az e rendeletben megállapított szabályokat is ettől az időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet szabályokat állapít meg az Unió területére beléptetett áruk alátámasztására, védelmére vagy szállítására szolgáló fa csomagolóanyagok vagy fatermékek (a papírtermékek kivételével) (a továbbiakban: fa csomagolóanyagok) egyedi hatósági ellenőrzésének végrehajtására vonatkozóan, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, valamint intézkedéseket a szabályoknak való meg nem felelés esetére.

(2)   Ez a rendelet ezenkívül meghatározza azon eseteket és feltételeket, amelyek fennállásakor az illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy a vállalkozók bejelentést tegyenek az Unió területére beléptetett bizonyos szállítmányok érkezéséről, amelyek fa csomagolóanyagot tartalmaznak.

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett fa csomagolóanyagokra, amelyek a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló 15. számú nemzetközi szabványban (ISPM15) megállapított mentességek hatálya alá tartoznak.

2. cikk

Felügyeleti terv

Az illetékes hatóságok legalább az alábbiak figyelembevételével kockázatelemzésen alapuló felügyeleti tervet dolgoznak ki a fa csomagolóanyagokra vonatkozóan:

a)

az előző években az illetékes hatóságok által a fa csomagolóanyagokon végzett egyedi hatósági ellenőrzések száma és eredményei a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréből származó információk alapján;

b)

a szállítmányokért felelős harmadik ország, exportőr vagy vállalkozó korábbi megfelelése az (EU) 2016/2031 rendeletnek, különösen annak 43. cikke (1) bekezdésének és 96. cikke (1) bekezdése első albekezdése a) pontjának;

c)

adott esetben vámhatóságoktól vagy más forrásból származó információk az Unióba beléptetett, fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmányok számáról és a szállítmány származási országáról.

3. cikk

Szállítmányokra vonatkozó értesítés

Az illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy a szállítmányért felelős vállalkozók a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén, meglévő nemzeti információs rendszereken keresztül vagy az illetékes hatósággal egyeztetett más módon az illetékes hatóság által meghatározott észszerű időn belül előzetes értesítést küldjenek az Unió területére beléptetett, fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmányok érkezéséről.

4. cikk

A fa csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzései

(1)   Az illetékes hatóságok az alábbiak alapján választják ki fizikai ellenőrzésre a fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmányokat:

a)

a 2. cikkben említett felügyeleti terv;

b)

adott esetben a 3. cikkben említett értesítésekben szolgáltatott információk; valamint

c)

a rendelkezésükre álló bármely más releváns információ.

(2)   Az illetékes hatóságok elvégzik az (1) bekezdésnek megfelelően kiválasztott szállítmányok fizikai ellenőrzését, hogy megvizsgálják, eleget tesznek-e az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében és 96. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában megállapított behozatali követelményeknek.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdés szerinti fizikai ellenőrzések céljából és az ellenőrzések időtartamára szükségesnek tartják, az illetékes hatóságok megkövetelhetik a vámhatóságoktól, hogy foglalják le azon kiválasztott szállítmányokat, amelyek fa csomagolóanyagot tartalmaznak.

(4)   Az egyedi hatósági ellenőrzések végrehajtása során az illetékes hatóságok számára biztosítani kell a teljes szállítmányhoz való hozzáférést oly módon, hogy a (2) bekezdésben említett fizikai ellenőrzéseket a szállítmányban lévő fa csomagolóanyag egészén el lehessen végezni.

(5)   Az illetékes hatóság a fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmány lefoglalásának kezdetétől számított három munkanapon belül benyújtja a vámhatóságoknak a lefoglalt szállítmány ellenőrzésének eredményeit.

(6)   Amennyiben a fizikai ellenőrzéseket nem lehet elvégezni a fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmány lefoglalásának kezdetétől számított három munkanapon belül, az illetékes hatóságok az ellenőrzések elvégzése érdekében kérhetik a vámhatóságoktól, hogy a szállítmányt további három munkanapra foglalják le.

Ebben az esetben a vámhatóságok akkor bocsáthatják szabad forgalomba a szállítmányt, ha a szállítmányért felelős vállalkozó különválasztja a fa csomagolóanyagot a szállítmánytól, ha ez technikailag megvalósítható.

(7)   A vámhatóságok által a (3) bekezdés szerint lefoglalt szállítmányt szabad forgalomba kell bocsátani, ha az illetékes hatóságok a lefoglalás kezdetétől számított három munkanapon belül nem nyújtják be az ellenőrzések eredményeit az (5) bekezdésnek megfelelően, vagy nem kérik a vámhatóságoktól, hogy a (6) bekezdésnek megfelelően további három munkanapra foglalják le a szállítmányt.

5. cikk

Az egyedi hatósági ellenőrzések eredményeinek bejelentése

(1)   Miután elvégezték a 4. cikk szerinti egyedi hatósági ellenőrzéseket, az illetékes hatóságok:

a)

az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említettek szerint rögzítik a közös egészségügyi beléptetési okmányban az egyedi hatósági ellenőrzések eredményeit;

b)

a fa csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzéseinek eredményeit beküldik a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe, közvetlenül vagy a meglévő nemzeti rendszereken keresztül; valamint

c)

értesítik a fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmányokért felelős vállalkozót és a vámhatóságokat az egyedi hatósági ellenőrzések eredményeiről.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóságok egy közös egészségügyi beléptetési okmányon keresztül értesítik a fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmányért felelős vállalkozót az egyedi hatósági ellenőrzések eredményeiről, a vállalkozónak meg kell adnia a közös egészségügyi beléptetési okmány – mint a 952/2013/EU rendelet 163. cikke szerinti alátámasztó okmány – hivatkozási számát minden vám-árunyilatkozathoz, amelyet ehhez a szállítmányhoz nyújtanak be a vámhatóságoknak.

6. cikk

Meg nem felelés esetén meghozandó intézkedések

(1)   Az illetékes hatóságoknak az (EU) 2017/625 rendelet 66. cikkének megfelelően el kell rendelniük azon fa csomagolóanyagok megsemmisítését, visszaküldését vagy különleges kezelését, amelyek nem tesznek eleget az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében és 96. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában megállapított követelményeknek.

Ha azonban a 4. cikk szerinti fizikai ellenőrzések során ilyen nem megfelelő fa csomagolóanyagot találnak a szállítmány uniós szabad forgalomba bocsátásának helyén vagy a szállítmány rendeltetési helyén – amint azt az (EU) 2017/625 rendelet 44. cikke (3) bekezdésének c) és e) pontja említi –, az illetékes hatóságoknak el kell rendelniük, hogy az érintett vállalkozó haladéktalanul semmisítse meg a fa csomagolóanyagot. A megsemmisítés előtt és alatt úgy kell kezelni a fa csomagolóanyagot, hogy megelőzzék az (EU) 2016/2031 rendelet 4. cikkének meghatározása szerinti uniós zárlati károsítók terjedését.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a szállítmányért felelős vállalkozó az (EU) 2017/625 rendelet 66. cikke (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerint küldje vissza a nem megfelelő fa csomagolóanyagot az Unió területén kívülre, a nem megfelelő fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmánynak a megfelelő vámeljárás szerint mindaddig vámfelügyelet alatt kell maradnia, amíg a nem megfelelő fa csomagolóanyag el nem hagyja az Unió területét.

7. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).