6.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2074 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. szeptember 23.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött bizonyos állat- és áruszállítmányok egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 77. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

MIVEL:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet értelmében a Bizottságnak meg kell határoznia az említett rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett állatok és áruk azon szállítmányai egyedi hatósági ellenőrzésének végrehajtására vonatkozó szabályokat, amelyek az Unióból származnak, és amelyeket valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldenek.

(2)

Az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött bizonyos állatokra és árukra vonatkozóan az Unióba való beléptetésük szerinti határállomáson okmányellenőrzést, azonosítást és adott esetben fizikai ellenőrzést kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jog követelményeinek. Ezen ellenőrzéseknek különösen azt kell biztosítaniuk, hogy az állatok alkalmasak legyenek a rendeltetési helyükre történő további szállításra, valamint hogy teljesüljenek az állatjóléti követelmények.

(3)

A 97/78/EK tanácsi irányelv (2) 15. cikke megállapítja azon állategészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, amelyeket a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően visszaküldött uniós eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő újbóli behozatala engedélyezésének céljából el kell végezni. Az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-i hatállyal hatályon kívül helyezi a 97/78/EK irányelvet, és annak helyébe lép.

(4)

Az állat- és közegészségügy magas szintű védelmének biztosítása érdekében bizonyos kiigazításokkal fenn kell tartani a 97/78/EK irányelv 15. cikkében meghatározott követelményeket, figyelembe véve az említett cikkben meghatározott követelmények alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, valamint az (EU) 2017/625 rendelet által létrehozott új jogi keretet.

(5)

Különösen annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az állatbetegségek vagy a növénykárosítók Unióba történő behurcolásának és az Unióban történő elterjedésének elkerülését, a tagállamok illetékes hatóságainak biztosítaniuk kell, hogy az Unióba visszaküldött uniós eredetű szállítmányok megfeleljenek az ilyen szállítmányok Unióba történő újbóli behozatala tekintetében – adott esetben – az állategészségügyre, az állati melléktermékekre vagy a növényegészségügyre vonatkozó szabályozásban meghatározott követelményeknek.

(6)

Az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött állati eredetű termékek és összetett termékek szállítmányai közegészségügyi kockázatot jelenthetnek. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett szállítmányok megfeleljenek az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, élelmiszerekre és élelmiszer-biztonságra vonatkozó szabályoknak, helyénvaló előírni, hogy az Unióba történő beléptetés helye szerinti határállomás illetékes hatóságai engedélyezzék az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendeletben (3) felsorolt állati eredetű termékek, valamint a 2007/275/EK bizottsági határozatnak (4) megfelelően a határállomásokon végzett állategészségügyi ellenőrzések hatálya alá tartozó összetett termékek újbóli behozatalát, amennyiben a szóban forgó termékek megfelelnek a további egyedi követelményeknek.

(7)

Biztosítani kell, hogy az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött állati eredetű termékek és összetett termékek szállítmányai megérkezzenek a rendeltetési helyükre. Ezért az (EU) 2019/1666 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (5) megállapított eljárási követelményeket kell alkalmazni az áruszállítmányoknak az Unióba való beléptetés helye szerinti határállomásról a rendeltetési létesítménybe történő szállításának és érkezésének nyomon követésére.

(8)

Az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó. Ennek megfelelően az e rendeletben megállapított szabályokat is ettől az időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett állat- és árukategóriák azon szállítmányai határállomásokon való egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozóan, amelyek az Unióból származnak, és amelyeket valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően visszaküldenek az Unióba.

2. cikk

Az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött állat- és áruszállítmányok egyedi hatósági ellenőrzése

(1)   Az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomás illetékes hatósága okmányellenőrzést és azonosítást végez az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett állat- és árukategóriák azon szállítmányaira vonatkozóan, amelyek az Unióból származnak, és amelyeket valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően visszaküldenek az Unióba.

(2)   Az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomás illetékes hatósága fizikai ellenőrzést végez az Unióból származó, és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött, követkevő szállítmányokra vonatkozóan:

a)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke 1. bekezdésének a) pontjában említett állatszállítmányok;

b)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke 1. bekezdésének b) és c) pontjában említett áruszállítmányok, amennyiben az adott áruk gyaníthatóan nem felelnek meg az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésében említett szabályoknak, e gyanú megerősítése vagy eloszlatása érdekében.

(3)   Az Unió területére történő beléptetés helye szerinti határállomás illetékes hatósága ellenőrzi, hogy az állat- és áruszállítmányok megfelelnek-e az alábbi követelményeknek:

a)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett állatok, valamint az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett szaporítóanyagok esetében az esettől függően az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének d) és f) pontjában említett szabályokban megállapított állategészségügyi és állatjóléti követelmények;

b)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett állati eredetű termékek és összetett termékek tekintetében:

i.

az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények;

ii.

az e rendelet 3. cikkében megállapított kiegészítő szabályok;

c)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett állati melléktermékek és az azokból származó termékek esetében az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett szabályokban megállapított követelmények;

d)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett növények, növényi termékek és egyéb áruk esetében az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének g) pontjában említett szabályokban megállapított növényegészségügyi követelmények.

(4)   Az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomás illetékes hatósága tájékoztatja a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságot az (EU) 2017/625 rendelet 131. cikkében említett hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül arról, hogy engedélyezte a közös egészségügyi beléptetési okmányban meghatározott rendeltetési helyre tartó szállítmány Unióba történő belépését.

3. cikk

Az állati eredetű termékek és összetett termékek szállítmányaira vonatkozó egyedi hatósági ellenőrzések további szabályai

(1)   Az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomás illetékes hatósága engedélyezi az Unióból származó, és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött következő áruszállítmányok Unióba történő belépését, amennyiben azok megfelelnek a 2. cikkben meghatározott követelményeknek:

a)

az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében felsorolt állati eredetű termékek;

b)

a 2007/275/EK határozat I. mellékletének 16–22. árucsoportjában felsorolt összetett termékek, amelyekre vonatkozóan az említett határozat 4. cikkének megfelelően az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomásokon állategészségügyi ellenőrzéseket kell végezni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékek szállítmányait a következő dokumentumoknak kell kísérniük:

a)

annak a tagállamnak az illetékes hatósága által kiállított eredeti hivatalos bizonyítvány, ahonnan az áruk származnak, és ahonnan azokat a harmadik országba irányulóan feladták (a továbbiakban: a származási tagállam), vagy annak a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe benyújtott elektronikus megfelelője vagy hitelesített másolata;

b)

a harmadik ország illetékes hatóságának vagy más hatóságának a hivatalos nyilatkozata, amelyben feltüntetik a beléptetés megtagadásának okát, a kirakodás és az átrakodás harmadik országbeli helyét, és amelyben megerősítik, hogy:

i.

a szállítmányt a kirakodáson, tároláson és átrakodáson kívül semmilyen más kezelésnek nem vetették alá;

ii.

az állati eredetű termékek és az összetett termékek ki- és átrakodását higiénikusan végezték a keresztszennyeződés elkerülése érdekében;

iii.

az állati eredetű termékeket és az összetett termékeket higiénikus körülmények között és az adott árutípusok számára előírt hőmérsékleten tárolták;

c)

az Unión belüli rendeltetési hely illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy engedélyezik a szállítmány átvételét; nincs szükség e nyilatkozatra, amennyiben a szállítmány az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomással azonos tagállamban található származási létesítményébe tér vissza.

(3)   A (2) bekezdés a) pontjától eltérve, amennyiben nem lehetséges az említett rendelkezésben említett okmányok rendelkezésre bocsátása, a szállítmány származása a szállítmányért felelős vállalkozó által bemutatott, dokumentált bizonyítékok alapján más módon is igazolható.

(4)   Az Unió területére történő beléptetés szerinti határállomás illetékes hatósága mentességet adhat a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmények alól a zárt, ép származási zárral ellátott szállítmányok esetében, feltéve, hogy a szállítmányért felelős vállalkozó nyilatkozatot nyújt be, amelyben megjelöli a harmadik ország általi beléptetés megtagadásának okát, és megerősíti, hogy a szállítás az állati eredetű termékek és összetett termékek adott típusának megfelelő feltételek mellett történt.

(5)   A beléptetés szerinti határállomás illetékes hatósága az (EU) 2019/1666 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően nyomon követi a szállítmány rendeltetési helyére történő szállítását és a rendeltetési helyre való megérkezését, amennyiben a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóság kiadta a (2) bekezdés c) pontjában említett nyilatkozatot.

4. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/2007 végrehajtási rendelete (2019. november 18.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és azokból származó termékek, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá a 2007/275/EK határozat módosításáról (HL L 312., 2019.12.3., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2007/275/EK határozata (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állategészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (HL L 116., 2007.5.4., 9. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/1666 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 24.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruszállítmányoknak a beléptetés szerinti határállomásról az Unión belüli rendeltetési létesítménybe történő szállítására és érkezésére vonatkozó nyomonkövetési feltételek tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2019.10.4., 1. o.)