4.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2028 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 29.)

az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendeletnek a külső hitelminősítő intézetek hitelkockázati hitelminősítéseit az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott hitelminőségi besorolásoknak megfeleltető hozzárendelési táblázatok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1799 bizottsági végrehajtási rendelet (2) III. melléklete a külső hitelminősítő intézetek (KHMI-k) által kibocsátott hitelkockázati hitelminősítéseket megfelelteti az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszában meghatározott hitelminőségi besorolásoknak (hozzárendelés).

(2)

Az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendelet III. mellékletének az (EU) 2018/634 bizottsági végrehajtási rendelet (3) általi legutóbbi módosításait követően az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendelet III. mellékletében található egyes hozzárendelések esetében megváltoztak a hitelminősítéseket alátámasztó mennyiségi és minőségi tényezők. Ezen túlmenően egyes KHMI-k új piaci szegmensekre is kiterjesztették a hitelminősítéseiket, ami új minősítési skálákat és új hitelminősítési típusokat eredményezett. Következésképpen az érintett KHMI-k hozzárendeléseit aktualizálni kell.

(3)

Az (EU) 2018/634 végrehajtási rendelet elfogadása óta egy további hitelminősítő intézetet vettek nyilvántartásba az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően. Mivel az 575/2013/EU rendelet 136. cikkének (1) bekezdése minden KHMI esetében előírja a hozzárendelés meghatározását, a szóban forgó újonnan nyilvántartásba vett KHMI tekintetében is szükség van a hozzárendelés elvégzésére. Az újonnan nyilvántartásba vett külső hitelminősítő intézet által alkalmazott hitelminősítések ugyanazon a módszertanon alapulnak, mint amelyet anyavállalata, egy harmadik országbeli KHMI alkalmaz, amelyre vonatkozóan az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendelet III. melléklete már megállapította a hozzárendelést. Ebben a konkrét esetben ezért indokolt, hogy az újonnan nyilvántartásba vett KHMI-re vonatkozó hozzárendelés megfeleljen az adott harmadik országbeli KHMI tekintetében meghatározott hozzárendelésnek.

(4)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (az európai felügyeleti hatóságok) által együttesen a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az európai felügyeleti hatóságok nyilvános konzultációt folytattak a végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezték az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérték az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét, az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét, és az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét.

(6)

Az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1799 végrehajtási rendelete (2016. október 7.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 136. cikke (1) bekezdésének és 136. cikke (3) bekezdésének megfelelően a külső hitelminősítő intézetek hitelkockázati hitelminősítéseinek hozzárendelése tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 275., 2016.10.12., 3. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/634 végrehajtási rendelete (2018. április 24.) az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendeletnek a külső hitelminősítő intézetek hitelkockázati hitelminősítéseit az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott hitelminőségi besorolásoknak megfeleltető hozzárendelési táblázatok tekintetében történő módosításáról (HL L 105., 2018.4.25., 14. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1060/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a hitelminősítő intézetekről (HL L 302., 2009.11.17., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Hozzárendelési táblázatok a 16. cikk alkalmazásában

Hitelminőségi besorolás

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (korábban European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globális rövid távú minősítési skála

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói hitelminősítési skála

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Hosszú távú kibocsátási minősítési skála

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Pénzügyierő-minősítési skála

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Rövid távú kibocsátói minősítési skála

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Rövid távú kibocsátási minősítési skála

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Közép- és hosszú távú kibocsátói minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Közép- és hosszú távú kibocsátási minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú kibocsátói minősítési skála

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Rövid távú kibocsátási minősítési skála

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Rövid távú vállalati minősítési skála

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Globális minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú kibocsátói hitelminősítési skála

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globális rövid távú minősítési skála

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Nyugdíjbiztosító hosszú távú minősítési skálája

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Nyugdíjbiztosító rövid távú minősítési skálája

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Nyugdíjalap hosszú távú minősítési skálája

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Garanciaalap hosszú távú minősítési skálája

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Garanciaalap rövid távú minősítési skálája

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi hosszú távú kibocsátói minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Nemzetközi hosszú távú kibocsátási minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Nemzetközi hosszú távú biztosítói pénzügyierő-minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Nemzetközi rövid távú kibocsátói minősítési skála

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Nemzetközi rövid távú kibocsátási minősítési skála

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Nemzetközi hosszú távú biztosítói pénzügyierő-minősítési skála

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú vállalati minősítési skála

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói minősítési skála

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Hosszú távú kibocsátási minősítési skála

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Rövid távú minősítési skála

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Hosszú távú kibocsátási minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Rövid távú kibocsátói minősítési skála

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Rövid távú kibocsátási minősítési skála

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú hitelminősítési skála

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kötelezettségminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kereskedelmi értékpapírokra és rövid távú adósságra vonatkozó minősítési skála

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Pénzügyierő-minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú hitelminősítési skála

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói nemteljesítés-minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Vállalati pénzügyi kötelezettségek – Hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Nemzetközi hosszú távú biztosítói pénzügyierő-minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Származtatott ügyletben részt vevő partner minősítési skálája

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Rövid távú minősítési skála

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Rövid távú biztosítói pénzügyierő-minősítési skála

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Globális rövid távú minősítési skála

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Hosszú távú kibocsátási minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú kibocsátói minősítési skála

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Rövid távú kibocsátási hitelminősítési skála

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú hitelminősítési skála

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú hitelminősítési skála

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Globális rövid távú minősítési skála

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (korábban Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Globális hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globális rövid távú minősítési skála

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Nemzetközi megbízhatósági minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rövid távú minősítési skála

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú kibocsátói hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Hosszú távú kibocsátási hitelminősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Biztosítói pénzügyierő-minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Közepes piaci vállalatok értékelésén alapuló minősítési skála

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Rövid távú kibocsátói hitelminősítési skála

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Rövid távú kibocsátási hitelminősítési skála

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Szuverén sávos minősítési skála

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D