5.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 315/102


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 11.)

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére és 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1369 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az olyan termékcsoportok címkézésének vagy címkéi energiaosztály szempontjából történő felülvizsgálatának tekintetében, amelyek jelentős megtakarítási potenciállal rendelkeznek az energia- és – adott esetben – egyéb erőforrások tekintetében.

(2)

A háztartási hűtőkészülékek energiacímkézésére vonatkozó rendelkezéseket az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(3)

A Bizottság által a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 16. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában kidolgozott, a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv (a COM(2016) 773 bizottsági közlemény (4)) meghatározza a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó környezettudatos tervezési és energiahatékonysági címkézési keretrendszer prioritásait. A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv meghatározza azokat az energiával kapcsolatos termékcsoportokat, amelyek elsőbbséget élveznek az előkészítő tanulmányok készítése és a végrehajtási intézkedések elfogadása, valamint a 643/2009/EK bizottsági rendelet (5) és az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet felülvizsgálata szempontjából.

(4)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervben foglalt intézkedések révén a becslések szerint 2030-ban több mint 260 TWh teljes éves végsőenergia-megtakarítás érhető el, ami az üvegházhatásúgáz-kibocsátás megközelítőleg évi 100 millió tonnával való csökkentésének felel meg. A hűtőkészülékek szerepelnek a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervben felsorolt termékcsoportok között, és az e termékcsoportban 2030-ra elérhető teljes éves végsőenergia-megtakarítás becsült értéke 10 TWh.

(5)

A háztartási hűtőkészülékek az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett azon termékcsoportok közé tartoznak, amelyekre vonatkozóan a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell elfogadnia az energiaosztály szempontjából felülvizsgált, A-tól G-ig terjedő címke bevezetésére.

(6)

Az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet előírja a Bizottság számára, hogy rendszeresen vizsgálja felül a rendeletet a technológiai fejlődés fényében.

(7)

A Bizottság felülvizsgálta az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet annak 7. cikke értelmében, és megvizsgálta a hűtőkészülékek műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásait, valamint a valós felhasználói magatartást. A felülvizsgálatot az uniós, valamint harmadik országbeli érdekeltekkel szoros együttműködésben végezték. A felülvizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozták és az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikke alapján létrehozott konzultációs fórum elé terjesztették.

(8)

A felülvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a hűtőkészülékekre vonatkozóan felülvizsgált energiacímkézési követelményeket kell bevezetni.

(9)

A felülvizsgálat megállapította, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztása jelentős mértékben tovább csökkenthető a hűtőkészülékekre vonatkozó energiacímkézési intézkedések bevezetésével.

(10)

A kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézését külön rendeletben kell szabályozni.

(11)

A fagyasztóládáknak – köztük a professzionális használatra szánt fagyasztóládáknak viszont e rendelet hatálya alá kell tartozniuk, mivel nem tartoznak az (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) hatálya alá, és nem csak professzionális környezetekben kerülhetnek alkalmazásra.

(12)

A bortároló készülékek és az alacsony zajkibocsátású hűtőkészülékek (például minibárok), amelyek ajtaja lehet átlátszó, nem használatosak a kiskereskedelemben. A bortároló készülékeket rendszerint háztartásokban vagy éttermekben használják, míg minibárok általában szállodai szobákban találhatók. Ezért e rendeletnek ki kell terjednie a bortároló készülékekre és a minibárokra, beleértve az átlátszó ajtóval rendelkezőket is.

(13)

A kereskedelmi vásárokon kiállított hűtőkészülékeken fel kell tüntetni az energiacímkét, amennyiben a modell első egységét már forgalomba hozták, vagy a kereskedelmi vásáron forgalomba hozzák.

(14)

Az Unió teljes háztartásivillamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a háztartási hűtőkészülékek által felhasznált energia. Az energiafelhasználás hatékonyságának az eddigiekben megvalósított javításán túl a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztása tovább is csökkenthető.

(15)

A felülvizsgálat megállapította, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztása jelentős mértékben tovább csökkenthető az energiahatékonyságra és az éves energiafogyasztásra vonatkozó energiacímkézési intézkedések bevezetésével. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók megalapozott döntést hozhassanak, a levegőben terjedő akusztikus zajra és a rekesztípusokra vonatkozó információkat is fel kell tüntetni.

(16)

A releváns termékparamétereket megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni. E módszereknek figyelembe kell venniük a legkorszerűbbként elismert mérési módszertant, beleértve adott esetben az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokat.

(17)

E rendelet hatékonyságának javítása érdekében be kell tiltani azokat a termékeket, amelyek vizsgálati körülmények között automatikusan megváltoztatják teljesítményüket a megadott paraméterek javítása érdekében.

(18)

Felismerve, hogy az energiafogyasztást befolyásoló termékek értékesítése az internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformokon keresztül, nem pedig közvetlenül a szolgáltatók weboldalain keresztül növekszik, egyértelművé kell tenni, hogy az internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformoknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy lehetővé tegyék a szállító által biztosított címkének az ár közelében történő megjelenítését. E kötelezettségükről tájékoztatniuk kell a szállítót, a rendelkezésre bocsátott címke és termékinformációs adatlap pontosságáért vagy tartalmáért azonban nem tartoznak felelősséggel. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában azonban az ilyen internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformoknak haladéktalanul intézkedniük kell az adott termékre vonatkozó információk eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés letiltása érdekében, amennyiben például a piacfelügyeleti hatóság tájékoztatása alapján meg nem felelésről szereznek tudomást (pl. hiányzó, hiányos vagy helytelen címke vagy termékinformációs adatlap). A közvetlenül a végfelhasználóknak a saját weboldalukon keresztül értékesítő szállítókra az (EU) 2017/1369 rendelet 5. cikkében említett kereskedői távértékesítési kötelezettségek vonatkoznak.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedéseket a konzultációs fórum és a tagállami szakértők az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikkének megfelelően megvitatták.

(20)

Az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a 10 litert meghaladó, de legfeljebb 1 500 liter teljes űrtartalmú, villamos fővezetékről üzemeltetett hűtőkészülékek címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket állapítja meg.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

professzionális hűtőbútorok és sokkolóhűtők, eltekintve a professzionális használatra szánt fagyasztóládáktól;

b)

a kiskereskedelemben használt hűtőkészülékek;

c)

mobil hűtőkészülékek;

d)

olyan készülékek, amelyek elsődleges funkciója nem az élelmiszerek hűtés útján történő tárolása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„elektromos hálózat” vagy „villamos fővezeték”: a hálózatból származó 230 (± 10 %) V-os, 50 Hz-es váltófeszültségű elektronos áramforrás;

2.

„hűtőkészülék”: szigetelt szekrény egy vagy több, adott hőmérsékleten tartott, természetes vagy kényszerített hőátadású rekesszel, amelynek hűtését egy vagy több energiafogyasztó eszköz biztosítja;

3.

„rekesz”: egy hűtőkészülékben található, más rekeszektől válaszfallal, dobozzal vagy hasonló szerkezettel leválasztott zárt tér, amely egy vagy több külső ajtón keresztül közvetlenül hozzáférhető és több alrekeszre osztható. Eltérő rendelkezés hiányában e rendelet alkalmazásában a „rekesz” szó egyaránt vonatkozik a rekeszekre és az alrekeszekre;

4.

„külső ajtó”: a szekrény elmozdítható vagy eltávolítható része, amely lehetővé teszi legalább a rakomány be- és kirakodását;

5.

„alrekesz”: egy rekeszen belüli zárt tér, amelynek működési hőmérséklettartománya más, mint azé a rekeszé, amelyben elhelyezkedik;

6.

„teljes térfogat” (V): a hűtőkészülék belső felülete által határolt tér nagysága, amely a rekeszek összesített térfogatának felel meg, dm3-ben vagy literben kifejezve;

7.

„rekesztérfogat” (Vr ): a rekesz belső felülete által határolt tér nagysága, dm3-ben vagy literben kifejezve;

8.

„professzionális hűtőbútor”: az (EU) 2015/1095 bizottsági rendeletben (9) található fogalommeghatározásnak megfelelően egy vagy több ajtón keresztül vagy fiók kihúzásával hozzáférhető egy vagy több rekeszt magában foglaló, szigetelt hűtőkészülék, amely a benne tárolt élelmiszerek hőmérsékletét képes folyamatosan a hűtésre vagy a fagyasztásra előírt maximális hőmérséklet alatt tartani, a gőzkompressziós ciklus elvén működik, és nem háztartási alkalmazásra, illetve nem kínálásra vagy a fogyasztók önkiszolgálására szolgál;

9.

„sokkolóhűtő”: az (EU) 2015/1095 rendeletben található fogalommeghatározásnak megfelelően egy szigetelt hűtőkészülék, amelynek elsődleges rendeltetése a meleg élelmiszereknek hűtés esetén +10 °C alá történő gyorshűtése, fagyasztás esetén pedig –18 °C alá történő mélyhűtése;

10.

„professzionális használatra szánt fagyasztóláda”: élelmiszerek fagyasztására szolgáló, nem háztartási használatra szánt olyan berendezés, amelynek rekeszéhez (rekeszeihez) vagy felülről lehet hozzáférni, vagy felülről és oldalról is, de a felülről hozzáférhető rekesz(ek) bruttó űrtartalma meghaladja a berendezés bruttó össztérfogatának 75 %-át;

11.

„fagyasztó”: olyan hűtőkészülék, amelyben kizárólag 4-csillagos rekeszek vannak;

12.

„fagyasztó rekesz” vagy „4-csillagos rekesz”: –18 °C célhőmérséklettel és tárolási feltételekkel rendelkező fagyos rekesz, amely megfelel a fagyasztókapacitás tekintetében alkalmazandó követelményeknek;

13.

„fagyos rekesz”: 0 °C vagy az alatti célhőmérséklettel rendelkező rekesztípus, azaz a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott 0-csillagos, 1-csillagos, 2-csillagos, 3-csillagos vagy 4-csillagos rekesz;

14.

„rekesztípus”: a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott Tmin, Tmax, Tc és egyéb hűtőteljesítmény-paramétereknek megfelelő bejelentett rekesztípus;

15.

„célhőmérséklet” (Tc): vizsgálat során egy rekeszben mért, a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelő referencia-hőmérséklet, amely egyben az energiafogyasztás vizsgálatához figyelembe veendő, az adott időtartam alatt adott számú érzékelőnél mért értékek átlagaként kiszámított hőmérséklet;

16.

„minimális hőmérséklet” (Tmin): egy rekeszben a tárolási vizsgálat során mért, a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelő minimális hőmérséklet;

17.

„maximális hőmérséklet” (Tmax): egy rekeszben a tárolási vizsgálat során mért, a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelő maximális hőmérséklet;

18.

„0-csillagos rekesz” és „jégkészítő rekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően 0 °C célhőmérséklettel és tárolási feltételekkel rendelkező fagyos rekesz;

19.

„1-csillagos rekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően –6 °C célhőmérséklettel és tárolási feltételekkel rendelkező fagyos rekesz;

20.

„2-csillagos rekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően –12 °C célhőmérséklettel és tárolási feltételekkel rendelkező fagyos rekesz;

21.

„3-csillagos rekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően –18 °C célhőmérséklettel és tárolási feltételekkel rendelkező fagyos rekesz;

22.

„kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék”: az (EU) 2019/2024 bizottsági rendeletben (10) szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően áruk fogyasztóknak történő bemutatására és értékesítésre való felkínálására használt hűtőkészülék, amely az árut a környezeti hőmérsékletnél alacsonyabb, meghatározott hőmérsékleten tartja, és nyitott oldalán, egy vagy több ajtaján és/vagy fiókján keresztül közvetlenül hozzáférhető, beleértve azokat a szekrényeket is, amelyek az ügyfelek számára hozzá nem férhető tételek tárolására vagy kiszolgálására szolgáló részekkel is rendelkeznek, de kivéve a minibárokat és a bortároló készülékeket;

23.

„minibár”: elsősorban szállodai szobákban és hasonló helyeken élelmiszerek tárolásra és eladására szánt, legfeljebb 60 liter teljes térfogatú hűtőkészülék;

24.

„bortároló készülék”: meghatározott célként bor tárolására szánt, a bortároló rekeszek tekintetében a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott tárolási körülmények és célhőmérséklet precíziós szabályozására képes, antivibrációs eszközzel felszerelt hűtőkészülék;

25.

„meghatározott célra szánt hűtőkészülék”: olyan hűtőkészülék, amelyben csak egy típusú rekesz található;

26.

„bortároló rekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően 12 °C célhőmérséklettel, 50 % és 80 % közötti belső páratartalommal és 5 °C és 20 °C közötti tárolási feltételekkel rendelkező fagymentes rekesz;

27.

„fagymentes rekesz”: legalább 4 °C célhőmérséklettel rendelkező rekesztípus, azaz kamra-, bortároló, pince- vagy frissentartó rekesz a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott tárolási feltételekkel és célhőmérsékletekkel;

28.

„kamrarekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően 17 °C célhőmérséklettel és 14 °C és 20 °C közötti tárolási feltételekkel rendelkező fagymentes rekesz;

29.

„pincerekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően 12 °C célhőmérséklettel és 2 °C és 14 °C közötti tárolási feltételekkel rendelkező fagymentes rekesz;

30.

„frissentartó rekesz”: a IV. melléklet 3. táblázatának megfelelően 4 °C célhőmérséklettel és 0 °C és 8 °C közötti tárolási feltételekkel rendelkező fagymentes rekesz;

31.

„mobil hűtőkészülék”: villamos fővezetékkel nem rendelkező helyeken használható hűtőkészülék, amely, extra alacsony feszültségű (< 120V DC) villamos energiát és/vagy tüzelőanyagot használ a hűtéshez, ideértve az olyan hűtőkészülékeket is, amelyek az extra alacsony feszültségű villamos energia és/vagy tüzelőanyag mellett az elektromos hálózatról is működtethetők. Egy AC/DC adapterrel forgalomba hozott készülék nem minősül mobil hűtőkészüléknek;

32.

„élelmiszerek”: ételek, alapanyagok, italok, ideértve a bort is, és egyéb, elsősorban fogyasztásra szánt cikkek, amelyeket adott hőmérsékletre kell hűteni;

33.

„értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott hűtőkészülékek bemutatásának és értékesítésének helye;

34.

„beépíthető készülék”: olyan hűtőkészülék, amelyet kizárólag arra a célra terveztek, vizsgáltak és hoznak forgalomba, hogy:

a)

bútorba beszereljék vagy (felül, alul és oldalt) panelekkel beborítsák;

b)

a bútor oldalához, tetejéhez vagy aljához, vagy a panelekhez biztonságosan rögzítsék; és

c)

gyárilag befejezett, integrált előlappal rendelkezzen, vagy egyedi elülső panellel lássák el;

35.

„energiahatékonysági mutató” (EEI): a hűtőkészülék relatív energiahatékonyságára vonatkozó, a IV. melléklet 5. pontjának megfelelően százalékban kifejezett indexszám.

A mellékletek céljaira az I. mellékletben szerepelnek további meghatározások.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei

(1)   A szállítók kötelesek gondoskodni a következőkről:

a)

minden hűtőkészüléket ellátnak a III. mellékletben meghatározott formátumú nyomtatott címkével;

b)

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek bekerülnek a termékadatbázisba;

c)

ha a kereskedő kifejezetten kéri, a termékinformációs adatlapot nyomtatott formában bocsátják rendelkezésre;

d)

a műszaki dokumentáció VI. mellékletben meghatározott tartalmát beviszik a termékadatbázisba;

e)

a hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó vizuális hirdetések a VII. és a VIII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető elérhető hatékonysági osztályokat;

f)

a hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó, annak konkrét műszaki paramétereket leíró – többek között az interneten közölt – műszaki promóciós anyagok a VII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát és a címkén feltüntethető elérhető hatékonysági osztályokat;

g)

a kereskedők a hűtőkészülékek minden egyes modelljére vonatkozóan megkapják a III. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

h)

a kereskedők a hűtőkészülékek minden egyes modelljére vonatkozóan megkapják az V. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékinformációs adatlapot.

(2)   Az energiahatékonysági osztály megállapítása a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámított energiahatékonysági mutató alapján történik.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni a következőkről:

a)

az értékesítés helyén – ideértve a kereskedelmi vásárokat is – kiállított hűtőkészülékeken oly módon helyezzék el a szállítók által a 3. cikk 1. a) pontjának megfelelően biztosított címkét, hogy beépíthető készülékek esetében a címke jól látható módon legyen kiállítva, minden más hűtőkészülék esetében pedig a hűtőkészülék elején vagy tetején jól látható legyen;

b)

távértékesítés esetén a VII. és VIII. melléklet szerint bocsássák rendelkezésre a címkét és a termékinformációs adatlapot;

c)

a hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó vizuális – többek között az interneten közölt – hirdetések a VII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető elérhető hatékonysági osztályokat;

d)

a hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó, annak konkrét műszaki paramétereket leíró – többek között az interneten közölt – műszaki promóciós anyagok a VII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát és a címkén feltüntethető elérhető hatékonysági osztályokat.

5. cikk

Az internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformok kötelezettségei

Amennyiben egy, a 2000/31/EK irányelv 14. cikkében említett tárhelyszolgáltató a saját internetes weboldalán keresztül engedélyezi hűtőkészülékek közvetlen értékesítését, a szolgáltató a VIII. melléklet szerinti kijelző mechanizmuson köteles lehetővé tenni a kereskedő által rendelkezésre bocsátott elektronikus címke és az elektronikus termékinformációs adatlap bemutatását, és köteles tájékoztatni a kereskedőt a bemutatásra vonatkozó kötelezettségről.

6. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a IV. melléklet követelményeit kielégítő mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

7. cikk

Piacfelügyeleti célú ellenőrzési eljárás

Az (EU) 2017/1369 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett piacfelügyeleti célú vizsgálatok során a tagállamok az e rendelet IX. mellékletében meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és a felülvizsgálat eredményeit – adott esetben a módosításra irányuló javaslat tervezetével együtt – legkésőbb 2025. december 25-ig a konzultációs fórum elé terjeszti. E felülvizsgálat többek között értékeli a következők lehetőségét:

a)

a körforgásos gazdaságra vonatkozó szempontok figyelembevétele;

b)

olyan, a rekeszekre vonatkozó ikonok bevezetése, amelyek hozzájárulhatnak az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez; és

c)

az éves energiafogyasztásra vonatkozó ikonok bevezetése.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2021. március 1-jével hatályát veszti.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének b) pontjában előírt termékinformációs adatlap 2019. december 25-től2021. február 28-ig a termékhez mellékelt nyomtatvány helyett a termékadatbázisban is rendelkezésre bocsátható. Ebben az esetben a szállító biztosítja, hogy ha a kereskedő kifejezetten kéri, a termékinformációs adatlapot nyomtatott formában bocsássák rendelkezésre.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni. A 10. cikk azonban 2019. december 25-től, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja pedig 2020. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 198., 2017.7.28., 1. o.

(2)  A Bizottság 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 17. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

(4)  A Bizottság közleménye: A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 2016.11.30.).

(5)  A Bizottság 643/2009/EK rendelete (2009. július 22.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 191., 2009.7.23., 53. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. május 5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 177., 2015.7.8., 2. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2015/1095 rendelete (2015. május 5.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 177., 2015.7.8., 19. o.).

(10)  A Bizottság (EU) 2019/2024 rendelete (2019. október 1.) a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 313. oldalát).


I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a mellékletekhez

E mellékletek alkalmazásában:

(1)

„QR-kód”: valamely termékmodell energiacímkéjén szereplő mátrix típusú vonalkód, amely a termékadatbázis nyilvános részében az adott modell információira mutat;

(2)

„éves energiafogyasztás” (AE): az átlagos napi energiafogyasztás megszorozva 365-tel (az év napjainak a száma), kilowattóra/év (kWh/év) mértékegységben kifejezve, a IV. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva;

(3)

„napi energiafogyasztás” (Enapi ): a hűtőkészülék által 24 óra alatt, a referenciafeltételek mellett felhasznált villamos energia 24 órára vetítve, kilowattórában kifejezve (kWh/24 h), a IV. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva;

(4)

„fagyasztókapacitás”: egy fagyasztó rekeszben 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszerek mennyisége, amely a fagyasztó rekesz 100 literjére vetítve nem lehet alacsonyabb 4,5 kg/24 óránál, és semmiképp nem lehet alacsonyabb 2,0 kg/24 óránál;

(5)

„hűtőrekesz”: olyan rekesz, amely a felhasználó beavatkozása nélkül képes egy tartományon belül szabályozni átlagos hőmérsékletét, és a IV. melléklet 3. táblázatában előírtaknak megfelelően 2 °C célhőmérsékletet és – 3 °C és 3 °C közötti tárolási feltételeket biztosít;

(6)

„levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás”: a hűtőkészülék hangteljesítményszintje 1 pW-ra vonatkoztatott dB(A) mértékegységben kifejezve (A-frekvenciasúlyozás mellett);

(7)

„lecsapódásgátló fűtőberendezés”: olyan fűtőberendezés, amely megakadályozza a pára lecsapódását a hűtőkészüléken;

(8)

„környezetfüggő lecsapódásgátló fűtőberendezés”: olyan lecsapódásgátló fűtőberendezés, amelynek fűtőteljesítménye vagy a környezeti hőmérséklet, vagy a környezeti nedvesség, vagy mindkettő függvénye;

(9)

„kiegészítő energia” (Eaux ): a környezetfüggő lecsapódásgátló fűtőberendezés által felhasznált energia kWh/év mértékegységben kifejezve.

(10)

„adagoló”: olyan készülék, amely igény szerint hűtött vagy fagyott rakományt ad ki a hűtőkészülékből, például jégkocka- vagy hűtöttvíz-adagoló;

(11)

„változtatható hőmérsékletű rekesz”: olyan rekesz, amelyet két (vagy több) választható típusú rekeszként való használatra szántak (például olyan rekesz, amely lehet akár frissentartó rekesz, akár fagyasztó rekesz), és amely alkalmas arra, hogy a felhasználó beállítsa úgy, hogy folyamatosan tartsa az egyes rekesztípusokra vonatkozó üzemi hőmérsékleti tartományt. Mindazonáltal egy olyan, adott típusú rekesz, amely más rekesztípusok tárolási feltételeit is képes biztosítani (például egy olyan hűtőrekesz, amely a 0-csillagos rekesz követelményeinek is megfelel), nem tekinthető változtatható hőmérsékletű rekesznek;

(12)

„hálózat”: olyan kommunikációs infrastruktúra, amelyet az infrastruktúra topológiáját kijelölő kapcsolatok, egy, a fizikai komponenseket is magában foglaló architektúra, szervezési elvek, valamint kommunikációs eljárások és formátumok (protokollok) határoznak meg;

(13)

„2-csillagos rész”: egy 3-vagy 4-csillagos rekesz azon része, amely nem rendelkezik önálló ajtóval vagy fedéllel, és amelynek célhőmérséklete és tárolási feltétele legfeljebb –12 °C;

(14)

„klímaosztály”: a környezeti hőmérsékleteknek a IV. melléklet 1. j) pontjában meghatározott azon tartománya, amelyben a hűtőkészülékeket használni kívánják, és amelyre vonatkozóan a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételek valamennyi rekeszben egyidejűleg teljesülnek;

(15)

„jégtelenítési és helyreállási időszak”: a jégtelenítésvezérlési ciklus kezdetétől addig tartó időszak, amíg a stabil üzemi feltételek helyre nem állnak;

(16)

„automatikus jégtelenítés”: olyan funkció, amellyel minden hőmérséklet-beállításnál automatikusan, a felhasználó beavatkozása nélkül megtörténik a rekeszek leolvasztása a felhalmozódott jég eltávolítása vagy a normál működés helyreállítása érdekében, és a leolvasztott víz elvezetése automatikusan történik;

(17)

„jégtelenítési típus”: a hűtőkészülék párologtatóján (párologtatóin) keletkezett jéglerakódás eltávolításának módszere, ez lehet automatikus jégtelenítés vagy manuális jégtelenítés;

(18)

„manuális jégtelenítés”: nincs automatikus jégtelenítő funkció;

(19)

„alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék”: olyan, gőzkompresszió nélkül működő hűtőkészülék, amelynek levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása A-frekvenciasúlyozás mellett 1 pikowattra vonatkoztatva legfeljebb 27 dB (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A));

(20)

„állandósult állapoti villamosenergia-fogyasztás” (P ss): az átlagos energiafogyasztás állandósult állapotban, wattban (W) kifejezve;

(21)

„jégtelenítés és helyreállás többlet-energiafogyasztása” (ΔΕ d-f ): a jégtelenítési és helyreállási művelet átlagos többlet-energiafogyasztása wattórában kifejezve (Wh);

(22)

„jégtelenítési intervallum” (td-f ): a jégtelenítő fűtőberendezés két egymást követő jégtelenítési és helyreállási ciklusban történő bekapcsolása, vagy ha nincs jégtelenítő fűtőberendezés, akkor a kompresszor két egymást követő jégtelenítési és helyreállási ciklusban történő kikapcsolása között eltelő jellemző átlagos időtartam órában (h) kifejezve;

(23)

„terhelési tényező” (L): olyan tényező, amely a meleg élelmiszerek behelyezéséből adódó extra (a vizsgálat magasabb átlagos környezeti hőmérséklete okán már egyébként is a vártnál magasabb) hűtési terhelést fejezi ki a IV. melléklet 3. pontjának a) alpontjában meghatározott értékekkel;

(24)

„standard éves energiafogyasztás” (SAE): egy hűtőkészülék éves referencia-energiafogyasztása, kilowattóra/év (kWh/év) mértékegységben kifejezve, a IV. melléklet 4. pontja szerint kiszámítva;

(25)

„kombinált paraméter” (C): olyan, a IV. melléklet 4. táblázatában meghatározott értékekkel rendelkező modellezési paraméter, amely figyelembe veszi a különböző típusú rekeszek egy készülékben történő egyesítésének szinergikus hatását;

(26)

„ajtóhőveszteségi tényező” (D): a kombinált készülékekre vonatkozó, a különböző hőmérsékletű rekeszek száma és a külső ajtók száma közül az alacsonyabbnak megfelelő, a IV. melléklet 5. táblázata szerinti kompenzációs tényező. E tényező esetében a „rekesz” szó nem vonatkozik az alrekeszekre;

(27)

„kombinált készülék”: egynél több rekesztípussal, köztük legalább egy fagymentes rekesszel rendelkező hűtőkészülék;

(28)

„jégtelenítési tényező” (Ac ): olyan kompenzációs tényező, amely figyelembe veszi, hogy a hűtőkészülék automatikus jégtelenítéssel vagy manuális jégtelenítéssel rendelkezik, és értékeit a IV. melléklet 5. táblázata határozza meg;

(29)

„beépítési tényező” (Bc ): olyan kompenzációs tényező, amely figyelembe veszi, hogy a hűtőkészülék be van építve vagy szabadon áll, és értékeit a IV. melléklet 5. táblázata határozza meg;

(30)

„szabadon álló készülék”: olyan hűtőkészülék, amely nem beépített készülék;

(31)

„Mc” és „Nc”: olyan modellezési paraméterek, amelyek figyelembe veszik, hogy az energiafelhasználás volumenfüggő, és értékeiket a IV. melléklet 4. táblázata határozza meg;

(32)

„termodinamikai paraméter” (rc ): olyan modellezési paraméter, amely a standard éves energiafogyasztást 24 °C-os környezeti hőmérsékletre korrigálja, és amelynek értékeit a IV. melléklet 4. táblázata határozza meg;

(33)

„teljes méret”: a hűtőkészülék által zárt ajtókkal vagy fedelekkel elfoglalt tér (magasság, szélesség és mélység), milliméterben (mm) kifejezve;

(34)

„hőmérséklet-emelkedési idő”: az az idő, amely alatt a hűtőrendszer működésének megszakadása után a 3- vagy 4-csillagos rekesz hőmérséklete – 18 °C-ról – 9 °C-ra emelkedik, órában (h) kifejezve;

(35)

„téli üzemmód”: egy egy kompresszorral és egy termosztáttal rendelkező kombinált készülék olyan beállítási lehetősége, amelyben a szállító utasításai szerint +16 °C alatti környezeti hőmérsékleten használható kapcsolószerkezet garantálja, hogy még ha a termosztátnak helyet adó rekesz nem is teszi szükségessé, a kompresszor tovább működik, hogy a többi rekeszben fenntartsa a megfelelő tárolási hőmérsékleteket;

(36)

„gyorsfagyasztás” a végfelhasználó által a szállító utasításai szerint aktiválható folyamat, amelynek során a fagyasztó rekesz(ek) tárolási hőmérséklete a nem fagyasztott élelmiszerek gyorsabb lefagyasztása érdekében csökken;

(37)

„fagyasztó rekesz” vagy „4-csillagos rekesz”: –18 °C célhőmérséklettel és tárolási feltételekkel rendelkező fagyos rekesz, amely megfelel a fagyasztókapacitás tekintetében alkalmazandó követelményeknek;

(38)

„kijelzőmechanizmus”: minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

(39)

„érintőképernyő”: érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

(40)

„beágyazott megjelenítés”: olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy – érintőképernyő esetében – az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

(41)

„helyettesítő szöveg”: grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő hozzáférési lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.


II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztályai

A hűtőkészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági mutató (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

1. táblázat

A hűtőkészülékek energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

A hűtőkészülékek EEI-jét a IV. melléklet 5. pontjának megfelelően kell meghatározni.

2. táblázat

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztályai

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya

< 30 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

A

≥ 30 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)] és < 36 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

B

≥ 36 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)] és < 42 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

C

≥ 42 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

D


III. MELLÉKLET

Hűtőkészülékek címkéje

1.   A HŰTŐKÉSZÜLÉKEK (KIVÉVE BORTÁROLÓ KÉSZÜLÉKEK) CÍMKÉJE

1.1.   Címke:

Image 1

1.2.   A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a QR-kód;

II.

a szállító neve vagy védjegye;

III.

a szállító által megadott modellazonosító;

IV.

az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V.

a II. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztály;

VI.

éves energiafogyasztás (AE), kWh/évben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

VII.

 

a fagyos rekesz(ek) térfogatának összege literben kifejezve és egész számra kerekítve;

ha a hűtőkészülék nem rendelkezik fagyos rekesszel (rekeszekkel), a VII. pont szerinti piktogram és literben megadott értékek elhagyhatók;

VIII.

 

a hűtőrekesz(ek) és a fagymentes rekesz(ek) térfogatának összege literben kifejezve és egész számra kerekítve;

ha a hűtőkészülék nem rendelkezik fagymentes rekesszel (rekeszekkel) és hűtőrekesszel (-rekeszekkel), a VIII. pont szerinti piktogram és literben megadott értékek elhagyhatók;

IX.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW-ra vonatkoztatott dB(A) mértékegységben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve. A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya a 2. táblázat szerint;

X.

e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2016.

2.   BORTÁROLÓ KÉSZÜLÉKEK CÍMKÉJE

2.1.   Címke:

Image 2

2.2.   A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

QR-kód;

II.

a szállító neve vagy védjegye;

III.

a szállító által megadott modellazonosító;

IV.

az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V.

a II. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztály;

VI.

AE, kWh/évben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

VII.

a bortároló készülékben tárolható szabványos boros palackok száma;

VIII.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW-ra vonatkoztatott dB(A) mértékegységben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve. A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya a 2. táblázat szerint;

IX.

e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2016.

3.   A CÍMKE KIVITELE

3.1.   A hűtőkészülékek (kivéve bortároló készülékek) címkéjének kivitele

Image 3

3.2.   Bortároló készülékek címkéjének kivitele

Image 4

3.3.   Követelmények:

a)

A címkéknek legalább 96 mm szélesnek és 192 mm magasnak kell lenniük. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát a fentebb megadott méretekkel arányosan kell felnagyítani.

b)

A címke háttere 100 % fehér.

c)

A Verdana és a Calibri betűtípus használható.

d)

A címkeelemek méreteinek és jellemzőinek meg kell felelniük a hűtőkészülékek és a bortároló készülékek esetében alkalmazandó címketerveknek.

e)

A használható színek a CMYK-kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 0,70,100,0: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

f)

A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábráknak megfelelően):

Image 5

az EU logó színei a következők:

a háttér: 100,80,0,0;

a csillagok: 0,0,100,0;

Image 6

az energialogó színe: 100,80,0,0;

Image 7

a QR-kód színe 100 % fekete;

Image 8

a szállító neve 100 % fekete, félkövér, 9 pt méretű Verdana betűvel van szedve;

Image 9

a modellazonosító színe 100 % fekete, normál, 9 pt méretű Verdana betűvel van szedve;

Image 10

az A-tól G-ig terjedő skálát a következők szerint kell kialakítani:

az energiahatékonysági skála betűinek színe 100 % fehér, a betűtípus félkövér, 19 pt méretű Calibri; a betűket a nyilak bal szélétől 4,5 mm-re található tengelyen középre igazítva kell elhelyezni;

az A-tól G-ig terjedő skála nyilainak színei a következők:

„A” osztály: 100,0,100,0;

„B” osztály: 70,0,100,0;

„C” osztály: 30,0,100,0;

„D” osztály: 0,0,100,0;

„E” osztály: 0,30,100,0;

„F” osztály: 0,70,100,0;

„G” osztály: 0,100,100,0;

Image 11

az osztóvonal vonalvastagsága 0,5 pt, színe 100 % fekete;

Image 12

az energiahatékonysági osztályt jelző betű színe 100 % fehér, mérete 33 pt, betűtípusa félkövér Calibri. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyilat és az A-tól G-ig terjedő skálán szereplő nyilat úgy kell elhelyezni, hogy a hegyük egy vonalba essen. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyílon a 100 % fekete betűt a nyíl téglalap alakú részének középpontjában kell elhelyezni.

Image 13

az éves energiafogyasztás értékének betűtípusa félkövér Verdana, mérete 28 pt; a „kWh/év” értékét 18 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel kell feltüntetni. Az értéket és a mértékegységet középre kell igazítani, színűk 100 % fekete;

Image 14

a piktogramok megfelelnek a címketerveknek és az alábbi követelményeknek:

vonalvastagságuk 1,2 pt, mind a vonalak, mind a szöveg (számok és mértékegységek) színe 100 % fekete;

a piktogram(ok) alatti szöveg betűtípusa félkövér Verdana, mérete 16 pt, a mértékegység betűtípusa normál Verdana, mérete 12 pt, a szöveget a piktogram alatt középre kell igazítani;

a hűtőkészülékek esetében, kivéve a bortároló készülékeket: amennyiben a készülék kizárólag fagyos, illetve kizárólag fagymentes rekesz(eke)t tartalmaz, csak a felső sorban lévő, az 1.2. VII. és VIII. pontban meghatározott releváns piktogramot kell feltüntetni az energiacímke két függőleges széle között középre igazítva;

a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás piktogramja: a hangszóróban feltüntetett decibelszám 12 pt méretű, félkövér Verdana típusú betűvel van szedve, a dB mértékegység 9pt méretű, normál Verdana típusú betűvel van szedve; a zajszint (A-tól D-ig terjedő) skáláját a piktogram alatt középen kell elhelyezni, az alkalmazandó osztály betűje 16 pt méretű, félkövér Verdana típusú betűvel van szedve, az egyéb betűk 10 pt méretű, normál Verdana típusú betűvel vannak szedve;

Image 15

a rendelet száma 100 % fekete, 6 pt méretű, normál Verdana típusú betűvel van szedve.


IV. MELLÉKLET

Mérési módszerek és számítások

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott módszertanhoz, és megfelelnek az alábbiakban meghatározott rendelkezéseknek. A szóban forgó harmonizált szabványok hivatkozási számát e célból közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában:

1.   Általános vizsgálati feltételek:

a)

olyan hűtőkészülékek esetében, amelyek a végfelhasználó által be- és kikapcsolható párásodásgátló fűtőelemekkel rendelkeznek, ezeket be kell kapcsolni és – ha állíthatóak – maximális fűtési fokozatra kell állítani, és az éves energiafogyasztásba (AE) mint napi energiafogyasztást (Enapi ) bele kell venni;

b)

olyan hűtőkészülékek esetében, amelyek környezetfüggő lecsapódásgátló fűtőberendezéssel rendelkeznek, a környezetfüggő lecsapódásgátló fűtőberendezést az energiafogyasztás mérése során ki kell kapcsolni, vagy egyéb módon le kell tiltani, amennyiben lehetséges;

c)

olyan hűtőkészülékek esetében, amelyek a végfelhasználó által be- és kikapcsolható adagolókkal rendelkeznek, az adagolókat az energiafogyasztás vizsgálata során be kell kapcsolni, de nem lehet működtetni;

d)

az energiafogyasztás mérésekor a változtatható hőmérsékletű rekeszeket azon a legalacsonyabb hőmérsékleten kell működtetni, amelyre a végfelhasználó állítani tudja annak érdekében, hogy folyamatosan fenntartsa a legalacsonyabb hőmérsékletű rekesztípusnak a 3. táblázatban meghatározott hőmérséklet-tartományát;

e)

olyan hűtőkészülékek esetében, amelyeket hálózathoz lehet csatlakoztatni, a kommunikációs modult aktiválni kell, de az nem szükséges, hogy az energiafogyasztás vizsgálata során meghatározott típusú kommunikáció vagy adatcsere vagy mindkettő folyjon. Az energiafogyasztás vizsgálata során biztosítani kell, hogy az egység hálózathoz legyen csatlakoztatva;

f)

a hűtőrekeszek teljesítménye esetében:

(1)

egy frissentartó és/vagy hűtőrekeszként besorolt, változtatható hőmérsékletű rekesz esetében az energiahatékonysági mutatót (EEI) minden egyes hőmérsékleti feltételre vonatkozóan meg kell határozni, és a legmagasabb értéket kell alkalmazni;

(2)

a hűtőrekesznek képesnek kell lennie átlagos hőmérsékletének az adott tartományon belüli szabályozására a felhasználó beavatkozása nélkül, amit az energiafogyasztási vizsgálatok során 16 °C és 32 °C környezeti hőmérsékleten lehet ellenőrizni;

g)

olyan állítható térfogatú rekeszek esetében, ahol a két rekesz térfogatát a végfelhasználó egymáshoz viszonyítva állíthatja, az energiafogyasztást és a térfogatot úgy kell vizsgálni, hogy a magasabb célhőmérsékletű rekesz térfogatát a lehető legkisebb térfogatra kell állítani;

h)

a fajlagos fagyasztókapacitás a könnyű rakomány tömegének 12-szerese osztva az ahhoz szükséges fagyasztási idővel, hogy a könnyű rakomány hőmérséklete 25 °C környezeti hőmérséklet mellett +25 °C-ról –18 °C-ra csökkenjen, kg/12h mértékegységben kifejezve és egy tizedesjegyre kerekítve; a könnyű rakomány tömege a fagyos rekeszek rekesztérfogatának 100 literére vetítve 3,5 kg, de legalább 2,0 kg;

i)

4-csillagos rekeszek esetében a fajlagos fagyasztókapacitás akkora, hogy a könnyű rakomány (3,5 kg/100 liter) hőmérséklete 25 °C környezeti hőmérséklet mellett legfeljebb 18,5 óra alatt +25 °C-ról –18 °C-ra csökkenjen;

j)

a klímaosztályok meghatározásához a környezeti hőmérséklet-tartományt jelölő betűszók, azaz az SN, N, ST és T jelentése a következő:

(1)

a bővített mérsékelt öv (SN) hőmérséklet-tartománya 10 °C-tól 32 °C-ig terjed;

(2)

a mérsékelt öv (N) hőmérséklet-tartománya 16 °C-tól 32 °C-ig terjed;

(3)

a szubtrópusi öv (ST) hőmérséklet-tartománya 16 °C-tól 38 °C-ig terjed; valamint

(4)

a trópusi öv (T) hőmérséklet-tartománya 16 °C-tól 43 °C-ig terjed.

2.   Tárolási körülmények és célhőmérsékletek rekesztípusonként:

A 3. táblázat rekesztípusonként határozza meg a tárolási feltételeket és a célhőmérsékletet.

3.   Az AE meghatározása:

a)

Minden hűtőkészülék, kivéve az alacsony zajkibocsátású hűtőkészülékek esetében:

Az energiafogyasztást 16 °C és 32 °C környezeti hőmérsékleten végzett vizsgálattal kell meghatározni.

Az energiafogyasztás meghatározásához az átlagos léghőmérséklet minden rekeszben legfeljebb a 3. táblázatban a szállító által az egyes rekesztípusokra vonatkozóan meghatározott célhőmérsékletet érheti el. Az egyes releváns rekeszek célhőmérsékletén történő energiafogyasztás interpolációval történő megbecslésére adott esetben a célértékek feletti és alatti értékeket lehet használni.

Az energiafogyasztás következő fő összetevőit kell meghatározni:

az állandósult állapoti villamosenergia-fogyasztás (Pss ) W-ban megadott és egy tizedesjegyre kerekített, külön-külön meghatározott környezeti hőmérsékleten és olyan rekesz-hőmérsékleten mért értékeinek sorozata, amely nem feltétlenül egyezik meg a célhőmérséklettel;

a jégtelenítés és helyreállás jellemző többlet-energiafogyasztása (ΔΕ d-f ) Wh-ban és egy tizedesjegyre kerekítve, az egy vagy több (saját jégtelenítésvezérlési ciklussal üzemelő) automatikus jégtelenítő rendszerrel rendelkező termékek esetében 16 °C (ΔΕ d-f16 ) és 32 °C (ΔΕ d-f32 ) környezeti hőmérsékleten mérve;

jégtelenítési intervallum (td-f ) órában kifejezve és három tizedesjegyre kerekítve, az egy vagy több (saját jégtelenítésvezérlési ciklussal üzemelő) jégtelenítő rendszerrel rendelkező termékek esetében 16 °C (td-f16 ) és 32 °C (td-f32 ) környezeti hőmérsékleten mérve. A td-f értéket valamennyi rendszer tekintetében a feltételek meghatározott sorozata mellett meg kell határozni;

minden elvégzett vizsgálat esetében a Pss és a ΔΕ d-f értékét összeadva megkapjuk az adott környezeti hőmérséklet melletti napi energiafogyasztás ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕ d-f /td-f ) kWh/24h-ban kifejezett, az alkalmazott beállításokra nézve sajátos értékét;

a kiegészítő energia Eaux kWh/év mértékegységben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve. A kiegészítő energia (Eaux ) csak a környezetfüggő lecsapódásgátló fűtőberendezésre vonatkozik, annak különböző környezeti hőmérsékletek és páratartalmak melletti és energiafogyasztásából kell kiszámítani, felszorozva e környezeti hőmérsékletek és páratartalmak előfordulása valószínűségével és összesítve, az így kapott eredményt megszorozva egy olyan veszteségi tényezővel, amely a rekeszbe beszivárgő hőt és annak a hűtőkészülék általi eltávolítását veszi figyelembe.

3. táblázat

Tárolási feltételek és célhőmérséklet rekesztípusonként:

Csoport

Rekesztípus

Megjegyzés

Tárolási feltételek

Tc

Tmin

Tmax

Elnevezés

Elnevezés

szám

°C

°C

°C

Fagymentes rekeszek

Kamra

 (1)

+ 14

+ 20

+ 17

Bortároló

 (2)  (6)

+ 5

+ 20

+ 12

Pince

 (1)

+ 2

+ 14

+ 12

Frissentartó

 (1)

0

+ 8

+ 4

Hűtőrekesz

Hűtőrekesz

 (3)

–3

+ 3

+ 2

Fagyos rekeszek

0-csillagos és jégkészítés

 (4)

n.a.

0

0

1-csillagos

 (4)

n.a.

–6

–6

2-csillagos

 (4)  (5)

n.a.

–12

–12

3-csillagos

 (4)  (5)

n.a.

– 18

–18

Fagyasztó (4-csillagos)

 (4)  (5)

n.a.

– 18

–18

n.a.= nem alkalmazandó

E paraméterek mindegyikét külön vizsgálattal vagy vizsgálatsorozattal kell meghatározni. A készülék működésbe helyezését nem közvetlenül követő vizsgálati időszak mérési adatait átlagolni kell. A vizsgálat hatékonyságának és pontosságának javítása érdekében a vizsgálati időszak hossza nem rögzített, hanem akkorának kell lennie, hogy a készülék a vizsgálat időszak alatt „állandósult állapotban” legyen. Ennek ellenőrzéséhez a vizsgálati időszak adatait össze kell vetni a nyugalmi kritériumok sorával, továbbá figyelembe kell venni, hogy sikerült-e elegendő adatot gyűjteni.

Az AE-t kWh/év mértékegységben kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve kell kiszámítani az alábbiak szerint:

AE = 365 × Enapi /L + Eaux

ahol

a terhelési tényező L = 0,9 a csak fagyos rekesszel rendelkező készülékek esetében, és L = 1,0 az összes többi készülék esetében; és

az Enapi kWh/24h mértékegységben kifejezett és három tizedesjegyre kerekített értékét az ET 16 °C környezeti hőmérsékleten mért értékéből (E16 ) és 32 °C környezeti hőmérsékleten mért értékéből (E32 ) kell kiszámítani a következő módon:

Enapi = 0,5 × (E16 + E32 )

ahol E16 és E32 a 3. táblázatban meghatározott célhőmérsékleteken végzett energiavizsgálat interpolációjával számítható ki.

b)

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülékek esetében:

Az energiafogyasztást a 3.a) pontban előírtak szerint kell meghatározni, de 16 °C és 32 °C hőmérséklet helyett 25 °C környezeti hőmérsékleten.

Az Enapi kWh/24h mértékegységben kifejezett és az AE kiszámításához három tizedesjegyre kerekített értéke a következő:

Enapi = E25

ahol E25 a 25 °C környezeti hőmérsékleten érvényes E T, amely a 3. táblázatban felsorolt célhőmérsékleteken végzett energiavizsgálatok interpolációjával számítható ki.

4.   A standard éves energiafogyasztás (SAE) meghatározása:

a)

Minden hűtőkészülék esetében:

Az SAE-t kWh/év mértékegységben kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Formula

ahol:

c a rekesztípus 1-től n-ig terjedő indexszáma, ahol n az összes rekesztípus száma;

Vc a rekesz térfogata dm3-ben vagy literben kifejezve és egy tizedesjegyre kerekítve;

V a térfogat dm3-ben vagy literben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, ahol Formula;

az r c , az N c , az M c és a C a 4. táblázatban meghatározott értékekkel rendelkező, az egyes rekeszekre jellemző paramétereket modellezik; valamint

az A c , a B c és a D az 5. táblázatban meghatározott értékű kompenzációs tényezők.

A fenti számítások elvégzésekor a változtatható hőmérsékletű rekeszek esetében azon rekesztípusok közül, amelyekre alkalmasnak minősítették, azt kell választani, amelyiknek a legalacsonyabb a célhőmérséklete.

b)

Az SAE kiszámításához használt, az egyes rekesztípusokra vonatkozó modellezési paraméterek:

A modellezési paramétereket a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat

A modellezési paraméterek értékei rekesztípusonként

Rekesztípus

rc  (1)

Nc

Mc

C

Kamra

0,35

75

0,12

1,15 és 1,56 között a 3- vagy 4-csillagos rekeszekkel rendelkező kombinált készülékek esetében (2), 1,15 az egyéb kombinált készülékek esetében, 1,00 az egyéb hűtőkészülékek esetében

Bortároló

0,60

Pince

0,60

Frissentartó

1,00

Hűtőrekesz

1,10

138

0,12

0-csillagos és jégkészítés

1,20

138

0,15

1-csillagos

1,50

2-csillagos

1,80

3-csillagos

2,10

Fagyasztó (4-csillagos)

2,10

c)

Az SAE kiszámításához használt, az egyes rekesztípusokra vonatkozó kompenzációs tényezők:

A kompenzációs tényezőket az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat

A kompenzációs tényezők értékei rekesztípusonként

Rekesztípus

Ac

Bc

D

 

Manuális jégtelenítés

Automatikus jégtelenítés

Szabadon álló készülék

Beépített készülék

≤ 2 (3)

3 (3)

4 (3)

> 4 (3)

Kamra

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

Bortároló

Pince

Frissentartó

Hűtőrekesz

1,03

0-csillagos és jégkészítés

1,00

1,10

1,05

1-csillagos

2-csillagos

3-csillagos

Fagyasztó (4-csillagos)

5.   Az EEI meghatározása:

A EEI-t százalékban kifejezve és egy tizedesjegyre kerekítve a következőképpen kell kiszámítani:

EEI = AE/SAE.


(1)   Tmin és Tmax a vizsgálati időszak alatt mért átlagos értékek (adott időtartam alatt adott érzékelőknél mért értékek átlaga).

(2)  Az egyes érzékelőkre vonatkozóan a vizsgálati időszak alatt mért átlagos hőmérséklet-változás nem haladhatja meg a ± 0,5 kelvin (K) értéket. A jégtelenítési és helyreállási időszak alatt az összes érzékelő átlaga nem emelkedhet 1,5 K-nél nagyobb mértékben a rekesz átlagértéke fölé.

(3)   Tmin és Tmax a vizsgálati időszak alatti pillanatnyi értékek.

(4)   Tmax a vizsgálati időszak alatt mért maximum (adott időtartam alatt adott érzékelőknél mért értékek maximuma).

(5)  Ha a rekesz automatikusan jégtelenítő típus, a (valamennyi érzékelő maximumaként meghatározott) hőmérséklet nem emelkedhet 3,0 K-nél nagyobb mértékben a jégtelenítési és helyreállási időszak alatt.

(6)   Tmin és Tmax a vizsgálati időszak alatt mért átlagos értékek (adott időtartam alatt az egyes érzékelőknél mért értékek átlaga), amelyek meghatározzák a megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet-tartományt.

(1)  rc = (Ta–Tc)/20; ahol Ta = 24 °C és Tc a 3. táblázatban meghatározott értékekkel rendelkezik.

(2)  3- vagy 4-csillagos rekeszekkel rendelkező kombinált készülékek esetében a C-t a következőképpen kell kiszámítani:

ahol frzf a 3- vagy 4-csillagos rekesz Vfr térfogata osztva V-vel, azaz frzf = Vfr/V:

ha frzf ≤ 0,3, akkor C =1,3 + 0,87 × frzf;

különben ha 0,3 < frzf < 0,7, akkor C =1,87 – 1,0275 × frzf;

különben C = 1,15.

(3)  a külső ajtók és a rekeszek száma közül az alacsonyabb.


V. MELLÉKLET

Termékinformációs adatlap

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szállító beviszi a termékadatbázisba a 6. táblázatban meghatározott információkat. Ha a hűtőkészülék több ugyanazon típusú rekeszt foglal magában, az ezen rekeszekre vonatkozó sorokat meg kell ismételni. Ha egy bizonyos rekesztípus nincs, akkor a rekesz paramétereihez és azok értékeihez „–” jelet kell tenni.

6. táblázat

Termékinformációs adatlap

A szállító neve vagy védjegye:

A szállító címe  (2) :

Modellazonosító:

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:

[igen/nem]

Kialakítás típusa:

[beépített/szabadon álló]

Bortároló készülék:

[igen/nem]

Egyéb hűtőkészülék:

[igen/nem]

Általános termékparaméterek:

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Teljes méret (milliméterben)

Magasság

x

Össztérfogat (dm3 vagy l)

x

Szélesség

x

Mélység

x

EEI

x

Energiahatékonysági osztály

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

x

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya

[A/B/C/D] (3)

Éves energiafogyasztás (kWh/év)

x,xx

Klímaosztály:

[bővített mérsékelt/mérsékelt/szubtrópusi/trópusi]

Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas

x (3)

Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas

x (3)

Téli üzemmód

[igen/nem]

 

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus

Rekeszparaméterek és -értékek

Rekesztérfogat (dm3 vagy l)

Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C)

Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.

Fagyasztókapacitás (kg/24 h)

Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)

Kamra

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

Bortároló

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

Pince

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

Frissentartó

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

Hűtőrekesz

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

0-csillagos vagy jégkészítés

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

1-csillagos

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

2-csillagos

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

3-csillagos

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

4-csillagos

[igen/nem]

x,x

x

x,xx

[A/M]

2-csillagos rész

[igen/nem]

x,x

x

[A/M]

Változtatható hőmérsékletű rekesz

rekesztípusok

x,x

x

x,xx (4-csillagos rekeszek esetében) vagy –

[A/M]

4-csillagos rekeszek esetében

Gyorsfagyasztási lehetőség

[igen/nem]

A fényforrás paraméterei  (1)  (2):

A fényforrás típusa

[típus]

Energiahatékonysági osztály

[A/B/C/D/E/F/G]

A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama  (2):

További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet (4) mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ (2) megtalálható:


(1)  Az (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (1) megfelelően meghatározott értékek.

(1)  A Bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 68 oldalát).

(2)  Az e tételekhez kapcsolódó módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke 4. pontjának alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

(3)  Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.

(4)  A Bizottság (EU) 2019/2019 rendelete (2019. október 1.) a hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 643/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 187 oldalát).


VI. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.   

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

a)

az V. mellékletben felsorolt információk;

b)

a 7. táblázatban meghatározott információk. Ha a hűtőkészülék több ugyanazon típusú rekeszt foglal magában, az ezen rekeszekre vonatkozó sorokat meg kell ismételni. Ha egy bizonyos rekesztípus nincs, akkor a rekesz paramétereihez és azok értékeihez „–” jelet kell tenni. Ha egy paraméter nem alkalmazandó, akkor a paraméter értékeihez „–” jelet kell tenni.

7. táblázat

A műszaki dokumentációban feltüntetendő további információk

A hűtőkészülék-típus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható:

Termékleírás:

Általános termékleírás:

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Éves energiafogyasztás (kWh/év)

x

Kiegészítő energia (kWh/év)

x

Standard éves energiafogyasztás (kWh/év)

x,xx

EEI (%)

x

Hőmérséklet-emelkedési idő (h)

x,xx

Kombinált készülék paramétere

x,xx

Az ajtók hőveszteség-tényezője

x,xxx

Terhelési tényező

x,x

Lecsapódásgátló fűtőberendezés típusa

[kézi/környezetfüggő/egyéb/nincs]

 

 

A hűtőkészülékekre (az alacsony zajkibocsátású hűtőkészülékeket kivéve) vonatkozó további termékleírások:

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Napi energiafogyasztás 16 °C-on (kWh/24h)

x,xxx

Napi energiafogyasztás 32 °C-on (kWh/24h)

x,xxx

A jégtelenítés és helyreállás többlet-energiafogyasztása (1) 16 °C-on (Wh)

x,x

A jégtelenítés és helyreállás többlet-energiafogyasztása (1) 32 °C-on (Wh)

x,x

Jégtelenítési intervallum (1) 16 °C-on (h)

x,x

Jégtelenítési intervallum (1) 32 °C-on (h)

x,x

Az alacsony zajkibocsátású hűtőkészülékekre vonatkozó további termékleírások:

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Napi energiafogyasztás 25 °C-on (kWh/24h)

x,xxx

Jégtelenítési intervallum (1) 25 °C-on (h)

x,x

Rekeszelőírások:

Rekesztípus

Rekeszparaméterek és -értékek

Célhőmérséklet (°C)

Termodinamikai paraméter (rc )

Nc

M c

Jégtelenítési tényező (Ac )

Beépítési tényező (Bc )

Kamra

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Bortároló

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Pince

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Frissentartó

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Hűtőrekesz

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

0-csillagos vagy jégkészítés

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

1-csillagos

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

2-csillagos

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

3-csillagos

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

4-csillagos

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

2-csillagos rész

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Változtatható hőmérsékletű rekesz

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

További információk:

A harmonizált szabványokra vagy az alkalmazott egyéb megbízható pontos és megismételhető módszerekre vonatkozó hivatkozások:

Az összes egyenértékű modell felsorolása, megadva azok modellazonosítóját:

2.   

Ha egy adott modell műszaki dokumentációjában szereplő információkat:

a)

a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de egy másik gyártó által előállított modell adataiból vették át, vagy

b)

terv alapján végzett számítások vagy ugyanazon vagy egy másik gyártó más modellje adatainak extrapolációja útján határozták meg, vagy mindkettő,

úgy a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell e számítások és a gyártók által a számítások pontosságának ellenőrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit, adott esetben pedig a másik gyártók modelljeivel való azonosságra vonatkozó nyilatkozatot.


(1)  csak egy vagy több automatikus jégtelenítő rendszerrel rendelkező termék esetében


VII. MELLÉKLET

A vizuális hirdetésekben, a műszaki promóciós anyagokban, a távértékesítés (kivéve az interneten történő távértékesítést) során biztosítandó információk

1.   

A vizuális hirdetésekben a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában és a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított követelményeknek való megfelelés biztosítása céljából az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető hatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

2.   

A műszaki promóciós anyagokban a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában megállapított követelményeknek való megfelelés biztosítása céljából az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

3.   

Papíralapú távértékesítés esetén az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

4.   

Az energiahatékonysági osztályt és az energiahatékonysági osztályok skáláját az 1. ábra szerint a következőképpen kell feltüntetni:

a)

egy nyíl, amelyen 100 % fehér színű, félkövér Calibri típusú betűvel és az ár feltüntetése esetén legalább az áréval megegyező betűmérettel szerepel a termék energiahatékonysági osztályát jelző betű;

b)

a nyíl színe megegyezik az energiahatékonysági osztály színével;

c)

az energiahatékonysági osztályok skálája 100 % fekete színű; és

d)

a méretet úgy kell megválasztani, hogy a nyíl könnyen látható és olvasható legyen. Az energiahatékonyságot jelző nyílon a betűt a nyíl négyszögletes részének közepén kell elhelyezni úgy, hogy a nyíl és az energiahatékonysági osztályt jelölő betű között minden irányban 0,5 pt vastagságú, 100 % fekete színű szegély legyen.

Ettől eltérve, ha a vizuális hirdetés, a műszaki promóciós anyag vagy a papíralapú távértékesítési anyag monokróm nyomtatással készült, a nyíl a szóban forgó vizuális hirdetésben, műszaki promóciós anyagban vagy papíralapú távértékesítési anyagban szerepelhet a nyomtatás színében.

1. ábra

Az energiahatékonysági osztályok skáláját feltüntető, jobbra vagy balra mutató színes/monokróm nyilak

Image 16

5.   

A telemarketing-alapú távértékesítés során kifejezetten tájékoztatni kell a vásárlót a termék energiahatékonysági osztályáról és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skálájáról, valamint arról, hogy a vásárló egy szabadon hozzáférhető internetes honlapon vagy nyomtatott példányt igényelve megtekintheti a teljes címkét és a termékinformációs adatlapot.

6.   

Az 1–3. és az 5. pontban említett valamennyi helyzetben lehetővé kell tenni a vásárló számára, hogy kérésre megkapja a címke és a termékinformációs adatlap egy-egy nyomtatott példányát.


VIII. MELLÉKLET

Az interneten történő távértékesítés során biztosítandó információk

1.   

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelzőmechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen a III. melléklet 3.1. és 3.2. pontjában a hűtőkészülékekre vonatkozóan meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

2.   

Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képre a 2. ábrának megfelelően a következő követelmények vonatkoznak:

a)

olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b)

a termék energiahatékonysági osztályát a nyílon 100 % fehér színű, félkövér Calibri típusú betűvel, az áréval megegyező betűmérettel kell feltüntetni;

c)

az energiahatékonysági osztályok skálája 100 % fekete színű; és

d)

az alábbi két forma egyikét kell követnie, továbbá a méretét úgy kell megválasztani, hogy a nyíl könnyen látható és olvasható legyen. Az energiahatékonyságot jelző nyílon a betűt a nyíl négyszögletes részének közepén kell elhelyezni úgy, hogy a nyíl és az energiahatékonysági osztályt jelölő betű körül 100 % fekete szegély legyen

2. ábra

Az energiahatékonysági osztályok skáláját feltüntető, jobbra vagy balra mutató, színes nyíl

Image 17

3.   

Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítésének sorrendje a következő:

a)

az e melléklet 2. pontjában meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b)

a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a III. mellékletben meghatározott címkére;

c)

a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d)

a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e)

érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f)

a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g)

a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

4.   

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezésre bocsátott elektronikus termékinformációs adatlapot a kijelzőmechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékinformációs adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékinformációs adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában vagy a termékadatbázisra hivatkozva; ekkor a termékinformációs adatlaphoz hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a „Termékinformációs adatlap” szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékinformációs adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.


IX. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú ellenőrzési eljárás

Az ebben a mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a megadott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékinformációs adatlapon feltüntetett értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Ha egy modellt úgy terveztek, hogy képes legyen azonosítani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgálati körülményeket vagy a vizsgálati ciklust), és erre reagálva automatikusan megváltoztatni teljesítményét a vizsgálat során annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt, vagy a műszaki, illetve egyéb benyújtott dokumentációban megadott paramétereknél kedvezőbb eredményeket érjen el, a modellt és az egyenértékű modelleket meg nem felelőnek kell tekinteni.

A tagállami hatóságok a következő eljárást alkalmazva ellenőrzik, hogy egy termékmodell megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek:

(1)

A tagállami hatóságoknak a modell egyetlen példányán kell elvégezniük az ellenőrzést.

(2)

A modell akkor felel meg a vonatkozó követelménynek, ha:

a)

a műszaki dokumentációban az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint – ha alkalmazandó – az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; valamint

b)

a címkén és a termékinformációs adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott osztályok; valamint

c)

akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott példányát vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) a 8. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

(3)

Ha a 2.a) és a 2.b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

(4)

Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságoknak ugyanazon modell további három példányát kell kiválasztaniuk vizsgálatra. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több egyenértékű modellhez is tartozhat.

(5)

A modell akkor felel meg a vonatkozó követelménynek, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 8. táblázat szerinti tűréseken belül van.

(6)

Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

(7)

A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a IV. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag a 8. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1–7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. A 8. táblázat paraméterei tekintetében semmilyen más, például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott tűrés nem alkalmazható.

8. táblázat

A mért paraméterekre vonatkozó ellenőrzési tűrések

Paraméterek

Ellenőrzési tűrések

Össztérfogat és rekesztérfogat

A meghatározott érték (1) legfeljebb 3 %-kal vagy 1 literrel maradhat el a megadott értéktől, attól függően, hogy melyik érték a nagyobb.

Fagyasztókapacitás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 % mértékben maradhat el a megadott értéktől.

E16, E32

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 % mértékben haladhatja meg a megadott értéket.

Eaux

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 % mértékben haladhatja meg a megadott értéket.

Éves energiafogyasztás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 % mértékben haladhatja meg a megadott értéket.

A bortároló készülékek belső páratartalma (%)

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 % mértékben térhet el a megadott értéktől.

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 2 [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)] mértékben haladhatja meg a megadott értéket.

Hőmérséklet-emelkedési idő

A meghatározott érték (1) legfeljebb 15 % mértékben haladhatja meg a megadott értéket.


(1)  Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint három új darab vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.