28.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1965 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 26.)

a nátrium-molibdát-dihidrát juhok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A nátrium-molibdát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való felhasználását határozatlan időre engedélyezték a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően. Az anyag ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően meglévő termékként bekerült a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a nátrium-molibdát-dihidrát juhok takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére vonatkozóan.

(4)

A kérelmező a nátrium-molibdát-dihidrátnak a „tápértékkel rendelkező adalékanyag” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. január 23-i véleményében (3) megállapította, hogy a nátrium-molibdát-dihidrát a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állati egészségre, sem a fogyasztóbiztonságra, sem pedig a környezetre. Azt is megállapította, hogy az adalékanyag bőr-és szemirritáló anyagnak tekintendő. A Bizottság ezért úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az emberi egészségre, különösen az adalékanyag felhasználóira gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy aa juhtakarmány molibdénkiegészítése nátrium-molibdát-dihidráttal együtt akkor tekinthető hatékonynak a rézzel való megfelelő egyensúly biztosítása szempontjából, ha a réz és a molibdén aránya 3–10 között van a takarmányban. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelet 21. cikkével létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentéseket is.

(6)

A nátrium-molibdát-dihidrát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek.

(7)

mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja a nátrium-molibdát-dihidrát engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A nátrium-molibdát-dihidrát és az azt tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2020. június 18. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2019. december 18. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

(2)   A nátrium-molibdát-dihidrátot tartalmazó takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2020. december 18. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2019. december 18. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott nátrium-molibdátot tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2021. december 18. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2019. december 18. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5606.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Az elem (Mo) mennyisége (mg/kg) a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei

3b701

Nátrium-molibdát-dihidrát

Az adalékanyag összetétele:

Nátrium-molibdát-dihidrát por formájában, legalább 37 % -os molibdéntartalommal.

A hatóanyag jellemzése:

Kémiai képlet: Na2MoO4 2 H2O

CAS-szám: 10102-40-6

Analitikai módszerek (1):

A takarmány-adalékanyag, az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes molibdéntartalmának mennyiségi meghatározása:

 

– EN 15510: induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES)

A takarmány-adalékanyag teljes nátriumtartalmának meghatározására:

 

– EN 15510: induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES); vagy

 

– EN ISO 6869: atomabszorpciós spektrometria (AAS)

Juhok

2,5 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

3.

Az adalékanyag és az előkeverékek címkézése révén fel kell tüntetni a következőt:

„A rézzel való megfelelő egyensúly biztosítása érdekében a juhtakarmány molibdénnel történő kiegészítése esetén a Cu:Mo aránynak 3–10 között kell lennie a takarmányban”

2029.12.18.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található:https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports