11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1882 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 8.)

az olívaolaj magántárolási támogatási összegeire vonatkozó pályázati eljárások megnyitásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére, valamint 20. cikke első bekezdésének m) és o) pontjára,

mivel:

(1)

A szűz olívaolaj ára egyenletesen alacsony maradt a spanyol, görög és portugál piacon, és több hónapon át az 1370/2013/EU tanácsi rendelet (2) 1a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott referencia-küszöbértékek közelében volt.

(2)

Az Unióban egymás után várható jó terméshozamok, a készletek felhalmozódása és a külkereskedelemben tapasztalható jelenlegi bizonytalanságok egyensúlyhiányt okoznak a kínálat és a kereslet között, ami viszont leszorító hatást fejt ki a szűz olívaolaj árára, és az uniós piac nagy részén súlyos zavarokat okoz.

(3)

Spanyolország az Unió legfontosabb olívaolaj-termelője, és egyben árdiktáló szerepet tölt be. A Spanyolországban felhalmozódott kivételesen magas készletállomány ezért azt a kockázatot hordozza, hogy a szűz olívaolaj uniós piacán tapasztalható súlyos zavarok elhúzódnak és tovább súlyosbodnak.

(4)

A kínálat és a kereslet közötti jelenlegi egyensúlyhiány csökkentése és az említett nehéz piaci viszonyok enyhítése érdekében helyénvaló magántárolási támogatást nyújtani a szűz olívaolajra.

(5)

A szűz olívaolajra nyújtott magántárolási támogatásra az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (3) és az (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendeletet (4) kell alkalmazni, amelyek közös szabályokat állapítanak meg a magántárolási rendszer végrehajtására.

(6)

A működési rendszer rugalmassága érdekében a támogatás összegét pályázati eljárásban kell rögzíteni. E célból helyénvaló több pályázati részidőszakot előírni.

(7)

Annak érdekében, hogy különböző piaci szereplők részesülhessenek az intézkedésből, az egyes részidőszakokra minden piaci szereplő szűzolívaolaj-kategóriánként legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

(8)

Annak érdekében, hogy a magántárolási támogatás eredményes legyen, és valódi hatást fejtsen ki a piacon, a támogatást ömlesztett szűz olívaolajra kell nyújtani. Mivel az olívaolaj-ágazatban megszokott, hogy van eltárolva termék, a már tárolt szűz olívaolajra vonatkozó pályázatokat is el kell fogadni.

(9)

A szűz olívaolaj magántárolási támogatásban részesülő mennyiségeit a minimális tárolási időszak alatt nem szabad forgalomba hozni, hogy a támogatás a folyó évben valódi hatást gyakoroljon a kínálat és a kereslet egyensúlyára. A minimális tárolási időszakot 180 napban kell rögzíteni.

(10)

Az igazgatási hatékonyság és egyszerűsítés miatt csak legalább 50 tonna mennyiségre lehet pályázatot benyújtani.

(11)

A megfékezhetetlen árcsökkenések megelőzése, a nehéz piaci körülményekre való gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(12)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A szűz olívaolajoknak az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete VIII. részének (1) pontjában az említett rendelet 17. cikke első bekezdésének b) pontjával összhangban meghatározott következő kategóriái mindegyike tekintetében külön pályázati eljárást kell megnyitni a magántárolási támogatásra:

a)

extra szűz olívaolaj;

b)

szűz olívaolaj;

c)

lampant olívaolaj.

(2)   Az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendeletet és az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   A pályázatokat a következő részidőszakok alatt kell benyújtani, amelyek mindegyike 12.00 órakor zárul (brüsszeli idő szerint):

a)

2019. november 21-től 2019. november 26-ig;

b)

2019. december 12-től 2019. december 17-ig;

c)

2020. január 22-től 2020. január 27-ig;

d)

2020. február 20-tól 2020. február 25-ig.

Ha a részidőszak utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő az azt megelőző munkanap 12.00 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   A piaci szereplők az 1. cikk (1) bekezdésében említett egyes termékekre minden egyes részidőszakra vonatkozóan legfeljebb egy pályázatot nyújthatnak be.

(3)   A legkisebb mennyiség pályázatonként 50 tonna.

(4)   Az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 40. cikkének b) pontjában említett biztosíték összege tonnánként 50 EUR.

(5)   A támogatást az 1. cikk (1) bekezdésben említett ömlesztett termékekre kell megadni.

(6)   A pályázatokat be lehet nyújtani a már tárolt termékekre.

(7)   A pályázatokat kizárólag Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban, Olaszországban, Cipruson, Máltán, Portugáliában és Szlovéniában lehet benyújtani.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb a 2. cikk (1) bekezdésében említett benyújtási részidőszakok utolsó napját követő napon 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) tájékoztatják a Bizottságot az összes elfogadható pályázatról.

4. cikk

A magántárolási támogatási szerződések 180 napos tárolási időszakot ölelnek fel.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Tanács 1370/2013/EU rendelete (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 206., 2016.7.30., 15. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 206., 2016.7.30., 206. o.).