7.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1857 rendelete

(2019. november 6.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A titán-dioxid felhasználása jelenleg kozmetikai termékekben UV-szűrőként megengedett, a nanoanyag formájában is. A titán-dioxid (nano) az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletének 27a. bejegyzésében szerepel. A felhasználásra kész készítményben – a bejegyzésben felsorolt tulajdonságok függvényében – legfeljebb 25 %-os koncentrációja megengedett, kivéve azokat az alkalmazásokat, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.

(2)

A VI. melléklet 27a. bejegyzésében felsorolt tulajdonságok a titán-dioxidnak (nano) és azoknak az anyagoknak a megengedett fizikai-kémiai tulajdonságaira vonatkoznak, amelyekkel az bevonható.

(3)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) 2017. március 7-i, 2018. június 22-én helyesbített véleményében (2) arra a következtetésre jutott, hogy a három vizsgált nanoszerkezetű titán-dioxid-forma felhasználása – (legfeljebb 16 %, illetve 6 %) szilícium-dioxid- és cetil-foszfát-bevonattal, (legfeljebb 7 %, illetve 0,7 %) alumínium-oxid- és mangán-dioxid-bevonattal, illetve (legfeljebb 3 %, illetve 9 %) alumínium-oxid- és trimetoxi-kaprilil-szilán-bevonattal – biztonságosnak tekinthető az egészséges, ép vagy napégett bőrre történő alkalmazásra szánt kozmetikai termékekben. Az FBTB hozzátette, hogy ez a következtetés nem vonatkozik azokra az alkalmazásokra, amelyek a (például por vagy permet formájú termékekből származó) titán-dioxid nanorészecskék belélegzésének lehetősége miatt a fogyasztó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.

(4)

Az FBTB azt is megállapította, hogy a bizonyos típusú termékekben (pl. a rúzsokban) felhasznált összetevők nem szándékolt módon, lenyelés útján a szervezetbe juthatnak. Ezért figyelembe kell venni a mangán-dioxid lehetséges káros hatásait abban az esetben, ha a mangán-dioxiddal bevont nanoanyagokat olyan alkalmazásokban használják fel, amelyek szájon át történő bevitelhez vezethetnek.

(5)

Az FBTB szakvéleménye alapján, valamint a műszaki és tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében az FBTB által értékelt három bevonatkombinációnak UV-szűrőként való használatát az FBTB által meghatározott vonatkozó koncentrációs határértékek és az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletének 27a. bejegyzésében felsorolt egyéb feltételek mellett engedélyezni kell.

(6)

A mangán-dioxid lenyelése azonban veszélyt jelenthet az emberi egészségre. Ezért az alumínium-oxidnak és a mangán-dioxidnak a bevonatokban történő együttes használata nem engedélyezhető ajakápolási termékekben, mivel azok bizonyos mértékben a szervezetbe jutnak. Ezen túlmenően a fogyasztók olyan arcápolási termékeket, például napvédő termékeket is használhatnak, amelyek az észszerűen előrelátható használati feltételek mellett az ajkakra is kerülnek. Az ajkakra kerülő arcápolási termékek bizonyos mértékben szintén a szervezetbe jutnak. Ezért a bevonatképző alumínium-oxid és mangán-dioxid kombinációját tartalmazó termékek esetében figyelmeztető jelzést kell elhelyezni az ajkakon történő használat tilalmára vonatkozóan.

(7)

Az 1223/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude Juncker


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

(2)  SCCS/1580/16, végleges változat: 2017. március 7., helyesbítés: 2018. június 22.


Melléklet

Az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletének 27a. bejegyzése helyébe a következő bejegyzés lép:

Hivatkozási

szám

Az anyag azonosítása

Feltételek

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

Kémiai név/

INN/XAN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EK-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27a.

Titán-dioxid  (*1)

Titán-dioxid (nano)

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

 

25 %  (*2)

Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.

Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:

tisztaság ≥ 99 %,

rutil formájában, vagy rutil legfeljebb 5 % anatázzal, kristályos szerkezettel, ami fizikai megjelenését tekintve gömb, tű vagy lándzsa alakok klasztere,

részecskeméret-eloszlás szerinti középátmérő ≥ 30 nm,

méretarány 1– 4,5 és a térfogategységre vetített fajlagos felület ≤ 460 m2/cm3,

szilícium-dioxid-, hidratált szilícium-dioxid-, alumínium-oxid, alumínium-hidroxid-, alumínium-sztearát-, szetarinsav-, trimetoxi-kaprilil-szilán-, glicerin-, dimetikon-, hidrogén-dimetikon-, szimetikonbevonattal,

vagy a következők kombinációjából kapott bevonattal:

legfeljebb 16 % koncentrációjú szilícium-dioxid és legfeljebb 6 % koncentrációjú cetil-foszfát,

legfeljebb 7 % koncentrációjú alumínium-oxid és legfeljebb 0,7 % koncentrációjú mangán-dioxid (ajakápolási termékekben nem használható),

legfeljebb 3 % koncentrációjú alumínium-oxid és legfeljebb 9 % koncentrációjú trietoxi-kaprilil-szilán,

fotokatalitikus aktivitás ≤ 10 % a megfelelő be nem vont vagy át nem itatott referencia-anyaghoz képest,

a késztermékben a nanorészecskék fotostabilok.

Alumínium-oxid- és mangán-dioxid-bevonattal ellátott titán-dioxidot (nano) tartalmazó arcápolási termékek:

Ajkak ápolására nem használhatók.


(*1)  A színezékként való felhasználás tekintetében lásd a IV. melléklet 143. bejegyzését.

(*2)  A titán-dioxid és a titán-dioxid (nano) együttes használata esetén a teljes mennyiség nem haladhatja meg a g) oszlopban megadott határértéket.”