24.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 270/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1756 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 23.)

a 136/2004/EK rendelet V. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a szalma- és szénaszállítmányok Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. 2019. április 11-én az Európai Tanács elfogadta az (EU) 2019/584 határozatot (2), amely – az Egyesült Királysággal egyetértésben – meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti időszakot. Az említett határozatnak megfelelően az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2019. október 31-ig került meghosszabbításra. Az uniós jog így 2019. november 1-jétől (a továbbiakban: a kilépés időpontja) nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2)

A 97/78/EK irányelv megállapítja a harmadik országokból az Unióba behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elveket. Az említett irányelv 19. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak össze kell állítania azon növényi termékek listáját, amelyeket – fertőző és ragályos állatbetegségek Unióba való átterjedésének kockázata miatt – a határon állategészségügyi vizsgálatoknak kell alávetni, valamint azon harmadik országok listáját, amelyek számára engedélyezik a szóban forgó termékek Unióba történő kivitelét.

(3)

Ennek megfelelően a 136/2004/EK bizottsági rendelet (3) IV. melléklete a határon végzett állategészségügyi vizsgálatnak alávetett növényi termékként sorolja fel a szénát és a szalmát, a rendelet V. melléklete pedig felsorolja azon országokat, amelyekből a tagállamok szénát és szalmát importálhatnak.

(4)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága biztosította a szükséges garanciákat ahhoz, hogy a kilépés időpontjától megfeleljen a 136/2004/EK rendeletben a szalma- és szénaszállítmányoknak az Unióba történő behozatalára vonatkozóan megállapított feltételeknek azáltal, hogy egy legalább kilenc hónapos kezdeti időszakban továbbra is alkalmazza az uniós jogszabályokat.

(5)

Éppen ezért – figyelembe véve a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által nyújtott egyedi garanciákat, valamint annak érdekében, hogy a kilépés időpontja után elkerülhetők legyenek a szükségtelen kereskedelmi zavarok – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát indokolt felvenni a 136/2004/EK rendelet V. mellékletében foglalt, a szalma- és szénaszállítmányoknak az Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező országok jegyzékébe.

(6)

A 136/2004/EK rendelet V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Ezt a rendeletet 2019. november 1-jétől indokolt alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/2004/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. november 1-jétől kell alkalmazni.

Nem alkalmazandó azonban abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(2)  Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/584 határozata (2019. április 11.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 101., 2019.4.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 136/2004/EK rendelete (2004. január 22.) a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állategészségügyi határállomásokon való állategészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 21., 2004.1.28., 11. o.).


MELLÉKLET

A 136/2004/EK rendelet V. mellékletében a táblázat a Chilére vonatkozó bejegyzés alatt a következő sorral egészül ki:

„GB

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága”