23.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1751 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 21.)

a „Havarti” (OFJ) elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére és 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Dániának a Bizottsághoz 2010. október 5-én benyújtott kérelmét (2) a „Havarti” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzésére.

(2)

Németország, Spanyolország, az US Dairy Export Council, a National Milk Producers Federation és az International Dairy Foods Association, valamint az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala, Új-Zéland külügyi és külgazdasági minisztériuma, a Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) és a Dairy Australia Limited, az ausztrál kormány támogatásával, az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelően kifogással élt a bejegyzés ellen. E kifogások elfogadhatóknak bizonyultak.

(3)

A Bizottsághoz a „Camara Nacional de Productores de Leche” (Costa Rica) és az „Asociación de Desarollo Lácteo” (ASODEL) (Guatemala) is felszólalást nyújtott be. Azonban nem nyújtottak be az 1151/2012/EU rendelet 51. cikkének (2) bekezdése szerint indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot.

(4)

A Bizottság felkérte az elfogadható felszólalásokban érdekelt feleket a szükséges konzultációk lefolytatására. Dánia kérésére, az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdése utolsó albekezdésének megfelelően a Bizottság 2014. augusztus 5-i és 2014. szeptember 22-i levelében további három hónappal meghosszabbította a folyamatban lévő konzultációk határidejét.

(5)

mivel a megjelölt határidőig nem jött létre megegyezés, a Bizottság az 1151/2012/EU rendelet 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírt eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktus útján határoz a bejegyzésről.

(6)

A felszólalást benyújtó felek érvelése szerint a „Havarti” nem rendelkezik a földrajzi eredetnek tulajdonítható egyedi minőséggel, hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel. Úgy vélik, hogy egy meglévő védjegy hírnevének és elismertségének fényében az elnevezés bejegyzése félrevezetné a fogyasztókat a termék valódi mibenlétét illetően. Véleményük szerint ez a bejegyzés a piacon már legalább 5 éve jogszerűen jelen lévő azonos elnevezés, védjegyek és termékek létét is veszélyeztetné. Emellett állításuk szerint a szóban forgó elnevezés az alábbi okok miatt vélhetően már egyébként is köznevesült: A „Havarti” 1966 óta képezi tárgyát egy Codex Alimentarius előírásnak, szerepel az 1951-es stresai egyezmény B. mellékletében és saját tarifacsoporttal rendelkezik. A „Havarti” előállítása és fogyasztása több uniós és nem uniós országban megtalálható, közülük néhány egyedi jogszabállyal is rendelkezik ehhez.

(7)

A Bizottság értékelte az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatokban az 1151/2012/EU rendelet rendelkezéseivel összefüggésben előadott érveket, figyelembe véve a kérelmező és a felszólalást benyújtó felek között lezajlott szükséges konzultációk eredményeit, és arra a következtetésre jutott, hogy a „Havarti” elnevezést be kell jegyezni.

(8)

Azon állítást illetően, hogy a „Havarti” elnevezés nem felel meg az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének, megjegyzendő, hogy a „Havarti” oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem a termék földrajzi eredetének tulajdonítható hírnéven alapul, az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal összhangban.

(9)

A Dánia által benyújtott speciális kiadványok és hivatkozások azt mutatják, hogy Dánia és a „Havarti” között hírnéven alapuló kapcsolat áll fenn. Ez a sajt számos kitüntetést, díjat és elismerést kapott különböző hazai és nemzetközi fórumokon. A termék hírnevéhez az előállításnál alkalmazott egyedi módszer és a régóta meglévő szakismeret is hozzájárul.

(10)

A felszólalási eljárás során a dán hatóságok arra is kitértek, hogy a „Havarti” hírnevét a több mint 100 éve zajló jogalkotási kezdeményezéseknek és minőségi munkának köszönhetően sikerült elérni.

(11)

Az EU területét illetően a „Havarti” előállítása alapvetően Dániában történik. Korlátozott mennyiségekkel Spanyolország, Németország, Lengyelország, Finnország és Észtország is előállító volt a kérelem időpontjában. A „Havarti” e tagállamokban végzett előállítása önmagában nem kérdőjelezheti meg a „Havarti” és Dánia kapcsolatát. Dánia teljes termeléséhez viszonyítva ezek a mennyiségek nagyon korlátozottak. Ráadásul a „Havarti” címkéjű sajt spanyolországi gyártása csak 2010-ben indult, és csak azt követően vált jelentősebbé, hogy Dánia benyújtotta a Bizottsághoz a „Havarti” OFJ-ként történő bejegyzése iránti kérelmét.

(12)

Dánia bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a dán fogyasztók döntő többsége elismeri a „Havarti” és a Dánia közötti tartós kapcsolatot. Egy felmérés eredményei szerint „Havarti” terméket a dán fogyasztók nagy többsége ismeri és Dániához társítja. Dánián kívül a „Havarti” ismertsége rendkívül korlátozott.

(13)

Spanyolország is benyújtott egy tanulmányt annak a felmérésnek az eredményeiről, amely a spanyol fogyasztók körében vizsgálta a „Havarti” és a termék eredetének ismertségét. E tanulmány nem bizonyító erejű. Nagy százalékban fordultak elő a magát a terméket és annak dán eredetét nem ismerő válaszadók. A fogyasztók több különböző országot jelöltek meg a „Havarti” származási helyeként. A termék és dán eredetének ilyen mértékű ismeretlenségét nem lehet az elnevezés köznevesült jellegének kifejezett ismertségeként értékelni.

(14)

A felszólalást benyújtó felek további érve szerint az elnevezést nem szabad bejegyezni, mert az egy meglévő védjegy hírnevének és elismertségének fényében félrevezetné a fogyasztókat a termék valódi mibenlétét illetően. Az adott védjegy hírnevét és elismertségét azonban nem bizonyították. Emellett azt sem fejtették ki, hogy miként valósulna meg a fogyasztók félrevezetése.

(15)

A harmadik országok felszólalást benyújtó felei úgy vélték továbbá, hogy a „Havarti” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként való bejegyzése veszélyeztetné a teljesen azonos „Havarti” elnevezés, védjegyek, vagy az olyan termékek létét, amelyek jogszerű előállítása és forgalmazása már több mint 5 éve tart, mivel az 1151/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint ez a felszólalás egyik indoka.

(16)

Úgy tűnik, hogy a harmadik országok e felszólalási eljárásban részt vevő, felszólalást benyújtó felei nem hoztak forgalomba „Havarti” elnevezésű sajtot az uniós piacon. Ezért egy „Havarti” elnevezésű és e harmadik országokban előállított termék létét nem befolyásolja a „Havarti” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként való bejegyzése az Európai Unióban.

(17)

Az 1151/2012/EU rendelet nem vonatkozik harmadik országok területére. A „Havarti” elnevezés 1151/2012/EU rendelet szerinti, oltalom alatt álló földrajzi jelzésként való bejegyzése ezért nem veszélyeztetheti a „Havarti” elnevezés használatát harmadik országok piacán.

(18)

Az 1151/2012/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban az OFJ-k bejegyzése nincs hatással azokra a védjegyekre, amelyeket a „Havarti” elnevezés bejegyzésére irányuló dán kérelem dátuma előtt az Unió területén jóhiszeműen jelentettek be lajstromozásra, vagy lajstromoztak, vagy amelyeknek az Unió területén belüli oltalma jóhiszemű használat révén keletkezett.

(19)

Spanyolország és Németország azzal érveltek, hogy egy „Havarti” elnevezésű sajtot állítanak elő. A „Havarti” elnevezés 1151/2012/EU rendelet szerinti, oltalom alatt álló földrajzi jelzésként való bejegyzése ezért veszélyeztetné a Spanyolországban és Németországban kifejlesztett termékre utaló „Havarti” elnevezés létét, amely azonos a 2010. október 5-i bejegyzési kérelemben szereplő elnevezéssel.

(20)

A német és spanyol felszólalásban foglalt és a Bizottsághoz benyújtott információk fényében úgy tűnik, hogy a „Havarti” elnevezésű sajt spanyolországi előállítása 2010-ben vette kezdetét és 5 100 tonnát ért el 2014-ben. Németországot illetően csak a 2012. évben előállított mennyiség (2 571 tonna) áll rendelkezésre azzal a megjegyzéssel, hogy Németország már több mint 20 éve állít elő egy „Havarti” elnevezésű sajtot. A fentiek alapján, az 1151/2012/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően azoknak a spanyolországi és németországi gazdasági szereplőknek, akik a dán kérelem Bizottsághoz való benyújtása előtt kezdték meg egy „Havarti” elnevezésű sajttermék forgalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani, hogy folytathassák a bejegyzés által veszélyeztetett elnevezés használatát, miközben adaptálják termelésüket a piacon. A német és a spanyol gyártók esetében 5 éves átmeneti időszak tekinthető megfelelőnek.

(21)

Végezetül, a felszólalást benyújtó felek több bizonyítékot is benyújtottak, amelyek állítólag azt mutatják, hogy a szóban forgó elnevezés köznevesült. Ugyanakkor a Codex Alimentarius külön szabványa, valamint a „Havarti” felvétele a Stresai Egyezmény B. mellékletébe nem jelenti azt, hogy az említett elnevezés köznevesült volna. A vámtarifaszámok vámügyekkel kapcsolatosak és ezért nincs közük a szellemitulajdon-jogokhoz. Az európai uniós köznevesült státusz csak az Európai Unió területén élő fogyasztókban kialakult felfogás alapján értékelhető.

(22)

Az előállítási adatokat és a „Havarti” termékkel kapcsolatos – a termék és a földrajzi terület közötti kapcsolat állítólagos hiányára utaló állítás miatt felmért – uniós felfogást illetően megállapítható, hogy a „Havarti” elnevezés nem köznevesült az Európai Unióban.

(23)

A „Havarti” Európai Unión kívüli előállítására és forgalmazására vonatkozó adatok nem relevánsak, tekintettel a szellemitulajdon-jogokra általában és az 1151/2012/EU rendeletre különösen érvényes territorialitás elvére, amelynek értelmében egy elnevezés esetleges köznévi jellegét az Unió területe vonatkozásában kell értékelni. E kifejezés Európai Unión kívüli felfogása és a harmadik országokban esetlegesen meglévő kapcsolódó előállítási szabályozás e döntés szempontjából akkor sem tekinthető relevánsnak, ha az említett szabályozás a címkézési kifejezések használatára vonatkozó jogokat rögzít.

(24)

A felszólalást benyújtó feleknek a „Dán Havarti” elnevezés vagylagos bejegyzésére irányuló javaslata nem fogadható el, mivel az elnevezés nem felel meg az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeknek.

(25)

A már megtermelt és forgalomban lévő készletek kimerülésének lehetővé tétele érdekében e rendelet alkalmazását el kell halasztani.

(26)

A fentiekre való figyelemmel indokolt a „Havarti” elnevezést bejegyezni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nyilvántartásába.

(27)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Havarti” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.3. osztályba (Sajtok) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Azok a Németországban és Spanyolországban székhellyel rendelkező gazdasági szereplők, akik 2010. október 5. előtt kezdték meg a „Havarti” elnevezésű sajttermék forgalmazását, az e rendelet alkalmazásától számított 5 éves átmeneti időszakon keresztül tovább használhatják a „Havarti” elnevezést.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2020. május 12-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 20., 2014.1.23., 9. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).