22.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1747 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 15.)

az 1178/2011/EU rendeletnek egyes hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek és tanúsítások, valamint a képzési szervezetekre és az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (1) első bekezdésére, 27. cikke (1) bekezdésére és 62. cikke (14) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat határoz meg a polgári légi közlekedésben érintett repülőgép-személyzethez kapcsolódó műszaki követelményekre és igazgatási eljárásokra vonatkozóan.

(2)

Az 1178/2011/EU rendelet végrehajtása során kiderült, hogy egyes követelmények szerkesztési hibákat vagy félreérthető megfogalmazásokat tartalmaznak. Emellett elévültek bizonyos olyan határidők és rendelkezések, melyeket eredetileg azért írtak elő, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen arra, hogy összhangba hozzák nemzeti szabályaikat az 1178/2011/EU rendelettel. Mindez problémákat okozott az uniós szabályok végrehajtásában és értelmezésében. Ezért e követelményeket egyértelműsíteni és javítani kell. A feltételek egységes végrehajtása érdekében továbbá új fogalommeghatározásokat kell bevezetni.

(3)

Annak érdekében, hogy fokozni lehessen az általános célú légi közlekedés szabályozási rendszerének arányosságát és átláthatóságát, a könnyű légi járművek pilótáira, a magánpilótákra, a vitorlázó repülőgépek pilótáira és a ballonok pilótáira vonatkozó szabályokat módosítani kell a jogosultságok kiterjesztése, valamint a képzés és a vizsgák tartalmának egyértelműsítése céljából. A jogosultságok kiterjesztése során tisztázni kell a tengeri jogosításokat, a közelmúltbeli gyakorlatra vonatkozó követelményeket, az elméleti vizsgák követelményeit és a beszámításra vonatkozó követelményeket.

(4)

A repülőgépekre és helikopterekre vonatkozó műszerjogosítás követelményeit módosítani kell az elméleti képzést és a repülésoktatást, valamint a meghosszabbítást és a megújítást érintő követelmények egyértelművé tétele érdekében.

(5)

Az osztály- és típusjogosítási követelmények is módosításra szorulnak a változatokkal, az érvényességgel és a megújítással kapcsolatos szabályok egyértelműsítése és egységesítése érdekében. Ezenkívül pontosítani kell a műrepülő jogosítás, a vitorlázórepülő- és transzparensvontatási jogosítások, az éjszakai jogosítás és a hegyvidéki repülési jogosítás követelményeit.

(6)

A szabályok végrehajtása során arra is fény derült, hogy egyes, az oktatókra és a vizsgáztatókra vonatkozó követelmények szintén nem egyértelműek. Ebből következően az oktatók tekintetében módosítani kell az oktatói tanúsításokkal, az előfeltételekkel, a kompetenciafelméréssel, az érvényességgel, a jogosultságokkal és a feltételekkel, a képzés anyagával, valamint a meghosszabbítással és a megújítással kapcsolatos követelményeket. A vizsgáztatók tekintetében módosítani kell a vizsgáztatói tanúsításokkal, a vizsgáztatók tevékenységének egységesítésével, az előfeltételekkel, a kompetenciafelméréssel, az érvényességgel, a jogosultságokkal és a feltételekkel, valamint a meghosszabbítással és a megújítással kapcsolatos követelményeket.

(7)

Az (EU) 2018/1139 rendelet lehetővé teszi az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá nem tartozó légi járműveken (I. melléklet – „A 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett légi járművek”) szerzett képzés és szakmai tapasztalat elismerését az FCL rész szerinti engedély megszerzése céljából. Az elismerés lehetővé tétele érdekében ezért módosítani kell a képzési szervezetekre és az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályokat.

(8)

A bejelentett képzési szervezetekkel (DTO) kapcsolatos szabályok végrehajtása (3) rávilágított arra, hogy a DTO-k hatékony szabályozói felügyeletének biztosítása érdekében a szabályok módosítására van szükség. Módosítani kell a követelményeket annak érdekében, hogy csak akkor lehessen képzést tartani egy DTO-ban, ha az adott DTO azon a területen belül található, amelyért a tagállamok a Chicagói Egyezmény értelmében felelősek.

(9)

Az FCL rész szerinti engedélyek és a kapcsolódó orvosi minősítések átruházására vonatkozó szabályok végrehajtása rámutatott arra, hogy tisztázni kell az érintett illetékes hatóságok feladatait és a felügyeleti felelősség átruházásával kapcsolatos határidőket. Ezért a vonatkozó szabályokat módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által az (EU) 2018/1139 rendelet 75. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja, illetve 76. cikkének (1) bekezdése alapján kiadott, 05/2017. sz. javaslaton és az azt követő műszaki megbeszéléseken alapulnak.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1178/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk 3. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.   a pilóták különféle orvosi minősítései, az ezen orvosi minősítések kiadására, fenntartására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételek, valamint az orvosi minősítések birtokosainak jogosultságai és kötelezettségei;”

2.

a 2. cikk 4., 9., 10. és 13. pontját el kell hagyni;

3.

a 4. cikk (1) bekezdését el kell hagyni;

4.

a 4. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A (3) bekezdés ellenére, az egypilótás nagyteljesítményű komplex légi járműhöz kapcsolódó jogosultságokkal felruházott, osztályjogosítás-oktatói tanúsítással vagy vizsgáztatói tanúsítással rendelkező engedélyesek jogosultságait egypilótás légi járművekre szóló típusjogosítás-oktatói vagy vizsgáztatói tanúsítássá konvertálják.”;

5.

az 5. cikket el kell hagyni;

6.

a 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az FCL rész szerinti engedélyeknek az I. melléklet szerinti kibocsátása céljából teljes egészében beszámításra kerül minden olyan képzés, amelyet e rendelet alkalmazásának kezdete előtt a JAR-okkal és az eljárásokkal összhangban, a vonatkozó JAR-ok kapcsán a Társult Légügyi Hatóság rendszere keretében kölcsönös elismerésre ajánlott tagállam felügyelete alatt kezdtek meg, feltéve, hogy a képzés és a vizsgáztatás legkésőbb 2016. április 8-ig befejeződik és az FCL rész szerinti engedély kibocsátására legkésőbb 2020. április 1-jéig sor kerül.”;

7.

a 10a. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A szervezetek az (EU) 2018/1139 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban csak akkor jogosultak képzést tartani az (EU) 2018/1139 rendelet 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett légi járművek üzemeltetésében részt vevő pilótáknak, ha az illetékes hatóság jóváhagyást ad ki az említett szervezetek számára, amelyben megerősíti, hogy ezek eleget tesznek az (EU) 2018/1139 rendelet IV. mellékletében meghatározott alapkövetelményeknek és az e rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek.

Tekintettel azonban az (EU) 2018/1139 rendelet 24. cikkének (6) bekezdésére, a tagállamok egyikében székhellyel rendelkező szervezetek a fenti jóváhagyás nélkül is jogosultak az e rendelet VIII. mellékletének DTO.GEN.110 pontjában említett képzés megtartására azon a területen belül, amelyért a tagállamok a Chicagói Egyezmény értelmében felelősek, amennyiben a szóban forgó melléklet DTO.GEN.115 pontjában foglalt követelményeknek megfelelően nyilatkozatot tettek az illetékes hatóság számára, és – amennyiben az említett melléklet DTO.GEN.230 c) pontja alapján ez szükséges – az illetékes hatóság jóváhagyta a képzési programot. ”;

b)

a (2), (3) és (4) bekezdést el kell hagyni;

8.

a 10b. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;

9.

a 10c. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;

10.

a 11. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

11.

a 11a. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;

12.

a 12. cikk (1b), (2), (3), (5) és (6) bekezdését el kell hagyni;

13.

a 12. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(7)   „Amennyiben valamely tagállam a (2a) és a (4) bekezdés követelményeit alkalmazza, erről értesíti a Bizottságot és az Ügynökséget. Az értesítésben ismertetni kell az eltérés indokait, valamint a tervezett intézkedésekről és ütemezésükről szóló végrehajtási programot.”

14.

Az I. melléklet (FCL rész), a VI. melléklet (ARA rész) és a VIII. melléklet (DTO rész) e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendelet mellékletének 57., 58., 59. és 66. pontja azonban 2019. december 21-étől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről.

(3)  A Bizottság (EU) 2018/1119 rendelete (2018. július 31.) az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról HL L 204., 2018.8.13., 13–30. o.).


Melléklet

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) a következőképpen módosul:

1.

az FCL.010 pont a következőképpen módosul:

a)

a „szögalapú üzemeltetés” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„»kompetenciafelmérés«: a szükséges készségek, tudás és hozzáállás bizonyítása az oktatói vagy vizsgáztatói tanúsítás első kiállítása, meghosszabbítása vagy megújítása céljából;”;

b)

a „repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezés (FNPT)” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„»kizárólag műszerek igénybevételével történő repülés«: olyan repülés, melyet a pilóták külső vizuális referencia nélkül, szimulált vagy tényleges műszeres időjárási körülmények (IMC) között hajtanak végre;”;

c)

a „lineáris üzemeltetés” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„»felügyelet alatti útvonalrepülés (LIFUS)«: jóváhagyott, nulla repült idős típusminősítő képzést követő útvonalrepülés vagy az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó (OSD) jelentés által előírt útvonalrepülés;”;

d)

az „éjszaka” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„»OSD«: a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően meghatározott, üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok;”;

e)

a „légijármű-típus” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„»típusjogosítás- és engedély-jóváhagyási jegyzék«: az OSD-értékelés eredménye alapján az Ügynökség által közzétett jegyzék, amely a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezés céljára szolgáló repülőgéposztályokat és légijármű-típusokat tartalmazza;”;

f)

az „éjszaka” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»éjszaka«: az esti szürkület vége és a reggeli szürkület kezdete közötti időszak vagy a megfelelő hatóság előírása szerinti, a napnyugta és napkelte közötti egyéb időszak;”;

g)

az „egyéb kiképzőberendezések (OTD)” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»egyéb kiképzőberendezések (OTD)«: olyan, az FSTD-ken kívüli oktatási segédeszközök, amelyek képzési eszközül szolgálnak abban az esetben, ha nincs szükség teljes pilótafülkét reprezentáló környezetre;”;

h)

a „készségellenőrzés” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»készségellenőrzés«: a jártasság számonkérése jogosítások vagy jogosultságok meghosszabbítása vagy megújítása céljából, mely magában foglalhat szóbeli vizsgáztatást is;”;

2.

az FCL.025 pont a következőképpen módosul:

a)

az a) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A kérelmező egy adott szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgák mindegyikét egyazon tagállam illetékes hatóságának felelősségi körében teljesíti.”;

b)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A sikeres vizsga feltételei

1.

A kérelmező akkor felel meg egy írásbeli elméleti vizsgán, ha az elérhető pontok legalább 75 %-át megszerzi. Büntetőpont nem adható.

2.

Amennyiben e rész másképp nem rendelkezik, az előírt elméleti vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a kérelmező a megfelelő pilóta-szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz előírt összes írásbeli elméleti vizsgáját az első vizsgakísérlet naptári hónapja végétől számított 18 hónapon belül sikeresen teljesítette.

3.

Ha az ATPL elméleti vizsgára vagy a kereskedelmi pilóta-szakszolgálati engedély (CPL), műszerjogosítás (IR) vagy repülés közbeni műszerjogosítás (EIR) kiadására jelentkező kérelmező negyedik próbálkozásra sem tud sikeresen teljesíteni egy írásbeli elméleti vizsgát, vagy ha hat próbálkozás keretében, illetve a b) 2. alpontban említett időszakon belül nem teljesíti az összes vizsgát, akkor újra le kell tennie valamennyi írásbeli elméleti vizsgát.

4.

Ha a könnyű légi járműre érvényes pilóta-szakszolgálati engedély (LAPL), a magánpilóta-szakszolgálati engedély (PPL), a vitorlázó repülőgépre érvényes pilóta-szakszolgálati engedély (SPL) vagy a ballonra érvényes pilóta-szakszolgálati engedély (BPL) kiadására jelentkező kérelmező negyedik próbálkozásra sem tud sikeresen megoldani egy írásbeli elméleti vizsgát, vagy ha a b) 2. pontban említett időszakon belül nem teljesíti az összes vizsgát, akkor újra le kell tennie valamennyi írásbeli elméleti vizsgát.

5.

Az elméleti vizsgák újbóli megkísérlése előtt a kérelmezőknek további képzésen kell részt venniük egy DTO-nál vagy ATO-nál. A szükséges képzés terjedelmét és tárgykörét a DTO vagy az ATO határozza meg a kérelmezők szükségletei alapján.”;

3.

az FCL.040 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.040 A szakszolgálati engedélyek jogosultságainak gyakorlása

A szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlásának feltétele a benne található jogosítások (ha vannak ilyenek) és a jogosultságok gyakorlásának megfelelő orvosi minősítés érvényessége.”;

4.

az FCL.055 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.055 Nyelvismeret

a)

Általános rendelkezések. A repülőgép, helikopter, helyből felszálló repülőgép és léghajó pilótája számára kötelező a rádió használata, és csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélyéből és jogosításaiból fakadó jogosultságait, ha szakszolgálati engedélye nyelvismereti igazolást tartalmaz angol nyelvből vagy abból a nyelvből, amelyen repülés közben a rádiókommunikáció folyik. Az igazoláson fel kell tüntetni a nyelvet, a nyelvismeret szintjét és az érvényesség dátumát, és az igazolást az illetékes hatóság által megállapított eljárásnak megfelelően kell megszerezni. A legalacsonyabb elfogadható nyelvismereti szint az e melléklet 2. függeléke szerinti operatív (4-es) szint.

b)

A nyelvismereti igazolást kérelmezőnek e melléklet 2. függelékével összhangban igazolnia kell az illetékes hatóság által tanúsított minősítő vagy adott esetben az illetékes hatóság által jóváhagyott nyelvvizsgáztató szerv előtt, hogy legalább operatív szintű nyelvismerettel rendelkezik mind a szakterminológia, mind a köznapi nyelvhasználat tekintetében. Ehhez a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes:

1.

hatékonyan kommunikálni olyan helyzetekben is, amikor partnerének csak a hangját hallja, és olyan helyzetekben is, amikor szemtől szemben beszél vele;

2.

pontos, érthető kommunikációt folytatni általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban;

3.

megfelelő kommunikációs stratégiákat alkalmazni az üzenetváltásokban, valamint felismerni és megoldani a félreértéseket köznapi és munkahelyzetekben;

4.

viszonylag könnyen kezelni azokat a nyelvi kihívásokat, amelyek a mindennapi munka és a megszokott kommunikációs feladatok végzése során adódó bonyolult vagy váratlan helyzetekből fakadnak; és

5.

olyan dialektust vagy akcentust használni, amely a légiközlekedési közösség számára érthető.

c)

Azon pilóták kivételével, akik szakértői (6-os) szintű nyelvismeretüket bizonyították, e melléklet 2. függelékével összhangban a nyelvismereti igazolást felül kell vizsgálni a következők szerint:

1.

négyévente, ha az igazolt szint az operatív (4-es) szint; vagy

2.

hatévente, ha az igazolt szint a kibővített (5-ös) szint.

d)

A műszerjogosítással (IR) vagy repülés közbeni műszerjogosítással (EIR) rendelkezőkre vonatkozó egyedi követelmények. A fenti pontok sérelme nélkül az IR- vagy EIR-birtokosnak igazolnia kell, hogy képes az angol nyelvet az e melléklet 2. függelékében meghatározott, megfelelő szinten használni.

e)

Az IR- vagy EIR-birtokos megfelelő szintű angol nyelvismeretének és nyelvhasználatának meglétéről a bármely illetékes hatóság által meghatározott értékelési módszerrel kell meggyőződni.”;

5.

az FCL.060 c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

2.

„ha a pilóta nem felel meg az 1. pont előírásainak, teljesítenie kell egy gyakorlórepülést a J. alrész szerinti, az adott légijármű-típusra vonatkozó képesítéssel rendelkező oktató felügyelete mellett. A gyakorlórepülést a légi járművön vagy az alkalmazandó légijármű-típusnak megfelelő FFS-en kell teljesíteni, és magában kell foglalnia kell legalább a b) 1. és 2. pontban előírtakat, mielőtt a pilóta gyakorolhatná jogosultságait.”;

6.

az FCL.115 pont az alábbi új d) ponttal egészül ki:

„d)

Az egy dugattyús hajtóműves repülőgépekre szóló vízi jogosultságra felkészítő képzésnél az e melléklet 9. függeléke B. szakaszának (A repülőgép kategóriára vonatkozó egyedi követelmények) 7. pontjában (Osztályjogosítás – vízirepülőgépek) foglalt elemeket kell figyelembe venni.”;

7.

az FCL.120 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.120 LAPL – Elméleti vizsga

a)

Az LAPL(A) és az LAPL(H) kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti ismereteiről a következő tárgykörökben:

1.

általános tárgyak:

légi jog és légiforgalmi irányítási (ATC) eljárások;

emberi teljesítőképesség;

meteorológia;

kommunikáció;

navigáció;

2.

a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:

repüléselmélet;

üzemeltetési eljárások;

repülési teljesítmény és tervezés;

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek.

b)

Az LAPL(B) és az LAPL(S) kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti ismereteiről a következő tárgykörökben:

1.

általános tárgyak:

légi jog és légiforgalmi irányítási (ATC) eljárások;

emberi teljesítőképesség;

meteorológia;

kommunikáció;

2.

a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:

repüléselmélet;

üzemeltetési eljárások;

repülési teljesítmény és tervezés;

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek;

navigáció.”;

8.

az FCL.105.A pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.105.A LAPL(A) – Jogosultságok és feltételek

a)

Jogosultságok

A repülőgépre vonatkozó LAPL engedélyesének jogosultságai parancsnokpilóta-feladatkör (PIC) ellátására terjednek ki a 2 000 kg maximális engedélyezett felszállótömegű szárazföldi, egymotoros, dugattyús repülőgépek (szárazföldi SEP), vízi, egymotoros, dugattyús repülőgépek (vízi SEP) vagy motoros vitorlázó-repülőgépek esetében, ha azok legfeljebb három utast szállítanak, vagyis a légi jármű fedélzetén négy személynél több egyidejűleg soha nem lehet.

b)

Feltételek

1.

Az LAPL(A) engedélyese csak akkor szállíthat utasokat, ha a szakszolgálati engedélye kiadását követően teljesített 10 óra repülést repülőgép- vagy TMG-parancsnokpilótaként.

2.

Az LAPL(A) engedélyese, ha korábban ATPL(A), MPL(A), CPL(A) vagy PPL(A) engedéllyel rendelkezett, mentesül a b) 1. pontban meghatározott követelmények alól.”;

9.

az FCL.135.A. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A jogosultságoknak egy adott osztályon belüli másik változatra való kiterjesztéséhez a pilótának különbözeti vagy ismertető képzésen kell részt vennie. A különbözeti képzést be kell vezetni a repülési naplóba vagy az azzal egyenértékű nyilvántartásba, és alá kell íratni az oktatóval.”;

10.

az FCL.140.A pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.140.A LAPL(A) – Közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények

a)

Az LAPL(A) engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélye jogosultságait, ha repülőgép- vagy TMG-pilótaként az előző két évben teljesítette az alábbi feltételeket:

1.

teljesített legalább 12 óra repülési időt parancsnokpilótaként vagy kétkormányos repülés vagy egyedülrepülés során oktató felügyelete mellett, amely magában foglal:

12 felszállást és 12 leszállást;

legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást;

2.

sikeresen teljesített egy vizsgáztató által lefolytatott LAPL(A) készségellenőrzést. A készségellenőrzési programnak az LAPL(A) jártassági vizsgán kell alapulnia;

b)

amennyiben az LAPL(A) engedélyese egyaránt rendelkezik SEP(szárazföldi) és SEP(vízi) jogosultsággal, akkor az a) 1. pontban foglalt követelményeket bármelyik osztályra vagy azok kombinációjára vonatkozóan is teljesítheti, ami mindkét jogosultságra érvényes lesz. Ebből a célból az előírt repülési időből legalább 1 órát, a szükséges 12 fel- és leszállásból pedig hatot kell az egyes osztályokban teljesíteni.”;

11.

az FCL.140.H pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.140.H LAPL(H) – A közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények

Az LAPL(H) engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélye jogosultságait egy adott típuson, ha az előző 12 hónapban az alábbi feltételek egyikét teljesítette:

a)

teljesített az adott helikoptertípuson legalább hat óra repülési időt parancsnokpilótaként vagy kétkormányos repülés vagy egyedülrepülés során oktató felügyelete mellett, amely magában foglalt legalább hat felszállást, megközelítést és leszállást, valamint teljesített legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást;

b)

a szakszolgálati engedélyével kapcsolatos jogosultságai gyakorlásának folytatása előtt részt vett egy vizsgáztató által végzett készségellenőrzésen. Az említett készségellenőrzési programnak az LAPL(H) jártassági vizsgán kell alapulnia.”;

12.

az FCL.215 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.215 Elméleti vizsga

a)

A PPL kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti ismereteiről a következő tárgykörökben:

1.

általános tárgyak:

légi jog;

emberi teljesítőképesség;

meteorológia;

kommunikáció; és

navigáció;

2.

a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:

repüléselmélet;

üzemeltetési eljárások;

repülési teljesítmény és tervezés;

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek.

b)

Az SPL kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti ismereteiről a következő tárgykörökben:

1.

általános tárgyak:

légi jog;

emberi teljesítőképesség;

meteorológia;

kommunikáció;

2.

a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:

repüléselmélet;

üzemeltetési eljárások;

repülési teljesítmény és tervezés;

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek;

navigáció.”;

13.

az FCL.205.A a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A PPL(A)-engedélyesek jogosultságai a nem kereskedelmi célból üzemeltetett repülőgépeken vagy TMG-ken parancsnokpilóta- vagy másodpilóta-feladatkör díjazás nélkül történő ellátására, valamint az LAPL(A)-engedélyesek valamennyi jogosultságának gyakorlására terjednek ki.”;

14.

az FCL.205.H a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A PPL(H)-engedélyesek jogosultságai a nem kereskedelmi célból üzemeltetett helikoptereken parancsnokpilóta- vagy másodpilóta-feladatkör díjazás nélkül történő ellátására, valamint az LAPL(H)-engedélyesek valamennyi jogosultságának gyakorlására terjednek ki.”;

15.

az FCL.625 IR pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.625 IR – Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás”

a)

Érvényesség

A műszerjogosítás (IR) érvényességi ideje egy év.

b)

Meghosszabbítás

1.

Az IR-t a lejárati dátumát közvetlenül megelőző három hónapon belül kell meghosszabbítani az adott légijármű-kategóriára vonatkozó meghosszabbítási kritériumoknak megfelelően.

2.

Ha a kérelmezők úgy döntenek, hogy az 1. pontban előírtnál korábban teljesítik a meghosszabbítási kritériumokat, az új érvényességi időtartam a készségellenőrzés időpontjától kezdődik.

3.

Az IR lejárati dátumát megelőző IR készségellenőrzés vonatkozó részét nem teljesítő kérelmezők csak akkor gyakorolhatják az IR jogosultságokat, ha megfelelnek az IR készségellenőrzésen.

c)

Megújítás

Amennyiben az IR lejárt, a jogosultságaik meghosszabbítása érdekében a kérelmezőknek valamennyi alábbi feltételt teljesíteniük kell:

1.

ismeretfrissítő oktatáson kell részt venniük valamely ATO-nál, ha az ATO ezt szükségesnek ítéli, annak érdekében, hogy – e melléklet 9. függelékével összhangban – a jártassági vizsga műszerek szerinti repülés elemének sikeres teljesítéséhez szükséges készségszintet elérjék;

2.

e melléklet 9. függelékével összhangban meg kell felelniük a készségellenőrzésen a vonatkozó légijármű-kategóriában;

3.

a megfelelő osztály- vagy típusjogosítással kell rendelkezniük, ha e melléklet másként nem rendelkezik.

d)

Amennyiben az IR nem került meghosszabbításra vagy megújításra az előző hét évben, akkor az IR-kérelmezőknek ismét sikeres IR elméleti vizsgát és IR jártassági vizsgát kell tenniük.

e)

A harmadik ország által a Chicagói Egyezmény 1. mellékletében foglalt követelményekkel összhangban kibocsátott pilóta-szakszolgálati engedélyhez tartozó érvényes IR engedélyesei az e melléklettel összhangban kibocsátott engedélyekben foglalt IR jogosultságok megújítása során mentesülnek a c) 1. pontban és a d) pontban említett követelmények alól.

f)

A c) 2. pontban és az e) pontban említett készségellenőrzés összekapcsolható a vonatkozó osztály- és típusjogosítás megújítására irányuló készségellenőrzéssel.”;

16.

az FCL.625.A a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Meghosszabbítás.

Az IR(A) meghosszabbításához a kérelmezőknek:

1.

rendelkezniük kell a vonatkozó osztály- vagy típusjogosítással, kivéve, ha az IR meghosszabbítását összekapcsolják a vonatkozó osztály- vagy típusjogosítás megújításával;

2.

sikeres készségellenőrzést kell teljesíteniük e melléklet 9. függelékével összhangban, amennyiben az IR meghosszabbítása az osztály- vagy típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva történik;

3.

amennyiben az IR meghosszabbítása nem az osztály- és típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva történik, akkor:

i.

egypilótás repülőgépek esetében e melléklet 9. függelékével összhangban teljesíteniük kell a készségellenőrzés 3. szakaszának b) pontja és 1. szakaszának azon részei szerinti követelményeket, amelyek a tervezett repülésre vonatkoznak;

ii.

több hajtóműves repülőgépek esetében e melléklet 9. függelékével összhangban teljesíteniük kell a készségellenőrzés 6. szakaszát az egypilótás repülőgépekre vonatkozóan, kizárólag műszerek igénybevételével;

4.

a 2. pont szerinti meghosszabbítás esetében a vonatkozó repülőgéptípust vagy -osztályt reprezentáló FNPT II vagy FFS is használható, ilyenkor azonban legalább minden második, az IR(A) meghosszabbítását célzó készségellenőrzést repülőgépen kell végrehajtani.”;

17.

az FCL.625.H pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.625.H IR(H) – Meghosszabbítás

a)

Az IR(H) meghosszabbításához a kérelmezőknek:

1.

rendelkezniük kell a vonatkozó típusjogosítással, kivéve, ha az IR meghosszabbítását összekapcsolják a vonatkozó típusjogosítás megújításával;

2.

a vonatkozó helikoptertípus tekintetében sikeres készségellenőrzést kell teljesíteniük e melléklet 9. függelékével összhangban, amennyiben az IR meghosszabbítása az osztály- vagy típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva történik;

3.

amennyiben az IR meghosszabbítása nem a típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva történik, az adott helikoptertípuson teljesíteniük kell a készségellenőrzés 5. szakaszát és az 1. szakasz vonatkozó részeit e melléklet 9. függelékével összhangban.

b)

Az a) 3. pont szerinti készségellenőrzés esetében a vonatkozó helikoptertípust reprezentáló FTD 2/3 vagy FFS is használható, ilyenkor azonban legalább minden második, az IR(H) meghosszabbítását célzó készségellenőrzést helikopteren kell végrehajtani.

c)

Keresztbeszámítás alkalmazható e melléklet 8. függelékével összhangban.”;

18.

az FCL.710 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.710 Osztály- és típusjogosítások – változatok

a)

A jogosultságoknak egy adott osztály- vagy típusjogosításon belüli másik légijármű-változatra való kiterjesztéséhez a pilótáknak különbözeti vagy ismertető képzésen kell részt venniük. Az osztály- vagy típusjogosításon belüli változatok esetében a különbözeti vagy ismertető képzésnek adott esetben tartalmaznia kell az OSD-ben meghatározott vonatkozó elemeket.

b)

A különbözeti képzést az alábbi szervezetek valamelyikénél kell megtartani:

1.

valamely ATO;

2.

a VIII. melléklet DTO.GEN.110 a) 1. c) pontjában és a) 2. c) pontjában említett légi járművek esetében valamely DTO;

3.

az adott osztályra vagy típusra vonatkozóan jóváhagyott különbözeti képzési programmal rendelkező AOC-engedélyes.

c)

A b) pontban foglalt követelménytől eltérve a TMG-k, az egy hajtóműves, dugattyús repülőgépek (SEP), az egy hajtóműves, turbinás repülőgépek (SET) és a több hajtóműves, dugattyús repülőgépek (MEP) esetében a különbözeti képzést egy megfelelően képzett oktatóval is meg lehet tartani, ha az OSD másként nem rendelkezik.

d)

Amennyiben a pilóták a b) pontban említett képzést követő két éven belül nem repültek a változaton, akkor további különbözeti képzés vagy készségellenőrzés szükséges a szóban forgó változat tekintetében, kivéve a SEP és TMG osztályjogosításokba tartozó típusok vagy változatok esetében.

e)

Az adott változatra vonatkozó különbözeti képzést vagy készségellenőrzést be kell vezetni a repülési naplóba vagy az azzal egyenértékű nyilvántartásba, és alá kell íratni az oktatóval vagy adott esetben a vizsgáztatóval.”;

19.

az FCL.725 b) pont a következő 5. ponttal egészül ki:

„5.

Az egypilótás, egy hajtóműves és az egypilótás, több hajtóműves (vízi) repülőgépek esetében a vizsgának egy legalább 30 kérdést tartalmazó, feleletválasztós írásbeli tesztből kell állnia.”;

20.

az FCL.740 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.740 Az osztály- és típusjogosítás érvényessége és megújítása

a)

Érvényesség

Az osztály- és típusjogosítások érvényességi időszaka egy év, kivéve az egypilótás, egy hajtóműves osztályjogosításokat, amelyek tekintetében az érvényességi időszak két év, kivéve, ha az OSD másként állapítja meg. Ha a pilóták úgy döntenek, hogy az FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL és FCL.740.As pontban előírtnál korábban teljesítik a meghosszabbítási kritériumokat, az új érvényességi időtartam a készségellenőrzés időpontjától kezdődik.

b)

Megújítás

Az osztály- vagy típusjogosítás megújításához a kérelmezőnek valamennyi alábbi feltételt teljesítenie kell:

1.

sikeres készségellenőrzést kell teljesítenie e melléklet 9. függelékével összhangban;

2.

az 1. pontban említett készségellenőrzést megelőzően ismeretfrissítő képzésen kell részt vennie valamely ATO-nál, ha az ATO ezt szükségesnek ítéli, annak érdekében, hogy a vonatkozó légijármű-osztály vagy -típus biztonságos üzemeltetéséhez szükséges készségszintet elérje, kivéve, ha egy harmadik ország által a Chicagói Egyezmény 1. mellékletének megfelelően kibocsátott pilóta-szakszolgálati engedély keretében ugyanazon légijármű-osztály vagy -típusra vonatkozóan érvényes jogosítással rendelkezik, és joga van az e jogosításból fakadó jogosultságok gyakorlására. A kérelmező azonban elvégezheti a képzést:

i.

egy DTO-nál vagy ATO-nál, amennyiben a lejárt jogosítás nem nagy teljesítményű, egy hajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó jogosítás, TMG osztályjogosítás vagy a VIII. melléklet DTO.GEN.110 a) 2. c) pontjában említett egy hajtóműves helikopterre vonatkozó típusjogosítás volt;

ii.

egy DTO-nál vagy ATO-nál vagy oktatónál, amennyiben a jogosítás legfeljebb három évvel korábban járt le, és a jogosítás nem nagy teljesítményű, egy hajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó jogosítás vagy TMG osztályjogosítás volt;

3.

a b) 1. ponttól és a b) 2. ponttól eltérve az FCL.820 pont szerint kiadott berepülői jogosítással rendelkező pilóták, akik részt vettek egy légijármű-típus fejlesztési, tanúsítási vagy gyártási célú repülési tesztjeiben, és vagy 50 óra teljes repülési időt, vagy parancsnokpilótaként 10 óra repülési időt teljesítettek az adott típus tesztrepülései során a kérelmezést megelőző évben, jogosultak a vonatkozó típusjogosítás meghosszabbítása vagy megújítása iránti kérelem benyújtására.”;

21.

az FCL.805 d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

A vitorlázórepülő- és transzparensvontatási jogosítások jogosultságai repülőgépekre vagy TMG-kre korlátozódnak annak megfelelően, hogy a repülésoktatást milyen légi járművön teljesítették. A transzparensvontatás esetében a jogosultságok a repülésoktatás során alkalmazott vontatási módszerre korlátozódnak. A jogosultságok kiterjeszthetők, amennyiben a pilóták sikeresen teljesítettek bármelyik légi járművön legalább három, a teljes vontatási képzési programot és transzparensvontatási módszert lefedő kétkormányos gyakorlórepülést.”;

22.

az FCL.810 pontban az a) 1. pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az LAPL, SPL vagy PPL jogosultságok repülőgépen, TMG-n vagy léghajón VFR szerinti repülés során akkor gyakorolhatók éjszaka, ha a kérelmezők hat hónapon belül elvégeztek egy tanfolyamot egy DTO-nál vagy ATO-nál. A tanfolyamnak a következőket kell tartalmaznia:”;

23.

az FCL.815 e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

Meghosszabbítás

A hegyvidéki repülési jogosítás meghosszabbításához a kérelmezőknek az alábbi feltételek egyikét kell teljesíteniük:

1.

a megelőző két évben teljesíteniük kell legalább hat leszállást a hegyvidéki repülési jogosításhoz megköveteltek szerint kijelölt felületen;

2.

sikeresen teljesíteniük kell a c) pont követelményeinek megfelelő készségellenőrzést.”;

24.

az FCL.900 c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A tagállamok területén kívül végzett oktatás

1.

Az a) ponttól eltérve az e melléklettel összhangban jóváhagyott, a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körén kívüli területeken tartott tanfolyamok keretében végzett repülésoktatás esetében az illetékes hatóság oktatói tanúsítást ad ki a kérelmezőnek, ha a kérelmező:

i.

az alábbi kritériumok mindegyikének megfelelő pilóta-szakszolgálati engedéllyel rendelkezik:

A)

megfelel a Chicagói Egyezmény 1. mellékletében foglalt követelményeknek;

B)

minden esetben legalább az adott légijármű-kategóriára vonatkozó, a megfelelő jogosítással vagy tanúsítással ellátott CPL;

ii.

megfelel az ebben az alrészben a vonatkozó oktatói tanúsítás kiadása tekintetében meghatározott követelményeknek;

iii.

bizonyítja az illetékes hatóságnak az európai repülésbiztonsági szabályok megfelelő szintű ismeretét, amely képessé teszi az oktatási jogosultságok e melléklettel összhangban történő gyakorlására.

2.

A tanúsítás az e melléklettel összhangban jóváhagyott tanfolyamok keretében végzett, olyan repülésoktatásra korlátozódik, amely megfelel valamennyi alábbi feltételnek:

i.

a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körébe tartozó területeken kívül zajlik;

ii.

olyan növendék pilóták vesznek részt rajta, akik a repülésoktatás nyelvét megfelelő szinten ismerik.”;

25.

az FCL.935 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A repülőszemélyzeti együttműködés oktatója (MCCI), a szimulátoroktató (STI), a hegyvidékirepülés-oktató (MI) és a berepülésoktató (FTI) kivételével az oktatói tanúsítás kérelmezőjének meg kell felelnie a megfelelő légijármű-kategóriára, a megfelelő osztályra vagy típusra vagy a megfelelő FSTD-re vonatkozó kompetenciafelmérésen, és bizonyítania kell az e melléklet K. alrésze szerinti képesítéssel rendelkező vizsgáztató előtt, hogy képes a növendék pilótát a vonatkozó szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás kiadásához szükséges szintig oktatni.”;

26.

az FCL.940 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.940 Az oktatói tanúsítások érvényessége

A hegyvidékirepülés-oktató (MI) kivételével, valamint az FCL.900 b) 1. pont és az FCL.915 e) 2. pont sérelme nélkül az oktatói tanúsítás érvényességi időtartama három év.”;

27.

az FCL.905.FI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.905.FI Jogosultságok és feltételek

A repülésoktatók (FI) jogosultságai repülésoktatás végzésére terjednek ki a következő szakszolgálati engedélyek, valamint a kapcsolódó jogosítások és tanúsítások kiadása, meghosszabbítása és megújítása tekintetében:

a)

PPL, SPL, BPL és LAPL szakszolgálati engedélyek a megfelelő légijármű-kategóriában;

b)

osztály- és típusjogosítások egypilótás légi járművekre – az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével –, osztály- és csoportkiterjesztések ballonokra, valamint az osztályt érintő közelmúltbeli gyakorlat vitorlázó repülőgépekre vonatkozóan;

c)

az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével a többpilótás üzemeltetésben működtetett egypilótás repülőgépekre szóló osztály- és típusjogosítások, feltéve, hogy az FI megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

1.

rendelkezik, illetve rendelkezett többpilótás repülőgépekre vonatkozó TRI tanúsítással;

2.

teljesítette valamennyi alább felsorolt feltételt:

i.

teljesített legalább 500 órát pilótaként többpilótás üzemeltetésű repülőgépen;

ii.

elvégzett egy MCCI tanfolyamot az FCL.930.MCCI ponttal összhangban;

d)

típusjogosítások egy- és többpilótás léghajókra vonatkozóan;

e)

CPL a megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy az FI pilótaként teljesített az adott légijármű-kategóriában legalább 200 órányi repülésoktatást;

f)

éjszakai jogosítás, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:

1.

rendelkezik éjszakai repüléshez szükséges képesítéssel a megfelelő légijármű-kategóriában;

2.

bizonyította az éjszakai repülés oktatására való képességét egy, az alábbi j) pont szerinti képesítéssel rendelkező FI előtt;

3.

megfelel az FCL.060 b) 2. pontban foglalt, az éjszakai tapasztalatra vonatkozó követelménynek;

g)

vontatási, műrepülő, vagy FI(S) esetében felhőrepülési jogosítás, feltéve, hogy az FI rendelkezik ilyen jogosultságokkal, és hogy bizonyította oktatási képességét e jogosítás tekintetében egy, a j) pont szerinti képesítéssel rendelkező FI előtt;

h)

EIR vagy IR a megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:

1.

teljesített legalább 200 óra műszeres repülési szabályok szerinti (IFR) repülési időt, amelyből legfeljebb 50 óra lehet műszeres földi idő FFS-en, FTD 2/3-on vagy FNPT II-n;

2.

növendék pilótaként elvégezte a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanfolyamot, és megfelelt a kompetenciafelmérésen az IRI tanúsítás megszerzése érdekében;

3.

több hajtóműves repülőgépek esetében megfelel az FCL.915.CRI a) pontban, az FCL.930.CRI pontban és az FCL.935 pontban, illetve több hajtóműves helikopterek esetében megfelel az FCL.910.TRI c) 1. pontban és az FCL.915.TRI d) 2. pontban előírt követelményeknek;

i)

egypilótás, több hajtósműves légijárműre vonatkozó osztály- vagy típusjogosítások – az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével –, feltéve, hogy az FI megfelel az alábbi feltételeknek:

1.

repülőgépek esetében megfelel az FCL.915.CRI a) pontban, az FCL.930.CRI pontban és az FCL.935 pontban előírt követelményeknek;

2.

helikopterek esetében megfelel az FCL.910.TRI c) 1. pontban és az FCL.915.TRI d) 2. pontban foglalt követelményeknek;

j)

FI, IRI, CRI, STI vagy MI tanúsítás, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:

1.

FI(S) esetében teljesítette legalább 50 óra repülés vagy 150 felszállás oktatását vitorlázó repülőgépen, FI(B) esetében teljesítette legalább 50 óra vagy 50 felszállás oktatását ballonon, minden más esetben pedig teljesítette 500 óra oktatását a megfelelő légijármű-kategóriában;

2.

sikeresen teljesítette az FCL.935 ponttal összhangban végrehajtott kompetenciafelmérést a megfelelő légijármű-kategóriában, bizonyítva oktatási képességét a vonatkozó tanúsítás tekintetében egy repülésoktatás-vizsgáztató (FIE) előtt;

k)

MPL, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:

1.

a tanfolyam központi repülési fázisában legalább 500 óra repülési időt teljesített repülőgép-pilótaként, amely legalább 200 óra repülésoktatást tartalmazott;

2.

a tanfolyam alapszintű fázisában:

i.

rendelkezik több hajtóműves repülőgépre érvényes műszerjogosítással (IR), valamint oktatási jogosultsággal az IR tekintetében;

ii.

rendelkezik legalább 1 500 óra repülési idővel többtagú személyzettel folytatott üzemeltetésben;

3.

olyan FI esetében, aki már rendelkezik képesítéssel az integrált ATP(A) vagy CPL(A)/IR tanfolyamon történő oktatás tekintetében, a 2. pont ii. alpontjában meghatározott követelmény helyettesíthető egy strukturált tanfolyam elvégzésével, amely a következőkből áll:

i.

MCC képesítés;

ii.

egy MPL tanfolyam 3. fázisában öt repülésoktatási szakasz megfigyelése;

iii.

egy MPL tanfolyam 4. fázisában öt repülésoktatási szakasz megfigyelése;

iv.

öt üzemeltetői, szinten tartó járatorientált repülésoktatási szakasz megfigyelése;

v.

az MCCI tanfolyam tartalma.

Az FI-nek ebben az esetben az első öt oktatási szakaszt egy, az MPL-repülésoktatásra képesítéssel rendelkező TRI(A)-, MCCI(A)- vagy SFI(A)-oktató felügyelete alatt kell teljesítenie.”;

28.

az FCL.915.FI pont a következőképpen módosul:

a)

a b) 2. pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a csak az LAPL(A) szakszolgálati engedélyhez szükséges oktatást végző FI(A) kivételével teljesítette a CPL elméleti ismeretekre vonatkozó vizsgát, amely az elméleti CPL tanfolyam elvégzése nélkül is letehető, és amely CPL kiadására nem jogosít fel; és”;

b)

a c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

legalább 200 órát parancsnokpilótaként, ha a kérelmező legalább PPL(H)-engedélyes, és teljesítette a CPL elméleti ismeretekre vonatkozó vizsgát, amely az elméleti CPL tanfolyam elvégzése nélkül is letehető, és amely CPL kiadására nem jogosít fel;”.

29.

az FCL.930.FI pont a következő c) alponttal egészül ki:

„c)

Az FI tanúsítás azon kérelmezőire, aki rendelkeznek vagy rendelkeztek más, e melléklettel összhangban kiállított oktatói tanúsítással, úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a b) 1. pontban foglalt követelményeknek.”;

30.

az FCL.940.FI pont helyébe a következő szöveg lép:

„FCL.940.FI – Meghosszabbítás és megújítás

a)

Meghosszabbítás

1.

Az FI tanúsítás meghosszabbításához az engedélyesnek a következő három követelmény közül legalább kettőt teljesítenie kell az FI tanúsítás érvényességének lejárta előtt:

i.

teljesítette a következőket:

A)

az FI(A) és az FI(H) esetében: legalább 50 órányi repülésoktatást a megfelelő légijármű-kategóriában FI-ként, TRI-ként, CRI-ként, IRI-ként, MI-ként vagy vizsgáztatóként. Amennyiben az IR oktatására vonatkozó jogosultságokat is meg kell hosszabbítani, akkor az említett időből legalább 10 órának IR repülésoktatásnak kell lennie, melyet az FI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban kell teljesíteni;

B)

az FI(A) esetében: legalább 20 óra repülésoktatást léghajón FI-ként, IRI-ként vagy vizsgáztatóként. Amennyiben az IR oktatására vonatkozó jogosultságokat is meg kell hosszabbítani, akkor az említett időből 10 órának IR repülésoktatásnak kell lennie, melyet az FI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban kell teljesíteni;

C)

az FI(S) esetében: a tanúsítás érvényességi ideje alatt legalább 60 felszállást vagy 30 óra repülésoktatást vitorlázó repülőgépen, segédmotoros vitorlázógépen vagy motoros vitorlázó-repülőgépen FI-ként vagy vizsgáztatóként;

D)

az FI(B) esetében: legalább 6 óra repülésoktatást ballonon FI-ként vagy vizsgáztatóként.

ii.

oktatói ismeretfrissítő képzésen vett részt FI-ként valamely ATO-nál vagy az illetékes hatóságnál. FI(B) és FI(S) ezt az oktatói ismeretfrissítő képzést DTO-nál is elvégezheti;

iii.

meg kell felelnie egy kompetenciafelmérésen az FCL.935 pont követelményeivel összhangban az FI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban.

2.

Az FI(A) vagy az FI(H) esetében legalább minden második meghosszabbítás alkalmával, illetve az FI(As), az FI(S) és az FI(B) esetében minden harmadik meghosszabbítás alkalmával az FI tanúsítás birtokosának meg kell felelnie egy, az FCL.935 pont követelményeivel összhangban végrehajtott kompetenciafelmérésen.

b)

Megújítás.

Amennyiben az FI tanúsítás lejárt, a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését megelőző 12 hónapban oktatói ismeretfrissítő képzésen kell részt vennie FI-ként valamely ATO-nál vagy illetékes hatóságnál, illetve FI(B) vagy FI(S) esetében valamely ATO-nál, DTO-nál vagy illetékes hatóságnál és el kell végezni az FCL.935 pont szerinti kompetenciafelmérést.”;

31.

az FCL.905.TRI. pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

TRI vagy SFI kiadása céljából, feltéve, hogy az engedélyes megfelel az összes alábbi feltételnek:

1.

e rendeletnek vagy a 965/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően rendelkezik legalább 50 órányi TRI vagy SFI tapasztalattal;

2.

valamely ATO képzésvezetőjének megelégedésére az FCL.930.TRI a) 3. pontnak megfelelően elvégezte a TRI tanfolyam vonatkozó részének repülésoktatási programját; valamint

c)

az egypilótás repülőgépre jogosultsággal rendelkező típusjogosítás-oktató (TRI) esetében:

1.

az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kiadása, meghosszabbítása és megújítása céljából, feltéve, hogy a kérelmező az egypilótás üzemeltetés jogosultságainak megszerzésére törekszik.

A TRI(SPA) jogosultságok kiterjeszthetők a többpilótás üzemeltetésben működtetett egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépekre szóló típusjogosítások repülésoktatására, feltéve, hogy a TRI megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

i.

rendelkezik, illetve rendelkezett TRI tanúsítással többpilótás repülőgép tekintetében;

ii.

rendelkezik legalább 500 órányi repülési tapasztalattal többpilótás üzemeltetésben működtetett repülőgépen, és az FCL.930.MCCI pont szerint elvégzett egy MCCI tanfolyamot.

2.

az MPL tanfolyam alapszintű fázisában, feltéve, hogy rendelkezik többpilótás üzemeltetésre kiterjesztett jogosultságokkal, valamint rendelkezik vagy valamikor rendelkezett FI(A) vagy IRI(A) tanúsítással.”;

32.

az FCL.910.TRI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.910.TRI – Korlátozott jogosultságok

a)

Általános rendelkezések. Amennyiben a TRI képzés kizárólag repülésszimulációs oktatóeszközön (FSTD) történik, akkor a típusjogosítás-oktató (TRI) jogosultságait korlátozni kell repülésszimulációs oktatóeszközön történő képzésre. E korlátozás azonban nem érinti az alábbi képzések légi jármű fedélzetén való végzésére vonatkozó jogosultságokat:

1.

LIFUS, feltéve, hogy a TRI tanfolyam magában foglalta az FCL.930.TRI a) 4. i. pontban meghatározott képzést;

2.

leszállással kapcsolatos képzés, feltéve, hogy a TRI tanfolyam magában foglalta az FCL.930.TRI a) 4. ii. pontban meghatározott képzést; vagy

3.

az FCL.060 c) 2. pontban meghatározott gyakorlórepülés, feltéve, hogy a TRI tanfolyam magában foglalta az a) 1. vagy az a) 2. pontban említett képzést.

A repülésszimulációs oktatóeszközre való korlátozás megszűnik, ha a TRI elvégzi légi jármű fedélzetén a kompetenciafelmérést.

b)

Repülőgép és helyből felszálló repülőgép típusjogosítás-oktató – TRI(A) és TRI(PL). A típusjogosítás-oktató (TRI) jogosultságai arra a repülőgép- vagy helyből felszálló repülőgéptípusra korlátozódnak, amelyen a képzésre és a kompetenciafelmérésre sor került. Hacsak az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok (OSD) másként nem rendelkeznek, a TRI jogosultságainak további típusokra történő kiterjesztéséhez a TRI-nek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

1.

a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban teljesített legalább 15 útvonalszakaszt – felszállásokat és leszállásokat is beleértve – a megfelelő légijárműtípuson, amelyből legfeljebb 7. szakasz teljesíthető FSTD-n;

2.

teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;

3.

sikeresen teljesítette az FCL.935 ponttal összhangban végrehajtott kompetenciafelmérés vonatkozó részeit bizonyítva ezzel egy, e melléklet K. alrésze szerint képesített FIE vagy TRE vizsgáztatónak, hogy képes egy pilótát oktatni a típusjogosítás kiadásához szükséges szintig, beleértve a repülés előtti és a repülés utáni eligazításokat, valamint az elméleti képzést.

A TRI jogosultságai akkor terjeszthetők ki az OSD-vel összhangban további változatokra, ha a TRI teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;

c)

Helikopter típusjogosítás-oktató – TRI(H).

1.

A TRI(H) jogosultságai arra a helikoptertípusra korlátozódnak, amelyen a típusjogosítás-oktatói tanúsítás kibocsátásához szükséges kompetenciafelmérésre sor került. Hacsak az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok (OSD) másként nem rendelkeznek, a TRI jogosultságai kiterjeszthetők további típusokra, ha a TRI megfelel az alábbi követelményeknek:

i.

teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;

ii.

a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 12 hónapban legalább 10 órányi repülést teljesített a megfelelő helikoptertípussal, amelyből legfeljebb 5 óra teljesíthető FFS vagy FTD 2/3 szimulátoron; valamint

iii.

sikeresen teljesítette az FCL.935 ponttal összhangban végrehajtott kompetenciafelmérés vonatkozó részeit, bizonyítva ezzel egy, e melléklet K. alrésze szerint képesített FIE vagy TRE vizsgáztatónak, hogy képes egy pilótát oktatni a típusjogosítás kiadásához szükséges szintig, beleértve a repülés előtti és a repülés utáni eligazításokat, valamint az elméleti képzést.

A TRI jogosultságai akkor terjeszthetők ki az OSD-vel összhangban további változatokra, ha a TRI teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;

2.

A TRI(H) jogosultságainak ugyanazon a típusú helikopteren egypilótás jogosultságokról többpilótás jogosultságokra történő kiterjesztése előtt az engedélyesnek teljesítenie kell ezen a típuson legalább 100 órányi repülést többpilótás üzemeltetésben.

d)

A fenti pontoktól eltérve az FCL.725 e) pont szerint kiadott típusjogosítással rendelkező TRI tanúsítás engedélyese jogosult TRI jogosultságainak az új típusra történő kiterjesztésére.”;

33.

az FCL.915.TRI c) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az egypilótás repülőgép típusjogosítás-oktató TRI(SPA) tanúsítás esetében:

1.

a kérelem benyújtásának dátumát megelőző 12 hónapban teljesített legalább 30 útvonalszakaszt – felszállásokat és leszállásokat is beleértve – parancsnokpilótaként a megfelelő repülőgéptípuson, amelyből legfeljebb 15. szakasz teljesíthető az adott típust reprezentáló FSTD-n; és”;

34.

az FCL.930.TRI. pont a következőképpen módosul:

a)

az a) pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A TRI tanfolyam csak akkor végezhető a repülőgépen, ha nincs rendelkezésre álló és hozzáférhető FSTD, és a tanfolyamnak tartalmaznia kell a következőket:”;

b)

az a) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

5 órányi repülésoktatást a megfelelő légi járművön vagy az adott egypilótás légi járművet reprezentáló FSTD-n, és 10 órányit a többpilótás légi járművön vagy az azt reprezentáló FSTD-n.

c)

a szöveg a következő új 4. ponttal egészül ki:

„4.

adott esetben a következő képzést:

i.

LIFUS-t megelőző, további speciális képzés;

ii.

a leszállással kapcsolatos képzést megelőző, további speciális képzés. Az FSTD-n végzett képzésnek tartalmaznia kell a légi járműhöz kapcsolódó vészhelyzeti eljárások oktatását.”;

35.

az FCL.935.TRI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.935.TRI – Kompetenciafelmérés

a)

Az MPA (többpilótás repülőgép) és PL (helyből felszálló repülőgép) típusjogosítás-oktatók kompetenciafelmérését FFS-en kell elvégezni. Ha nincs rendelkezésre álló vagy hozzáférhető FFS, akkor a kompetenciafelmérést légi járművön kell elvégezni.

b)

Az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek és helikopterek típusjogosítás-oktatóinak kompetenciafelmérését a következők egyikén kell elvégezni:

1.

rendelkezésre álló és hozzáférhető FFS-en;

2.

ha nincs rendelkezésre álló vagy hozzáférhető FFS, akkor kombináltan FSTD-n és légi járművön;

3.

ha nincs rendelkezésre álló vagy hozzáférhető FSTD, akkor légi járművön.”;

36.

az FCL.940.TRI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.940.TRI – Meghosszabbítás és megújítás

a)

Meghosszabbítás

1.

Repülőgépek

A TRI(A) tanúsítás meghosszabbításához a kérelmezőnek a tanúsítvány érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban teljesítenie kell legalább kettőt az alábbi három követelmény közül:

i.

végre kell hajtania egy teljeskörű típusjogosítás vagy ismétlődő tanfolyam következő részei közül egyet: egy legalább 3 órányi szimulátoros feladat vagy egy legalább 1 órányi levegőben történő gyakorlás, benne legalább 2 felszállással és leszállással;

ii.

el kell végeznie egy oktatói ismeretfrissítő képzést TRI(A)-ként valamely ATO-nál;

iii.

meg kell felelnie egy kompetenciafelmérésen az FCL.935 pont követelményeivel összhangban. Azokat a kérelmezőket, akik megfeleltek az FCL.910.TRI b) 3. pont követelményeinek, úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek ennek a követelménynek.

2.

Helikopterek és helyből felszálló repülőgépek

A TRI(H) vagy TRI(PL) tanúsítás meghosszabbításához annak érvényességi ideje alatt a kérelmezőnek teljesítenie kell legalább kettőt az alábbi három követelmény közül:

i.

végre kell hajtania legalább 50 óra repülésoktatást valamennyi légijármű-típuson, amelyben az oktatási jogosultságait birtokolja, vagy az azokat a típusokat reprezentáló FSTD-n, amelyből legalább 15 órát a TRI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban kell teljesítenie. A TRI(PL) esetében ezt az időt típusjogosítás-oktatóként (TRI) vagy típusjogosítás-vizsgáztatóként (TRE), illetve földi repülésgyakorló berendezésen oktatóként (SFI) vagy szimulátor-vizsgáztatóként (SFE) kell teljesíteni. A TRI(H) esetében az FI-ként, műszerjogosítás-oktatóként (IRI), szimulátor-oktatóként (STI) vagy bármilyen fajta vizsgáztatóként teljesített repülési idő szintén megfelelő erre a célra;

ii.

el kell végeznie egy oktatói ismeretfrissítő képzést TRI(H)-ként vagy TRA(PL)-ként (amelyik szükséges) valamely ATO-nál;

iii.

a tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie – az esettől függően – az FCL.935 pont, az FCL.910.TRI b) 3. pont vagy az FCL.910.TRI c) 3. pont szerinti kompetenciafelmérésen.

3.

A TRI tanúsítás legalább minden második meghosszabbítása alkalmával az engedélyesnek meg kell felelnie egy az FCL.935 pont követelményeivel összhangban végrehajtott kompetenciafelmérésen.

4.

Amennyiben egy TRI ugyanabban a légijármű-kategóriában egynél több légijármű-típuson rendelkezik tanúsítással, akkor a kompetenciafelmérésnek az érintett légijárműtípusok egyikében történő végrehajtása meghosszabbítja a TRI tanúsítást az ugyanazon a kategórián belül érintett többi típusra is, hacsak az OSD másként nem rendelkezik.

5.

A TRI(H) tanúsítás meghosszabbítására vonatkozó egyedi követelmények.

A megfelelő típuson FI(H) tanúsítással rendelkező TRI(H) esetében az a) pont követelményeit teljesítettnek kell tekinteni. Ebben az esetben a TRI(H) tanúsítás érvényes lesz az FI(H) tanúsítás lejártának időpontjáig.

b)

Megújítás

A TRI tanúsítás megújításához a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie az FCL.935 pont szerinti kompetenciafelmérésen, valamint teljesíteni kell a következőket:

1.

repülőgépek esetében:

i.

legalább 15 útvonalszakasz – felszállásokat és leszállásokat is beleértve – a megfelelő repülőgéptípuson, amelyből legfeljebb 15. szakasz teljesíthető FFS-en;

ii.

valamely ATO-nál TRI-ként elvégzett oktatói ismeretfrissítő képzés, amelynek tartalmaznia kell a TRI tanfolyam vonatkozó elemeit;

2.

helikopterek és helyből felszálló repülőgépek esetében:

i.

legalább 10 órányi repülési idő, – felszállásokat és leszállásokat is beleértve – a megfelelő légijárműtípuson, amelyből legfeljebb 5 óra teljesíthető FFS vagy FTD 2/3 szimulátoron;

ii.

valamely ATO-nál TRI-ként elvégzett oktatói ismeretfrissítő képzés, amelynek tartalmaznia kell a TRI tanfolyam vonatkozó elemeit.

3.

Amennyiben a kérelmező ugyanabban a légijármű-kategóriában egynél több légijármű-típuson rendelkezik tanúsítással, akkor a kompetenciafelmérésnek az érintett légijárműtípusok egyikében történő végrehajtása megújítja a TRI tanúsítást az ugyanazon a kategórián belül érintett többi típusra is, hacsak az OSD másként nem rendelkezik.”;

37.

az FCL.905.CRI pont a b) pont után a következő ba) ponttal egészül ki:

„ba)

A CRI jogosult az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével a többpilótás üzemeltetésben működtetett egypilótás repülőgépekre szóló osztály- és típusjogosítások oktatásra, feltéve, hogy a CRI megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

1.

rendelkezik, illetve rendelkezett többpilótás repülőgépekre vonatkozó TRI tanúsítással;

2.

rendelkezik legalább 500 órányi repülési tapasztalattal többpilótás üzemeltetésben működtetett repülőgépen, és az FCL.930.MCCI pont szerint elvégzett egy MCCI tanfolyamot.”;

38.

az FCL.930.CRI a) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

5 órányi repülésoktatást több hajtóműves repülőgépen vagy az adott osztályt vagy típust reprezentáló FSTD-n, beleértve legalább 3 órát a repülőgépen vagy legalább 3 óra repülésoktatást egy hajtóműves repülőgépen, amelyet egy az FCL.905.FI j) pont szerinti képesítéssel rendelkező FI(A) tart”;

39.

az FCL.940.CRI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.940.CRI – Meghosszabbítás és megújítás

a)

A CRI tanúsítás meghosszabbításához annak érvényességi ideje alatt a kérelmezőnek teljesítenie kell legalább kettőt az alábbi három követelmény közül:

1.

CRI-ként teljesítenie kell legalább 10 órányi repülésoktatást. Amennyiben a kérelmező egy hajtóműves és több hajtóműves repülőgépekre is rendelkezik CRI jogosultságokkal, akkor a repülésoktatással töltött órákat egyenlő arányban kell megosztani az egy hajtóműves és több hajtóműves repülőgépek között;

2.

teljesítenie kell CRI-ként egy ismeretfrissítő képzést valamely ATO-nál vagy az illetékes hatóságnál;

3.

meg kell felelnie egy az FCL.935 pont szerinti kompetenciafelmérésen, szükség szerint egy hajtóműves vagy több hajtóműves repülőgépen.

b)

A CRI tanúsítás legalább minden második meghosszabbítása alkalmával az engedélyesnek meg kell felelnie az a) 3. pont szerinti követelménynek.

c)

Megújítás

Ha a CRI tanúsítás érvényessége lejárt, akkor annak megújításához a kérelmezőnek a megújítási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

1.

teljesítenie kell CRI-ként egy ismeretfrissítő képzést valamely ATO-nál vagy az illetékes hatóságnál;

2.

meg kell felelnie az FCL.935 pontban előírt kompetenciafelmérésen.”;

40.

az FCL.915.IRI b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

a több hajtóműves helikopterekre IR(H) tanúsítást kérelmezőként megfelel az FCL.905.FI h) 3. ii. pontja szerinti követelményeknek;”

41.

az FCL.930.IRI a) 3. ii. pont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

az IRI(H) esetében: legalább 10 órányi repülésoktatást helikopteren vagy FFS, FTD 2/3 vagy FNPT II/III szimulátoron. Az FI(H) tanúsítással rendelkezők esetében ez az óraszám legalább 5 órányi repülésoktatásra csökken;”

42.

az FCL.905.SFI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.905.SFI – Jogosultságok és feltételek

a)

Az SFI jogosultságai az adott légijármű-kategórián belül földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra terjednek ki:

1.

műszerjogosítás (IR) meghosszabbítása és megújítása céljából, feltéve, hogy rendelkezik vagy rendelkezett IR-rel az adott légijármű-kategóriában;

2.

műszerjogosítás (IR) kiadása céljából, feltéve, hogy rendelkezik vagy rendelkezett IR-rel az adott légijármű-kategóriában, valamint elvégezte a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanfolyamot;

b)

Az SFI jogosultságai az egypilótás repülőgépek esetében a földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra terjednek ki:

1.

az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kiadása, meghosszabbítása és megújítása céljából, ha a kérelmező az egypilótás üzemeltetés jogosultságainak megszerzésére törekszik.

Az SFI egypilótás repülőgépekre vonatkozó jogosultságai kiterjeszthetők a többpilótás üzemeltetésben működtetett egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépekre szóló típusjogosítások repülésoktatására, feltéve, hogy az SFI megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

i.

rendelkezik, illetve rendelkezett többpilótás repülőgépekre vonatkozó TRI tanúsítással;

ii.

rendelkezik legalább 500 órányi repülési tapasztalattal többpilótás üzemeltetésben működtetett repülőgépen, és az FCL.930.MCCI pont szerint elvégzett egy MCCI tanfolyamot;

2.

az MCC és az MPL tanfolyam alapfázisának oktatására, feltéve, hogy a SFI(SPA) jogosultságait az 1. pontnak megfelelően kiterjesztették többpilótás üzemeltetésre.

c)

Az SFI jogosultságai a többpilótás repülőgépek esetében a földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra terjednek ki:

1.

többpilótás repülőgépek típusjogosításainak, valamint – ha a kérelmező jogosítást kíván szerezni többpilótás üzemeltetésre – egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kiadása, meghosszabbítása és megújítása céljából;

2.

az MCC tanfolyam oktatása céljából;

3.

az MPL tanfolyam kezdő, középhaladó és haladó szintjének oktatása céljából, feltéve, hogy az alapszintű fázisra rendelkezik FI(A) vagy IRI(A) tanúsítással;

d)

Az SFI jogosultságai helikopterek esetében a földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra terjednek ki:

1.

a helikopter-típusjogosítások kiadása, meghosszabbítása és megújítása céljából;

2.

MCC képzés oktatása céljából, ha az SFI rendelkezik oktatói jogosultságokkal többpilótás helikopterekre.”;

43.

az FCL.910.SFI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.910.SFI – Korlátozott jogosultságok

Az SFI jogosultságait arra a légijármű-kategóriát reprezentáló FTD 2/3-ra vagy FFS-re kell korlátozni, amelyben az SFI tanfolyamra sor került.

A jogosultságok akkor terjeszthetők ki ugyanazon légijármű-osztály további típusait reprezentáló egyéb FSTD berendezésekre, ha az engedélyes:

a)

elvégezte a vonatkozó típusjogosítási tanfolyam szimulátoros feladatait;

b)

teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatási programjának az FSTD berendezésekkel kapcsolatos részeit;

c)

egy teljeskörű típusjogosítási tanfolyamon végrehajtott legalább három órányi, az SFI feladataival kapcsolatos repülésoktatást a megfelelő típuson az erre nézve képesítéssel rendelkező TRE vagy SFE vizsgáztató felügyelete mellett és megelégedésére.

Az SFI jogosultságai akkor terjeszthetők ki az OSD-vel összhangban további változatokra, ha az SFI teljesítette a műszaki képzés megfelelő típusokra vonatkozó részeit, valamint a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatási programjának az FSTD berendezésekkel kapcsolatos részeit;

44.

az FCL.930.SFI a) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatási programjának az FSTD berendezésekkel kapcsolatos részeit.”;

45.

az FCL.940.SFI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.940.SFI – Meghosszabbítás és megújítás

a)

Meghosszabbítás

Az SFI tanúsítás meghosszabbításához az érvényesség idő lejárta előtt a kérelmezőnek teljesítenie kell legalább kettőt az alábbi három követelmény közül:

1.

teljesítenie kell legalább 50 órányi repülést oktatóként vagy vizsgáztatóként FSTD-n, és ebből legalább 15 órát az SFI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban;

2.

teljesítenie kell egy oktatói ismeretfrissítő képzést SFI-ként valamely ATO-nál;

3.

az FCL.935 pont követelményeivel összhangban meg kell felelnie a kompetenciafelmérés vonatkozó részein.

b)

Ezen túlmenően a kérelmezőnek teljesítenie kell az adott légijármű-típusjogosítások kiadásához szükséges készségellenőrzéseket egy azokat a típusokat reprezentáló FFS-en, amelyekre jogosultságai vonatkoznak.

c)

A SFI tanúsítás legalább minden második meghosszabbítása alkalmával az engedélyesnek meg kell felelnie az a) 3. pont szerinti követelménynek.

d)

Amennyiben egy SFI ugyanabban a légijármű-kategóriában egynél több légijármű-típuson rendelkezik tanúsítással, akkor a kompetenciafelmérésnek az érintett típusok egyikében történő végrehajtása meghosszabbítja az SFI tanúsítást az ugyanazon a kategórián belül érintett többi típusra is, hacsak az OSD másként nem rendelkezik.

e)

Megújítás

Az SFI tanúsítás megújításához a kérelmezőnek a megújítás iránti kérelmet közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie az összes alábbi feltételnek:

1.

teljesítenie kell egy oktatói ismeretfrissítő képzést SFI-ként valamely ATO-nál;

2.

meg kell felelnie egy kompetenciafelmérésen az FCL.935 pont követelményeivel összhangban;

3.

teljesítenie kell az adott légijármű-típusjogosítások kiadásához szükséges jártassági vizsgát egy azokat a típusokat reprezentáló FSTD-n, amelyekre jogosultságait meg szándékozik hosszabbítani.

46.

az FCL.910.STI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.910.STI – Korlátozott jogosultságok

Az STI jogosultságait korlátozni kell arra az FSTD berendezésre, amelyben az STI tanfolyamra sor került.

A jogosultságok akkor terjeszthetők ki további légijárműtípusokat reprezentáló egyéb FSTD berendezésekre, ha az engedélyes a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban:

a)

elvégezte a CRI vagy TRI tanfolyam FSDT berendezéssel kapcsolatos részeit azon a légijárműosztályon vagy -típuson, amelyre az oktatási jogosítást kéri;

b)

sikeresen teljesítette – e melléklet 9. függelékével összhangban – a megfelelő légijárműosztályra vagy -típusra vonatkozó készségellenőrzés vonatkozó részeit olyan FSTD berendezésen, amelyen a repülésoktatást végezni szándékozik.

A csak BITD berendezésen oktatást végző STI(A) készségellenőrzésének csak a PPL(A) szakszolgálati engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell tartalmaznia;

c)

CPL, IR, PPL vagy osztály- és típusjogosítási tanfolyamon legalább 3 óra repülésoktatást teljesített egy ATO által e célból kijelölt FI, CRI(A), IRI vagy TRI oktató felügyelete alatt, melyből legalább 1 órányi repülésoktatást a megfelelő légijármű-kategóriában FIE felügyelete mellett végzett.”;

47.

az FCL.915.STI pont helyébe a következő szöveg lép:

„FCL.915.STI – Előfeltételek

a)

Az STI tanúsítás kérelmezőjére vonatkozó feltételek:

1.

rendelkezik vagy a kérvény benyújtását megelőző 3 évben rendelkezett olyan pilóta-szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosultságokkal, amelyek megfelelnek azoknak a tanfolyamoknak, amelyeken oktatni kíván;

2.

a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban egy FSTD-n teljesítette az adott osztály- vagy típusjogosításhoz szükséges készségellenőrzést.

Az STI(A) tanúsítás azon kérelmezőjének, aki csak BITD-n kíván oktatni, csak a PPL(A) szakszolgálati engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell elvégeznie;

b)

az a) pontban meghatározott követelmények mellett az STI(H) tanúsítás kérelmezőjének a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban teljesítenie kell legalább 1 óra repülési időt megfigyelőként az adott típusú helikopter pilótafülkéjében.”;

48.

az FCL.940.STI pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.940.STI – Az STI tanúsítás meghosszabbítása és megújítása

a)

Meghosszabbítás

Az STI tanúsítás meghosszabbításához a kérelmezőnek az STI tanúsítás lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie összes alábbi feltételnek:

1.

végrehajtott legalább 3 órányi repülésoktatást egy teljes CPL, IR, PPL vagy osztály- és típusjogosítási tanfolyam részeként FSTD berendezésen;

2.

sikeresen teljesítette – e melléklet 9. függelékével összhangban – a megfelelő légijárműosztályra vagy -típusra vonatkozó készségellenőrzés vonatkozó részét olyan FSTD berendezésen, amelyen a repülésoktatást végzi.

A csak BITD berendezésen oktatást végző STI(A) oktató készségellenőrzésének csak a PPL(A) szakszolgálati engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell tartalmaznia.

b)

Megújítás

Az STI tanúsítás megújításához a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését közvetlenül megelőző 12 hónapban:

1.

teljesítenie kell egy oktatói ismeretfrissítő képzést STI-ként valamely ATO-nál;

2.

sikeresen teljesítenie kell – e melléklet 9. függelékével összhangban – a megfelelő légijárműosztályra vagy -típusra vonatkozó készségellenőrzés vonatkozó részét olyan FSTD berendezésen, amelyen a repülésoktatást végzi.

A csak BITD berendezésen oktatást végző STI(A) oktató készségellenőrzésének csak a PPL(A) szakszolgálati engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell tartalmaznia;

3.

egy teljes CPL, IR, PPL vagy osztály- és típusjogosítási tanfolyamon legalább 3 óra repülésoktatást kell teljesítenie a megfelelő légijármű-kategóriában egy ATO által e célból kijelölt FI, CRI, IRI vagy TRI oktató felügyelete alatt, melyből legalább 1 órányi repülésoktatást repülésoktatás-vizsgáztató (FIE) felügyelete mellett kell végeznie.”;

49.

az FCL.1000 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.1000 – Vizsgáztatói tanúsítások

a)

Általános rendelkezések.

A vizsgáztatói tanúsítás engedélyesének:

1.

hacsak e melléklet másként nem rendelkezik, rendelkeznie kell azzal egyenértékű szakszolgálati engedéllyel, jogosítással vagy tanúsítással, amelyre nézve jogosult jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés lefolytatására, valamint jogosultnak kell lennie azok oktatására;

2.

képesítéssel kell rendelkeznie a parancsnokpilóta feladatkörének ellátására a légi járművön, ha a jártassági vizsgát, a készségellenőrzést vagy a kompetenciafelmérést légi járművön végzi.

b)

Különleges feltételek.

1.

Az illetékes hatóság kiadhat egy különleges tanúsítást, amely feljogosítja az oktatót jártassági vizsgák, készségellenőrzések és kompetenciafelmérések lefolytatására abban az esetben, ha az alábbi okok valamelyike miatt nem biztosítható az ezen alrész követelményeinek való megfelelés:

i.

új légi jármű tagállamokba vagy valamely üzemben tartó flottájába való bevezetése esetén;

ii.

e mellékletben meghatározott új tanfolyamok bevezetése esetén.

Az ilyen tanúsítást korlátozni kell az új légijármű-típus vagy tanfolyam bevezetéséhez szükséges jártassági vizsgákra, készségellenőrzésekre és kompetenciafelmérésekre, az érvényessége pedig egyetlen esetben sem haladhatja meg az 1 évet.

2.

A b) 1. pont szerint kiadott tanúsítás engedélyesének, aki vizsgáztatói tanúsítás iránti kérelmet kíván benyújtani, meg kell felelnie az adott vizsgáztatóitanúsítás-kategóriára meghatározott előfeltételekre, valamint a tanúsítás meghosszabbítására vonatkozó követelményeknek.

3.

Amennyiben nem áll rendelkezésre képesítéssel rendelkező vizsgáztató, az illetékes hatóságok eseti alapon engedélyezhetik az a) pontban meghatározott oktatói tanúsításra, illetve típus- vagy osztályjogosításra vonatkozó követelményeknek meg nem felelő felügyelők vagy vizsgáztatók számára, hogy jártassági vizsgákat, készségellenőrzéseket és kompetenciafelméréseket végezzenek.

c)

A tagállamok területén kívül végzett vizsgáztatás:

1.

Az a) ponttól eltérve, az olyan területeken végzett jártassági vizsgák és készségellenőrzések esetében, amelyek a Chicagói Egyezmény értelmében nem tartoznak a tagállamok illetékességi körébe, az illetékes hatóság a Chicagói Egyezmény 1. mellékletének megfelelő pilóta-szakszolgálati engedéllyel rendelkező kérelmezőnek vizsgáztatói tanúsítást ad ki, feltéve, hogy a kérelmező:

i.

rendelkezik legalább azzal egyenértékű szakszolgálati engedéllyel, jogosítással vagy tanúsítással, amelyre nézve engedélyt kap jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés lefolytatására, de mindenképpen legalább CPL szakszolgálati engedéllyel;

ii.

képesítéssel rendelkezik a parancsnokpilóta feladatkörének ellátására a légi járművön, ha a jártassági vizsgát vagy a készségellenőrzést légi járművön végzi;

iii.

megfelel az ebben az alrészben az érintett vizsgáztatói tanúsítás kiadása tekintetében meghatározott követelményeknek; és

iv.

bizonyítja az illetékes hatóságnak az európai repülésbiztonsági szabályok megfelelő szintű ismeretét, amely képessé teszi a vizsgáztatói jogosultságoknak az e melléklettel összhangban történő gyakorlására.

2.

Az 1. pontban említett tanúsítás jártassági vizsgák és készségellenőrzések lefolytatására korlátozódik:

i.

azokon a területeken kívül, amelyek a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körébe tartoznak; és

ii.

olyan pilóták számára, akik a vizsga/ellenőrzés nyelvét megfelelő szinten ismerik.”;

50.

az FCL.1005 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.1005 – A jogosultságok korlátozása egyéni érdekek esetében

A vizsgáztató nem folytathat le:

a)

szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás kiadásához szükséges jártassági vizsgákat vagy kompetenciafelméréseket olyan személy számára, akinek a jártassági vizsga vagy kompetenciafelmérés tárgyát képező szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt repülésoktatás több mint 25 %-át maga biztosította; és

b)

jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy kompetenciafelmérést bármely olyan esetben, amikor úgy ítéli, hogy objektivitását valami befolyásolja.”;

51.

az FCL.1025 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.1025 – Vizsgáztatói tanúsítások érvényessége, meghosszabbítása és megújítása

a)

Érvényesség

A vizsgáztatói tanúsítás érvényességi ideje 3 év.

b)

Meghosszabbítás

A vizsgáztatói tanúsítás meghosszabbításához az engedélyesnek teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:

1.

a tanúsítás érvényességi idejének lejárta előtt lefolytatott legalább hat jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy kompetenciafelmérést;

2.

a tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban teljesített egy olyan vizsgáztatói ismeretfrissítő tanfolyamot, amelyet vagy az illetékes hatóság szervezett, vagy egy ATO szervezett, de az illetékes hatóság jóváhagyott. A vitorlázó repülőgépekre és ballonokra tanúsítással rendelkező vizsgáztatók esetében elfogadható a tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban elvégzett, DTO által szervezett, és az illetékes hatóság által jóváhagyott vizsgáztatói ismeretfrissítő tanfolyam is;

3.

az 1. pont szerint lefolytatott jártassági vizsgák, a készségellenőrzések vagy kompetenciafelmérések egyikére a vizsgáztatói tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban került sor, és:

i.

azt az illetékes hatóság felügyelője vagy egy, a vizsgáztatói tanúsításért felelős illetékes hatóság által külön erre a feladatra kijelölt rutinos vizsgáztató értékelte; vagy

ii.

az megfelelt az FCL.1020 pont követelményeinek.

Ha a meghosszabbítást kérelmező egynél több vizsgáztatói kategória tekintetében rendelkezik jogosultságokkal, akkor az oktatói jogosultságok mindegyike meghosszabbítható, amennyiben a kérelmező az érintett vizsgáztatóitanúsítás-kategóriák egyikére nézve megfelel a b) 1. és 2. pont, valamint az FCL.1020 pont szerinti követelményeknek, valamint az illetékes hatóság ezzel egyetért.

c)

Megújítás

Ha a tanúsítás lejárt, a jogosultság gyakorlásának folytatása előtt a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie a b) 2. pont, valamint az FCL.1020 pont szerinti követelményeknek.

d)

A vizsgáztatói tanúsítást csak akkor lehet meghosszabbítani vagy megújítani, ha a kérelmező bizonyítja az FCL.1010 és FCL.1030 pont követelményeinek való folyamatos megfelelését.”;

52.

az FCL.1005.TRE. pont a következőképpen módosul:

a)

az a) 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

kompetenciafelméréseket a TRI vagy SFI tanúsítások kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához a megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik típusjogosítás-vizsgáztatóként (TRE), és az FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;

b)

a b) 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

kompetenciafelméréseket a TRI(H) vagy SFI(H) tanúsítások kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik típusjogosítás-vizsgáztatóként (TRE), és az FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;

53.

az FCL.1005.CRE b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

készségellenőrzéseket:

1.

osztály- és típusjogosítások meghosszabbításához és megújításához;

2.

IR meghosszabbításához, feltéve, hogy teljesített legalább 1 500 órányi repülést repülőgépen pilótaként, és legalább 450 óra IFR szerinti repülési idővel rendelkezik;

3.

IR megújításához, feltéve, hogy megfelel az FCL.1010.IRE a) pont követelményeinek; és

4.

EIR meghosszabbításához és megújításához, feltéve, hogy teljesített legalább 1 500 órányi repülést repülőgépen pilótaként, és megfelel az FCL.1010.IRE a) 2. pont követelményeinek.”;

54.

az FCL.1010.CRE b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

rendelkezik oktatói jogosultságot biztosító CRI vagy FI tanúsítással a megfelelő osztály vagy típus tekintetében;”

55.

az FCL.1010.IRE pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.1010.IRE – Előfeltételek

a)

IRE(A)

A repülőgépre vonatkozó IRE tanúsítás kérelmezőjének rendelkeznie kell IR(A) tekintetében oktatási jogosultságot biztosító IRI(A) vagy FI(A) tanúsítással, valamint rendelkeznie kell:

1.

2 000 óra repülőgép-pilótaként teljesített repülési idővel; és

2.

450 óra IFR szerinti repülési idővel, melyből 250 órát oktatóként teljesített.

b)

IRE(H)

A helikopterre vonatkozó IRE tanúsítás kérelmezőjének rendelkeznie kell IR(H) tekintetében oktatási jogosultságot biztosító IRI(H) vagy FI(H) tanúsítással, valamint rendelkeznie kell a következőkkel:

1.

2 000 óra helikopterpilótaként teljesített repülési idővel; és

2.

300 óra műszeres repülési idővel helikopteren, melyből 200 órát oktatóként teljesített.

c)

IRE(As)

A léghajóra vonatkozó IRE tanúsítás kérelmezőjének rendelkeznie kell IR(As) tekintetében oktatási jogosultságot biztosító IRI(As) vagy FI(As) tanúsítással, valamint rendelkeznie kell:

1.

500 óra léghajópilótaként repülési idővel; és

2.

100 óra műszeres repülési idővel léghajón, melyből 50 órát oktatóként teljesített.”;

56.

az FCL.1005.SFE pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.1005.SFE – Jogosultságok és feltételek

a)

Repülőgépekre (SFE(A)) és helyből felszálló repülőgép (SFE(PL)) vonatkozó SFE tanúsítás

A repülőgépre vagy helyből felszálló repülőgépre vonatkozó SFE tanúsítás feljogosítja az engedélyest, hogy FFS berendezésen, vagy az 5. pont szerinti kompetenciafelmérés céljából a vonatkozó FSTD berendezésen lefolytassa a következőket:

1.

jártassági vizsgákat és készségellenőrzéseket típusjogosítás kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához az esetnek megfelelően repülőgépre vagy helyből felszálló repülőgépre;

2.

készségellenőrzéseket IR meghosszabbításához vagy megújításához, ha azokhoz típusjogosítás meghosszabbítása vagy megújítása társul, feltéve, hogy az elmúlt évben megfelelt az adott légijármű-típusra vonatkozó készségellenőrzésen, beleértve a műszerjogosítást;

3.

jártassági vizsgákat az ATPL(A) kiadásához;

4.

jártassági vizsgákat MPL kiadásához, feltéve, hogy megfelelt az FCL.925 pontban meghatározott követelményeknek; és

5.

kompetenciafelméréseket a SFI tanúsítás kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához a megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik repülőgépszimulátor-vizsgáztatóként (SFE(A)) és az FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;

b)

Helikopterre vonatkozó SFE tanúsítás (SFE(H))

Az SFE(H) tanúsítás feljogosultja az engedélyest, hogy FFS berendezésen, vagy az 4. pont szerinti kompetenciafelmérés céljából a vonatkozó FSTD berendezésen lefolytassa a következőket:

1.

jártassági vizsgákat és készségellenőrzéseket típusjogosítások kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához;

2.

készségellenőrzéseket IR meghosszabbításához és megújításához, ha az ellenőrzésekhez típusjogosítás meghosszabbítása vagy megújítása társul, feltéve, hogy az SFE a készségellenőrzést megelőző évben megfelelt az adott légijármű-típusra vonatkozó készségellenőrzésen, beleértve a műszerjogosítást;

3.

jártassági vizsgákat az ATPL(H) kiadásához; és

4.

kompetenciafelméréseket a SFI(H) tanúsítás kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik helikopterszimulátor-vizsgáztatóként (SFE(H)) és az FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;

57.

az FCL.1010.SFE pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.1010.SFE – Előfeltételek

a)

SFE(A)

Az SFE(A) tanúsítás kérelmezőjének teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:

1.

a többpilótás repülőgépek esetében:

i.

rendelkezik vagy rendelkezett ATPL(A) szakszolgálati engedéllyel, valamint típusjogosítással a megfelelő típusú repülőgép tekintetében;

ii.

rendelkezik SFI(A) tanúsítással a megfelelő repülőgéptípus tekintetében; és

iii.

rendelkezik legalább 1 500 óra többpilótás repülőgépen pilótaként teljesített repülési idővel;

2.

egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek esetében:

i.

rendelkezik vagy rendelkezett CPL(A) vagy ATPL(A) szakszolgálati engedéllyel, valamint típusjogosítással a megfelelő típusú repülőgép tekintetében;

ii.

rendelkezik SFI(A) tanúsítással a megfelelő típusú vagy osztályú repülőgép tekintetében;

iii.

rendelkezik legalább 500 óra egypilótás repülőgépen pilótaként teljesített repülési idővel;

3.

SFE tanúsítás első kiadása esetén a megfelelő típuson teljesített legalább 50 órányi TRI(A)-ként vagy SFI(A)-ként végzett repülésoktatást.

b)

SFE(H)

Az SFE(H) tanúsítás kérelmezőjének teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:

1.

rendelkezik vagy rendelkezett ATPL(H) szakszolgálati engedéllyel, valamint típusjogosítással a megfelelő típusú helikopter tekintetében;

2.

rendelkezik SFI(H) tanúsítással a megfelelő helikoptertípus tekintetében;

3.

rendelkezik legalább 1 000 óra többpilótás helikopteren pilótaként teljesített repülési idővel;

4.

SFE tanúsítás első kiadása esetén a megfelelő típuson teljesített legalább 50 órányi TRI(H)-ként vagy SFI(H)-ként végzett repülésoktatást.

58.

az 1. függelék 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

LAPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában LAPL szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy esetében az elméleti ismeretek teljes egészében beszámítandók az FCL.120 pontban meghatározott általános tárgyak teljesítésébe. A „navigáció” tárgy azonban csak akkor számítható be az említett módon, ha egy LAPL(A) engedélyes LAPL(H) szakszolgálati engedély kiállítását kérelmezi, vagy egy LAPL(H) engedélyes LAPL(A) szakszolgálati engedély kiadását kérelmezi.

1.2.

LAPL(A), LAPL(H) vagy PPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában PPL, CPL vagy ATPL szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy esetében az elméleti ismeretek beszámítandók az FCL.215 a) 1. pontban meghatározott általános tárgyak tekintetében.”;

59.

az 1. függelék a következő új 1.2a. ponttal egészül ki:

„1.2a.

LAPL(B), LAPAL(S), BPL vagy SPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy esetében az elméleti ismeretek teljes egészében beszámítandók az FCL.215 b) 1. pontban meghatározott általános tárgyak teljesítésébe.”;

60.

a 3. függelék A. részében a 9. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

70 óra parancsnokpilótaként teljesített repülési időt, amelyből 55 óra lehet növendék parancsnokpilótaként teljesített idő. A növendék parancsnokpilótaként teljesített műszeres repülési időből legfeljebb 20 óra számítandó be a parancsnokpilótaként teljesített repülési időbe.”;

61.

a 3. függelék C. részében a 8. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

70 óra parancsnokpilótaként teljesített repülési időt, amelyből 55 óra lehet növendék parancsnokpilótaként teljesített idő. A növendék parancsnokpilótaként teljesített műszeres repülési időből legfeljebb 20 óra számítandó be a parancsnokpilótaként teljesített repülési időbe;”;

62.

a 3. függelék D. részében a 8. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

70 óra parancsnokpilótaként teljesített repülési időt, amelyből 55 óra lehet növendék parancsnokpilótaként teljesített idő.”;

63.

a 3. függelék E. részében a 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

rendelkeznie kell 150 óra repülési idővel;

A 150 óra repülőgépen teljesített repülési időbe – a parancsnokpilótaként repülőgépen teljesítendő 50 óra repülési idő kivételével – az alábbi esetekben beszámíthatóak a más kategóriájú légi járművek parancsnokpilótájaként teljesített órák:

1.

20 óra helikopteren teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(H) szakszolgálati engedéllyel;

2.

50 óra helikopteren teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(H) szakszolgálati engedéllyel;

3.

10 óra TMG-n vagy vitorlázó repülőgépen teljesített idő;

4.

20 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(As) szakszolgálati engedéllyel;

5.

50 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(As) szakszolgálati engedéllyel;

64.

a 3. függelék K. részében a 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

teljesített 155 óra repülési időt helikopterpilótaként, ebből 50 órát parancsnokpilótaként, ebből pedig 10 órányi útvonalrepülést.

A 155 óra helikopteren teljesített repülési időbe – a parancsnokpilótaként helikopteren teljesítendő 50 óra repülési idő kivételével – az alábbi esetekben beszámíthatóak a más kategóriájú légi járművek parancsnokpilótájaként teljesített órák:

1.

20 óra repülőgépen teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(A) szakszolgálati engedéllyel;

2.

50 óra repülőgépen teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(A) szakszolgálati engedéllyel;

3.

10 óra TMG-n vagy vitorlázó repülőgépen teljesített idő;

4.

20 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(As) szakszolgálati engedéllyel;

5.

50 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(As) szakszolgálati engedéllyel;”;

65.

A 7. függelékben a „repülőgép” kategóriára vonatkozó, „A VIZSGA TARTALMA” c. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Repülőgépek

1. SZAKASZ – REPÜLÉS ELŐTTI MŰVELETEK ÉS INDULÁS

Az ellenőrzőlista, a repülőszaktudás, a jégtelenítési és jegesedésgátló eljárások stb. alkalmazása minden szakaszra vonatkozik.

a

A repülési kézikönyv (vagy annak megfelelő dokumentum) használata különösen a légi jármű teljesítményének, tömegének és súlypontjának meghatározásához

b

A légiforgalmi irányító szolgálatok dokumentumainak és a meteorológiai adatoknak a használata

c

ATC repülési terv, IFR repülési terv/repülési napló elkészítése

d

Az indulási, érkezési és megközelítési eljárásokhoz szükséges navigációs segédeszközök meghatározása

e

Repülés előtti ellenőrzés

f

Időjárási minimumok

g

Gurulás

h

Indulás teljesítményalapú navigációval (adott esetben):

– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer kijelzőjének és az indulási térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

i

Felszállás előtti eligazítás, felszállás

j (°)

Áttérés műszeres repülésre

k (°)

Műszeres indulási eljárások, ezen belül indulás teljesítményalapú navigációval, valamint a magasságmérő beállítása

l (°)

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉG (°)

a

A repülőgép vezetése kizárólag műszerek igénybevételével, beleértve a vízszintes repülést különböző sebességeken és a trimmelési technika használatát

b

Emelkedő és süllyedő fordulók, folyamatos egykanalas fordulókkal

c

Szokatlan térbeli helyzet megszüntetése, beleértve a hosszan tartó 45° bedöntésű fordulókat és meredek süllyedő fordulókat

d (*1)

Átesés közeli helyzetből való visszatérés vízszintes repülésben, emelkedő/süllyedő fordulókban és leszállási konfigurációban

e

Részlegesen letakart műszerfal: stabilizált emelkedés vagy süllyedés, egykanalas fordulók megadott irányba, szokatlan térbeli helyzet megszüntetése

3. SZAKASZ – REPÜLÉS KÖZBENI IFR ELJÁRÁSOK (°)

a

Útvonaltartás, beleértve például az NDB vagy VOR jelek alapján vagy útpontok között történő útvonaltartást

b

A navigációs rendszer és a rádiónavigációs eszközök használata

c

Vízszintes repülés, az irány, a magasság és a repülési sebesség tartása, teljesítménybeállítás, trimmelési technika

d

A magasságmérő beállítása

e

Az ETA-k kiszámítása és felülvizsgálata (várakozás útvonalrepülés közben, ha szükséges)

f

A repülés folyamatának követése, fedélzeti napló, üzemanyag-felhasználás, rendszerek működtetése

g

Jegesedés elleni eljárások, ha szükséges, szimulálva

h

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

3a. SZAKASZ – ÉRKEZÉSI ELJÁRÁSOK

a

Navigációs segédeszközök beállítása és ellenőrzése, valamint adott esetben a berendezések azonosítása

b

Érkezési eljárások, magasságmérő-ellenőrzések

c

A tengerszint feletti magasságra és a sebességre vonatkozó korlátozások (adott esetben)

d

Érkezés teljesítményalapú navigációval (adott esetben):

– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer kijelzőjének és az érkezési térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

4. SZAKASZ (°) – HÁROMDIMENZIÓS MŰVELETEK (+)

a

A navigációs segédeszközök beállítása és ellenőrzése

A függőleges pályaszög ellenőrzése

Az RNP APCH esetében:

– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer kijelzőjének és a megközelítési térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

b

A megközelítéssel és leszállással kapcsolatos eligazítás, beleértve a süllyedéssel, megközelítéssel, leszállással kapcsolatos ellenőrzéseket, beleértve a létesítmények azonosítását

c (+)

Várakozási eljárás

d

A közzétett megközelítési eljárás végrehajtása

e

A megközelítés időbeosztása

f

Magasság-, sebesség-, iránytartás (stabilizált megközelítés)

g (+)

Átstartolás végrehajtása

h (+)

Megszakított megközelítési eljárás/leszállás

i

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

5. SZAKASZ (°) – KÉTDIMENZIÓS MŰVELETEK (++)

a

A navigációs segédeszközök beállítása és ellenőrzése

Az RNP APCH esetében:

– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer kijelzőjének és a megközelítési térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

b

A megközelítéssel és leszállással kapcsolatos eligazítás, beleértve a süllyedéssel, megközelítéssel, leszállással kapcsolatos ellenőrzéseket, beleértve a létesítmények azonosítását

c (+)

Várakozási eljárás

d

A közzétett megközelítési eljárás végrehajtása

e

A megközelítés időbeosztása

f

A megközelítésmegszakítási ponttól (MAPT) mért magasság/távolság ellenőrzése, sebesség-, iránytartás (stabilizált megközelítés), ereszkedési pontok (Step Down Fixes, SDF) (adott esetben)

g (+)

Átstartolás végrehajtása

h (+)

Megszakított megközelítési eljárás/leszállás

i

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

6. SZAKASZ – REPÜLÉS EGY ÜZEMKÉPTELEN HAJTÓMŰVEL (csak több hajtóműves repülőgépek esetében) (°)

a

Szimulált hajtómű-meghibásodás felszállás után vagy átstartolás közben

b

Megközelítés, átstartolásos és eljárás szerinti megszakított megközelítés egy üzemképtelen hajtóművel

c

Megközelítés és leszállás egy üzemképtelen hajtóművel

d

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

66.

a 8. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„8. FÜGGELÉK

Az osztály- vagy típusjogosításra irányuló készségellenőrzés műszerjogosítási (IR) részének beszámítása

A.   Repülőgépek

A beszámítás csak akkor lehetséges, ha az engedélyes (az esettől függően) egypilótás, egy hajtóműves vagy egypilótás, több hajtóműves repülőgépekre vonatkozó műszerjogosítását (IR) hosszabbítja vagy újítja meg.

Ha a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés műszerjogosításra is kiterjed, és az engedélyes rendelkezik érvényes:

Beszámítható a következőkre vonatkozó készségellenőrzés IR részébe:

MPA típusjogosítással;

Nagy teljesítményű, komplex repülőgép-típusjogosítással

SE osztályjogosítás (*2); és

SE típusjogosítás (*2); és

SP ME osztály- vagy típusjogosítás a nagy teljesítményű, komplex repülőgép-típusjogosítás kivételével; csak a 9. függelék B.5. pontjának 3B. szakaszában szereplő készségellenőrzések esetében számítható be

SP ME repülőgépekre szóló osztály- vagy típusjogosítással, a nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kivételével, egypilótás üzemeltetésre

SE osztályjogosítás; és

SE típusjogosítás; és

SP ME osztály- vagy típusjogosítás, a nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kivételével

SP ME repülőgépekre szóló osztály- vagy típusjogosítással, a nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kivételével, többpilótás üzemeltetésre korlátozva

SE osztályjogosítás (*2); és

SE típusjogosítás (*2); és

SP ME osztály- vagy típusjogosítás, a nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kivételével (*2)

SP SE repülőgépekre szóló osztály- vagy típusjogosítással

SE osztályjogosítás; és

SE típusjogosítás

B.   Helikopter

A beszámítás csak akkor lehetséges, ha az engedélyes (az esettől függően) egy hajtóműves vagy egypilótás, több hajtóműves helikopterekre vonatkozó műszerjogosítását (IR) hosszabbítja meg.

Ha a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés műszerjogosításra is kiterjed,

és az engedélyes rendelkezik érvényes:

Beszámítható a következőkre vonatkozó

készségellenőrzés IR részébe:

Többpilótás helikopterre (MPH) vonatkozó típusjogosítással

SE típusjogosítás (*3); és

SP ME típusjogosítás*

SP ME típusjogosítással, egypilótás üzemeltetésre

SE típusjogosítás (*3); és

SP ME típusjogosítás*

SP ME típusjogosítással, többpilótás üzemeltetésre

SE típusjogosítás (*3); és

SP ME típusjogosítás*

SP SE típusjogosítással, egypilótás üzemeltetésre

SP SE típusjogosítással, egypilótás üzemeltetésre

67.

a 9. függelék B. szakasza a következőképpen módosul:

a)

az 5. k) pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

„1.

2.

3.

4.

5.

Az üzemeltetés típusa

SP

MP

SP MP (első kiállítás)

MP SP (első kiállítás)

SP + MP

 

Képzés

Vizsgáztatás/ ellenőrzés

Képzés

Vizsgáztatás/ ellenőrzés

Képzés

Vizsgáztatás/ ellenőrzés

Képzés, vizsgáztatás, ellenőrzés (SE repülőgépek)

Képzés, vizsgáztatás, ellenőrzés (ME repülőgépek)

SE repülőgépek

ME repülőgépek

Első kiállítás

Egypilótás, komplex

1–6.

szakasz

1–7.

szakasz

szakasz

1–6.

szakasz

1–7. szakasz

1–6.

szakasz

MCC

CRM

Emberi tényezők

TEM

7. szakasz

1–6.

szakasz

1.6., 4.5., 4.6., 5.2., valamint adott esetben a 3B. szakasz szerinti megközelítések egyike

1.6., 6. szakasz, valamint adott esetben a 3B. szakasz szerinti megközelítések egyike

 

 

Meghosszabbítás

Egypilótás, komplex

n.a.

n.a.

1–6.

szakasz

1–6.

szakasz

n.a.

1–6.

szakasz

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

MPO:

1–7. szakasz (képzés)

1–6. szakasz (ellenőrzés)

SPO:

1.6., 4.5., 4.6., 5.2., valamint adott esetben a 3B. szakasz szerinti megközelítések egyike

MPO:

1–7. szakasz (képzés)

1–6. szakasz (ellenőrzés)

SPO:

1.6., 6. szakasz, valamint adott esetben a 3B. szakasz szerinti megközelítések egyike

Megújítás

Egypilótás, komplex

FCL.740

1–6.

szakasz

1–6.

szakasz

FCL.740

1–6.

szakasz

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Képzés: FCL.740

Ellenőrzés: a meghosszabbítás esetéhez hasonlóan

Képzés: FCL.740

Ellenőrzés: a meghosszabbítás esetéhez hasonlóan”

b)

Az 5. l) pontot követő táblázatban a 7.2.2. gyakorlat sorának helyébe a következő szöveg lép:

„7.2.2.

A kontrollálatlan repülési helyzetek megszüntetését célzó alábbi gyakorlatok:

magas orrmeredekség megszüntetése különböző oldalszögeknél; és

alacsony orrmeredekség megszüntetése különböző oldalszögeknél.

P

X

Repülőgép nem használható erre a feladatra”

 

 

 

Az 1178/2011/EU rendelet VI. melléklete (ARA rész) a következőképpen módosul:

68.

Az ARA.GEN.220 pont a) 11. és a) 12. pontja helyébe új szöveg lép és az új a) 13. ponttal egészül ki:

„11.

repülésbiztonsággal kapcsolatos információk és az azok nyomán hozott intézkedések;

12.

az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikke szerinti rugalmassági előírások alkalmazása; és

13.

az ORA.ATO.135 a) pont és a DTO.GEN.240 a) pontban meghatározott légi járművek értékelési és jóváhagyási folyamata.”;

69.

az ARA.GEN.360 pont a következő új ponttal egészül ki:

ARA.GEN.360 – Az illetékes hatóság megváltozása

a)

Amikor az I. melléklet (FCL rész) FCL.015 d) pontjában meghatározott módon egy engedélyes kérelmet nyújt be az illetékes hatósága megváltoztatása céljából, akkor a kérelmet fogadó illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül felkéri az engedélyes illetékes hatóságát az alábbi dokumentumok indokolatlan késedelem nélküli átadására:

1.

a szakszolgálati engedély ellenőrzésének eredményét;

2.

az engedélyesnek az említett illetékes hatóság által az ARA.GEN.220 és ARA.MED.150 pontnak megfelelően megőrzött egészségügyi dokumentációja másolatát. Az egészségügyi dokumentációt a IV. melléklet (MED rész) MED.A.015 pontjának megfelelően kell átadni, és tartalmazniuk kell a kérelmező vonatkozó kórtörténetének az egészségügyi értékelő által ellenőrzött és aláírt összefoglalóját.

b)

A dokumentumokat átadó illetékes hatóság az ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 és ARA.MED.150 pontnak megfelelően megőrzi az engedélyes eredeti szakszolgálati engedélyét és egészségügyi dokumentációját.

c)

A dokumentumokat átvevő illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül újból kiállítja a szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést, feltéve, hogy megkapta és feldolgozza az a) pontban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az engedély és orvosi minősítés újbóli kiállítását követően a dokumentumokat átvevő illetékes hatóság haladéktalanul felkéri az engedélyest, hogy adja át a dokumentumokat átadó illetékes hatóság által kiadott szakszolgálati engedélyt és a kapcsolódó orvosi minősítést.

d)

A dokumentumokat átvevő illetékes hatóság haladéktalanul értesíti a dokumentumokat átadó illetékes hatóságot, amint újból kiállította a szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést az engedélyes számára, valamint az engedélyes a c) pontnak megfelelően visszaadta a szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést. Ezen értesítés beérkezéséig a dokumentumokat átadó illetékes hatóság továbbra is felelős az adott engedélyes részére eredetileg kiállított szakszolgálati engedélyért és orvosi minősítésért.”

Az 1178/2011/EU rendelet VII. melléklete (ORA rész) a következőképpen módosul:

70.

az ORA.ATO.135 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az ATO-nak megfelelő számú és típusú oktató légi járművekből álló flottát vagy megfelelően felszerelt FSTD berendezéseket kell alkalmaznia a megtartott tanfolyamok során. A légijárműflottának olyan légi járművekből kell állnia, amelyek megfelelnek az (EU) 2018/1139 rendeletben meghatározott összes követelménynek. Az (EU) 2018/1139 rendelet I. mellékletének a), b), c) vagy d) pontja alá tartozó légi járművek akkor használhatók képzésre, ha teljesítik az összes alábbi feltételt:

1.

egy értékelési eljárás során az illetékes hatóság megállapította, hogy az adott légi jármű biztonsági szintje hasonló az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében megállapított alapvető követelmények által meghatározott biztonsági szinthez;

2.

az illetékes hatóság engedélyezte a légi jármű képzés céljából történő használatát az ATO-nál.”

Az 1178/2011/EU rendelet VIII. melléklete (DTO rész) a következőképpen módosul:

71.

a DTO.GEN.240 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A bejelentett képzési szervezetnek megfelelő számú és típusú oktató légi járművekből álló flottát vagy megfelelően FSTD berendezéseket kell alkalmaznia a megtartott tanfolyamok során. A légijárműflottának olyan légi járművekből kell állnia, amelyek megfelelnek az (EU) 2018/1139 rendeletben meghatározott összes követelménynek. Az (EU) 2018/1139 rendelet I. mellékletének a), b), c) vagy d) pontja alá tartozó légi járművek akkor használhatók képzésre, ha teljesítik az összes alábbi feltételt:

1.

egy értékelési eljárás során az illetékes hatóság megállapította, hogy az adott légi jármű biztonsági szintje hasonló az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében megállapított alapvető követelmények által meghatározott biztonsági szinthez;

2.

az illetékes hatóság engedélyezte a légi jármű képzés céljából történő használatát a bejelentett képzési szervezetnél.”


(°)  Kizárólag a műszereket használva kell végrehajtani.

(*1)  Végrehajtható FFS, FTD 2/3 vagy FNPT II berendezésen.

(+)  Végrehajtható a 4. vagy az 5. szakaszban.

(++)  A PBN-jogosultságok megszerzéséhez vagy meghosszabbításához a 4. vagy az 5. szakaszban az egyik megközelítésnek RNP APCH szerinti megközelítésnek kell lennie. Abban az esetben, ha RNP APCH szerinti művelet nem kivitelezhető, a megközelítést megfelelően felszerelt FSTD berendezésen kell végrehajtani.”;

(*2)  Feltéve, hogy a megelőző 12 hónapban a kérelmező legalább három IFR-indulást és -megközelítést végrehajtott PBN-jogosultságait gyakorolva – köztük legalább egy RNP APCH szerinti megközelítést – egypilótás (SP) osztályú vagy típusú repülőgépen egypilótás üzemeltetésben, illetve több hajtóműves, nem nagy teljesítményű, egyszerű konstrukciójú repülőgépek esetében a kérelmező sikeresen teljesítette a jártassági vizsga 6. szakaszát egypilótás, nem nagy teljesítményű, egyszerű konstrukciójú repülőgépen kizárólag műszerek igénybevételével történő repüléssel, egypilótás üzemeltetésben.

(*3)  *Feltéve, hogy az engedélyes a megelőző 12 hónapban legalább három IFR-indulást és -megközelítést végrehajtott PBN-jogosultságait gyakorolva – köztük egy RNP APCH szerinti megközelítést (amely lehet PinS (Point in Space = térbeli pont) megközelítés) – egypilótás (SP) típusjogosítású helikopteren egypilótás üzemeltetésben.”;