11.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1702 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. augusztus 1.)

az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 6. cikkének (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot a kiemelt zárlati károsítók jegyzékének megállapítására.

(2)

A kiemelt zárlati károsítók olyan uniós zárlati károsítók, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének: először is nem ismeretes, hogy jelen lennének az Unió területén, illetve ismeretes, hogy annak egy korlátozott részén, kis számban, rendszertelen, elszigetelt és ritka módon vannak jelen, másodszor lehetséges gazdasági, társadalmi vagy környezeti hatásuk az Unió területe vonatkozásában a legsúlyosabb fokú, harmadszor szerepelnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékében.

(3)

A Bizottság értékelést végzett a kiemelt zárlati károsítók jegyzékének összeállítása érdekében. Az értékelés alapját a Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kidolgozott módszertan jelentette.

(4)

E módszertan összetett mutatókat és több kritériumon alapuló elemzést foglal magában. Az Unió területe vonatkozásában az értékelt károsítók elterjedésének és megtelepedésének valószínűségét, valamint következményeit veszi figyelembe. Ezenfelül figyelemmel van az (EU) 2016/2031 rendelet I. mellékletének 1. szakasza 2. pontjában és 2. szakaszában felsorolt kritériumokra, amelyek gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziókat fednek le.

(5)

Az értékelés figyelembe vette a Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által alkalmazott módszertan, valamint a minőségi jogalkotási portálon zajlott nyilvános konzultáció eredményeit. Mindezek alapján 20 olyan károsító került meghatározásra, amelyek lehetséges gazdasági, társadalmi és környezeti hatása az Unió területe vonatkozásában a legsúlyosabb fokú.

(6)

E károsítók jelenléte az Unió területén vagy nem ismeretes, vagy korlátozott, illetve kis számú, rendszertelen, elszigetelt és ritka.

(7)

Ezért helyénvaló e rendelet mellékletében meghatározni ezen károsítók jegyzékét.

(8)

Az uniós zárlati károsítókra vonatkozó szabályozás következetes alkalmazása érdekében ezt a rendeletet ugyanattól az időponttól kell alkalmazni, mint az (EU) 2016/2031 rendeletet, vagyis 2019. december 14-től,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kiemelt zárlati károsítók jegyzéke

A kiemelt zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti jegyzékét e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.


Melléklet

A kiemelt zárlati károsítók jegyzéke

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., a Huanglongbing kór, vagyis a citrusokat sújtó sárga sárkány betegség kórokozója

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)