10.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1692 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 9.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes regisztrálási és adatmegosztási rendelkezéseinek a bevezetett anyagokra vonatkozó végleges regisztrációs határidő lejárta utáni alkalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 132. cikkére,

mivel:

(1)

Annak elkerülése érdekében, hogy a hatóságok és a természetes vagy jogi személyek túlterheltté váljanak a belső piacon már az 1907/2006/EK rendelet hatálybalépésekor jelen lévő bevezetett anyagok regisztrálásával kapcsolatos munka miatt, az említett rendelet 23. cikke átmeneti szabályokat határozott meg a bevezetett anyagok vonatkozásában. Következésképpen ezen anyagok regisztrálására vonatkozóan számos különböző átmeneti határidő került megállapításra. A szóban forgó rendelet 23. cikkének (3) bekezdéséből következik, hogy az említett átmeneti szabályok szerinti utolsó regisztrációs határidő 2018. június 1-jén lejárt.

(2)

A bevezetett és nem bevezetett anyagok gyártásával vagy forgalmazásával foglalkozó piaci szereplők közötti egyenlőség biztosítása érdekében meg kell határozni azon rendelkezéseknek az átmeneti szabályok lejárta utáni alkalmazhatóságát, amelyek kedvező feltételeket teremtettek a bevezetett anyagok regisztrálásához. Ezért e rendelkezések tekintetében megfelelő, észszerű és egyértelmű határidőt kell megállapítani, amely után ezek a rendelkezések már nem, vagy csak meghatározott körülmények között alkalmazandók.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 30. pontja meghatározza, hogy a bevezetett anyagok éves mennyiségét a megelőző három naptári évben termelt vagy behozott mennyiség átlaga alapján kell kiszámítani. Annak biztosítása érdekében, hogy a piaci szereplőknek elegendő idő álljon rendelkezésükre a számítási módszereik szükséges kiigazítására, e feltételeket – első intézkedésként – továbbra is alkalmazni kell a meghatározott határidő lejártáig. Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 30. pontjában szereplő „évi” meghatározás figyelembevétele érdekében helyénvaló e naptári év utolsó napját (2019. december 31.) kijelölni határidőként.

(4)

A jogalkotó azon szándékának megfelelően, hogy csökkentse a kis mennyiségben gyártott vagy behozott anyagokra vonatkozó regisztrációs kötelezettségek lehetséges hatását, az 1907/2006/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontja kevésbé szigorú tájékoztatási követelményeket határoz meg egyes kis mennyiségben gyártott vagy behozott bevezetett anyagok regisztrációjára vonatkozóan, feltéve, hogy azok nem felelnek meg az 1907/2006/EK rendelet III. mellékletében foglalt kritériumoknak. Az említett rendelet 23. cikkének (3) bekezdése értelmében a kis mennyiségben gyártott vagy behozott bevezetett anyagokat a 2018. június 1-jei regisztrációs határidő lejárta előtt regisztrálni kell. E határidő lejárta után azonban – annak érdekében, hogy biztosított legyen az egyenlő bánásmód azon regisztrálók számára, akik csatlakoznak a már meglévő regisztrációhoz, vagy a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint frissítik a dokumentációikat –, ezt a rendelkezést második intézkedésként 2018. június 1-je után is alkalmazni kell.

(5)

2018. június 1-jén megszűnt az anyaginformációs cserefórumok (SIEF-ek) hivatalos működése. Harmadik intézkedésként azonban meg kell erősíteni a regisztrálók továbbra is fennálló adatmegosztási kötelezettségeit, és ösztönözni kell a regisztrálókat arra, hogy hasonló informális hírközlési platformokat alkalmazzanak annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni az 1907/2006/EK rendeletben és az (EU) 2016/9 bizottsági végrehajtási rendeletben (2) foglalt, továbbra is fennálló regisztrálási és adatmegosztási kötelezettségeiknek.

(6)

Negyedik intézkedésként helyénvaló megállapítani, hogy egy adott bevezetett anyagot az 1907/2006/EK rendelet 28. cikkével összhangban előzetesen regisztráltató potenciális regisztráló a határidő lejártáig ne legyen köteles az említett rendelet 26. cikkében meghatározott megkeresési eljárást követni, mivel a megkeresési eljárás célja már az előzetes regisztráció révén teljesült.

(7)

Biztosítani kell, hogy az adatmegosztással kapcsolatos viták folyamata egyértelműen azonosítható legyen. Az 1907/2006/EK rendelet 30. cikkében meghatározott adatmegosztási szabályoknak ezért a meghatározott határidőig érvényben kell maradniuk. E határidő után csak az említett rendelet 26. és 27. cikkében szereplő adatmegosztási szabályok alkalmazandók.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A bevezetett anyagok mennyiségének kiszámítása

Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 30. pontjában meghatározott, a bevezetett anyagok éves mennyiségének kiszámítására szolgáló konkrét módszer csak 2019. december 31-ig marad alkalmazandó. Egy adott anyag regisztrációjának elvégzését követően a regisztráló naptári évenként az 1907/2006/EK rendelet 3. cikke 30. pontjának megfelelően kiszámítja ezen anyag mennyiségét.

2. cikk

Egyes kis mennyiségben gyártott vagy behozott bevezetett anyagokra vonatkozó regisztrálási kötelezettség

Az 1907/2006/EK rendelet értelmében a bevezetett anyagokra vonatkozó átmeneti szabályok lejárta nem érinti az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazhatóságát.

3. cikk

Adatmegosztási kötelezettségek a regisztrációt követően

Az anyag regisztrálása után a regisztrálók – beleértve azokat is, akik más regisztrálókkal közösen nyújtanak be adatokat – továbbra is méltányos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon teljesítik az adatmegosztási kötelezettségeiket az 1907/2006/EK rendelet III. címében és az (EU) 2016/9 végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint. Ebben az összefüggésben a regisztrálók az 1907/2006/EK rendelet 29. cikkében említett anyaginformációs cserefórumokhoz hasonló informális kommunikációs platformokat használhatnak.

4. cikk

A bevezetett anyagok adataival kapcsolatos tájékozódási kötelezettség és az adatok megosztása

(1)   Amennyiben az 1907/2006/EK rendelet 30. cikkével összhangban folytatott adatmegosztási tárgyalások egy megállapodás meghiúsulását eredményezik, az említett cikk rendelkezései csak 2019. december 31-ig alkalmazandók.

(2)   2019. december 31. után az 1907/2006/EK rendelet 28. cikke szerinti előzetes regisztráció már nem érvényes, és valamennyi bevezetett anyagra a 26. és a 27. cikk alkalmazandó.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/9 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról (HL L 3., 2016.1.6., 41. o.).