9.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1687 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 8.)

a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet 1. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel (.a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2179 bizottsági végrehajtási rendeletre (2)és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

A.   HATÁLYBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

2011. szeptember 12-én a Tanács a 917/2011/EU végrehajtási rendelettel (3) (a továbbiakban: eredeti vizsgálat) végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó kerámialapok (a továbbiakban: az érintett termék) behozatalára. Tekintettel az eredeti vizsgálatban érintett kínai együttműködő exportáló gyártók nagy számára, a kínai exportáló gyártók körében mintavételre került sor, és a mintába felvett vállalatok esetében 13,9 %-tól (4) 36,5 % közötti egyedi értékvámot vetettek ki, míg a mintában nem szereplő egyéb együttműködő vállalatokra 30,6 %-os vámtételt állapítottak meg. A nem együttműködő kínai exportáló gyártókra kivetett maradványvám 69,7 %-ot tett ki.

(2)

2017. november 22-én – hatályvesztési felülvizsgálatot követően – a Bizottság úgy határozott, hogy az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelettel fenntartja a hatályban lévő dömpingellenes vámokat.

(3)

Az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet 2. cikke értelmében a Bizottság módosíthatja úgy ugyanazon rendelet I. mellékletét, hogy egy új exportáló gyártóra a mintában nem szereplő és egyedi elbánásban nem részesülő együttműködő vállalatokra alkalmazott vámtételt, azaz a 30,6 %-os súlyozott átlagvámot kell alkalmazni, amennyiben bármely új kínai gyártó kielégítő bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak.

B.   ÚJ EXPORTÁLÓ GYÁRTÓKÉNT VALÓ FIGYELEMBEVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

(4)

2018 októberében a Zhuhai Xuri Ceramics Co. Ltd vállalat (a továbbiakban: kérelmező) az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet kihirdetését követően új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti kérelmet nyújtott be, így erre a vállalatra is annak a vámtételnek kell vonatkoznia, mint a mintában nem szereplő, és egyedi elbánásban nem részesülő együttműködő kínai vállalatokra, azaz 30,6 %. A kérelmező azt állította, hogy az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet 2. cikkében meghatározott mindhárom feltételnek megfelel.

(5)

Annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező megfelel-e a feltételeknek, a Bizottság kérdőív kitöltésére kérte a kérelmezőt. A kérdőívre adott válasz elemzését követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a kérelmező elegendő információt szolgáltatott, és nem kért további alátámasztó bizonyítékot.

(6)

A Bizottság értesítette az uniós gazdasági ágazatot az új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti kérelemről, és lehetőséget biztosított észrevételei megtételére. A Bizottsághoz nem érkeztek észrevételek.

C.   A KÉRELEM ELEMZÉSE

(7)

Az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott feltétel, az első kritérium tekintetében a Bizottság alaposan megvizsgálta a kérelmező vizsgálati időszakra vonatkozó értékesítési főkönyvét. A főkönyv csak a belföldi értékesítést tükrözte.

(8)

Az egyéb értékesítési adatok, az uniós vámstatisztikák és -dokumentáció további ellenőrzése során nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy a kérelmező a vizsgálati időszak előtt vagy alatt az érintett terméket az Unióba exportálta volna. Ezért a Bizottság a fentiek fényében arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező megfelel az első feltételnek.

(9)

Az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott feltétel, a második kritérium tekintetében a Bizottság megállapította, hogy a kérelmező vállalati szerkezete tíz kapcsolt vállalkozást foglal magában. A vizsgálati időszak alatt a kapcsolt vállalkozások közül kettő vett részt az érintett termék gyártásában, de csak belföldön működtek. A benyújtott bizonyítékok alapján nem állapítottak meg további kereskedelmi vagy üzemeltetési kapcsolatokat a hatályban lévő dömpingellenes intézkedések hatálya alá tartozó kínai exportőrökkel vagy gyártókkal. Az említett kapcsolt vállalkozások közül ötöt a vizsgálati időszak után alapítottak, a fennmaradó három pedig nem vett részt az érintett termékkel kapcsolatos üzleti tevékenységben. Ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező megfelel a második feltételnek.

(10)

Az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott feltétel, a harmadik kritérium tekintetében a benyújtott dokumentumok alapján a Bizottság megállapította, hogy a kérelmező a vizsgálati időszak végét követően nem exportálta az érintett terméket az Unióba. Mivel a kérelmező nem exportálta az érintett terméket az Unióba, bizonyítékot szolgáltatott az érintett termék jelentős mennyiségének az Unióba irányuló exportjára vonatkozó visszavonhatatlan szerződéses kötelezettségről. Ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező megfelel a harmadik feltételnek.

(11)

Az uniós gazdasági ágazat nem szolgáltatott olyan bizonyítékot/információt, amely arra utalt volna, hogy a kérelmező nem teljesítette a három kritérium bármelyikét.

D.   KÖVETKEZTETÉS

(12)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező eleget tett az új exportáló gyártóként való figyelembevételhez szükséges három feltételnek. Ezért a kérelmező nevét fel kell venni az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet I. mellékletében található, a mintában nem szereplő vagy egyedi elbánásban nem részesített együttműködő gyártók jegyzékébe.

E.   AZ ÉRDEKELT FELEK TÁJÉKOZTATÁSA

(13)

A Bizottság tájékoztatta a kérelmezőt és az uniós gazdasági ágazatot azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek alapján a mintában nem szereplő együttműködő kínai exportáló gyártókra alkalmazandó dömpingellenes vám alkalmazását a Zhuhai Xuri Ceramics Co. Ltd. esetében indokoltnak ítélte.

(14)

A felek lehetőséget kaptak észrevételek benyújtására, amelyeket indokolt esetben megfelelően figyelembe vettek.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/1036 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2179 végrehajtási rendelet I. mellékletében található, a mintában nem szereplő vagy egyedi elbánásban nem részesített együttműködő kínai gyártók jegyzéke a következő vállalattal egészül ki:

Elnevezés

TARIC-kiegészítő kód

Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  HL L 307., 2017.11.23., 25. o.

(3)  A Tanács 917/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 12.) a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 238., 2011.9.15., 1. o.).

(4)  A 917/2011/EU végrehajtási rendeletet később a 2015. március 11-i (EU) 2015/409 bizottsági végrehajtási rendelet módosította.