3.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 227/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1382 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 2.)

védintézkedések hatálya alá tartozó acéltermékekre vonatkozóan dömping- és szubvencióellenes intézkedéseket bevezető rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/477 európai parlamenti és tanácsi rendeletre, (1)

a védintézkedésekkel foglalkozó bizottsággal való konzultációt követően,

mivel:

1.   ELŐZMÉNYEK ÉS ELJÁRÁS

(1)

Az (EU) 2019/159 rendelettel (2) a Bizottság három évre védintézkedéseket vezetett be egyes acéltermékek tekintetében. Az intézkedések meghatározott időszakokban érvényes vámkontingenseket írnak elő, és úgy rendelkeznek, hogy amennyiben a behozatalok meghaladnak egy, a 2015-től 2017-ig tartó időszakban átlagosan behozott mennyiségek függvényében megállapított küszöbértéket, a vámkontingensen felüli mennyiségekre 25 %-os vámot kell fizetni.

(2)

A védintézkedések hatálya alá tartozó termékkategóriák egy részére vonatkozóan jelenleg dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések is vannak hatályban. Ezért e termékek esetében akkor, amikor a behozatalok túllépik a védintézkedések keretében megállapított vámkontingenseket, mind a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám, mind pedig a dömpingellenes vagy kiegyenlítő vám fizetendő lenne ugyanarra a behozatalra. Ahogyan arra az (EU) 2019/159 rendelet (3) rámutat, a dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések és a rendelettel bevezetett védintézkedések ilyen jellegű együttes alkalmazása a kívánatosnak tartottnál erőteljesebb hatást gyakorolhat a kereskedelemre, ezért kellő időben vizsgálatot indokolhat.

(3)

Ennek megfelelően a Bizottság 2019. április 24-én értesítést (4) tett közzé a dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedéseknek és a védintézkedéseknek az érintett termékkategóriákra gyakorolt esetleges együttes hatásairól. A tájékozódás megkönnyítése érdekében az 1.A. melléklet felsorolja ezeket a termékkategóriákat. A Bizottság a 2019. április 24-én közzétett értesítésében megerősítette, hogy indokolt lehet számolni azzal, hogy egyes esetekben a szóban forgó intézkedések együttes alkalmazása az (EU) 2015/477 rendeletben megállapítottaknak megfelelően az Unió piacvédelmi politikája és célkitűzései szempontjából kívánatosnál nagyobb hatást fejt ki, ezért az érintett intézkedések arányosságának biztosítása érdekében helyénvaló a védintézkedésekkel is sújtott termékkategóriákra vonatkozó meglévő dömping- és szubvencióellenes intézkedések módosítása.

(4)

Ugyanebben az értesítésben a Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy a fenti megfontolásokkal kapcsolatban ismertessék írásban álláspontjukat.

2.   AZ ÉRDEKELT FELEK ÉSZREVÉTELEI

(5)

A Bizottság 12 érdekelt féltől kapott észrevételeket, és az általuk felhozott érveket megfelelő módon megvizsgálta. Az észrevételeket benyújtó felek közül öt exportáló gyártó, egy külföldi kormány, egy acélgyártókat tömörítő európai szervezet, négy uniós acélfelhasználó vagy -importőr, egy pedig acélfelhasználókat tömörítő szervezet volt.

(6)

Az érdekelt felek többsége egyetértett abban, hogy a dömping- vagy szubvencióellenes intézkedések és a védintézkedések ugyanarra a termékre történő együttes alkalmazása az Unió piacvédelmi politikája és céljai szempontjából a tervezettnél vagy kívánatosnak tartottnál nagyobb hatást fejthet ki. Egyes érdekelt felek megjegyezték, hogy az intézkedések ilyen jellegű együttes alkalmazása indokolatlanul nagy terhet róhat egyes, az Unióba exportálni szándékozó exportáló gyártókra, aminek hatására ellehetetlenülhet számukra az uniós piacra való bejutás.

(7)

Egy litvániai importőr egyetértett abban, hogy a dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések és a védintézkedések együttes alkalmazása nem kívánatos, és kérte az intézkedések együttes hatásának visszaható hatályú korrigálását és az általa indokolatlanul befizetett többletvám visszatérítését.

(8)

A felvetésre válaszul a Bizottság rámutatott arra, hogy az (EU) 2015/477 rendelet 2. cikke szerint a rendelet alapján elfogadott intézkedések kizárólag a hatálybalépésüktől fogva alkalmazhatók, és így – hacsak a Bizottság másként nem rendelkezik – nem szolgálhatnak alapul a hatálybalépésük előtt beszedett vámok visszatérítésére. Mivel emiatt a jelenlegi felülvizsgálat joghatásai az érintett párhuzamos intézkedések jövőbeli alkalmazására korlátozódnak, a Bizottság az exportáló gyártó felvetését elutasította.

(9)

Egy oroszországi exportáló gyártó felvetette, hogy a kiszámíthatóság és a jogbiztonság garantálása, valamint a dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések és a védintézkedések együttes hatásának mindenáron történő kizárása érdekében a Bizottságnak haladéktalanul módosítania kellene a meglévő dömpingellenes intézkedéseket, függetlenül attól, hogy az adott védintézkedés hatálya alá tartozó termékek esetében kimerültek-e a vámkontingensek.

(10)

Az exportáló gyártó kifejezetten az (EU) 2017/1795 bizottsági rendelettel (5) a Brazíliából, az Iránból, az Oroszországból és az Ukrajnából származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára kivetett dömpingellenes vámokra utalt.

(11)

A Bizottság a felvetéssel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a védintézkedések hatása csak a vámkontingens – országspecifikus vagy erga omnes jellegű – szintje túllépésének időpontjában, a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám kivetésekor jelentkezik. Addig az időpontig a Bizottság álláspontja szerint az alkalmazandó dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedéseket továbbra is teljes mértékben szükséges és indokolt alkalmazni, ez biztosítja ugyanis a tisztességtelenül dömpingelt, illetve támogatott behozatal hatásainak kiküszöbölését. Az együttes hatás kérdése tehát csak akkor jelentkezik, amikor a behozatalok túllépték a vonatkozó küszöbmennyiséget, és alkalmazandóvá válik a védővám.

(12)

Kiegészítésül a Bizottság megjegyezte, hogy az oroszországi exportáló gyártó által exportált termékkategóriák esetében a behozatalok mindeddig az érintett vámkontingenseken belül maradtak. A felvetést ezért a Bizottság elutasította.

(13)

Egyes érdekelt felek felvetették, hogy kétféle korrekciós intézkedés hatálya alá is tartoznak, tekintettel arra, hogy egyes, az Amerikai Egyesült Államokból származó termékek esetében mind a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám, mind pedig az (EU) 2018/886 bizottsági végrehajtási rendelettel (6) bevezetett úgynevezett „egyensúly-helyreállító intézkedések” vonatkoznak rájuk. Ebből kiindulva javasolták, hogy a Bizottság e rendelet keretében ez utóbbi intézkedéseket is függessze fel.

(14)

A Bizottság rámutatott arra, hogy az „egyensúly-helyreállító” intézkedések és a dömping-, illetve szubvencióellenes intézkedések alapvetően eltérő szakpolitikai célokat szolgálnak, ezért az előbbi típusú intézkedéseknek nincs helyük egy olyan felülvizsgálatban, amely a dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések és az (EU) 2019/159 rendelettel bevezetett védintézkedések együttes alkalmazásának arányosságát hivatott vizsgálni. Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy a dömping- és a szubvencióellenes intézkedések célja meghatározott gazdálkodók vagy országok „tisztességtelen” kereskedelmi tevékenységének ellensúlyozása. Ezzel szemben az „egyensúly-helyreállító” intézkedések az Unió és egy másik WTO-tag között az engedmények és a kötelezettségek területén fennálló egyensúlyt hivatottak helyreállítani lényegében egyenértékű engedmények vagy más kötelezettségek felfüggesztésével (7) olyan esetekben, amikor az adott WTO-tag egyoldalú intézkedése megbontotta az engedmények és a kötelezettségek egyensúlyát. Ez a különbség abban is tetten érhető, hogy az utóbbi típusú intézkedések jogalapja eltérő (Az Európai Parlament és a Tanács 654/2014/EU rendelete (8)). Az (EU) 2015/477 rendelet rendelkezései, amelyek e rendelet jogalapját képezik, ugyanakkor kifejezetten csak az 1.A. mellékletben felsorolt azonos termékkategóriákra alkalmazandó dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes hatásaihoz kapcsolódnak. A szóban forgó intézkedések eltérő háttere és célja miatt az érintett „egyensúly-helyreállító” intézkedések felfüggesztése nem tartozik e felülvizsgálat tárgykörébe. A védintézkedések és az egyensúly-helyreállító intézkedések együttes hatása tehát nem kezelhető az (EU) 2015/477 rendelet jogi keretei között. A Bizottság ezért a felvetést elutasította.

3.   KÖVETKEZTETÉSEK

(15)

A fentiek alapján és az érintett felek valamennyi beadványának kellő figyelembevétele után a Bizottság megerősíti, hogy valóban indokolt számolni azzal, hogy a dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedéseknek és az (EU) 2019/159 rendelettel bevezetett védintézkedéseknek az 1.A. mellékletben felsorolt termékkategóriákra történő együttes alkalmazása az (EU) 2015/477 rendeletben megállapítottaknak megfelelően az Unió piacvédelmi politikája és céljai szempontjából a tervezettnél vagy kívánatosnak tartottnál nagyobb hatást fejthet ki. A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy helyénvaló olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek megakadályozzák a 2. mellékletben felsorolt dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő intézkedések és az 1.A. mellékletben felsorolt acéltermék-kategóriák tekintetében a vámkontingensek túllépése esetén fizetendő vám egyidejű alkalmazását.

(16)

Ebből következően kizárólag a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vámot kell beszedni azokban az esetekben, amikor az 1.A. mellékletben felsorolt termékkategóriák tekintetében alkalmazandóvá válik az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám, és e vám vámtétele nagyobb az ugyanazon termékkategóriákra alkalmazandó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám vámtételei közül a nagyobbikból számított egyenértékű vámtételnél. Tehát például kizárólag a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vámot kell beszedni akkor, ha a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám vámtétele 25 %, az ugyanazon termékkategóriák tekintetében alkalmazandó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám vámtételéből számított egyenértékű vámtétel pedig 10 %. Ezekben az esetekben a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám alkalmazásának időtartamára az alkalmazandó dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedésben rögzített vám beszedését fel kell függeszteni.

(17)

A 2. melléklettel összhangban a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vámnak a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám és a hatályos dömping- és szubvencióellenes vám közül a nagyobbik közötti különbséggel megnövelt értéke esedékes azokban az esetekben, amikor az 1.A. mellékletben felsorolt termékkategóriák tekintetében alkalmazandóvá válik az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám, és e vám vámtétele kisebb az ugyanazon termékkategóriákra alkalmazandó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vámnál. Tehát például abban az esetben, ha a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám vámtétele 25 %, az ugyanazon termékkategóriák tekintetében alkalmazandó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám vámtételéből számított egyenértékű vámtétel pedig 35 %, egyfelől a vámkontingens túllépése esetén fizetendő 25 %-os vámot, másfelől pedig a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám és a hatályos dömping- és kiegyenlítő vám közül a nagyobbik közötti 10 % különbséget kell befizetni. Ezekben az esetekben az alkalmazandó dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedésben rögzített vám nem alkalmazandó részének beszedését fel kell függeszteni oly módon, hogy a két intézkedés együttes hatása ne legyen nagyobb a hatályos dömping-, illetve szubvencióellenes vám közül a nagyobbik hatásánál.

(18)

A kétségek kizárása érdekében a vámkontingens túllépése esetén fizetendő védővám alkalmazásának megszűnésekor azonnali hatállyal megszűnik az érintett dömping-, illetve szubvencióellenes intézkedésben rögzített vám felfüggesztése. Ettől az időponttól fogva az alkalmazandó dömping-, illetve szubvencióellenes intézkedésekben rögzített vám beszedése a szokásos módon történik.

(19)

Arra az esetre, amikor meghatározott országok esetében ugyanarra a termékre dömping- és szubvencióellenes intézkedések egyaránt vonatkoznak, az 1.B. mellékletben felsorolt rendeletek meghatározzák, hogy a kettős beszámítás elkerülése érdekében hogyan kell ezeket az intézkedéseket alkalmazni. Abban az esetben, ha a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám vámtétele kisebb a dömpingellenes és a kiegyenlítő vám együttes alkalmazásából adódó vámtételnél, az utóbbinak vagy annak egy részének az alkalmazása elsőbbséget élvez az előbbivel szemben.

(20)

Azokban az esetekben, amikor az alkalmazandó dömping- és/vagy szubvencióellenes intézkedések rögzített vámot írnak elő, a Bizottság ezt a vámot átszámította értékvámra, és az így kapott értékvámot hasonlította össze a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám vámtételével. Ha a kapott értékvám nagyobb volt a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám vámtételénél, a (16) preambulumbekezdés értelmében lecsökkentett dömping- és/vagy szubvencióellenes vámot a Bizottság visszaalakította rögzített vámmá.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Piacvédelmi Eszközök Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Kizárólag az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vámot kell beszedni azokban az esetekben, amikor az (EU) 2019/159 rendelet 1. mellékletében meghatározott termékkategóriák tekintetében alkalmazandóvá válik az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám, és e vám vámtétele nagyobb a dömping-, illetve a szubvencióellenes vámokból számított, a 2. mellékletben megadott egyenértékű értékvámnál.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásának időtartamára az e rendelet 1.B. mellékletében felsorolt rendeletek alapján kivetett vámok beszedését fel kell függeszteni.

(3)   Az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vámot, valamint az e vám és a dömping-, illetve a szubvencióellenes vámokból számított, a 2. mellékletben megadott egyenértékű értékvámok nagyobbika közötti különbséget kell beszedni azokban az esetekben, amikor az (EU) 2019/159 rendelet 1. mellékletében meghatározott termékkategóriák tekintetében alkalmazandóvá válik az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám, és e vám vámtétele kisebb a dömping-, illetve a szubvencióellenes vámokból számított, a 2. mellékletben megadott egyenértékű értékvámnál.

(4)   A dömping- és a szubvencióellenes vámnak a (2) bekezdés alapján nem beszedett részét fel kell függeszteni.

(5)   A (2) és a (4) bekezdés szerinti felfüggesztés időbeli hatálya az (EU) 2019/159 rendelet 1. cikkének (6) bekezdése alapján a vámkontingens túllépése esetén fizetendő vám alkalmazásának időtartamára korlátozódik.

2. cikk

Az e rendelet alapján elfogadott intézkedések e rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandók, és nem lehetnek visszaható hatályúak.

Az e rendelet alapján elfogadott intézkedések nem szolgálhatnak alapul az e rendelet hatálybalépése előtt beszedett vámok visszatérítésére.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 11. o.

(2)  HL L 31., 2019.2.1., 27. o.

(3)  HL L 31., 2019.2.1., 53. o., (186) preambulumbekezdés.

(4)  HL C 146., 2019.4.26., 5. o.

(5)  HL L 258., 2017.10.6., 24. o.

(6)  HL L 158., 2018.6.21., 5. o.

(7)  A Bizottság (EU) 2018/724 rendelete (HL L 122., 2018.5.17., 14. o.), valamint (EU) 2018/886 rendelete.

(8)  HL L 189., 2014.6.27., 50. o.


1.A. MELLÉKLET

A végleges védintézkedések hatálya alá tartozó termékkategóriák jegyzéke

Termékszám

Termékkategória

KN-kódok

1

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

„Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Fémbevonatú lemez

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Szerves bevonatú lemez

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Ónművi vékonylemez

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Betonacélrúd

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Rozsdamentes hengerhuzal

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Szádpalló

7301 10 00

19

Vasúti anyag

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Gázcső

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Üreges profil

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Más varrat nélküli cső

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Nagy méretű hegesztett cső

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Más hegesztett cső

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Ötvözetlen huzal

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


1.B. MELLÉKLET

A védintézkedés hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedéseket bevezető rendeletek jegyzéke

1.

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1795 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. október 5.) a Brazíliából, Iránból, Oroszországból és Ukrajnából származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Szerbiából származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalával kapcsolatos vizsgálat megszüntetéséről (HL L 258., 2017.10.6., 24. o.)

2.

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/969 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 8.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2017/649 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 146., 2017.6.9., 17. o.)

3.

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1328 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a Kínai Népköztársaságból és az Oroszországi Föderációból származó egyes hidegen síkhengerelt acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 210., 2016.8.4., 1. o.)

4.

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/186 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 7.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes korrózióálló acélok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 34., 2018.2.8., 16. o.)

5.

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/687 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 2.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 116., 2019.5.3., 5. o.)

6.

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/688 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 2.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 116., 2019.5.3., 39. o.)

7.

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/336 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. február 27.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen vagy más ötvözött acélból készült durvalemezek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 50., 2017.2.28., 18. o.)

8.

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1429 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. augusztus 26.) a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 224., 2015.8.27., 10. o.)

9.

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1246 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 28.) a Kínai Népköztársaságból származó kiváló fáradási tulajdonsággal rendelkező betonacél rudak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 204., 2016.7.29., 70. o.)

10.

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 16.) a Fehérorosz Köztársaságból származó egyes betonmegerősítő-rudak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 155., 2017.6.17., 6. o.)

11.

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 27.) az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről (HL L 165., 2017.6.28., 2. o.)

12.

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1846 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. október 14.) a Kínai Népköztársaságból származó hengerhuzal behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 268., 2015.10.15., 9. o.)

13.

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. január 26.) az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Fehéroroszországból, a Kínai Népköztársaságból és Oroszországból származó egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlenacél-csövek és csővezetékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az Ukrajnából származó egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlenacél-csövek és csővezetékek behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről (HL L 20., 2015.1.27., 6. o.)

14.

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/330 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 5.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 63., 2018.3.6., 15. o.)

15.

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1469 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 1.) az Oroszországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 246., 2018.10.2., 20. o.)

16.

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/804 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. május 11.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli, kör keresztmetszetű, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű, vasból (de nem öntöttvasból) vagy acélból (de nem rozsdamentes acélból) készült csövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 121., 2017.5.12., 3. o.)

17.

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/251 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 12.) a Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámokról, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2015/2272 végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 42., 2019.2.13., 25. o.)

18.

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/865 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 4.) az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 139., 2015.6.5., 12. o.)


2. MELLÉKLET

A termékre érvényes védővám alkalmazásának időtartama alatt alkalmazandó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vámtételek

2.1. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2017/1795 végrehajtási rendelete (2017. október 5.) a Brazíliából, Iránból, Oroszországból és Ukrajnából származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Szerbiából származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalával kapcsolatos vizsgálat megszüntetéséről (HL L 258., 2017.10.6., 24. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Végleges vámtétel (EUR/t nettó tömeg)

Egyenértékű értékvám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt (EUR/t nettó tömeg)

Brazília

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brazília

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brazília

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brazília

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brazília

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brazília

Minden más brazíliai vállalat

C999

63

17,50 %

0,00

Irán

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Irán

Minden más iráni vállalat

C999

57,5

17,90 %

0,00

Oroszország

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Oroszország

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Oroszország

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Oroszország

Minden más oroszországi vállalat

C999

96,5

33 %

23,39

Ukrajna

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukrajna

Minden más ukrajnai vállalat

C999

60,5

19,40 %

0,00

2.2. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2017/969 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó egyes melegen hengerelt, sík, vasból, ötvözetlen acélból vagy más ötvözött acélból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2017/649 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 146., 2017.6.9., 17. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges kiegyenlítő vám

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Kiegyenlítő vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Bengang Steel Plates Co., Ltd

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Hesteel Co., Ltd Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Kínai Népköztársaság

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Rizhao Steel Wire Co., Ltd

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

2.3. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2016/1328 végrehajtási rendelete (2016. július 29.) a Kínai Népköztársaságból és az Oroszországi Föderációból származó egyes hidegen síkhengerelt acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 210., 2016.8.4., 1. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd, Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd, Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

C999

22,10 %

0,00 %

Oroszország

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Oroszország

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Oroszország

Minden más vállalat

C999

36,10 %

11,10 %

2.4. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2018/186 végrehajtási rendelete (2018. február 7.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes korrózióálló acélok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 34., 2018.2.8., 16. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Kínai Népköztársaság

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Kínai Népköztársaság

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Kínai Népköztársaság

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Kínai Népköztársaság

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Kínai Népköztársaság

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C312

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

TKAS Auto Steel Company Ltd

C314

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd

C315

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Bengang Steel Plates Co., Ltd

C316

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C317

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd

C318

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd

C319

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd

C320

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd

C321

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd

C322

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd

C323

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd

C324

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd

C325

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd

C327

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd

C328

26,1 %

1,10 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

C999

27,9 %

2,90 %

2.5. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2019/687 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 116., 2019.5.3., 5–38. o.)

A Bizottság (EU) 2019/688 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 116., 2019.5.3., 39. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges kiegyenlítő vám

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Kiegyenlítő vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, és Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd és Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Jigang Group Co., Ltd

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Shandong Guanzhou Co. Ltd

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

2.6. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2017/336 végrehajtási rendelete (2017. február 27.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen vagy más ötvözött acélból készült durvalemezek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 50., 2017.2.28., 18. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd

C143

73,1 %

48,10 %

Kínai Népköztársaság

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Kínai Népköztársaság

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd és Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Kínai Népköztársaság

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C151

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd

C146

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

C147

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd

C154

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd

C152

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd

C153

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Shandong Iron & Steel Co., Ltd, Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd

C156

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd

C148

70,6 %

45,60 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

C999

73,7 %

48,70 %

2.7. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2015/1429 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 26.) a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 224., 2015.8.27., 10. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd, Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

C999

25,3 %

0,3 %

Tajvan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Tajvan

Minden más vállalat

C999

6,8 %

0,0 %

2.8. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2016/1246 végrehajtási rendelete (2016. július 28.) a Kínai Népköztársaságból származó kiváló fáradási tulajdonsággal rendelkező betonacél rudak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 204., 2016.7.29., 70. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd, Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd, Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd, Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd, Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd, Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

C999

22,5 %

0,0 %

2.9. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2017/1019 végrehajtási rendelete (2017. június 16.) a Fehérorosz Köztársaságból származó egyes betonmegerősítő-rudak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 155., 2017.6.17., 6. o.)

Ország

Vállalat

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Fehéroroszország

Minden vállalat

10,60 %

0,0 %

2.10. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2017/1141 végrehajtási rendelete (2017. június 27.) az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről (HL L 165., 2017.6.28., 2. o.)

Ország

Vállalat

Város

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges kiegyenlítő vám

Kiegyenlítő vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

India

Chandan Steel Ltd, Mumbai

 

B002

3,4 %

0,0 %

India

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd, Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

 

B003

3,3 %

0,0 %

India

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

 

B004

0,0 %

0,0 %

India

Ambica Steel Ltd

Újdelhi

B005

4,0 %

0,0 %

India

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Chase Bright Steel Ltd

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Facor Steels Ltd

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Global Smelters Ltd

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Indian Steel Works Ltd

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

India

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Mukand Ltd

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

India

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

India

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

India

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Sindia Steels Ltd

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

SKM Steels Ltd

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

India

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

India

Minden más vállalat

 

B999

4,0 %

0,0 %

2.11. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2015/1846 végrehajtási rendelete (2015. október 14.) a Kínai Népköztársaságból származó hengerhuzal behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 268., 2015.10.15., 9. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

A999

24,0 %

0 %

2.12. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2015/110 végrehajtási rendelete (2015. január 26.) az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Fehéroroszországból, a Kínai Népköztársaságból és Oroszországból származó egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlenacél-csövek és csővezetékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az Ukrajnából származó egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlenacél-csövek és csővezetékek behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről (HL L 20., 2015.1.27., 6. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Minden vállalat

90,60 %

65,6 %

Oroszország

TMK csoport (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company és Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Oroszország

OMK csoport (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works és Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Oroszország

Minden más vállalat

A999

20,50 %

0,0 %

Fehéroroszország

Minden vállalat

38,10 %

13,1 %

2.13. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2018/330 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 63., 2018.3.6., 15. o.)

Ország

Vállalat(ok)

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Kínai Népköztársaság

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Kínai Népköztársaság

Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui,

B 236

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou,

B 237

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou,

B 238

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd, Huzhou,

B 239

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou,

B 240

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou,

B 241

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Peking

B 242

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Lixue Group, Co. Ltd, Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

B 246

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

B 247

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai,

B 248

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

B 249

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou,

B 250

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou,

B 251

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing,

B 252

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing,

B 253

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Five – Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou,

B 254

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui,

B 255

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui,

B 256

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City,

B 257

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

B 258

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou,

B 259

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui,

B 260

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

B 261

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou,

B 262

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui,

B 263

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town.

B 264

56,9 %

31,9 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

B999

71,9 %

46,9 %

2.14. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2018/1469 végrehajtási rendelete (2018. október 1.) az Oroszországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 246., 2018.10.2., 20. o.)

Ország

Vállalat(ok)

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Oroszország

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant és Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Oroszország

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant és OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Oroszország

Minden más vállalat

A999

35,8 %

10,8 %

Ukrajna

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukrajna

LLC Interpipe Niko Tube és OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukrajna

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukrajna

Minden más vállalat

A999

25,7 %

0,7 %

2.15. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2017/804 végrehajtási rendelete (2017. május 11.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli, kör keresztmetszetű, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű, vasból (de nem öntöttvasból) vagy acélból (de nem rozsdamentes acélból) készült csövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 121., 2017.5.12., 3. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

C171

29,2 %

4,2 %

Kínai Népköztársaság

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd

C172

54,9 %

29,9 %

Kínai Népköztársaság

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

C173

39,9 %

14,9 %

Kínai Népköztársaság

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

C174

48,2 %

23,2 %

Kínai Népköztársaság

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd

C204

41,4 %

16,4 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kínai Népköztársaság

Minden más gyártó

C999

54,9 %

29,9 %

2.16. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2019/251 végrehajtási rendelete (2019. február 12.) a Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámokról, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2015/2272 végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 42., 2019.2.13., 25. o.)

Ország

Vállalat

Város

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, the PRC

 

A949

17,7 %

0,0 %

Kínai Népköztársaság

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

 

A999

39,2 %

14,2 %

2.17. MELLÉKLET

A Bizottság (EU) 2015/865 végrehajtási rendelete (2015. június 4.) az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 139., 2015.6.5., 12. o.)

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Eredeti végleges dömpingellenes vám

Dömpingellenes vám a védővám alkalmazásának időtartama alatt

Kínai Népköztársaság

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Kínai Népköztársaság

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, és Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Kínai Népköztársaság

Minden más vállalat

A999

46,20 %

21,20 %