12.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1342 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 14.)

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műanyag és az üveg felülvilágítók, valamint a tetőnyílások légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályok meghatározásával történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A különálló műanyag felülvilágítókra vonatkozó EN 1873 szabványt 2005-ben fogadta el az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), amely 2006-ban aztán az egybefüggő műanyag felülvilágítókról szóló EN 14963 szabványt is elfogadta. Ezek a harmonizált szabványok nem tartalmazták a hatályuk alá tartozó termékek alapvető légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályozási rendszert.

(2)

A piaci kereslet jobb kielégítése érdekében az említett szabványok új változatainak, vagyis a műanyag és az üveg felülvilágítókra és a tetőnyílásokra vonatkozó EN 1873-1, az EN 1873-2 és az EN 1873-3 szabványoknak, valamint az EN 14963 szabványnak tartalmaznia kell a hatályuk alá tartozó termékek alapvető légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályozási rendszert. A teljesítményosztályozási rendszernek három teljesítményosztályt kell tartalmaznia.

(3)

A 305/2011/EU rendelet 27. cikke szerint az építési termékek alapvető légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályokat vagy a Bizottság, vagy a Bizottság által kiadott felülvizsgált megbízás révén egy európai szabványügyi testület állapíthatja meg. Tekintettel arra, hogy a további teljesítményosztályokat a lehető leghamarabb létre kell hozni, az új teljesítményosztályokat a Bizottságnak kell megállapítania. Az említett rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban ezeket az osztályokat kell alkalmazni a harmonizált szabványokban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E cikk létrehozza a műanyag és üveg felülvilágítók, valamint a tetőnyílások légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályokat, amelyeket a melléklet tartalmaz.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


MELLÉKLET

A műanyag és az üveg felülvilágítók, valamint a tetőnyílások légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályok

Osztály

A belső nyomás alsó határértéke

(4 Pa)

A belső nyomás felső határértéke

(100 Pa)

Légáteresztő képesség

(m3 per óra/per perc)

A (*1)

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥ 6

≥ 50

Megjegyzés: Az ebben a táblázatban szereplő osztályok határértékei a következő képlet alapján kerültek kiszámításra:

Formula

ahol:

Q

a felülvilágító körfogatán mért méterenkénti légáteresztési sebesség (m3/óra) a belső nyomás alatt végzett vizsgálat során

P

a vizsgálat alatti belső nyomás értéke (Pa mértékegységben kifejezve)

Q100

a felülvilágító körfogatán mért méterenkénti légáteresztési képesség m3/órában 100 Pa belső nyomás mellett

Image 1


(*1)  Az A-osztály esetében az osztály mellett az összes nyomásértéken mért legrosszabb mérési eredményt is fel kell tüntetni az alábbi sablon szerint: A-osztály (belső nyomá s (100 Pa), mért légáteresztési sebesség).